Usnesení č. 297

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 23. února 1995

 

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., předložené poslancem O. Zeminou (tisk 1423)

 

Po odůvodnění navrhovatele posl. JUDr. Ondřeje Zeminy, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 4

upravit takto: "V § 2 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připravují se slova "za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.",

k zásadě č. 5

- dopracovat tak, aby všichni strážníci byli jednotně viditelně označeni na uniformě,

- vypustit dosavadní text této zásady,

k zásadě č. 6

v § 13 odst. 2 nahradit tímto textem: "(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií, jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svoji totožnost.",

k zásadě č. 8

- text navrhovaného § 17b upravit takto: "Strážník je oprávněn zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny a zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením, vyplývajících z příslušných dopravních značek8). Při zastavování vozidel postupuje strážník obdobně jako příslušník Policie.",

- text navrhovaného § 17d vypustit,

k zásadě č. 9

v návaznosti na navrhované doplnění § 18 odst. 1 je nutno provést též upřesňující novelizaci § 18 odst. 3 v tom směru, aby v prvním řádku za slova "donucovacích prostředků" byla vložena slova "podle odstavce 1 písm. a) až g)".

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP