Usnesení č. 189

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 19. dubna 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 861)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Viktora Dobala, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

obecně

články označit římskými číslicemi,

uvozovací věta zní:

"Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:"

čl. I - bod 1 - § 3 odst. 2 zní:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a která v den přechodu věcí na stát podle § 6 měla na ni nárok podle dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, který po 25. únoru 1948 nebyl uspokojen z důvodů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) zákona.",

čl. I bod 2 zní:

"2. V § 3 odst. 4 se slova "před uplynutím této lhůty uvedené v § 5 odst. 2 nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou," nahrazují slovy "nebo osoba, která na věc uvedenou v odst. 2 měla nárok uvedený v odst. 2, před uplynutím lhůty, v níž mohla nárok na vydání věci uplatnit, nebo byla-li prohlášena za mrtvou ke dni předcházejícímu uplynutí této lhůty,".",

k čl. I - bod 3

vypustit,

čl. II zní:

"1. Nároky založené tímto zákonem v čl. I mohou oprávněné osoby uplatnit do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona, přičemž lhůta 30 dní uvedená v § 5 odst. 3 počíná běžet ode dne uplatnění návrhu.

2. Věc nelze vydat, byla-li po 1. 10. 1991 nabyta do vlastnictví jiné osoby než státu nebo byl-li scvhálen ohledně takové věci privatizační projekt nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci.

3. Lhůta jednoho roku k uplatnění nároků u soudu uvedená v § 5 odst. 4 a 5 zákona pro případy uvedené v bodu 1 počíná běžet ode dne účinnosti tohoto zákona.

4. Lhůta jednoho roku podle § 13 odst. 3 zákona k uplatnění nároku na finanční náhradu osobou oprávněnou podle čl. I tohoto zákona počíná běžet ode dne účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena lhůta jednoho roku k uplatnění nároku na finanční náhradu osobou oprávněnou podle čl. I tohoto zákona ode dne právní pomoci rozsudku, kterým byl zamítnut návrh na vydání věci.",

vložit nový čl. III tohoto znění:

"Čl. III

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba uvedená v odst. 1, která v den přechodu nemovitosti na stát nebo na právnickou osobu způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 měla na ni nárok podle dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, který po 25. únoru 1948 nebyl uspokojen z důvodů politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody.

(3) Bylo-li v den přechodu věci na stát oprávněných osob uvedených v odst. 2 více, je oprávněnou osobu k celé věci kterákoliv z nich."

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 4 odst. 4 se slova "před uplynutím lhůty uvedené v § 13 nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou," nahrazují slovy "nebo osoba, která na nemovitost měla nárok uvedený v odst. 2, před uplynutím lhůty, v níž mohla uplatnit nárok na vydání nemovitosti nebo jiný nárok podle tohoto zákona, anebo byla prohlášena za mrtvou ke dni předcházejícímu uplynutí této lhůty,.".",

ostatní články se přečíslují,

dosavadní čl. III (nový čl. IV) zní:

"Čl. IV

1. Nároky založené tímto zákonem v čl. III mohou oprávněné osoby uplatnit do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona.

2. Nemovitost nelze vydat, byla-li po 31. březnu 1993 nabyta do vlastnictví jinou osobou než státem nebo byl-li schválen ohledně takové nemovitosti privatizační projekt nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci.",

dosavadní čl. IV zní:

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru k případným legislativním úpravám a dále, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP