Usnesení č. 287

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 19. a 26. ledna 1995

 

k návrhu poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1197)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Richarda Mandelíka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 1 odst. 2

za slovo "ustanovení" vložit slovo "zvláštního" a toto promítnout do celého návrhu zákona.

k § 1 odst. 3

slova "úvěrní obchody" nahradit slovy "finanční činnosti",

k § 2 odst. 1

číslovku "15" nahradit číslovkou "50",

k § 2

- vložit nový odst. 2 tohoto znění: "(2) Zapisované základní jmění musí činit nejméně 150 000 Kč.",

- ostatní odstavce přečíslovat,

k § 3 odst. 1

v návětí vypustit slova "pouze pro své členy jen",

k § 3 odst. 1 písm. a)

na konec doplnit slova "od svých členů",

k § 3 odst. 1 ísm. b)

na konec doplnit slova "svým členům",

k § 3 odst. 1 písm. c)

za slovo "poskytovat" vložit slova "svým členům",

k § 3 odst. 1 písm. d)

za slovo "poskytovat" vložit slova "svým členům",

k § 3 odst. 2

v návětí vypustit slovo "jen",

k § 3 odst. 2 písm. c)

slovo "nemůže" nahradit slovem "nesmí",

k § 3 odst. 2 písm. g)

na konec připojit slova "(dále jen "Fond")",

k § 5 odst. 2

slovo "musí" nahradit slovem "mohou",

k § 6 odst. 8

vypustit slova "což musí být výslovně uvedeno ve stanovách",

§ 7 odst. 6 zní:

"(6) Ustanovení zákona o zákazu konkurencex) nejsou tímto ustanovením dotčena a platí také pro členy úvěrové komise.",

k § 10 odst. 1

slovo "zřídí" nahradit slovem "zřizuje",

§ 12 zní:

"§ 12

(1) Souhrn nezaplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou nesmí překročit stanovený podíl ze souhrnu vkladů uložených v družstevní záložně.

(2) Podíl podle odstavce 1 se stanovuje pro období od vzniku družstevní záložny

a) 7. a 12. měsíc ve výši 10 %,

b) 13. až 18. měsíc ve výši 20 %,

c) 19. až 24. měsíc ve výši 30 %,

d) 25. až 30. měsíc ve výši 40 %,

e) od 31. měsíce ve výši 50 %.

(3) Družstevní záložna nesmí poskytnout úvěr nebo ručit za úvěr poskytnutý jinou osobou (§ 3 odst. 1) po dobu šesti měsíců od svého vzniku.",

k § 13 odst. 1 písm. a)

číslovku "15" nahradit číslovkou "50",

k § 13 odst. 1 písm. b)

částku "50 000" nahradit částkou "150 000",

k § 14 odst. 1

vypustit slova "(dále jen "Fond")",

k § 14 odst. 4

vypustit slova "návratné finanční výpomoci od státu a",

k § 16 odst. 1

vypustit druhou větu,

k § 21

- vypustit,

- ostatní paragrafy přečíslovat,

k dosavadnímu § 23

vypustit,

k dosavadnímu § 24

nadpis nad paragrafem zní: "Úřad pro dohled nad družstevními záložnami",

k dosavadnímu § 24 odst. 1

vypustit slova "který je právnickou osobou a",

k dosavadnímu § 26 odst. 2

vypustit slova "a Poslanecké sněmovny",

k dosavadnímu § 26 odst. 3

vypustit slova "k informaci a Poslanecké sněmovně",

k dosavadnímu § 26

vložit nový odst. 4 tohoto znění: "(4) Není-li zpráva podle odstavce 3 schválena, odvolá ministr financí ředitele a do 3 měsíců od odvolání jmenuje nového ředitele.",

k dosavadnímu § 29 odst. 2

v návětí vypustit slovo "zejména",

dosavadní § 30 zní:

"§ 30

(1) Jestliže Úřad zjistí, že družstevní záložna nebo některý její orgán nebo člen se dopustili jednání, které vede nebo může vést k poškození zájmů členů družstevní záložny, upozorní družstevní záložnu na nedostatek, popřípadě též vydá rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nedostatku.

(2) Zjistí-li Úřad, že družstevní záložna nebo některý její orgán nebo člen porušili ustanovení tohoto zákona nebo zvláštního zákona nebo nerespektovali rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle odst. 1

a) uloží pokutu fyzické osobě až do výše 10 000 Kč nebo družstevní záložně až do výše 1 000 000 Kč, nebo

b) odvolá člena voleného orgánu družstevní záložny z jeho funkce, popřípadě mu uloží zákaz výkonu funkce v orgánech družstevních záložen až do konce funkčního období, nebo

c) odvolá volený orgán družstevní záložny.

(3) Kromě sankcí podle odst. 2 nebo místo těchto sankcí může Úřad

a) zrušit rozhodnutí družstevní záložny nebo jejího orgánu nebo člena,

b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých činností družstevní záložny až na 60 dnů,

c) uvalit na družstevní záložnu nucenou správu až na dobu 6 měsíců.

(4) Jestliže nebylo uložením sankce podle odst. 2 nebo opatření podle odst. 3 dosaženo nápravy, může Úřad uložit sankci podle odst. 2 nebo opatření podle odst. 3 opakovaně, popřípadě uložit jinou sankci podle odst. 2 nebo jiné opatření podle odst. 3.

(5) Sankce a opatření podle odst. 2, 3 a 4 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad dověděl o skutečnostech rozhodných pro uložení příslušné sankce nebo opatření, nejpozději však do tří let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

(6) Pro nucenou správu podle odst. 3 písm. c) platí přiměřeně ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

(7) Pokuta podle odst. 2 písm. a) je splatná do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o jejím uložení.

(8) Penále za nedodržení lhůty podle odst. 6 činí jedno promile za každý den prodlení.

(9) Pokuty a penále jsou příjmem Fondu.

(10) Proti rozhodnutí Úřadu podle odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) až d) se lze odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu financí. Odvolání proti rozhodnutí Úřadu podle odst. 1 a 3 nemá odkladný účinek.

(11) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování Úřadu obecné předpisy o správním řízení.",

dosavadní § 34 zní:

"34

(1) Ministr financí poprvé jmenuje ředitele nejpozději do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona.

(2) V kalendářním roce jmenování ředitele poskytne stát pro činnost Úřadu návratnou finanční výpomoc. V tomto roce se poplatky družstevních záložen podle § 28 odst. 4 nezvyšují.",

dosavadní § 35 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP