Usnesení č. 237

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 12. října 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce (tisk 1148)

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 1

za slovo "vdovci" vložit slova "a sirotci",

k § 3

doplnit písmeno d) tohoto znění: "d) stejným dílem sirotkům po postižených občanech, popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech, kteří ke dni jejich úmrtí nedosáhli věku osmnácti let.",

k § 4 odst. 3

za slova "v § 3 písm. b)" vložit slova "a d)",

k § 4 odst. 3

na konec připojit tuto větu: "Neuplatní-li některá z osob uvedených v § 3 písm. d) svůj nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem, nabývají tohoto podílu rovným dílem ostatní osoby, které nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem uplatnily.",

k § 6 odst. 1

na konec připojit tuto větu: "Řízení zahájené na návrh osoby uvedené v § 3 písm. d) se do doby skončení lhůty podle § 5 odst. 2 přerušuje.",

§ 10 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1994.",

II. doporučuje organizačnímu výboru zařadit projednávání vládního návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce (tisk 1148) do návrhu pořadu 24. schůze Poslanecké sněmovny, a současně podniknout kroky k tomu, aby projednání uvedeného návrhu v této schůzi bylo možné,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP