Usnesení č. 244

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. listopadu 1994

 

k posouzení připomínek vzešlých na 24. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. (tisk 1000)

 

Ústavně právní výbor za přítomnosti a po vyjádření ministra hospodářství doc. ing. Karla Dyby, CSc. a po rozpravě

I. zmocňuje předsedu výboru případně místopředsedkyni výboru a zpravodajku k tisku 1000, aby s průběhem jednání výboru a s jeho usnesením seznámil 24. schůzi Poslanecké sněmovny,

II. souhlasí s pozměňovacími návrhy poslance ing. Vladimíra Budinského,

III. doporučuje, aby k projednávanému tisku byla znovu otevřena rozprava a aby byl přednesen v rozpravě dále uvedený pozměňovací návrh, který v sobě zahrnuje závěry zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesené jako pozměňovací návrhy poslance a místopředsedy tohoto výboru ing. Pavla Macha a věcně rozhodující část pozměňovacích návrhů poslance JUDr. Jiřího Vyvadila. Doporučuje současně, aby tento pozměňovací návrh byl Poslaneckou sněmovnou akceptován, neboť významným způsobem zpřesňuje předložené tisky. Vzhledem k tomu současně upozorňuje, že přijetí dříve přednesených návrhů poslance Karla Macha a poslance Jiřího Vyvadila by vyloučilo hlasovat o dále uvedeném pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh ústavně právního výboru k tisku 1000 - vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.:

1. § 3 zní:

(1) Rozhodčí soud působící při Československé obchodní a průmyslové komoře se dnem účinnosti tohoto zákona stává stálým rozhodčím soudem působícím při Hospodářské komoře České republiky a jeho označení se mění na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Předsednictvo dosavadního Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je předsednictvem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Statut a Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je Statutem a Řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

(2) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je rozhodčím soudem ve smyslu Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení3).

(3) Rozhodčí smlouvy (doložky) odkazující na pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory nebo Rozhodčího soudu působícího při Československé obchodní a průmyslové komoře se považují nadále za rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené ve prospěch Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

odkaz 3 pod čarou zní: "3) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 115/1974 Sb., o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení",

2. § 4 bod 3. se vypouští, bod 4. označuje se jako bod 3.,

3. dosavadní bod 4. - § 19 novelizovaného zákona zní:

(1) Při Hospodářské komoře České republiky působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení.

(2) V čele stálého rozhodčího soudu (dále jen "rozhodčí soud") je poředsednictvo jmenované představenstvy obou komor na dobu tří let. Předseda rozhodčího soudu má právo účastnit se jednání představenstev obou komor. Předsednictvo rozhodčího soudu je způsobilé se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo rozhodčího soudu se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem rozhodčího soudu.

(3) Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona5).

(4) Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje Statut a Řád rozhodčího soudu.

odkaz 5 pod čarou zní: "5) Zákon č..../1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů." (tato část je doporučovaným pozměňovacím návrhem poslance Budinského).

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP