Usnesení č. 336

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 31. května 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) (tisk 1665)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ing. Bořka Valvody, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Dalibora Matulky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 10 písm. a)

na konec doplnit slova "s výjimkou půjčování zbraní a střeliva",

k § 28 odst. 2 písm. d)

- vypustit slova "a dále, že nepodal prohlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenských cvičení podle zvláštních předpisů10)",

- vypustit odkaz 10) pod čarou,

k § 28 odst. 2

vložit nové písm. e) tohoto znění: "e) výpis z rejstříku trestů.",

k § 28 odst. 3

slova "odst. 2 písm. a) a d)" nahradit slovy "odst. 2 písm. a), d) a e)",

k § 40 odst. 1 písm. g)

vypustit,

k § 42 odst. 1

závěr první věty upravit takto: "... na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření.",

§ 44 zní:

"Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem nebo trestným činem spáchaným z nedbalosti se zbraníx).",

- odkaz x) pod čarou zní: "§ 89 odst. 5 trestního zákona.",

k § 45 odst. 2

v uvozovací větě vypustit slovo "zejména",

k § 45 odst. 2 písm. b) bodu 4.

vypustit,

k § 45 odst. 2 písm. c)

vypustit,

k § 47 odst. 2 písm. b)

vypustit slova "a dále, že nepodal prohlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby a vojenských cvičení podle zvláštních předpisů10),",

k § 47 odst. 2

- vložit nové písmeno b) tohoto znění: "b) výpis z rejstříku trestů,",

- dosavadní písmena b) a c) označit jako písmena c) a d),

§ 102 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby zpřesnil odkazy pod čarou,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP