Usnesení č. 395

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. března 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1899)

 

Po odůvodnění náměstka ministra kultury dr. Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1899) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona tyto změny a doplňky:

1. v názvu zákona doplnit na konec slova "a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů",

k čl. I

2. v bodu 3 § 2 odst. 3 vypustit slova "muzeí, knihoven a",

3. v bodu 3 § 2 odst. 5 slova "od zahájení" nahradit slovy "ode dne, kdy byl jako účastník řízení vyrozuměn o zahájení" a za slova "kulturní památku" vložit odkaz x) tohoto znění: "x) § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.",

4. za bod 10 vložit nový bod 11 tohoto znění:

"11. V § 7 odst. 3 slova "Archeologický ústav Československé akademie věd" se nahrazují slovy "Archeologický ústav Akademie věd (dále jen "Archeologický ústav").".

Ostatní body se přečíslují.

5. v dosavadním bodu 12 § 8 odst. 1 zní: "(1) Ministerstvo kultury prohlášení věci za kulturní památku, nejde-li o národní kulturní památku, zruší, pokud o to požádá vlastník. Neučiní tak, trvá-li důvod památkové ochrany; to neplatí, vyžaduje-li to naléhavý veřejný zájem. Za stejných podmínek může Ministerstvo kultury prohlášení věci za kulturní památku, nejde-li o národní kulturní památku, zrušit i z vlastního podnětu.",

6. v dosavadním bodu 12 § 8 odst. 3 poslední věta zní: "Náklady spojené se zabezpečením těchto povinností nese ten, v jehož prospěch nebo v jehož zájmu ke zrušení prohlášení věci došlo; nelze-li takovou osobu určit, stát.",

7. za dosavadní bod 12 vložit nový bod tohoto znění:

"... V § 9 odst. 1 druhá věta zní: "Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá její památkové hodnotě a technickému stavu.",

8. dosavadní bod 16 zní:

"16. V § 11 odstavec 2 se vypouští a odstavec nově označený jako odstavec 2 zní:

"(2) Orgány státní správy vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek, nebo v územích, na nichž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, jen v dohodě s okresním úřadem.",

9. v dosavadním bodu 17 § 13 odst. 1 vypustit slova "nebo movité kulturní památce",

10. v dosavadním bodu 17 § 13 odst. 2 vypustit slova "nejvýše však cenu odhadní",

11. v dosavadním bodu 17 § 13 odst. 3 slova "šesti měsíců" nahradit slovy "jednoho měsíce",

12. v dosavadním bodu 17 § 13 odst. 4 za slova "odst. 3" vložit slova "a § 605",

13. v dosavadním bodu 19 § 14 odst. 6 slova "příslušný orgán státní památkové péče" nahradit slovy "okresní úřad",

14. dosavadní bod 20 zní:

"... § 15 včetně nadpisu se vypouští.",

15. v dosavadním bodu 24 § 19 odst. 1 zní: "(1) Vlastník kulturní památky, která není obydlím, nebo která v něm není umístěna, dohodne s osobami pověřenými orgány státní památkové péče podmínky pořízení dokumentace kulturní památky, popřípadě její vědecký výzkum v rozsahu nezbytném pro výkon státní památkové péče. Nedojde-li k dohodě, určí povinnosti vlastníka a podmínky, za nichž mohou být práce provedeny, okresní úřad. Vstup do obydlí je možný pouze se souhlasem vlastníka za podmínek jím určených.",

16. v dosavadním bodu 24 § 19 odst. 3 vypustit slovo "jednorázovou" a vypustit poslední větu,

17. v dosavadním bodu 27 § 21 odst. 1 vypustit slova "Akademie věd (dále jen "Archeologický ústav")",

18. v dosavadním bodu 29 § 22 odst. 2 v poslední věta zní: "Stavebníkům může být přiznán příspěvek podle tohoto zákona.",

19. za dosavadní bod 30 vložit nový bod tohoto znění:

"... V § 24 odst. 3 vypustit poslední větu.",

20. za dosavadní bod 44 vložit nový bod tohoto znění:

"... V § 34 odst. 1 písm. a) na konec vložit slova "vyjma nemovitostí, nebo jejich částí, které slouží jako obydlí,".",

21. dosavadní bod 45 vypustit,

22. čl. II odst. 5 zní:

"(5) Pokud se v zákoně používá pojem "kulturně politický význam" ruší se v něm bez náhrady slova "kulturně politický".",

23. čl. VI zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996",

III. pověřuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Ondřeje Zeminu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Ondřeje Zeminu, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

JUDr. Ondřej ZEMINA v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP