Záznam č. 397

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. dubna 1996

 

k návrhu poslanců P. Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění (tisk 2026)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců MUDr. Josefa Janečka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila

ústavně právní výbor

I. při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona z 11 přítomných poslanců 5 hlasovalo pro, 5 proti a 1 nehlasoval (usnesení nebylo přijato),

II. vyslovil souhlas s těmito připomínkami:

Čl. I a II znějí:

"Čl. I

1. Dosavadní text § 66 se označuje jako odstavec 1, za který se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Trestnost nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187) zaniká, jestliže si pachatel opatřil omamnou nebo psychotropní látku nebo jed jen pro sebe a podrobil se dobrovolně odbornému diagnostickému vyšetření na pracovišti, popřípadě na oddělení zdravotnického zařízení, které se zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí, a v případě, že je na základě takového vyšetření třeba léčby jeho drogové závilosti, s takovou léčbou souhlasí.".

2. V § 187 odst. 1 se za slovo "proveze," vkládají slova "pro sebe nebo" a slova "pro jiného" se vypouštějí a slova "až na tři léta" se nahrazují slovy "na šest měsíců až pět let".

Čl. II

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.".

 

JUDr. Jiří VYVADIL v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP