Usnesení č. 339

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. června 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1651)

 

Po odůvodnění náměstka Úřadu pro legislativu a veřejnou správu JUDr. Pavla Zářeckého, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I - § 17

- za slova "jež by mohla" vložit slovo "hrubě",

- na konec vložit větu: "Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonůx).",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.",

k čl. II

- bod 1. vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

čl. III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby zpřesnil návětí mj. i v souvislosti s dalším obdobným připravovaným zákonem,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP