Usnesení č. 357

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. září 1995

 

k návrhu posl. T. Fejfara a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky (tisk 1865)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Petra Koháčka, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne.........................

 

kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

Zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 11 se slova "účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "platnosti dnem 31. prosince 2000".

 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru k event. legislativně technickým úpravám tohoto návrhu zákona,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Ivan MAŠEK v.r.

zpravodaj výboru

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP