Usnesení č. 260

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1213)

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy, vyjádření I. náměstka ministra financí České republiky ing. Jana Klaka a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje do společné zprávy zapracovat tyto připomínky:

za bod 23 vložit nové body 24 a 25 těchto znění:

"24. V § 25 odst. 1 se slova "až do výše 250 000 Kč" nahrazují slovy "až do výše 500 000 Kč".

25. V § 25 odst. 2 zní: "Pokutu ukládá ve všech případech porušení mlčenlivosti podle § 24 příslušné finanční ředitelství; porušil-li však povinnost...".",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 26

vypustit slova "a na konci věty se vypouští tečka a připojuje se text: "nebo příslušný inspektorát celní a finanční stráže.".",

k dosavadnímu bodu 38

§ 40 odst. 3 od druhé věty zní: "Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost na základě zákonax) mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, prodlužuje se lhůta k podání přiznání do 30. června roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc k ověření účetní závěrky nebo k zastupování uložena u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty. Pokud v prodloužené lhůtě daňový poradce zemře nebo zanikne a přiznání v prodloužené lhůtě podá subjekt sám, je lhůta zachována.",

odkaz 1) pod čarou zní:

"x) např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.".

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP