Usnesení č. 375

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 22. listopadu 1995 a 17. ledna 1996

 

k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) (tisk 1763)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ing. Bořka Valvody, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k názvu

vypustit slova "a obdobných činností",

- toto promítnout do celého návrhu zákona, tedy např. vypustit § 2 odst 2, část třetí, část čtvrtou atd.

k § 2 odst. 1

vypustit slova "(§ 3 písm. a))" a slova "(§ 3 písm. b))",

k § 3 písm. e)

slova "věci včetně zvířat" nahradit slovy "jsou věci, předměty nebo zvířata",

§ 3 písm. g) zní:

"g) fyzickou ostrahou přímý výkon ochrany majetku nebo osob včetně zajišťování pořádku, pokud není s ohledem na technické nebo organizační podmínky vyloučena možnost zasáhnout proti rušiteli zájmu chráněného hlídací službou způsobem omezujícím práva a svobody osoby, jakož i přímé řízení tohoto výkonu,",

k § 6

v uvozovací větě vypustit slova "nebrání-li tomu zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti",

§ 6 písm. b), c) a d) znějí:

"b) Je plně způsobilá k právním úkonům,

c) je bezúhonná (§ 8),

d) je spolehlivá (§ 9)",

k § 7 odst. 1

vypustit slova "nebrání-li tomu zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti",

k § 8 písm. a)

- za slovo "opilství" vložit slova "zanedbání povinné výživy".

- za slovo "podílnictví" vložit slova "nenastoupení služby v ozbrojených silách, porušování osobních a věcných povinností a nenastoupení civilní služby",

k § 8

vložit nové písm. c) tohoto znění: "c) kdo nesplňuje podmínky podle zvláštního zákonax),

- odkaz x) pod čarou zní: "x) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky",

k § 9 odst. 2 písm. b)

- za slova "třech letech" vložit slovo "opakovaně",

- za slova "na více úsecích státní správy" vložit slova "na úseku financí a měny",

- za slova "na úseku všeobecné vnitřní správy" vložit slova "na úseku obrany České republiky",

- vypustit slova "proti veřejnému pořádku",

- na konec vložit slova "a podle tohoto zákona",

k § 9 odst. 2 písm. c)

vypustit,

k § 9 odst. 3

vypustit slova "Bezpečnostní informační služby a",

§ 10 zní:

"§ 10

Odborná zůsobilost osob k provozování

bezpečnostních služeb

Odborně způsobilá k provozování bezpečnostních služeb je osoba, která má alespoň úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání.",

k § 11 odst. 1 písm. g)

vypustit,

k § 11 odst. 2 písm. h

- vypustit,

- písm. i) označit jako písm. h),

k § 12 odst. 1 písm. h

vypustit,

k § 12 odst. 2 písm. e)

vypustit,

k § 14

slova "vydání licence" nahradit slovem "licenci",

k § 15

slova "udělení licence" nahradit slovem "licenci",

k § 20 odst. 1 písm. b)

- vypustit,

- dosavadní písmena c) až f) označit jako písmena b) až e) a tuto změnu promítnout do dalších ustanovení,

k § 21 písm. a)

slova "§ 20 odst. 1 písm. b)" nahradit slovy "§ 24",

za dosavadní § 23 vložit nový § 24 tohoto znění:

"§ 24

Pokračování v podnikání při úmrtí

provozovatele bezpečnostní služby

(1) Zemře-li provozovatel bezpečnostní služby, mohou v podnikání pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví:

a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování bezpečnostní služby,

c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud v podnikání nepokračují dědicové,

d) správce dědicví7), pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až d) musí splňovat podmínky stanovené v § 6.

(3) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v podnikání osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), pokud nabyly majetkového podílu na bezpečnostní službě; ustanovení odstavce 2 platí obdobně. Pokud však do šesti měsíců od skončení řízení o dědictví nezískají vlastní oprávnění k provozování bezpečnostní služby, nemohou dále bezpečnostní službu provozovat. Pozůstalý manžel, který byl spoluvlastníkem majetku používaného k provozování bezpečnostní služby nebo který tohoto majetku nebo podílu na něm dědictvím nabyl, může provozovat bezpečnostní službu i po této lhůtě na základě licence zůstavitele, pokud splňuje podmínky stanovené v § 6.",

odkaz 7) pod čarou zní: "7) § 175e občanského soudního řádu.",

ostatní paragrafy a odkazy přečíslovat,

k dosavadnímu § 25

- vypustit,

- ostatní paragrafy přečíslovat,

k dosavadnímu § 28 odst. 1

doplnit nové písm. c) tohoto znení: "c) doložit, že splňuje podmínky podle zvláštního zákona (§ 8 písm. c).",

k dosavadnímu § 29 písm. d)

na konec doplnit slova "(§ 32)",

k dosavadnímu § 32 odst. 2

vypustit slova "který je k provádění odborné přípravy tohoto druhu akreditován (dále jen "akreditovaná osoba")",

k dosavadnímu § 32 odst. 3

- vypustit,

- ostatní odstavce přečíslovat,

dosavadní § 33 zní:

"§ 33

Zdravotní způsobilost k výkonu

fyzické ostrahy nebo pátrání

(1) Zdravotní způsobilost osob k výkonu fyzické ostrahy nebo pátrání zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává lékař zařízení závodní preventivní péčex) na základě lékařské prohlídky, psychologického vyšetření, popřípadě též dalších potřebných vyšetření.

(2) Opakované posouzení zdravotní způsobilosti se provádí vždy za dva roky, není-li v závěrech předchozího posudku stanovena lhůta kratší. Povinnost podrobit se opětovnému posouzení zdravotní způsobilosti na základě rozhodnutí orgánu dozoru (§ 69 odst. 1 písm. b) bod 2.) není tímto ustanovením dotčena.

(3) Každý lékař nebo psycholog, který na základě vyšetření zjistí, že osoba pověřená výkonem fyzické ostrahy nebo pátrání trpí nemocemi, vadami nebo stavy, které vylučují nebo omezují její zdravotní způsobilost, poučí ji o této skutečnosti a oznámí tuto skutečnost lékaři zařízení závodní preventivní péče, který provede přezkoušení zdravotní způsobilosti, nebo provozovateli bezpečnostní služby.

(4) Podrobnosti o posuzování zdravotní způsobilosti osob, které mají být pověřeny výkonem fyzické ostrahy nebo pátrání, stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou vydanou po dohodě s ministerstvem.",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.",

k dosavadnímu § 40 odst. 3

vypustit slova "jinak jsou neplatné",

k dosavadnímu § 47

vypustit,

dosavadní § 49 zní:

"§ 49

Omezení činnosti detektivních služeb

(1) Při provozování detektivních služeb nesmějí být přijímány zakázky nebo plněny úkoly směřující k pátrání po politickém smýšlení nebo náboženském vyznání osob, činnosti v odborových orgánech a organizacích anebo po příslušnosti osob k určité rasě, národnosti nebo etnické skupině.

(2) Při provozování detektivních služeb nesmějí být přijímány zakázky nebo plněny úkoly směřující k pátrání po sexuálních stycích osob s výjimkou případů, kdy zakázku zadal manžel osoby, a s výjimkou pátrání po sexuálních stycích, které jsou protiprávní.",

k částem třetí a čtvrté

- vypustit,

- ostatní části přečíslovat,

k dosavadnímu § 70 odst. 2

vypustit,

k dosavadnímu § 77

vypustit,

dosavadní § 78 zní:

"§ 78

Zvláštní omezení

Bývalí příslušníci Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace nemohou být provozovateli bezpečnostních služeb ani nemohou být zaměstnáni jako zaměstnanci těchto služeb před uplynutím dvou let od skončení jejich služebního nebo pracovního poměru.",

k dosavadnímu § 80

vypustit,

k dosavadnímu § 82

vypustit,

k dosavadnímu § 88

vypustit,

k dosavadnímu § 92

- návětí upravit takto: "Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:",

- v bodě 1. slova "odst. 2" nahradit slovy "odst. 3", v obou případech písm. "n)" nahradit písmenem "w)" a číslovku "24)" nahradit číslovkou "23e)",

- body 2. a 4. vypustit, dosavadní bod 3. označit jako 2.,

dosavadní § 93 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy návrhu zákona v souladu s tímto usnesením ústavně právního výboru,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Ivan MAŠEK v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP