Usnesení č. 211

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. června 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě (tisk 1015)

 

Po odůvodnění ředitele Bezpečnostní informační služby Stanislava Devátého, zpravodajské zprávě ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě (tisk 1015) s těmito připomínkami:

k § 5

Na závěr připojit: "... a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouzex)."

x) § 13 a § 14 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

k § 8

Dosavadní text označit jako odstavec 1, vložit nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Použitím zpravodajské techniky není:

a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,

b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod občanů,

c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod občanů,

d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu.".

k § 7 odst. 1 písm. b)

Doplnit slova: "a krycí doklady".

k § 13

Nadpis doplnit o slova: "a krycí doklady".

k § 13 odst. 1

Za slova "Krycí prostředky" vložit slova "a krycí doklady".

k § 13 odst. 2

Slova "Krycím prostředkem" nahradit slovy "krycím dokladem".

k § 13 odst. 3

Za slova "Krycí prostředky" vložit slova "a krycí doklady".

k § 13 odst. 4

V závěru doplnit slova "a krycích dokladů".

k § 17 odst. 1

Legislativní zkratku "(dále jen "poškozená osoba")" nahradit slovy "(dále jen "pomáhající osoba")" a toto promítnout do celého návrhu zákona.

k § 19 odst. 1

Slova "starší 21 let" nahradit slovy "starší 18 let".

k § 19 odst. 1 písm. c)

Doplnit na závěr slova: "pokud ředitel v odůvodněných případech nerozhodne jinak."

k § 77

Vložit nový odst. 3, který zní:

"(3) Příslušníkovi vznikne nárok na poskytnutí preventivní rehabilitace podle odstavce 1 poprvé v kalendářním roce, ve kterém dovrší 40 let věku.".

k § 92 odst. 2

Slovo "trojnásobek" nahradit slovem "čtyřapůlnásobek".

k § 92 odst. 4

Vypustit část věty za středníkem.

§ 94 zní:

"Při určení výše škody na věci se vychází z její ceny v době poškození nebo ztráty."

k § 95

Slovo "trojnásobek" nahradit slovem "čtyřapůlnásobek".

k § 102 odst. 2

V první větě slova "plné nebo částečné invalidity" nahradit slovy "invalidity nebo částečné invalidity".

k § 104 odst. 1

- odkaz 18) pod čarou zní:

"18) § 37 nařízení vlády ČR č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony."

- vložit novou část čtvrtou, která zní:

"Část čtvrtá

Doplnění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

§ 143

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona ČNR č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 12 odst. 2

Ve druhé větě se spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci se připojuje text: "a v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby pověřené orgány Bezpečnostní informační služby".

V souvislosti s vložením nové části čtvrté provést příslušné legislativní úpravy.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP