Usnesení č. 307

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1330)

 

Po odůvodnění ministra zdravotnictví České republiky MUDr. Luďka Rubáše, zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

k čl. I

k bodu 2 - § 5 písm. d) zní:

"d) náklady na činnost Pojišťovny v rámci schváleného zdravotně pojistného plánu; maximální výši nákladů na činnost Pojišťovny stanoví Ministerstvo financí právním předpisem;",

k bodu 4 - § 6 odst. 4

- slova "Ministerstvo financí" nahradit slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu",

- vypustit tyto věty: "Pro rozhodování Ministerstva financí podle předchozí věty platí obecné předpisy o správním řízení4). Rozhodnutí ministra financí o rozkladu nepodléhá přezkoumání soudem.",

k bodu 4 - § 6 odst. 6

na konci slova "financování zdravotní péče" nahradit slovy "úhradě zdravotní péče",

k bodu 5 - § 7 odst. 1 písm. b)

- slova "výše rezervního fondu činí 10 procent" nahradit slovy "výše rezervního fondu činí 3 procenta",

- za slova "přírodních katastrof" vložit slova "nebo zdravotní pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistěného",

k bodu 5 - § 7 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Finanční prostředky plynoucí z všeobecného zdravotního pojištění musí být uloženy v tuzemské bance5)."

(3) Pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení6) a podnikat7) s prostředky plynoucími z všeobecného zdravotního pojištění s výjimkou....",

k bodu 6 - § 7a odst. 1

před slova "nedostatky v činnosti" vložit slovo "závažné",

k bodu 6 - § 7a

doplnit nový odst. 5 tohoto znění: "(5) Správce může povinnosti mlčenlivosti zprostit ministr financí na žádost orgánu činného v trestním řízení, je-li vedeno trestní řízení v souvislosti se závažnými nedostatky v činnosti Pojišťovny, pro které byla zavedena nucená správa.",

k bodu 13 - § 20 odst. 6

slova "Poslanecká sněmovna" nahradit slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu",

za bod 13 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 21 odst. 5 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu.",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 16 - § 24a odst. 4

vypustit,

k dosavadnímu bodu 17 - § 24b odst. 1

druhá věta zní: "Za porušení povinnosti podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění9) může Ministerstvo zdravotnictví uložit Pojišťovně pokutu až do výše 500 000 Kč.",

odkaz 9) pod čarou zní: "9) § 23 odst. 4 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č..../1995 Sb.",

 

k čl. II

k bodu 1 - § 3 zní:

"§ 3

(1) K založení zaměstnanecké pojišťovny je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Na rozhodování se vztahují obecné předpisy o správním řízení9), není-li dále stanoveno jinak.

(2) O udělení povolení pdole odstavce 1 se rozhoduje po posouzení

a) údajů uvedených v žádosti o povolení (§ 4 odst. 2),

b) věcných, finančních a organizačních předpokladů pro činnost zaměstnanecké pojišťovny,

c) reálnosti předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny.",

k bodu 2 - § 4 odst. 2 písm. b)

- vypustit,

- ostatní písmena přeznačit,

za bod 2 vložit nový bod tohoto znění:

"Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

Kauce

(1) Před podáním žádosti opovolení k založení zaměstnanecké pojišťovny je žadatel povinen složit na zvlášť k tomu zřízený vázaný účet v tuzemské bance peněžní prostředky (dále jen "kauce") ve výši 50 000 000 Kč.

(2) Dnem zápisu zaměstnanecké pojišťovny do obchodního rejstříku přecházejí práva ke kauci na zaměstnaneckou pojišťovnu. Zaměstnanecká pojišťovna převede kauci do rezervního fondu.

(3) Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, kterým se zamítá žádost o povolení k založení zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, se uvolňuje kauce k volné dispozici žadatele."",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 3

navrhovaný § 4a označit jako § 4b.

dosavadní bod 4 zní:

"4. V § 6 písm. a) zní:

"a) sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky nebo splynutím nebo sloučením s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou. Povolení ke sloučení nebo splynutí zaměstnaneckých pojišťoven vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Se žádostí se předkládá nový zdravotně pojistný plán. Zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny doložit, že budou splňovat podmínky požadované k udělení povolení k založení zaměstnanecké pojišťovny s výjimkou podmínky podle § 4a,"",

k dosavadnímu bodu 5 - § 6 odst. 2 zní:

"(2) Nesplněním závazku podle § 4 odst. 2 písm. f) se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje a vstupuje do likvidace. Ministerstvo zdravotnictví může v případě opakovaného neschválení návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky nebo výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny rozhodnout o zrušení zaměstnanecké pojišťovny a vstupu do likvidace. Prostředky základního fondu základního pojištění (§ 16 odst. 2 písm. a) se převedou Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky k přerozdělení. Majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek)+)se převede žadateli o povolení podle § 3 nebo jeho právnímu nástupci. Neexistuje-li žadatel o povolení podle § 3 ani jeho právní nástupce, převede se Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky rozdělí likvidační zůstatek poměrně podle počtu pojištěnců jednotlivým zdravotním pojišťovnám a příslušnou částku jim převede.",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 75 odst. 1 obchodního zákoníku. ",

k dosavadnímu bodu 10 - § 10 odst. 4

vypustit slova "který dosáhl věku nejméně 25 let",

za bod 12 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 13 odst. 1 písm. d) zní: "d) náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny v rámci schváleného zdravotně pojistného plánu; maximální výši nákladů na činnost zaměstnanecké pojišťovny stanoví Ministerstvo financí právním předpisem."",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 13 - § 15 odst. 3

- slova "Ministerstvo financí" nahradit slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu",

- vypustit poslední dvě věty,

k dosavadnímu bodu 16 - § 18 odst. 1

- slova "výše rezervního bondu činí 10 procent" nahradit slovy "výše rezervního fondu činí 3 procenta",

- na konci doplnit větu tohoto znění: "Zaměstnanecká pojišťovna je povinna rezervní fond naplnit do dvou let ode dne založení.",

k dosavadnímu bodu 19 - § 19 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Finanční prostředky plynoucí z všeobecného zdravotního pojištění musí být uloženy v tuzemské bance5).

(3) Zaměstnanecká pojišťovna nesmí a provozovat zdravotnické zařízení12) a podnikat13) s prostředky plynoucími z všeobecného zdravotního pojištění s výjimkou...",

k dosavadnímu bodu 20 - § 21 odst. 3

vypustit,

k dosavadnímu bodu 23 - § 23a odst. 1

věta druhá zní: Za porušení povinností podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění15) může Ministerstvo zdravotnictví uložit zaměstnanecké pojišťovně pokutu až do výše 500 000 Kč.",

odkaz 15) pod čarou zní: "15) § 23 odst. 4 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č..../1995 Sb.",

k dosavadnímu bodu 23 - § 23a odst. 3 zní:

"(3) Pokuta podle odst. 1 je příjmem zvláštního účtu vedeného při všeobecném zdravotního pojištěníx)."

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 20 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění.",

 

k čl. IV

- v nadpise vypustit slovo "zrušovací",

- na konec doplnit věty: "Ve stejné lhůtě předloží resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny Ministerstva zdravotnictví způsob likvidace podle článku II, bod 2 tohoto zákona. Prostředky základního fondu zdravotního pojištění se převedou Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky k přerozdělení. Majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek)x) se převede podnikatelským subjektům, které podaly žádost Ministerstvu práce a sociálních věcí o zřízení resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny nebo jejich právním nástupcům. Neexistují-li podnikatelské subjekty, ani jejich právní nástupci podle předcházející věty, převede se likvidační zůstatek Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Rezervní fond naplní resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona.Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky rozdělí likvidační zůstatek poměrně podle počtu pojištěnců jednotlivým zdravotním pojišťovnám a příslušnou částku jim převede.",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) § 75 odst. 1 obchodního zákoníku.",

 

čl. V zní:

"Čl. V

Zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb. se mění takto:

§ 29 včetně poznámky pod čarou zní:

"§ 29

Tento zákon se nevztahuje na subjekty, které provádějí nemocenské a socciální zabezpečení (pojištění) a na provádění všeobecného zdravotního pojištění. Na provádění smluvního zdravotního pojištění a připojištění Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky nebo resortní, oborovou,podnikovou a další zdravotní pojišťovnou14) se vztahují přiměřeně ustanovení části II s výjimkou § 9 a 10 a III s výjimkou § 22 a § 23 odst. 1 a 2.",

odkaz 14) pod čarou zní: "14) Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.",

 

Čl. VI zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP