Usnesení č. 177

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. března 1994

 

k zaujetí stanoviska k pozměňovacím návrhům vzneseným na 16. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tisk 599)

 

Ústavně právní výbor po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby znovu otevřela rozpravu k tomuto návrhu,

II. zaujal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům vzneseným na 16. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k tomuto návrhu, které jsou přílohou tohoto usneseni,

III. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit tyto připomínky, v případě, že budou v rozpravě vzneseny

k § 4

v návrhu posl. Marka Bendy slovo "prodejem" nahradit slovem "převodem",

§ 4a (podle SPZ nový § 5) odst. 1 zní:

"(1) Vlastník budovy může prohlásit, že v budově vymezuje jednotky podle tohoto zákona. Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm, učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí. Dnem vkladu do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem každé jednotky. Spolu s prohlášením se katastrálnímu úřadu zpravidla předkládá smlouva o převodu první jednotky."

k § 4a (podle SPZ nový § 5) vložit nový odst. 2 tohoto znění:

"(2) Vlastník, popřípadě vlastníci všech jednotek v domě mohou prohlásit, že v domě ruší vymezení jednotek podle tohoto zákona. Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí. Dnem vkladu do katastru nemovitostí se dosavadní vlastník, popřípadě vlastníci všech jednotek v domě stanou vlastníkem, popřípadě spoluvlastníky budovy.",

ostatní odstavce přečíslovat,

k dosavadnímu § 8 odst. 1

ve společné zprávě vypustit druhou větu,

k dosavadnímu § 15

závěr upravit takto: "... rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.",

k dosavadnímu § 19 odst. 4

v návrhu posl. Marka Bendy vypustit slovo "původních",

dosavadní § 25 odst. 2

v návrhu posl. Marvanové závěr odst. 2 upravit takto: ".... který vyzval družstvo podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb., nebo vyzve družstvo do 30. června 1995 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k tomuto bytu.",

k dosavadnímu § 26 odst. 3

za slova "nabyvatele uhradit" vložit slovo "družstvu",

k dosavadnímu § 26 odst. 5

ve třetí větě vypustit slova "společenství, popřípadě jiné",

k dosavadnímu § 26 připojit nový odst. 10, který zní:

"(10) Vypořádací podíl nabyvatele jednotky, jemuž byla převedena jednotka podle odstavců 1 až 6, se stanoví jako podíl na čistém obchodním jmění duržstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, včetně nedělitelného fondu, s výjimkou pozemků uvedených v § 23, bytů, garáží a ateliérů uvedených v odstavcích 1 a 2, jejichž nájemcem je fyzická osoba - člen bytového družstva, nebytových prostorů uvedených v odstavcích 3 a 4, a prostředků podléhajících vypořádání podle odstavců 5 až 7. K vkladům členů s kratším než ročním členství přede dnem, k němuž se roční uzávěrka vztahuje, se nepřihlíží. Nárok na vypořádací podíl může nabyvatel jednotky převést na jinou osobu. Ustanovení § 233 odstavců 3 až 5 obchodního zákoníku se nepoužijí. Pro účely zjištění vypořádacího podílu nabyvatele jednotky, jemuž byla převedena jednotka podle odstavce 1 až 6 se členským vkladem podle § 233 odst. 2 obchodního zákoníku rozumí základní členský vklad.",

za dosavadní § 26 vložit nový § 26a tohoto znění:

"§ 26a

(1) Družstvo může vyrovnat vypořádací podíly nabyvatelů jednotek na základě dohody i jinak než je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodního zákoníku.

(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1 je družstvo povinno uhradit nabyvatelům jednotek nevyrovnané podíly v penězích do pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ustanovení § 235 odst. 2 obchodního zákoníku se pro tyto účely nepoužije.",

do části šesté za § 29 vložit nový § 29a tohoto znění:

"§ 29a

Vyčlenění části bytového družstva

(1) Nájemci nebo vlastníci bytů nebo nebytových prostorů v budově nebo v budovách ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, kteří jsou členy tohoto bytového družstva, mohou rozhodnout o vyčlenění a vzniku nového bytového družstva. Pro platnost rozhodnutí je třeba písemného souhlasu dvoutřetinové většiny všech těchto členů bytového družstva v každé budově. Rozhodnutí musí být písemně oznámeno představenstvu družstva. Rozhodnutí lze přijmout nejpozději do 31. prosince 1996. Rozhodnutí nepodléhá schválení členskou schůzí dosavadního bytového družstva.

(2) Pro vznik bytového družstva a pro členství v něm jinak platí ustanovení obchodního zákoníku s tím, že členství v dosavadním bytovém družstvu se vznikem nového bytového družstva přechází na toto bytové družstvo. Rozhodnutím podle odstavce 1 se dosavadní bytové družstvo nezrušuje.

(3) Mezi dosavadním bytovým družstvem a novým bytovým družstvem se provede vypořádání majetku, práv a povinností, které z dosavadního bytového družstva přechází na nové bytové družstvo. Nedojde-li k jiné dohodě, přechází na nové bytové družstvo vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budově nebo budovám uvedeným v odstavci 1. S přechodem vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budově nebo budovám přechází na nové družstvo dnem jeho vzniku souhrn majetkových hodnot a zdrojů jejich krytí týkajících se této budovy, popřípadě budov. Vypořádání se provede v poměru součtu vypořádacích podílů členů nového bytového družstva a členů dosavadního bytového družstva. Nárok na vypořádání je splatný uplynutím šesti měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž došlo k vyčlenění a vzniku nového bytového družstva.",

k dosavadnímu § 34 bodu 2

vložit nové písmeno i) tohoto znění:

"i) převody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstvax),"

odkaz x) pod čarou zní: "x) Např. § 29a zákona č..../1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).",

IV. pověřuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Hanu Marvanovou, aby se stanovisky výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP