Usnesení č. 214

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 22. června 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., 282/1992 Sb., 473/1992 Sb. a 170/1993 Sb. (tisk 915)

 

Po odůvodnění členů návrhové skupiny poslanců Mgr. Věnceslava Lukáše a Ing. Vladimíra Budinského, zpravodajské zprávě ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1991 Sb., 282/1992 Sb., 473/1992 Sb. a 170/1993 Sb. (tisk 915) v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne........................1994,

 

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 170/1993 Sb. se doplňuje takto:

 

V § 15 odst. 2 se vkládá nové písm. j), které zní:

"j) k převodu 6,1 miliard Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity na základě rozhodnutí vlády k financování akcí k ozdravění ovzduší;

 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994.".

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP