Usnesení č. 363

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 11. října 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1995 Sb., o živnostenských úřadech (tisk 1650)

 

Po odůvodnění náměstka ministra hospodářství ing. Václava Kupky, CSc., zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem ve znění těchto připomínek:

výbor zmocnil zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny legislativně technicky upravil název a návětí čl. I o další přijaté novely, dále aby upravil všechny poznámky pod čarou, dále legislativně technicky upravil znění § 10 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 4, § 47 odst. 2 písm. a), § 54 odst. 2 písm. a), § 45, a dále provedl legislativně technické úpravy v přílohách v návaznosti na platný stav právních předpisů,

 

k čl. I

k bodu 1 - § 3 odst. 2

v uvozovací větě slova "zvláštního zákona" nahradit slovy "zvláštních zákonů",

k bodu 1 - § 3 odst. 2 písm. a)

vypustit slova "přírodních léčitelů",

bod 1 - § 3 odst. 3 písm. o zní:

"o) provozování rozhlasového a televizního vysílání23),",

k bodu 1 - § 3 odst. 3

vložit nová písm. u) a v) těchto znění:

"u) provozování stanic technické kontroly23c),

v) činnost předškolních a školních zařízení23d),",

odkazy 23c) a 23d) pod čarou znějí:

"23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

23d) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.",

k bodu 4 - § 5 odst. 2

slova "česká osoba" nahradit slovy "fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen "česká osoba")",

bod 5 zní:

"V § 5 odst. 2 se slova "prokurátoři" nahrazují slovy "státní zástupci", v odst. 3 se poslední věta vypouští a odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.",

k bodu 15 - § 10 odst. 2 písm. a)

slova na konci "před čárkou" nahradit slovy "za slova s prokázaným doručením",

k bodu 16 - § 10 odst. 2

- v návětí za slovo "doplňují" vložit slovo "tyto",

- v druhé větě slovo "následující" nahradit slovem "tyto",

- v písm. a) za slovo "příjmení" vložit slova "rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození",

- v písm. c) začátek upravit takto: "c) evidenční číslo...",

bod 25 zní:

"V § 13 odst. 4 se na konci vypouští tečka a doplňuje se tento text: "pokud nesplňuje sám zvláštní podmínky provozování živnosti, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.",

bod 37 zní:

"37. § 30 se vypouští.",

k bodu 38 - § 31 odst. 2

- písm. b) vypustit,

- ostatní písmena přeoznačit,

bod 45 zní:

"V § 44 se vypouští odstavec 3.",

k bodu 52 - § 47 odst. 2 písm. a)

za slovo "příjmení" vložit slova "rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození",

k bodu 54

- vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 73 - § 54 odst. 2 písm. a)

za slovo "příjmení" vložit slova "rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození",

k dosavadnímu bodu 105 - § 71odst. 2

číslovku "10 000" nahradit číslovkou "2 000",

vložit nový bod tohoto znění:

".... § 72 se vypouští.",

dosavadní bodu 106 - § 73a zní:

"Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností.",

k dosavadnímu bodu 110 - příloha č. 2 - skupina 214

na str. 43 u "Činnosti účetních poradců a vedení účetnictví" ve druhém sloupci v písm. a) slova "10 let" nahradit slovy "5 let" a v písm. b) slova "5 let" nahradit slovy "2 roky",

k dosavadnímu bodu 110 - příloha č. 2 - skupina 214

na konec vložit:

 

"Vzdělávání v oblasti

Oprávnění Českého úřadu

Platí v rozsahu

bezpečnosti práce,

bezpečnosti práce vydané

oprávnění

technických zařízení

na základě ověření odborné

 

a pracovních podmínek

způsobilosti zařízením

 
 

akreditovaným Českým

 
 

úřadem bezpečnosti práce

 
     

Služby v oblasti

Oprávnění Českého úřadu

Platí v rozsahu

bezpečnosti práce,

bezpečnosti práce vydané

oprávnění",

technických zařízení

na základě ověření

 

a pracovních podmínek

odborné způsobilosti

 
 

podle zásad stanovených

 
 

Českým úřadem bezpečnosti

 
 

práce

 

 

k dosavadnímu bodu 111 - příloha č. 3 - skupina 302

v oboru "Provozování střelnic" text druhého sloupce nahradit textem:

"a) středoškolské vzdělání na vojenské nebo policejní škole a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo

b) vysokoškolské vzdělání vojenského nebo policejního směru nebo fakulty tělesné výchovy a sportu a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo

c) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic",

 

k čl. III

vložit nové body 10 a 11 těchto znění:

"10. § 6 odst. 1 písm. a) se vypouští.

11. § 6 odst. 2 písm. b) se vypouští.",

 

čl. VI zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

II. upozorňuje, že dosud není dostatečně upravena činnost psychoterapeutů, klinických logopedů a klinických psychologů zákonem, jak je uvedeno v návrhu zákona u § 3 odst. 2 písm. a),

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

zpravodaj výboru

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP