Usnesení č. 359

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. září 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 1702)

 

Po odůvodnění náměstka ministra kultury Michala Prokopa, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 7 odst. 1 písm. i)

na konec připojit slova "přičemž v takové smlouvě nesmí být uživateli předmětů ochrany podle autorského zákona ukládána omezení, která přesahují rámec ochrany stanovené autorským zákonem",

k § 7 odst. 1 písm. j)

na konec připojit slova "a účtovat v soustavě podvojného účetnictví",

k části III - § 13 bodu 3

vypustit,

§ 17 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

II. zmocňuje zpravodaje k legislativně technickým úpravám,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

zpravodaj výboru

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP