Usnesení č. 203

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. a 19. května 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (tisk 860)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva vnitra České republiky dr. Henycha, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 3 odst. 1

slova "předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" nahradit slovy "prezident České republiky",

k § 7 odst. 1

v poslední větě na konci slova "§ 6 odst. 2 písm. c) a f)" nahradit slovy "§ 6 odst. 2 písm. b), c), e) a f)"

k § 7 odst. 2 písm. b)

na konec vložit slova "vykonávajícího přímo státní správu vztahující se k působnosti zastupitelstva",

k § 9 odst. 1

slova "70 dnů" nahradit slovy "85 dnů"

k § 13 odst. 2

na konec doplnit větu "Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být nejpozději do dvou dnů jmenován nový zapisovatel volební komise.",

k § 16 odst. 1

závěr upravit takto: "která podává kandidátní listinu v obcích, jejichž součet obyvatel tvoří alespoň 25 % počtu všech obyvatel okresu.",

k § 18 odst. 2

slova "alespoň ve čtvrtině městských obvodů a městských částí" nahradit slovy "v městských obvodech a v městských částech, jejichž součet obyvatel tvoří alespoň 25 % počtu všech obyvatel městských obvodů a městských částí",

k § 24 odst. 1

vypustit slova "sdružení nezávislých kandidátů" a toto promítnout do dalších ustanovení,

k § 26 odst. 1 písm. d)

na konec doplnit slova "a jejich členství v politické straně, popř. uvedení toho, že nejsou členy žádné politické strany",

k § 28 odst. 4

- za první větu vložit novou větu tohoto znění: "V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí okresní volební komise, městské volební komise nebo Ústřední volební komise o odvolání (odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákonax) zaregistruje místní nebo městská volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb.",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) § 58, § 200m občanského soudního řádu",

k § 30 odst. 3

- upravit takto: "... trvalý pobyt a údaj člen... s uvedením politické strany, které je kandidát členem, popř. údaj nestraník; je-li volební stranou sdružení politických stran a nezávislých kandidátů navíc i údaj, že jde o nezávislého kandidáta. Před jménem kandidáta...",

- vypustit větu "Pokud je volební stranou koalice politických stran nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, uvede se u každého kandidáta údaj, za kterou z těchto stran v koalici nebo ve sdružení kandiduje, popřípadě že jde o nezávislého kandidáta."

k § 31 odst. 1

slova "15 dnů" nahradit slovy "18 dnů",

k § 32 odst. 1

slova "10 dnů" nahradit slovy "16 dnů",

k § 32 odst. 3

za čárkou text upravit takto: "musí možnost jejího využívání...",

§ 32 odst. 4 zní:

"(4) V době volební kampaně mají všechny volební strany rovný přístup k místním veřejným sdělovacím prostředkům, jejichž provozovatelem je obec.",

k § 32 odst. 5

první věta zní: "(5) 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace slovem, písmem, zvukem i obrazem v místních veřejných sdělovacích prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové komise a v jejich bezprostředním okolí, vylepování plakátů a konání předvolebních shromáždění."

§ 36 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.",

k § 36

vložit nové odstavce 4 a 5 těchto znění:

"(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivé označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi všichni její kandidáti.",

dosavadní odstavce 4 a 5 označit jako odstavce 6 a 7,

k § 42 odst. 1 písm. c)

- vypustit,

- dosavadní písm. d) označit jako písm. c),

k § 45 odst. 1

slova "čísly počínaje jednou, dvěma, třemi atd." nahradit slovy "lichými čísly počínaje jednou, třemi atd.",

§ 45 odst. 3 zní:

"(3) Místní nebo městská volební komise přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům podle pořadí v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně pořadí podle odst. 4.",

k § 45

vložit nový odst. 4 tohoto znění:

"(4) Volební komise vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů volební strany. Pokud některý z kandidátů má nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr, postupuje na první místo kandidátní listiny. Pokud je takových kandidátů více, jejich pořadí se určí podle počtu hlasů pro ně odevzdaných. V případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty rozhoduje pořadí na kandidátní listině."

- ostatní odstavce přečíslovat,

k § 45 dosavadnímu odst. 4

slova "podle počtu pro ně odevzdaných hlasů" nahradit slovy "stanoveném podle odst. 4",

k § 55 odst. 3

slova "Není-li nápravy dosaženo" nahradit slovy "Není-li zániku mandátu dosaženo",

k § 55

vložit nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) V případě neslučitelnosti funkcí podle odst. 2 písm. c), která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva v obci, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva v obci, aby do 48 hodin po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva v obci nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul postupuje zastupitelstvo obce podle odst. 3.",

§ 57 odst. 1 písm. b) zní:

"b) jestliže se počet členů zastupitelstva sníží pod hranici 5,",

k § 63 bodu 2 - § 28 odst. 1

- v návětí slova "do 70 dnů" nahradit slovy "do 85 dnů",

- v návětí závěr upravit takto: "tak, aby zastupitelstvo mělo

 

a) v obcích do 3 000 obyvatel

5 - 15 členů

b) v obcích nad 3 000 do 20 000 obyvatel

10 - 30 členů

c) v obcích nad 20 000 do 50 000 obyvatel

17 - 40 členů

d) v obcích nad 50 000 obyvatel

23 - 50 členů

e) ve městech uvedených v § 3 a v hlavním městě Praze

33 - 70 členů

f) v městských obvodech a městských částech do 3 000 obyvatel měst uvedených v § 3 a v hlavním městě Praze

7 - 15 členů

g) v městských obvodech a městských částech nad 3 000 do 20 000 obyvatel měst uvedených v § 3 a v hlavním městě Praze

15 - 30 členů

h) v městkých obvodech a městských částech nad 20 000 obyvatel měst uvedených v § 3 a v hlavním městě Praze

25 - 50 členů"

   

k § 63 bodu 2 - § 28 odst. 5

za slova "podle odstavce 1" vložit slova "nebo pokud byl stanoven v rozporu s odstavcem 1",

§ 77 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.",

k příloze

v tabulce vypustit slova:

"do 500 obyvatel

1 %

2 %",

vypustit kolonku "pro sdružení nezávislých kandidátů" a sloupec "2 %, 5 %, 4 %, 3 %",

tabulku upravit takto:

"do 2 000 obyvatel

3 %

nad 2 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2 %

nad 10 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

1 %",

 

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP