Usnesení č. 259

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o neziskových právnických osobách (tisk 1160)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva financí České republiky ing. Pelanta, zpravodajské zprávě posl. ing. Viktora Dobala a po rozpravě

ústavně právní výbor

souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

obecně

nalézt výstižnější název pro právnické osoby, jichž se tento zákon týká,

k zásadě č. 1

vypustit slovo "činnost",

k zásadě č. 5

vypustit první větu v odst. 3 začínající slovy "Ministerstvo financí...",

k zásadě č. 7

- likvidační zůstatek nejprve v souladu s zakládací listinou nebo s rozhodnutím správní rady při rozhodnutí o likvidaci převést na jiné neziskové právnické osoby a jen není-li to možné, na obec,

- v případě, kdy nedojde k přechodu likvidačního zůstatku podle předcházející připomínky a obec nepřevezme předmětný majetek, stane se vlastníkem tohoto majetku stát,

- režim naložení s likvidačním zůstatkem převodem na obec či stát dle zásady č. 7 nastoupí subsidiárně až nebude-li realizován postup dle zásady č. 4,

k zásadě č. 8

dozorčí radu povinně zřizovat od výše majetku 3 mil. Kč,

k zásadě č. 11

vypustit část druhého odstavce, že ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

k zásadě č. 12

vypustit poslední odstavec,

k zásadě č. 13

vypustit poslední odstavec,

k zásadě č. 15

doplnit o novelu celního zákona tak

- aby dary ze zahraničí pro neziskové právnické osoby nepodléhaly darovacímu clu,

- aby dary českých neziskových právnických osob do zahraničí byly osvobozeny od cla vývozního.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP