Záznam č. 205

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. května 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 989)

 

Po odůvodnění poslance JUDr. Jiřího Vyvadila, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. projednal a přijal tyto připomínky k návrhu skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 989)

k čl. 37

za slovo "podat" doplnit slova "prezident republiky",

k čl. 46 odst. 3

doplnit další větu tohoto znění: "Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.",

k čl. 46

- vložit nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Po dobu rozpuštění Parlamentu stává se předsedou stálého výboru prezident republiky.",

- ostatní odstavce přečíslovat,

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Marka Bendu, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu a k legislativně technickým úpravám,

III. při hlasování o návrhu poslance dr. Vyvadila na usnesení, kterým by výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu předložený návrh ke schválení s připomínkami schválenými ústavně právním výborem poslanci hlasovali takto: z 12 přítomných poslanců 5 poslanců hlasovalo pro, 4 proti a 3 se zdrželi hlasování,

IV. při hlasování o návrhu zpravodaje poslance Marka Bendy, aby výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu přijetí předloženého návrhu poslanci hlasovali takto: z 12 přítomných poslanců 6 poslanců hlasovalo pro, 3 proti a 3 se zdrželi hlasování.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP