Usnesení č. 271

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. ledna 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii (tisk 1366)

 

Po odůvodnění zástupce náčelníka Generálního štábu genmjr. ing. Pavla Jandáčka, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

vložit nový bod 7 tohoto znění:

"7. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "materiálu důležitého pro obranu" nahrazují slovy "majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany.".",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 10

vypustit,

k dosavadnímu bodu 13

vypustit včetně poznámky pod čarou,

k dosavadnímu bodu 14 - § 21a zní:

"Oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky

Vojenská policie při plnění úkolů podle § 3 písm. f) je oprávněna používat nástrahové prostředky a zabezpečovací techniku.",

k dosavadnímu bodu 15

vypustit,

k dosavadnímu bodu 16

slova "V § 3" nahradit slovy "V § 33",

k dosavadnímu bodu 19

slova "obecními policiemi" nahradit slovy "obecní policií",

k dosavadnímu bodu 20

slova "obecními policiemi" nahradit slovy "obecní policií",

čl. II zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP