Usnesení č. 385

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 21. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2041)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2041) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona tyto změny a doplňky:

1. V čl. I bodu 1. § 8 odst. 3 se slova "nebo jestliže vyšetřování vede útvar vyšetřování s působností na celém území České republiky.1c)" nahrazují slovy "nebo jestliže o takových trestných činech vede vyšetřování útvar vyšetřování s působností na celém území České republiky1c)."

2. V čl. I bodu 4. § 14 odst. 1 se slova "a právnické osoby" nahrazují slovy "jakož i orgány zájmové samosprávy a další právnické osoby v rozsahu, v jakém jim je zákonem svěřen výkon státní správy"

3. V čl. I za bod 10. vložit nový bod 11. tohoto znění:

"11. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

"§ 37a

(1) Do doby nabytí účinnosti zákona upravujícího platové poměry státních zástupců a právních čekatelů náleží státním zástupcům naturální plnění podle odst. 2 až 5.

(2) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.

(3) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží naturální plnění zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

(4) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží dále naturální plnění užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou a náměstkovi nejvyššího státního zástupce naturální plnění užívání služebního vozidla s řidičem k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.

(5) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění

a) užívání služebního vozidla s řidičem k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice."

4. Čl. IV zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.",

III. pověřuje zpravodaje výboru posl. Marka Bendu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru posl. Marka Bendu, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

Marek BENDA v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP