Usnesení č. 223

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. září 1994

 

k návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 1047)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Jana Klase, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne................,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců

na území České a Slovenské Federativní Republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Cizinec je povinen při překročení státních hranic České republiky podrobit se kontrole Ministerstva vnitra. Jestliže jde o překročení státních hranic České republiky za účelem krátkodobého pobytu (§ 4), pro který se nevyžaduje udělení víza, je cizinec při kontrole povinen na požádání kontrolního orgánu předložit

a) peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území České republiky a na vycestování do státu, jehož cestovním dokladem se prokázal, nebo

b) doklady potvrzující zajištění prostředků k pobytu a k vycestování, anebo

c) pozvání ověřené Ministerstvem vnitra obsahující údaje k osobě zvaného a zvoucího a době, na kterou se zve nepřesahující dobu stanovenou příslušnou mezinárodní smlouvou (§ 2 odst. 1), kterým se potvrzuje, že ten, kdo cizince na území České republiky pozval, zajistí prostředky k jeho pobytu a uhradí náklady spojené s jeho vycestováním."

2. § 2 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Cizinci, u něhož se ke vstupu na území České republiky nevyžaduje vízum, může Ministerstvo vnitra vstup na území České republiky odepřít z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. b), d) a e), a vztahuje-li se na něho povinnost stanovená v odstavci 3, též z důvodu nesplnění této povinnosti.".

3. V § 26 se za písm. b) vkládá nové písm. c), které zní:

"c) kdo cizince pozval na území České republiky úředně ověřeným pozváním,".

Dosavadní písm. c) se označuje jako písm. d).

4. Za § 34 se vkládá nový § 34a tohoto znění:

"§ 34a

Ministerstvo vnitra stanoví právním předpisem výši peněžní částky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a).".

 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP