Usnesení č. 269

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. ledna 1995

(doplnění usnesení č. 263 ze dne 24.11.1994)

 

k vládnímu návrhu zákona o regulaci reklamy (tisk 1289)

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové, vyjádření zástupce Ministerstva hospodářství České republiky dr. Bartíka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito dalšími připomínkami:

k § 5 odst. 1

v návětí za slovo "být" vložit slova "není-li dále stanoveno jinak",

k § 5 odst. 1 písm. d)

slova "z jejich užívání" nahradit slovy "z jejichž nabídky",

k § 5 odst. 3

vložit nové písm. d) tohoto znění: "d) upozornění, že používání léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky může být spojeno s nežádoucími účinky, které je možné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.",

k § 5

vložit nový odst. 6 tohoto znění: "(6) Zákaz reklamy uvedený v odst. 1 písm. b), c) a d) se nevztahuje na reklamu uvedenou v odborných audiovizuálních pořadech, odborném periodickém tisku a v odborných neperiodických publikacích, určených pro zdravotnické pracovníky a veterinární lékaře. Tuto reklamu mohou výhradně rozšiřovat výrobci a distributoři léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky a jejich zástupci.",

dosavadní § 7 písm. c) zní:

"c) okresní živnostenské úřady7) příslušné podle sídla toho, kdo rozšiřuje reklamy v ostatních případech.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP