Usnesení č. 294

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 23. února 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících (tisk 1432)

 

Po odůvodnění hlavního hygienika České republiky MUDr. Jiřího Vytlačila a předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Jána Štullera a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I bodu 3 písm. d)

odkaz 1) pod čarou označit jako 2a) a vlastní odkaz upravit tak, aby odpovídal skutečnosti,

k čl. II odst. 1

začátek upravit takto: "(1) Každý, kdo používá vybrané zdroje ionizujícího záření (dále jen "vybrané zdroje") nebo uvádí...",

k čl. II odst. 3

na konec vložit slova "k této činnosti",

k čl. II odst. 6

- v první větě slovo "vyhláška" nahradit slovy "zvláštní právní předpisx)",

- ve třetí větě slovo "vyhláškou" nahradit slovy "zvláštním právním předpisemx)",

- poslední větu vypustit,

- pod čarou uvést zvláštní předpisy jako odkaz x),

k čl. II odst. 8

v první větě slovo "vyhláška" nahradit slovy "právní předpis",

k čl. III odst. 2

slova "podle § 2 písm. e) zákona zákona č. 287/1993 Sb., ve znění zákona č..../199. Sb...." nahradit slovy "podle čl. I bodu 3 písm. e) tohoto zákona",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP