Usnesení č. 186

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. dubna 1994

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o Bezpečnostní informační službě (tisk 867)

 

Po odůvodnění ředitele Bezpečnostní informační služby Stanislava Devátého, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k názvu

zpřesnit,

k zásadě č. 2

- ve druhém odstavci za slovo "nevznikla" vložit slovo "zbytečná",

- vypustit závěr druhého odstavce "zřejmě nepřiměřená k charakteru služebního úkolu",

k zásadě č. 3

- v prvním odstavci vypustit slovo "bezdůvodně" a za slovo "objektů," vložit slova "aby opustila prostor před chráněným objektem a pokud neuposlechne,",

- vypustit písm. e),

k zásadě č. 4

- ve druhém odstavci ve druhé větě vypustit slova "služebního stejnokroje a",

- vyjádřit, aby služební stejnokroj příslušníků zabezpečujících ochranu objektů BIS byl nezaměnitelný se služebními stejnokroji jiných příslušníků,

k zásadě č. 6

na konec doplnit tento odstavec:

"Použití zpravodajské techniky není

a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,

b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů, pokud jím není zasahováno do základních lidských práv a svobod,

c) použití zabezpečovací a nástrahové techniky, pokud jím není zasahováno do základních lidských práv a svobod.",

k zásadě č. 11

ve druhém odstavci vypustit slova "nebo příslušníka jiné zpravodajské služby České republiky",

záměr sledovaný předloženým návrhem zakotvit však v zákonu o zpravodajských službách,

k zásadě č. 13

- upravit do zákona způsob evidence osob jednajících ve prospěch BIS,

- vypustit slova "starší 18 let",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP