Usnesení č. 167

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. a 10. února 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk 700)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Viktora Dobala, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název upravit takto:

"o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku",

k preambuli

ve třetím odstavci slovo "nýbrž" nahradit slovy "ale je",

§ 1 zní:

"Zákon se vztahuje na movitý majetek uvedený v § 4 tohoto zákona a nemovitý majetek uvedený v příloze, která je součástí tohoto zákona.",

§ 2 zní:

"Oprávněnou osobou k převzetí nemovitého majetku je osoba uvedená v příloze tohoto zákona.",

k § 4 odst. 2

slova "31. prosince 1993" nahradit slovy "31. srpna 1994",

k § 5 odst. 1

- vypustit,

- ostatní odstavce přečíslovat,

k § 5 dosavadnímu odst. 2

za slova "osoba vyzve" vyložit slovo "písemně",

§ 5 dosavní odst. 5 zní:

"Řízení související s vydáním nemovitosti podle tohoto zákona je osvobozeno od správních, popřípadě soudních poplatků."

k § 6 odst. 1

slova "ke dni doručení písemné výzvy k vydání věci povinné osobě" nahradit slovy "ke dni účinnosti tohoto zákona",

k § 7 odst. 2

vypustit,

k § 8

- dosavadní odstavec označit jako odstavec první,

- vložit druhý odstavec tohoto znění: "(2) Právo na náhradu škody, kterou povinná osoba způsobí osobě oprávněné porušením povinností podle § 7 zůstává nedotčeno.",

k § 11

- nadpis nad označením paragrafu zní: "Doplnění zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb."

- návětí upravit takto: "Doplnění zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se doplňuje takto:"

k § 11

vložit nový bod 1 tohoto znění:

"1. V § 3 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3 těchto znění:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba, která v den přechodu věci na stát podle § 6 odstavce 2 měla na ni právní nárok, nebylo-li v den přechodu věci na stát osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Bylo-li v den přechodu věci na stát oprávněných osob uvedených v odstavci 2 více, je oprávněnou osobou k celé věci kterákoliv z nich."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.",

dosavadní § 11 bod 1 se označuje jako bod 2,

k § 11 dosavadnímu bodu 1 odst. 2

za slova "§ 2 odstavce 1 písmene c)" vložit slovo "tohoto",

k § 12

název nad označením paragrafu zní: "Doplnění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb."

k § 12

vložit nový bod 1 tohoto znění:

"1. V § 4 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3 těchto znění:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba, která v den přechodu věci na stát podle § 6 odstavce 2 měla na ni právní nárok, nebylo-li v den přechodu věci na stát osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Bylo-li v den přechodu věci na stát oprávněných osob uvedených v odstavci 2 více, je oprávněnou osobou k celé věci kterákoliv z nich."

Ostatní odstavce se přečíslují.",

dosavadní § 12 bod 1 se označuje jako bod 2,

k § 13 odst. 1 písm. a)

vypustit slova "pokud zvláštní zákon nestanoví lhůty delší",

§ 14 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.",

k příloze

ve všech položkách vypustit rubriky "Vlastník" a "Uživatel"

k položce 53

vypustit,

k položce 61

vypustit,

k položce 66

slova "č.k. 274/1" nahradit slovy "č.k. 27/41",

k položce 70

slova "č.k. 734/2" nahradit slovy "č.k. 234/1",

k položce 92

doplnit "Zapsáno u KÚ Olomouc, Nová ulice, LV č. 1 pro obec a k.ú. Olomouc",

k položce 98

vypustit,

k položce 99

vypustit,

k položce 120

vypustit,

k položce 143

vypustit,

k položce 148

vypustit,

k položce 152

vypustit,

k položce 160

slovo "Synagoga" nahradit slovy "Obytná budova",

k položce 172

vypustit,

k položce 174

za slova "plochou 727" vložit slovo "(část)"

 

II. pověřuje poslankyni JUDr. Annu Röschovou prověřit správnost jednotlivých položek, zejména zda jde o majetek, který byl ve vlastnictví židovských obcí do 25. února 1948 nebo zda měly židovské obce v této době na něj právní nárok; k tomu též použít materiál předložený Ministerstvem vnitra,

 

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK JUDr.

Anna RÖSCHOVÁ

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP