Usnesení č. 221

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. června 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /tisk 966/

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Dalibora Matulky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výborného a po obecné rozpravě

ústavně právní výbor se usnesl na těchto připomínkách:

 

I. K části první

- uvést, že zákon o jednacím řádu upravuje i pravidla jednání orgánů Sněmovny a pravidla jednání společné schůze obou komor,

- zákon o jednacím řádu by měl obsahovat komplexní úpravu postavení poslanců;

 

K části druhé

- nedefinovat v jednacím řádu mandát ani výkon mandátu

k § 2

- specifikovat důvody, kdy náhradníkovi vzniká mandát (vztah k situaci rozpuštění Poslanecké sněmovny.)

k § 9,10

- vypustit sankce za neomluvenou absenci na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

- vypustit posuzování důvodů nepřítomnosti poslance na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

- v jednacím řádu zakotvit evidenci důvodu nepřítomnosti poslance na jednání orgánů Poslanecké sněmovny, pokud to poslanec uvedl,

- upravit v jednacím řádu evidenci přítomnosti i nepřítomnosti poslanců na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

- promítnout vypuštění sankcí za neomluvenou absenci na jednání orgánů Poslanecké sněmovny do zákona č. 391/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Poslanecké sněmovny;

k § 11

- doplnit tak, aby toto oprávnění poslanců na informace a vysvětlení nevedlo k zásahům do konkrétních řízení před správními úřady, k narušování práv jiných osob, k nerespektování uložené mlčenlivosti, k nerespektování ochrany utajovaných skutečností, a příp. dalšímu průlomu do stávajících povinností uložených zákonem,

k § 12 odst. 4

- vypustit

k § 13

- vypustit

k § 15 odst. 1 písm. a)

- uvést, že disciplinární řízení musí být zavedeno

k § 15 odst. 2

- uvést, že disciplinární řízení musí být zavedeno

§ 15 a násl.

- upravit návrhové přestupky

- odlišit přestupky od disciplinárního provinění

- dát do souladu s přestupkovým zákonem - pokud jde o procesní řízení

§ 15 odst. 1 písm.c)

- vypustit

§ 20 - § 22

- vypustit pořádkovou pokutu

- uvést, že za nepřístojné chování je možno uložit napomenutí a za opakované nepřístojné chování uložit možnost vykázání poslance z jednacího sálu

 

K části čtvrté

- doplnit, že ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu se může sejít nejdříve jeden den po uplynutí volebního období předchozí Poslanecké sněmovny Parlamentu;

 

K části šesté

§ 38

- upravit tak, aby výbor měl možnost usnést se na jiném než jednacím dnu, a to nadpoloviční většinou všech členů výboru,

- předseda výboru by měl být povinen svolat schůzi, stanoví-li to Sněmovna, do lhůty stanovené Sněmovnou.

§ 40

- zpřesnit úpravu "poradního hlasu" (s právem i bez práva podávat návrhy)

§ 41

- upravit obdobně jako ustanovení § 11

§ 41 odst. 5

- udělit slovo i jiným osobám na schůzi výboru je možné jen se souhlasem výboru

§ 45

- pořizovat ze schůzí výborů zásadně stenografický záznam, (event. je nahrávat), což vyžaduje ozvučení místností

§ 50

- procesní pravidla pro jednání vyšetřovací komise velmi podrobně upravit v příloze I. jednacího řádu. (neřešit to odkazem na "přiměřenost")

- prolomit povinnou mlčenlivost má-li vyšetřovací komise podezření ze spáchání trestného činu s tím, že se může vyšetřovací komise obrátit na orgány činné v trestním řízení.

§ 35, § 49, § 50

- do těchto paragrafů promítnout čl.32 Ústavy.

 

K části sedmé

§ 52 odst. 1 písm. k)

- vypustit "kontrolu jednotlivých členů vlády"

- formulovat tak, aby nebyly pochybnosti o tom, zda je toto ustanovení v souladu s Ústavou.

§ 52 odst. 1 písm. u)

- vypustit

§ 56 odst. 5

- právo navrhovat změnu nebo doplnění pořadu může předložit i jeden poslanec

§ 56 odst. 9

- doplnit též o právo předsedajícího navrhnout přerušení schůze

§ 57 odst. 2

- dát do souladu s čl. 38 odst. 2 Ústavy

§ 61 odst. 3

- dikce by neměla vylučovat oslovení

 

K části osmé

§ 75 odst. 2

- podporovat alternativu II.

 

K části desáté

- tato část by měla upravovat společnou schůzi komor

- v příloze jednacího řádu upravit volební řád pro prezidenta

§ 80 odst. 1

- lhůtu dát do souladu s čl. 56 Ústavy

§ 80 odst. 2

- tato schůze se nemůže konat dříve, než skončí volební období předcházejícího prezidenta

 

K části dvanácté

- výslovně zakotvit možnost návrh zákona zamítnout - vypustit možnost "odložení" návrhu zákona - totéž v dalších čteních

- upravit právo navrhovatele vzít návrh zpět až do konce druhého čtení.

§ 86 odst. 3

- součástí důvodové zprávy by mělo být i zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

§ 87

- zpřesnit postup v organizačním výboru

- organizačnímu výboru by měly být postupovány i vládní návrhy

§ 87 odst. 3

- vypustit výzvu, aby navrhovatel vzal návrh zpět

§ 92 a následující

- návrh zákona je možno vrátit jen v prvním čtení

§ 92 odst. 1

- výslovně uvést, že za Senát a za zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku může jednat jen jimi pověřený člen,

- je třeba zpřesnit, že druhé čtení se zahájí až po uplynutí lhůty podle § 93,

§ 92 odst. 2

- termín "odkládá" nahradit "zamítnout"

§ 93 odst. 2

- třetí větu vypustit

§ 94

- řešení odůvodnění by mělo být stejné jak v usnesení výboru, v oponentní zprávě i v podrobné rozpravě ve Sněmovně

§ 94 odst. 1

- aby "odůvodňování" změn či doplňků návrhu zákona nebylo obligatorní,

- zpřesnit obsah "oponentní zprávy" tak, aby měla stejné náležitosti jako usnesení výboru,

- je třeba prověřit a sladit lhůty v části dvanácté s čl. 44 odst. 3 a 35 odst. 3 Ústavy s ohledem na navrhovanou změnu v § 87 návrhu zákona o jednacím řádu.

§ 97 odst. 2

- doplnit o legislativně technické chyby,

- doplnit o úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

§ 100

- upravit možnost zkráceného projednávání jednotlivého zákona za určitých - přesně stanovených podmínek - a součástí procesu by bylo určité rozporovací kvórum - 1/3 či 1/4 poslanců,

- vypustit a upravit tuto problematiku v ústavním zákoně,

- vztahovat na všechny návrhy zákonů - nejen vládní

 

K části třinácté

§ 106 odst. 3

- doplnit o legislativně technické chyby,

- doplnit o úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

 

K části šestnácté

§ 110

- poslanec by měl mít možnost podávat ústní interpelace,

§ 110 odst. 2

- vypustit

§ 111

- vláda či člen vlády by měl mít možnost odpovídat ústně na interpelace.

§ 111 odst. 4

- z druhé věty vypustit slovo "může",

§ 112

- v jednacím řádu přesně vymezit časový prostor na interpelace a na kladení otázek a odpovědí na ně na schůzi Sněmovny

§ 111 a § 112

- aby byl v jednacím řádu na interpelace a otázky přesně určen den v týdnu, kdy jedná Poslanecká sněmovna.

 

K části sedmnácté

- vypustit část sedmnáct

- doporučit petičnímu výboru Parlamentu zpracovat novou zákonnou úpravu o právu petičním v tom smyslu, aby o peticích mohl účinně jednat i Parlament.

 

K části devatenácté

- otázky postavení Kanceláře Poslanecké sněmovny a postavení jejích pracovníků řešit v rámci jednacího řádu,

- Kancelář Poslanecké sněmovny připraví do konce srpna 1994 návrh ustanovení o postavení Kanceláře Poslanecké sněmovny a postavení pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny, včetně řešení některých pracovněprávních ustanovení pracovníků,

§ 118 odst. 7

- doplnit, že Parlamentní institut předkládá na vyžádání stanoviska k návrhům zákonů o slučitelnosti či neslučitelnosti s právem Evropských společenství.

 

K části dvacáté

- v souvislosti s vypuštěním § 12 odst. 4 řešit otázku nošení zbraní zvláštním zákonem,

 

K části jedenadvacáté

§ 121

- podrobně upravit tak, aby zahrnoval všechny druhy písemností, které tvoří výstupy z jednání Sněmovny a jejích orgánů s určením komu jsou přístupné, resp. komu se zasílají,

- rozpravu o účinnosti jednacího řádu vést až při podrobné rozpravě o návrhu zákona o jednacím řádu.

- legislativní odbor vypracovat systém zvláštního procesu přijímání určitého typu usnesení upravujících vnitřní poměry a způsoby jednání Poslanecké sněmovny.

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 966) JUDr. Miloslava VÝBORNÉHO seznámit Poslaneckou sněmovnu s usnesením ústavně právního výboru č. 220 a toto usnesení předložit všem výborům Poslanecké sněmovny.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP