Usnesení č. 358

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. září 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (tisk 1591)

 

Na základě usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 337 z 31. května 1995 a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 2 písm. d)

na konec doplnit slova "včetně chovu včel",

k § 12 odst. 2

vypustit poslední větu,

k § 17

vložit nový odst. 2 tohoto znění: "(2) Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka v zájmu podpory ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích za předpokladu dodržování povinností, vyplývajících z odstavce 1 ve druhé větě.",

ostatní odstavce přečíslovat,

k § 17 dosavadnímu odst. 2

vypustit slova "nebo z důvodu jiného veřejného zájmu",

k § 18 odst. 1 písm. k)

vypustit slova "kouřit a",

k § 18 odst. 1

- vložit nové písm. l) tohoto znění: "l) kouřit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů",

- ostatní písmena přeoznačit,

k § 18

vložit nový odst. 4 tohoto znění: "(4) Zákazy uvedené v odst. 1 písm. g) a k) se nevztahují na chovatele včel, kteří mají v souladu s § 17 odst. 2 svá včelstva umístěna na lesních pozemcích.",

ostatní odstavce přečíslovat,

k § 21 odst. 1

v první větě vypustit slova "a upravují zásady hospodaření v lesích",

§ 22 odst. 1 zní:

"(1) Lesní hospodářské plány (dále jen "plány") jsou nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla na 10 let.",

§ 24 odst. 2 zní:

"(2) Náklady na zpracování plánů lesů hospodářských hradí vlastník lesa; náklady na zpracování plánů lesů ochranných, lesů zvláštního určení, jakož i osnov hradí stát.",

k § 25 odst. 7

- vypustit,

- dosavadní odst. 8 označit jako odst. 7,

k § 27 odst. 2

v první větě vypustit slova "nebo z vlastního podnětu",

k § 30 odst. 4

závěr upravit takto: "nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří.",

k § 33 odst. 1

třetí věta zní: "Pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu,hradí náklady s tím spojené stát; vlastník lesa je povinen provedení takových opatření strpět.",

k § 34 odst. 3

ve druhé větě vypustit slova "částečná nebo úplná",

§ 35 odst. 8 zní:

"(8) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.",

k § 36 odst. 1

slova "vždy do konce ledna" nahradit slovy "vždy do konce února",

k § 36 odst. 2

- za slovo "ministerstvem" vložit slova "prováděním inventarizace lesů podle § 26",

- slova "do konce února" nahradit slovy "do konce března",

k § 40 odst. 2 písm. d)

vypustit slova "popř. územní",

k § 40 odst. 3 písm. d)

vypustit slova "popř. územní",

§ 40 odst. 5 zní:

"(5) Licence je nepřenosná a platí na celém území republiky.",

k § 42 odst. 1

vložit nová písm. h) a ch) těchto znění:

"h) podporu sdružování vlastníků lesa,

ch) vyhotovení lesních hospodářských plánů.",

k § 43 odst. 5

vypustit,

§ 47 odst. 1 písm. i) zní:

"i) v lese kouří v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,",

§ 52 odst. 5 zní:

"(5) Zařazení lesů do kategorií (§ 6 a 7), musí být uvedeno do souladu s tímto zákonem do jednoho roku od jeho účinnosti.",

k § 52 odst. 7

- vypustit,

- ostatní odstavce přečíslovat,

k § 52 dosavadnímu odst. 9

na konec doplnit slova "pokud s tím vlastník nevysloví nesouhlas",

§ 58 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou § 30 odst. 8, věta druhá a § 34, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1996.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny Parlamentu dopracoval jednotlivé odkazy,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP