Usnesení č. 360

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. a 15. září 1995

 

k návrhu posl. P. Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky (tisk 1048)

 

Po odůvodnění členů návrhové skupiny poslanců Marka Bendy a JUDr. Anny Röschové, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

 

ústavně právní výbor

 

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

§ 3 zní:

"§ 3

Volební okrsky

Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích, vytvořených podle zvláštního zákonax).",

 

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 8 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.",

§ 4 zní:

"§ 4

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen "zvláštní seznam"). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.",

 

§ 5 zní:

"§ 5

Stálý seznam

Stálý seznam voličů je veden podle zvláštního zákonax).",

 

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 10 a § 11 zákona č. 152/1994 Sb.",

 

§ 7 odst. 1 zní:

"(1) Volby do Parlamentu České republiky řídí Ústřední volební komise.", slova "Poslanecké sněmovny" a "Senátu" nahradit slovy "Parlamentu České republiky" - toto promítnout i do dalších ustanovení návrhu zákona,

 

k § 8 odst. 2

čtvrtá věta a nová pátá věta znějí: "Odmítnutí kandidátní listiny krajskou nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení politickou stranou nebo koalicí má za následek zánik členství příslušné politické strany nebo koalice ve volebních komisích. Stejný následek má i odmítnutí přihlášky k registraci kandidáta obvodní nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení.",

 

k § 9

vložit nový odst. 3 tohoto znění: "(3) Pokud předseda volební komise odstoupí, proběhne losování předsedy znovu; do losování nebude zařazen místopředseda volební komise. Obdobně se postupuje v případě, že odstoupí místopředseda komise.",

 

k § 10 odst. 1

v poslední větě slova "do 10 dnů" nahradit slovy "20 dnů",

 

k § 10

vložit nový odst. 3 tohoto znění: "(3) Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být nejpozději do 2 dnů jmenován nový zapisovatel volební komise.",

 

k § 11

v první větě slova "příslušnými orgány státní statistiky" nahradit slovy "Českým statistickým úřadem",

 

§ 12 odst. 6 písm. b) zní:

"b) rozhoduje o stížnostech na postup krajských a obvodních volebních komisí a o odvolání proti jejich rozhodnutí; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro všechny volební komise závazné,",

 

§ 13 odst. 1 zní:

"(1) Starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku stanoví minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5 s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise kromě zapisovatele tříčlenná.",

 

k § 14 odst. 1

první věta zní: "Prezident republiky vyhlašuje volby do Parlamentu České republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.",

 

16 odst. 1 zní:

"(1) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, případně kandidátů při volbách do Senátu.",

 

§ 16 odst. 3 a 4 znějí:

"(3) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhraženo v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, které se rozdělí kandidujícím politickým stranám a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany a koalice.

 

(4) Není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran, koalic a nezávislých kanditátů.",

 

dosavadní odst. 4, 5 a 6 označit jako odstavce 5, 6 a 7,

 

k § 17 odst. 5

druhá věta zní: "Zabezpečí i ostatní volební dokumenty.",

 

k § 19 odst. 3

slova "otiskem úředního razítka" nahradit slovy "úředním razítkem",

 

k § 21

druhá, třetí a čtvrtá věta znějí: "V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumenty, zapečetí volební schránku, popř. přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky, nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda za přítomnosti komise ověří neporušenost pečetí a sejme je. Skutečnosti, týkající se přerušení hlasování, poznamená komise v zápise.",

 

§ 28 odst. 3 písm. a) zní:

"a) dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,",

 

k § 29 odst. 1

na konec doplnit slova: "tak, aby se uskutečnilo nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty uvedené v první",

 

§ 29 odst. 2 písm. a) zní:

"a) dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,",

 

§ 31 odst. 1 zní:

"(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany, kterým není pozastavena činnost7) nebo koalice, prostřednictvím zmocněnce nejpozději do 60 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise."

 

k § 31 odst. 2 písm. b)

slova "trvalé bydliště" nahradit slovy "obec jejich trvalého pobytu",

 

k § 31 odst. 4

v poslední větě za slova "politická strana" vložit slova "nebo koalice",

 

k § 31 odst. 6

za slova "politická strana" vložit slova "nebo koalice",

 

k § 32 odst. 1

slova "do 35 dnů" nahradit slovy "do 55 dnů",

 

§ 33 odst. 2 zní:

"(2) Je-li některý z kandidátů na několika různých kandidátních listinách, škrtne jej Ústřední volební komise na té kandidátní listině, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej na všech kandidátních listinách.",

 

§ 34 odst. 1 zní:

"(1) Po obdržení zápisu o výsledku projednání kandidátních listin z volebního kraje Ústřední volební komisí, zaregistruje krajská volební komise nejpozději do 45 dnů přede dnem voleb kandidátní listiny a oznámí to písemně politickým stranám a koalicím. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí Ústřední volební komise o odvolání (§ 32 odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákonax), zaregistruje krajská volební komise kandidátní listinu po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin ve formě hlasovacích lístků. Číslo, kterým bude označena kandidátní listina určí Ústřední volební komise (§ 33 odst. 5).",

 

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 58 a § 200m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.",

 

k § 34 odst. 2

za slova "byla zrušena," vložit slova "nebo její činnost byla pozastavena,",

 

k § 35 odst. 2

ve druhé větě za slova "politické strany" vložit slova "nebo koalice",

 

§ 36 odst. 1 zní:

"(1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidtatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o odvolání nebo o vzdání se kandidatury nelze vzít zpět a je nutno doručit je ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli krajské volební komise. Předseda krajské volební komise jeden stejnopis zašle neprodleně předsedovi Ústřední volební komise a zajistí současně jeho zveřejnění vhodným způsobem ve volebních místnostech, pokud jej obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb.",

 

§ 37 zní:

"§ 37

Jestliže dojde k rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany v době po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, při rozdělování mandátů se k takovéto politické straně a jejím kandidátům nepřihlíží.",

 

k § 38 odst. 1

slova "vyjádřené pomocí arabských čísel" nahradit slovy "označné arabskými číslicemi",

 

k § 39 odst. 1

- první věta zní: "Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 17 odst. 2).",

- v poslední větě slova "uvedených na jednom hlasovacím lístku" nahradit slovy "uvedených na témže hlasovacím lístku",

 

k § 40 odst. 2

slovo "Neúřední" nahradit slovy "Jiné než úřední",

 

§ 60 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Do obvodní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb každá politická strana a koalice, která přihlašuje svého kandidáta k registraci v tomto volebním obvodu a nezávislý kandidát, kandidující v tomto volebním obvodu, dva členy a dva náhradníky.

(2) Obvodní volební komisi tvoří nejméně 10 členů. Není-li delegováním dosaženo tohoto počtu, jmenuje zbývající členy volební komise přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu a v hl m. Praze, ve městech Brně, Ostravě a Plzni, primátoři těchto měst, nejpozději 58 dnů přede dnem voleb.",

 

§ 60 odst. 4 písm. a) zní:

"a) dozírá na dodržování zákonů a jiných právních předpisů o volbách,",

 

§ 61 odst. 1 zní:

"(1) Kandidáty pro volbu do Senátu přihlašují politické strany a koalice prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku sám. Každá politická strana nebo koalice mohou přihlásit ve volebním obvodu k registraci pouze jednoho kandidáta. Přihlásila-li politická strana kandidáta v rámci koalice, nemůže již podat přihlásku samostatně nebo jako součást jiné koalice.",

 

§ 61 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Přihláška k registraci obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta, jeho rodné číslo, datum narození, obec trvalého pobytu, jeho zaměstnání a doklad o státním občanství5),

b) název politické strany nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci s podpisem jejího statutárního orgánu nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta,

c) příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany,

d) číslo a název volebního obvodu, ve kterém kandiduje,

e) prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpisem, že souhlasí se svou kandidaturou, a že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti, a že je členem určité politické strany nebo skutečnost, že není člen žádné politické strany,

f) podává-li kandidátní listinu politická strana nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana nebo koalice vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana nebo koalice obvodní volební komisi.

(5) Zjistí-li zapisovatel obvodní volební komise, že přihláška k registraci nesplňuje náležitosti podle odst. 4 a 6, upozorní na to zmocněnce nebo nezávislého kandidáta. Až do uplynutí lhůty podle odst. 3 může zmocněnec nebo nezávislý kandidát nedostatky odstranit. Převzetí přihlášky je zapisovatel povinen na žádost zmocněnce nebo nezávislého kandidáta potvrdit.",

 

§ 63 odst. 4 zní:

"(4) Předseda Ústřední volební komise zašle neprodleně zápis o výsledku jednání obvodním volebním komisím a jednotlivým kandidátům.",

 

k § 64 odst. 1

- v první větě slova "písemně to kandidátům oznámí" nahradit slovy "písemně to zmocněncům nebo nezávislým kandidátům oznámí",

- druhá a nová třetí věta znějí: "V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí Ústřední volební komise o odvolání (§ 62 odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákonax), zaregistruje obvodní volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Obvodní volební komise poté určí každému kandidátovi losem číslo, kterým bude označen hlasovací lístek a písemně to zmocněncům nebo nezávislým kandidátům oznámí.",

- x) číslo odkazu a odkaz budou shodné s číslem odkazu uvedeného v § 34,

 

k § 64 odst. 3

slovo "zrušena" nahradit slovem "rozpuštěna",

 

§ 65 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Okresní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze a ve městech v Brně, Ostravě a Plzni, magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad v sídle volebního obvodu") zřídí nejpozději v den ustavení obvodní volební komise zvláštní účet u banky.

(2) Ten, kdo podal přihlášku k registraci, slouží na účet uvedený v odst. 1 do tří dnů po oznámení o registraci (§ 64 odst. 1) kauci 20 000 Kč a oznámí to do dvou dnů po složení kauce obvodní volební komisi.",

 

k § 65 odst. 3

vypustit slova "do 3 dnů od oznámení registrace",

 

§ 66 odst. 1 zní:

"(1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.",

 

k § 66 odst. 3

- slova "Ústřední volební komisi" nahradit slovy "předsedovi Ústřední volební komise",

- na konec vložit slova: "ve volebních místnostech, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb",

 

k § 69 odst. 2

slovo "Neúřední" nahradit slovy "Jiné než úřední",

 

k § 72 odst. 2

v první větě za slova "zpracovat výsledky" vložit slovo "hlasování",

 

k § 72 odst. 3

slova "a seznamy" nahradit slovy "a výpisy ze stálého a zvláštního seznamu",

 

k § 74 odst. 2 písm. h)

za slovo "procenta" vložit slovo "odevzdaných",

 

k § 75

za slovo "většinu" vložit slovo "odevzdaných",

 

k § 76 odst. 2

v poslední větě za slovo "všichni" vložit slovo "takoví",

 

k § 76 odst. 3

slova "prostřednictvím okresních úřadů v sídle volebních obvodů, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni prostřednictvím magistrátů těchto měst" nahradit slovy "prostřednictvím okresních úřadů v sídle volebních obvodů",

- tuto úpravu promítnout do celého návrhu zákona,

 

k § 76 odst. 4

za slovo "více" vložit slovo "odevzdaných",

 

k § 76 odst. 5

za slovo "platí" vložit slovo "přiměřeně",

 

za § 78 vložit nový § 79 tohoto znění:

"§ 79

Nedošlo-li ve volebním obvodu ke zvolení senátora z důvodu usnesení soudu o neplatnosti volby, popřípadě z důvodu, že volby nebyly řádně provedeny, vyhlásí prezident republiky dodatečné volby. Lhůty stanovené tímto zákonem mohou být přieměřeně zkráceny."

 

ostatní paragrafy přečíslovat,

 

k dosavadnímu § 79 odst. 1

- vypustit slovo "České",

- za slova "doplňovací volby" vložit slova "v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen",

- slova "co mandát senátora zanikl" nahradit slovy "kdy zanikl mandát senátora",

 

dosavadní § 80 zní:

"§ 80

Opatření pomocných prostředků

(1) Všechny pomocné prostředky, zejména volební místnosti a potřeby pro ně, úřední obálky, potřebné pracovní síly, zajistí pro okrskové volební komise obecní úřady, v jejichž obvodu jsou zřízeny.

(2) Pro okresní volební komise zajistí všechny pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst, ve spolupráci s úřady městských obvodů a městských částí.

(3) Pro krajské volební komise zajistí pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad v sídle volebního kraje.

(4) Pro obvodní volební komise zajistí pomocné prostředky a potřebné pracovní síly okresní úřad v sídle volebního obvodu.",

 

dosavadní § 81 zní:

"§ 81

Nároky členů volebních komisí

Člen volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Nároky člena volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele upravují pracovněprávní předpisyx).",

 

odkaz x) pod čarou zní: "x) Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.",

 

k dosavadnímu § 82 odst. 1

v poslední větě slova "jiným úkolem" nahradit slovy "jiným úkonem",

 

k dosavadnímu § 84

- nadpis upravit takto: "Příspěvek na úhradu volebních nákladů",

- na začástku slovo "Úhrada" nahradit slovy "Příspěvek na úhradu volebních nákladů",

- na konci číslovku "30" nahradit číslovkou "90",

 

k dosavadnímu § 85

vypustit,

 

část druhá zní:

"Část druhá

Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů

 

§ 90

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona ČNR č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č..../.... Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. § 200f a § 200g včetně nadpisu se vypouštějí.

 

2. Ustanovení § 200j odstavec 1 a 4 znějí:

"(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu."

"(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů nebo ve zvláštních seznamech voličů je příslušný okresní soud.".

 

3. Za § 200l se vkládají nové § 200m a 200n, které včetně nadpisu znějí:

 

"Řízení ve věcech voleb

§ 200m

(1) Jestliže volební orgán, příslušný podle zvláštního zákona34d) vydat konečné rozhodnutí, rozhodl o

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b) škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, může se politická strana, politické hnutí nebo volební koalice, které kandidátní listinu podaly, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,

c) odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu, může se ten, kdo přihlášku podal, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování přihlášeného kandidáta.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a příslušný volební orgán.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do 3 dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34d) Zákon č..../1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

 

§ 200n

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslancem nebo senátorem34e) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do 10 dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a příslušný volební orgán.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34e) Zákon č..../1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.",

 

za část druhou vložit část třetí tohoto znění:

"Část třetí

Změna zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev

v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

§...

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se mění takto:

 

§ 14 včetně poznámky pod čarou zní:

§ 14

(1) Ústřední volební komise se ustavuje podle zvláštního zákonax).

(2) První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

x) Zákon č..../1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.",

 

ostatní části přečíslovat,

 

za novou část třetí vložit tuto část čtvrtou tohoto znění:

"Část čtvrtá

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná"

 

dosavadní § 91 zní:

"§ 91

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vnitra stanoví právním předpisem

a) podrobnosti o úkolech obcí a okresních úřadů při

1. sestavování a vedení zvláštních seznamů a pořizování výpisů z nich;

2. zajišťování a vybavení volebních místností;

3. úschově hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů;

b) vzory hlasovacího lístku, seznamu voličů, osvědčení o zvolení a může stanovit vzory dalších volebních dokumentů,

c) podrobnosti o spolupráci orgánů státní správy při kontrole pravdivosti údajů uváděných politickými stranami a koalicemi při podávání kandidátních listin nebo kandidáty při přihláškách k registraci,

d) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

(2) Ministerstvo financí stanoví právním předpisem bližší podmínky způsobu vrácení kauce.",

 

dosavadní § 94 zní:

"§ 94

(1) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu v týž den, jsou okrskové volební komise pro oba druhy voleb společné. K ukončení činnosti okrskových volebních komisí může dojít v tomto případě až tehdy, pokud pokyn vydají příslušné okresní i obvodní volební komise.

(2) V případě rozdílných stanovisek krajských volebních komisí a obvodních volebních komisí rozhoduje na návrh kterékoli volební komise Ústřední volební komise.",

 

dosavadní § 95 zní:

"§ 95

K ukončení činnosti okrskových volebních komisí a okresních volebních komisí při společném konání voleb do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s volbami do zastupitelstev v obcích může dojít až tehdy, pokud pokyn vydají nadřízené volební komise, ustavené pro všechny druhy voleb.",

 

k dosavadnímu § 96

vypustit,

 

dosavadní § 99 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

 

II. zmocňuje poslance JUDr. Libora Nováka, ing. Ivana Maška, JUDr. Jiřího Vyvadila a JUDr. Jiřího Bílého k úpravě příloh 1 a 3 tohoto návrhu zákona potřebných v souvislosti se změnami územního členění nastalými po podání návrhu zákona,

 

III. zmocňuje zpravodaje výboru k legislativně technickým úpravám, zejména zpřesnit odkazy pod čarou,

 

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Libor NOVÁK v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP