Usnesení č. 179

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. dubna 1994

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o státní službě některých státních zaměstnanců (služební zákon) (tisk 579)

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí České republiky JUDr. Jiřiny Voňkové, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

obecně

označení "prokuratura" apod. dát do souladu se zákonem o státním zastupitelství,

k zásadě č. 4

- zpřesnit písm. a) "Parlament",

- vypustit označení písm. "ch)",

- upravit systematiku,

k zásadě č. 18

- písm. d) předsunout do návětí a zpřesnit dikci,

- vypustit větu "Bezúhonným občanem se pro účely tohoto zákona rozumí občan, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.",

- v písm. c) doplnit středník a slova "bezúhonnost je vždy vyloučena při odsouzení pro úmyslný trestný čin",

- v písm. g) zvážit, zda při současném právním vymezení pojmu "trvalého pobytu" by tento pojem v paragrafovaném znění zákona neměl být pro účely tohoto zákona definován,

k zásadě č. 21

doplnit slib o "nezneužívání postavení",

k zásadě č. 34

v odst. 4 zpřesnit jaké povinnosti se budou vztahovat na osoby uvedené v zásadě č. 33 odst. 1 (v souvislosti se zásadou č. 45),

k zásadě č. 52

nahradit a systematicky jinak zařadit tyto připomínky:

"Zásada č. x1

Reprezentativní odborový orgán ve služebním úřadu

Jestliže ve služebním úřadu působí reprezentativní odborový orgán je služební úřad povinen s tímto orgánem

a) projednat podklady potřebné pro sestavení organizační struktury a systemizace na příslušný kalendářní rok,

b) projednat návrhy rozhodnutí ve věcech skončení a změn státně zaměstnaneckého poměru,

c) projednat vnitřní služební předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při výkonu státní služby,

d) projednat opatření k vytváření podmínek pro řádný výkon státní služby,

e) umožnit zastoupení v kvalifikační komisi, disciplinární komisi a v poradních orgánech zřizovaných vedoucím služebního úřadu podle tohoto zákona nebo na základě vnitřního služebního předpisu, projednává-li věci týkající se státně zaměstnaneckého poměru,

f) informovat o ostatních vnitřních služebních předpisech, které byly vydány.

Nevyjádří-li se reprezentativní odborový orgán v případech uvedených v předchozím odstavci písm. a) až d) do 10 dnů ode dne, kdy mu byl písemný návrh doručen, postupuje se dále bez jeho stanoviska.

Zásada č. x2

Jednání orgánů pověřených vládou s příslušným vyšším reprezentativním odborovým orgánem

Ministerstvo financí a Úřad pro legislativu a veřejnou správu jednají za vládu s příslušným vyšším reprezentativním odborovým orgánem ve 2. pololetí kalendářního roku o

a) návrhu systemizace na příští rozpočtový rok,

b) návrhu vývoje platových poměrů státních zaměstnanců v příštím rozpočtovém roce,

c) návrzích na zlepšení podmínek pro řádný výkon státní služby v příštím rozpočtovém roce,

d) dalších dohodnutých otázkách.

Závěry z jednání podle předchozího odstavce, jestliže je vláda schválí, se zahrnou ve finančním vyjádření do návrhu zákona o státním rozpočtu v položkách týkajících se státních zaměstnanců, na které se vztahuje tento zákon a do systemizace.

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, se nepoužije.

Zásada č. x3

Reprezentativnost odborového orgánu

Za reprezentativní se pro účely tohoto zákona považuje pro uplatnění zásady

a) č. 1 odborový orgán působící ve služebním úřadu, jestliže členy tohoto orgánu je alespoň 40 % státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v tomto úřadu,

b) č. 2 vyšší odborový orgán, jestliže v reprezentativních odborových orgánech podle zásady č. x1, které sdružuje, je členy úhrnem alespoň 40 % státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v těchto úřadech.

Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., se nepoužije.

Zásada č. x4

Zabezpečení činnosti odborového orgánu

Státní zaměstnanec, který byl zvolen do funkce v odborovém orgánu působícím ve služebním úřadu, jejíž výkon vyžaduje uvolnění v rozsahu týdenního služebního úvazku od plnění služebních povinností, se zařadí mimo státní službu činnou na dobu výkonu funkce v tomto odborovém orgánu.

Doba strávená výkonem odborářské funkce uvedená v předchozím odstavci se započítává do doby potřebné pro účely platového postupu ve státní službě.

Státnímu zaměstnanci, který byl zvolen do funkce v odborovém orgánu působícím ve služebním úřadu, jejíž výkon nevyžaduje uvolnění v rozsahu týdenního služebního úvazku od plnění služebních povinností, poskytne služební úřad placené služební volno v nezbytně nutném rozsahu.

Služební úřad poskytuje k zabezpečení činnosti odborového orgánu působícího ve služebním úřadu nezbytné materiálně technické zabezpečení.

Státně zaměstnanecký poměr státního zaměstnance podle tohoto zákona nesmí být skončen z důvodu výkonu odborové funkce v odborovém orgánu.

Zásada č. x5

Reprezentativnímu odborovému orgánu podle zásady č. x3 písm. b) přísluší určit, který reprezentativní odbororový orgán je příslušným odborovým orgánem pro účely výkonu kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu státní služby.

Zásada č. x6

Návrhy právních předpisů týkajících se státních zaměstnanců podle tohoto zákona se projednávají s příslušným vyšším reprezentativním odborovým orgánem.",

k zásadě č. 99

časový termín "2 týdnů" rozšířit až na časový termín "4 týdnů",

k zásadě č. 103

vypustit "že vyhláškou mají být určovány součásti ošacení",

k zásadě č. 160

částku "2000 Kč" zvýšit na částku "5000 Kč",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP