Usnesení č. 316

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 5. dubna 1995

 

k návrhu posl. Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození (tisk 1475)

 

Po odůvodnění navrhovatele posl. MUDr. Josefa Janečka, zpravodajské zprávě posl. ing. Viktora Dobala a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název zní:

"Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení druhé světové války",

k § 1

vypustit druhou větu,

k § 2 písm. b

vypustit slova "pokud byl v letech 1939 až 1945 občanem Československé republiky",

§ 4 zní:

"§ 4

(1) Za účastníka se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který se aktivně podílel na potlačování demokratických principů v Československu.

(2) Za účastníka pro účely tohoto zákona se dále nepovažuje občan, který v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 byl

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik, nebo vědeckým aspirantem, anebo účastníkem kursů delších než tři měsíce na těchto školách.",

k § 5 odst. 3 a 4

vypustit,

§ 6 odst. 3 zní:

"(3) O poskytnutí jednorázové peněžní částky rozhoduje a jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a v případech, kdy účastník je nebo byl poživatelem důchodu nebo osoba uvedená v § 3 je nebo byla použivatelem pozůstalostního důchodu z důchodového zabezpečení, který vyplácí orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených silx), tento orgán.",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) § 9 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděcí sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.",

k § 7 odst. 2

slova "do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona" nahradit slovy "do 31. prosince 1995",

k § 8 odst. 2

vypustit,

§ 11 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP