Usnesení č. 396

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 28. března 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2064)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2064) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona tyto změny a doplňky:

1. v názvu zákona na konec vložit slova "a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů",

k čl. I bodu 12

2. v § 862 slova "starostou (primátorem) nebo pověřeným členem obecního (městského) zastupitelstva kterékoliv obce na kterémkoliv vhodném místě" nahradit slovy "kterýmkoliv členem obecního zastupitelstva nebo kterýmkoliv správním úřadem na kterémkoliv místě",

3. § 880 odst. 1 zní: "(1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.",

4. § 886 se vypouští, ostatní paragrafy se přečíslují,

5. do dosavadnímu § 889 vložit nový odstavec 3 tohoto znění: "(3) V případech uvedených v § 880 odst. 1 a § 887 odst. 1 se použijí ustanovení odstavce 1 a 2 obdobně.",

6. za dosavadní § 901 vložit nový § 902 tohoto znění:

"§ 902

(1) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

(2) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 901.".

Ostatní paragrafy přečíslovat,

7. v dosavadním § 903 odst. 1 první věta zní: "Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a návrh podají společně nebo se k návrhu na rozvod druhý manžel v průběhu řízení připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 901 odst. 1 jsou splněny.",

8. v dosavadním § 903 odst. 1 písm. a) začátek upravit takto: "a) písemné smlouvy upravující pro dobu po tomto rozvodu....",

9. za dosavadní § 905 vložit nový § 906 tohoto znění:

"§ 906

(1) Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné v rozsahu, který mu zaručuje v zásadě stejnou hmotnou a kulturní úroveň.

(2) Výživné podle odstavce 1 lze přiznat nejdéle na dobu pěti let od rozvodu."

Ostatní paragrafy přečíslovat,

10. v dosavadním § 906 odst. 2 vypustit slova "uzavřené formou notářského zápisu",

11. dosavadní § 930 zní:

"§ 930

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy.

(2) Soud upraví výchovu dítěte též v případě, že bylo zahájeno řízení o rozvod rodičů.

(3) Rozhodnutí o úpravě výchovy dítěte může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.",

12. dosavadní § 931 vypustit a ostatní paragrafy přečíslovat,

13. v dosavadním § 932 odst. 1 v první větě vypustit slova "jednoho z",

14. v dosavadním § 932 vložit nový odst. 2 tohoto znění: "(2) Je-li to v zájmu dítěte, může soud rozhodnout o svěření dítěte do výchovy oběma rodičům." Dosavadní odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 3 a 4,

15. v dosavadním § 935 slova "do té doby, pokud" nahradit slovem ", dokud",

16. v dosavadním § 948 vypustit poslední větu,

17. dosavadní § 971 zní:

"§ 971

(1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže soustavně neprojevují opravdový zájem o dítě zejména tím, že po dobu nejméně šesti měsíců dítě pravidelně nenavštěvují, neplní pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i v případě, že rodič je nezletilý.

(3) O splnění podmínky uvedené v odstavci 1 rozhoduje soud.",

18. v dosavadním § 1000 odst. 3 vypustit slova "a 2",

19. v dosavadním § 1001 odst. 1 se slova "podle § 936" nahrazují slovy "podle § 941",

20. v dosavadním § 1001 vložit nový odstavec 3 tohoto znění: "(3) Ustanovení § 940 platí obdobně i pro ostatní druhy výživného.",

21. za dosavadní § 1004 vložit nový § 1005 tohoto znění:

"§ 1005

Výživné nelze přiznat, jestliže by jeho přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy."

Ostatní paragrafy přečíslovat,

22. v čl. I bodu 13 v nadpise nad § 1032 slova "1. dubna 1996" nahradit slovy "1. ledna 1997",

23. za čl. II vložit nový čl. III tohoto znění:

"Čl. III

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění takto:

V § 24 odst. 6 se vypouští písmeno c).",

dosavadní články III a IV se označují jako články IV a V,

24. dosavadní čl. IV zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.",

III. pověřuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala jako zpravodajka zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

V. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

zpravodajka výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP