Usnesení č. 229

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 8. září 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (tisk 1113)

 

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu České rpeubliky ing. Milana Černého, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výbornoho a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název zákona zní:

"zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci",

k § 8 odst. 1 písm. b)

slova "v § 3 odst. 4" nahradit slovy "v § 3 odst. 3",

k § 14

vypustit slova "zřízená podle zvláštního zákona5)" včetně poznámky č. 5 pod čarou,

za část II vložit novou část III tohoto znění:

 

"ČÁST III

STÁTNI ENERGETICKA INSPEKCE

 

§ 37

(1) Státní energetická inspekce (dále jen "inspekce") je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu. Člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty.

(2) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu České republiky. V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel inspekce.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel inspekce.

(4) Inspekce je rozpočtovou organizací se sídlem v Praze.

 

§ 38

Působnost inspekce

(1) Inspekce kontroluje, zda držitelé autorizace dodržují ustanovení tohoto zákona a předpisů jej provádějících.

(2) Inspekce kontroluje, zda odběratelé dodržují povinnosti uložené tímto zákonem.

(3) Inspekce dále kontroluje, zda ostatní fyzické a právnické osoby dodržují zákazy a omezení v ochranných a bezpečnostních pásmech podle tohoto zákona.

 

§ 39

Pokuty

(1) Inspekce může osobám kontrolovaným podle § 38 odst. 1 ukládat pokuty až do výše 50 mil. Kč za:

a) podnikání bez autorizace,

b) porušení povinnosti zajistit výkon autorizované činnosti prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1,

c) porušení povinnosti uzavřít smlouvu o dodávkách energie podle § 9 odst. 3,

d) překročení povolených omezení nebo přerušení dodávek energie podle § 9 odst. 4,

e) porušení povinnosti obnovit dodávku bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení podle § 9 odst. 6,

f) porušení povinnosti poskytovat informace nezbytné pro výkon práv a povinností ministerstva podle § 9 odst. 7,

g) porušení povinnosti podřídit se omezení spotřeby podle § 9 odst. 4 a při stavech nouze podle § 12 odst. 2,

h) porušování pravidel dispečerského řízení podle § 13 odst. 8,

i) porušení povinnosti podle § 15 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 30 odst. 1,

j) porušení povinnosti vykupovat elektřinu podle § 18 odst. 1 a teplo podle § 33 odst. 1,

k) porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34.

(2) Kontrolovaným osobám podle předchozího odstavce, které podnikají s instalovaným výkonem elektřiny do 2 MW nebo tepla do 3 MW, lze uložit pokutu až do 1 mil. Kč.

(3) Inspekce může ukládat kontrolovaným osobám podle § 38 odst. 2 pokuty až do výše 50 mil. Kč za:

a) porušení povinnosti podřídit se omezení spotřeby podle § 9 odst. 4 a při stavech nouze podle § 12 odst. 2,

b) porušování pravidel dispečerského řízení podle § 13 odst. 8,

c) porušení povinnosti podle § 15 odst. 4,

d) porušení zákazu zasahovat do měřícího zařízení bez souhlasu jeho vlastníka podle § 17 odst. 4, do plynoměru podle § 25 odst. 4 a měřidla tepla podle § 32 odst. 4,

e) porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34,

f) neoprávněný odběr až do výše dvojnásobné ceny průměrného odběratelova ročního odběru elektřiny, plynu nebo tepla.

(4) V případě, že jde o odběratele, který nemá uzavřenou smlouvu s dodavatelem a nemá měřící zařízení, lze uložit pokutu až do 5 mil. Kč.

(5) V případě, že je odběratelem fyzická osoba, která nepodniká podle tohoto zákona ani jiných právních předpisů, lze podle odst. 3 uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč.

(6) Inspekce může ukládat kontrolovaným osobám podle § 38 odst. 3 pokuty za porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34 do výše 50 mil. Kč.

(7) Kopie rozhodnutí o uložení pokuty s doložkou vykonatelnosti zašle inspekce místně příslušnému finančnímu úřadu.

 

§ 40

Lhůty pro ukládání pokut

Pokuty lze uložit do jednoho roku ode dne zjištění porušení povinnosti, nejpozději však do tří let, kdy k porušení povinnosti došlo.

 

§ 41

Výnosy pokut

Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Jejich správu vykonává inspekce.

 

§ 42

Výkon kontroly podle § 38 odst. 2 a 3 v objektech a zařízeních Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby provádí tyto orgány v rozsahu a způsobem dohodnutým s ministerstvem.

 

§ 43

Na řízení o ukládání pokut se vztahuje správní řádx) s tím, že o odvolání proti jejich uložení ředitelem územního inspektorátu rozhoduje ústřední ředitel inspekce a o odvolání proti jejich uložení ústředním ředitelem inspekce ministr průmyslu aobchodu České republiky.

odkaz x pod čarou zní:

"x) odkaz na správní řád

 

§ 44

Práva a povinnosti Státní energetrické inspekce zřízené zákonem č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, přecházejí na inspekci.",

dosavadní část III se označí jako část IV,

k dosavadnímu § 38

- vložit nový bod 3. tohoto znění: "3. zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci,",

- ostatní body přečíslovat,

- na konec vložit nový bod tohoto znění: "vyhláška č. 92/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci,"

dosavadní § 39 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP