Usnesení č. 318

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 30. března a 5. dubna 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1563)

 

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky JUDr. Miroslava Somola, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

k bodu 2 - § 2 odst. 1

- písm. g) označit jako písm. h)

- písm. h) označit jako písm. i)

k bodu 7 - § 6 zní:

"§ 6

Zákaz diskrimince spotřebitele

Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.",

k bodu 12 - § 18

- vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 21 - § 24

doplnit o nadpis pod § 24 tohoto znění: "Pokuty",

k dosavadnímu bodu 23 - § 28

vypustit slovo "výslovně",

dosavadní bod 25 zní:

"V § 1 odst. 3 a v § 2 odst. 1 písm. d) zákona se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky",

k čl. II

vypustit slova "a doplňuje",

čl. V zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.",

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu s navrhovatelem zákona zpřesnil odkaz 4a) a dále v návaznosti na přijaté připomínky upravil znění § 24 odst. 1 a další legislativně technické úpravy,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP