Usnesení č. 300

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. března 1995

(dodatek k usnesení č. 286 z 26. ledna 1995)

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1324)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví České republiky JUDr. Aleše Dvouletého, zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

k čl. I

zařadit nový bod 1. tohoto znění:

"1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Účel zákona

Tento zákon upravuje všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění") a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována. Zdravotní péče podle tohoto zákona se poskytuje jako péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním."",

- ostatní body přečíslovat,

dosavadní bod 1 zní:

"1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Rozlišení zdravotní péče uvedené v odstavci 1 na péči hrazenou plně nebo částečně se provádí s ohledem na charakter postižení zdravotního stavu a objem finančních zdrojů na úhradu této péče. Pokud je pojištěncům ve věku do 18 let poskytována zdravotní péče označené ve Zdravotním řádu jako péče částečně hrazená, hradí ji zdravotní pojišťovna plně. Okruh péče plně hrazené, částečně hrazené a další podrobnosti při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona stanoví zdravotní řád. Zdravotní řád je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny, které provádějí zdravotní pojištění."",

k dosavadní bodu 5 - § 5 odst. 1 písm. b)

slova "dnem nástupu do pracovního nebo obdobného poměru" nahradit slovy "dnem nástupu do zaměstnání (§ 6b odst. 3)",

toto promítnout do celého návrhu,

k dosavadnímu bodu 9 - § 6a písm. a) bod 5. zní:

"5. poslanci a senátoři;",

k dosavadnímu bodu 10 - § 7 odst. 1 písm. f) a g)

slova "31. prosinci 1994" nahradit slovy "30. dubnu 1995",

k dosavadnímu bodu 15 - § 9 odst. 7

na konec doplnit větu: "Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců24) bezprostředně po přidělení rodného čísla.",

k dosavadnímu bodu 21 - § 13 odst. 3 zní:

"(3) Příslušná zdravotní pojišťovna poskytuje úhradu za provedené zdravotní výkony zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Ve smlouvě podle odst. 1 lze sjednat omezení úhrady vykázaných zdravotních výkonů v případě, že zdravotnické zařízení podstatně překračuje průměrné náklady na jednoho ošetřeného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny pro daný druh zdravotnického zařízení a obor zdravotní péče. Seznam výkonů s bodovými hodnotami vydá ministerstvo vyhláškou po dohodovacím řízení se zástupci Ministerstva financí, Pojišťovny, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností. Účastníky dohodovacího řízení svolává ministerstvo nejméně jednou ročně. Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví na návrh zdravotních pojišťoven cenovým výměrem maximální ceny bodu.",

 

k čl. II

k bodu 34

- vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 36 - § 23 odst. 4 písm. c)

- vypustit,

- ostatní písmena přeoznačit,

k dosavadnímu bodu 46

slova "do 31. prosince 1994" nahradit slovy "do 30. dubna 1995" a slova "28. února 1995" nahradit slovy "30. června 1995",

 

vložit nový čl. III tohoto znění:

"Čl. III.

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 24 odst. 6 se vypouští písm. b).

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena g) až e).",

- ostatní články přečíslovat,

 

k dosavadnímu čl. III

slova "před 1. lednem 1995" nahradit slovy "před 1. květnem 1995",

 

dosavadní čl. IV zní:

"Změnu zdravotní pojišťovny v období od 1. května 1995 do 31. prosince 1995 lze provést pouze jednou, přičemž se nevyžaduje, aby od poslední volby zdravotní pojišťovny uplynulo 12 měsíců.",

 

k dosavadnímu čl. V

"slova "do osmi dnů" nahradit slovy "do tří měsíců",

 

dosavadní čl. IX zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1995.",

 

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP