Úterý 23. července 1996

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Upozorňuji, že před zahájením hlasování jsem poslance odhlásil a požádal jsem je, aby se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím poslance, kteří dosud tak neučinili, aby se přihlásili. Vyhovuji této procedurální námitce a opakuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 7.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh paní místopředsedkyně Buzkové, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 7: ze 197 přítomných pro 81, proti 87, nehlasovalo 29. Návrh nebyl přijat.

Druhý návrh, který máme projednávat, je návrh pana poslance Uhdeho, aby jako bod 15 byl zařazen nový bod, a sice, řeknu-li to stručněji - "Dovolba do meziparlamentních delegací Poslanecké sněmovny". Souhlasí pan poslanec Uhde s touto interpretací? (Ano.) Děkuji.

Můžeme tedy zahájit hlasování pořadové číslo 8.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 8: ze 198 přítomných 193 pro, nikdo proti, nehlasovalo 5. Konstatuji, že návrh pana poslance Uhdeho byl přijat.

Dále se hlásí pan poslanec Sládek, před hlasováním. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, trvám na tom, aby bylo hlasováno o našem návrhu bodu pořadu současné schůze Poslanecké sněmovny.

Jsem totiž toho názoru, že Poslanecká sněmovna může přijmout usnesení k jakékoliv události. Mohu to ilustrovat pro některé poslance; třeba Poslanecká sněmovna může přijmout svoje stanovisko nebo svoje usnesení k vývoji nebo k politické situaci v Ruanda Urundi.

Pokud pan předseda neuzná moje vysvětlení, tak trvám na tom, aby o mé námitce proti jeho výrokům rozhodla sama sněmovna. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vyhovuji vám, pane poslanče. To znamená, nechám hlasovat o vaší procedurální námitce vůči výkladu jednacího řádu § 50.

Kdo tedy souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Sládka, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že procedurální námitka pana poslance Sládka byla přijata, neboť hlasování pořadové číslo 9 skončilo tak, že ze 194 přítomných bylo 120 pro, proti 46 a nehlasovalo 28.

Konstatuji, že na základě tohoto výsledku hlasování nechávám nyní hlasovat o návrhu pana poslance Sládka, aby jako bod 2 původního programu bylo do programu 3. schůze Poslanecké sněmovny zařazeno její usnesení k obsazení funkce vedoucího sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny. Táži se pana poslance Sládka, zda jsem jeho návrh interpretoval správně. (Ano.) Děkuji.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 10.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji

Hlasování pořadové číslo 10: ze 181 přítomných pro 71, proti 75, nehlasovalo 35. Návrh pana poslance Sládka tedy nebyl přijat.

Nyní nechávám hlasovat o posledním z návrhů na úpravu našeho programu, a to návrhu pana poslance Krejsy, který navrhuje, aby jako bod 3 původního návrhu programu byl zařazen bod "Usnesení Poslanecké sněmovny vyzývající vládu k zastavení privatizace státních podniků". Táži se pana poslance Krejsy, zda jsem jeho návrh interpretoval správně. (Ano.) Děkuji, pane poslanče.

O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Okamžik ještě, pan poslanec Dostál; technická.

Poslanec Pavel Dostál: Pane předsedo, já se obávám, že o tomto návrhu nelze hlasovat, protože pan poslanec Krejsa svůj návrh podmiňuje přijetím novely a zároveň ukládá vládě, aby tuto novelu vypracovala. Je to asi to samé, jako kdyby žádal zrušení vazby do té doby, než bude provedena novelizace trestního řádu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pane poslanče, o tom, zda tento návrh budeme projednávat, rozhodujeme hlasováním. Nyní nerozhodujeme o návrhu usnesení pana poslance Krejsy; pouze o tom, zda ho zařadíme jako bod našeho programu.

Zahajuji tedy hlasování.

Kdo je pro tento návrh pana poslance, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 11. Pro 49, proti 118. Nehlasovalo 31 z přítomných 198 poslanců.

Konstatuji, že návrh pana poslance Krejsy nebyl přijat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní bychom měli hlasovat o programu poslanecké schůze jako celku. Konstatuji, že z navržených pozměňovacích návrhů byl schválen jeden, a to návrh pana poslance Uhdeho, aby jako bod 15 byla do našeho programu zařazena dovolba do meziparlamentních delegací Poslanecké sněmovny.

Nyní nechám hlasovat o návrhu programu jako cetku. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro navržený program, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 12 skončilo tímto výsledkem. Ze 198 přítomných 177 pro, proti 11, nehlasovalo 10.

Návrh našeho programu byl tedy schválen.

Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, nyní vidím, že se hlásí ještě předseda volební komise. Prosím pana poslance Koláře, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsme rozšířili náš program o tento bod, který nese název dovolba členů stálých delegací do meziparlamentních organizací, oznamuji předsedům poslaneckých klubů, že lhůta pro podávání na členy nebo náhradníky těchto delegací je do dnešního dne do 18. hodiny. Současně bych vám oznámil, že volební komise dosud neobdržela žádný návrh na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu operativní techniky Policie České republiky, a proto se volební komise usnesla, že prodlužuje lhůtu pro podávání návrhů na předsedu této komise rovněž do dnešního dne do 18. hodiny.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu předsedovi volební komise poslanci Kolářovi. Konstatuji, že ještě před vystoupením prezidenta republiky se o slovo přihlásil pan poslanec Miroslav Sládek. Podle jednacího řádu jsem povinen jako předsedovi klubu mu udělit slovo. Tedy mu je uděluji.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, jste si jistě všichni vědomi toho, že na politické situaci, na jejím vývoji i na její úrovni se podílejí všichni občané této země, zvláště zákonodárný sbor a nejvíce samozřejmě vrcholní představitelé této země. Víte jistě také sami nejlépe, že právě Václav Havel, který mnohokrát prohlašoval, že je nadstranickým prezidentem, se neustále do mezistranického boje nebo zápasu zapojoval a při každé příležitosti na jedné straně........ (Velká část poslanců vstává a odchází.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane předsedo, jsem povinen vás upozornit podle jednacího řádu, že jste se dopustil urážky hlavy státu. Proto se domnívám, že by bylo velmi rozumné, abyste ve svém vystoupení zachovával zvyklosti obvyklé v této sněmovně.

Poslanec Miroslav Sládek: Vážený pane předsedo, nejsem si vědom toho, že bych se dopustil jakékoliv urážky, dokonce si nejsem vědom toho, že bych ani použil slovo, které by nebylo obsaženo ve slovníku spisovné češtiny. Takže mi dovolte, abych dále pokračoval.

Při každé příležitosti prezident Václav Havel své heslo o nadstranickosti prezidenta porušoval. Při každé příležitosti se vměšoval do soupeření mezi politickými stranami a při každé příležitosti osočoval, ostouzel Republikánskou stranu. Víte sami, že ostouzení republikánů doslova vyvrcholilo právě v době předvolební kampaně na jaře tohoto roku. Víte také sami, že prezident republiky se nezdržel velmi strohých a dá se říci urážlivých výroků na adresu Republikánské strany. Víte také, že prezident republiky nerespektuje výsledky demokratických parlamentních voleb a že prezident republiky se odmítá scházet s dvěma politickými stranami ze šesti politických síran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Za této situace poslanecký klub SPR-RSČ nemůže setrvat v tomto sále v době přítomnosti prezidenta Václava Havla. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po tomto vystoupení předsedy Republikánské strany poslance Miroslava Sládka přerušuji jednání na pouhých 5 minut a současně žádám všechny poslance, aby setrvali v této zasedací síni, tj., aby zaujali svá před chvílí opuštěná místa, protože předpokládám, že během několika málo minut se mezi nás dostaví prezident republiky a bylo by vhodné uvítat ho důstojným způsobem. Prosím proto všechny poslance, aby zaujali svá místa v jednacím sále.

(Schůze přerušena v 15.18 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.24 hodin.)

(Za zvuků fanfár přichází prezident republiky Václav Havel.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vítám na zasedání Poslanecké sněmovny poprvé v jejím novém funkčním období prezidenta republiky Václava Havla. Doufám, že mezi nás bude přicházet co nejčastěji.

Dovoluji si mu nyní udělit slovo.

Prezident České republiky Václav Havel: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych nejprve vám, paní poslankyně a páni poslanci, co nejsrdečněji poblahopřál k vašemu zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Přeji vám i nám všem, aby se vám práce dařila a abyste měli dobrý pocit, že každým svým novým rozhodnutím přispíváte k upevnění naší demokracie, a tím i k rozvoji svobodného a spokojeného života všech našich spoluobčanů.

Dnes před vás předstoupí nová vláda se svým programovým prohlášením. Její složení i její program jsou výsledkem dlouhých, důkladných a odpovědných koaličních jednání, o jejichž vedení jsem požádal Václava Klause. Učinil jsem tak poté, co jsem se ujistil, že má důvěru všech tří potenciálních koaličních partnerů, a poté, co jsem získal naději, že koaliční vláda, která z těchto jednání vzejde, byť menšinová, by se mohla za jistých okolností a podmínek těšit i podpoře nejsilnější opoziční strany. Navržení členové vlády splňovali všechny podmínky, které museli podle zákona splňovat, a proto jsem mohl vládu jmenovat v tom složení, jaké mi bylo jejím předsedou navrženo. Mohl jsem tak ale s klidným svědomím učinit i proto, že jde podle mého názoru o kvalifikovaný a personálně dobře složený tým.

Za obzvlášť důležité považuji, že nová vláda chce navázat v souladu s většinovým míněním nové Poslanecké sněmovny - na zahraničně politickou orientaci vlády předchozí a dělat vše pro to, aby se naše republika brzy a pevně včlenila do integrující se demokratické Evropy.

Pokud jde o vnitřní politiku, potvrzuje program vlády nejen její úmysl dále upevňovat právní stát, posilovat bezpečnost země i občanů a pokračovat v ekonomické transformaci a vést ji k jejímu zdárnému dovršení.

Ke své radosti z něho vyrozumívám, že se vláda chce ve zvýšené míře věnovat i těm oblastem, jejichž transformace dosud poněkud pokulhávala. Mám tím na mysli velký soubor úkolů ve sféře veřejných zájmů, jako je racionalizace státní správy, posílení samosprávy o chybějící regionální článek a s tím související decentralizace přerozdělování; mám tím na mysli systémové změny v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a bytové politiky; mám tím posléze na mysli oddělení důchodového pojištění od státního rozpočtu a podporu obecně prospěšných organizací.

To všechno jsou úkoly, jejichž plnění by mělo dále posilovat prvky společenské solidarity, spoluvytvářet příznivé prostředí pro rozvoj občanské společnosti a umožňovat postupné přenášení dalších pravomocí z centra na jiné subjekty, schopné je vykonávat operativněji, úsporněji a za širší účasti občanů.

Jsem si jist, že tyto cíle jsou blízké i mnoha opozičním poslancům, a už proto pevně věřím, že nová vláda získá vaši důvěru. Věřím v to tím spíš, že by to odpovídalo politickým dohodám, které byly za mé přítomnosti bezprostředně po volbách uzavřeny mezi představiteli stran současné koalice a nejsilnější opoziční strany a které se dosud dařilo plnit.

Nepůjde a nemůže jít pochopitelně o podporu automatickou. Své kroky vám bude muset vláda vždy znovu vysvětlovat, obhajovat je před vámi a případně uvádět do souladu s vaším míněním. Tak to ale v zastupitelské demokracii chodí, ba vyplývá to přímo z její podstaty a já nepochybuji o tom, že vláda je na to připravena.

Nebylo by vůbec přirozené, kdyby poslanci dnešní opozice souhlasili se vším, co se praví v programovém prohlášení vlády. Na druhé straně je ale zřejmé, že má-li jakákoliv opozice vůbec jako opozice působit, je nutné, aby tu nejprve existovala nějaká vláda, k níž by se pak mohl někdo jako opozice vztahovat. A to se za daného stavu věcí asi ztěží podaří, nezíská-li vaši důvěru vláda, která před vás dnes předstupuje (potlesk). Jinými slovy: věřím ve váš státotvorný rozum. (Dlouhotrvající potlesk).

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu prezidentovi za jeho slova a věřím, že s námi ještě setrvá.

Nyní dovolte, abych přešel k projednávání 1. bodu našeho programu, který jsme si před chvílí schválili a kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.

I.

Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Vážený pane prezidente, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, milí hosté, podle § 82 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jsem po jmenování vlády zařadil na pořad této schůze Poslanecké sněmovny žádost nově jmenované vlády o vyslovení důvěry.

Dopis předsedy vlády České republiky pana Václava Klause, kterým požádal, abych na pořad nejbližší schůze Poslanecké sněmovny zařadil žádost vlády o vyslovení důvěry, podle článku 68, odst. 3 ústavy, jsem dostat ve středu 10. července t. r.

Žádám proto nyní předsedu vlády pana Václava Klause, aby nás seznámil s programem vlády, do jejíhož čela byl postaven a aby nám rovněž představil jednotlivé ministry.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, byl jsem požádán, abych nejdříve představil jednotlivé ministry vlády České republiky, které prezident republiky jmenoval dne 4. července t. r.

Jsou jimi: Josef Lux, který je místopředsedou vlády, ministrem pověřeným řízením Ministerstva zemědělství, Jan Kalvoda, který je místopředsedou vlády, ministrem pověřeným řízením Ministerstva spravedlnosti a Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, Ivan Kočárník, který je místopředsedou vlády, ministrem, který je pověřen řízením Ministerstva financí, Jozef Zieleniec, který je místopředsedou vlády, ministrem pověřeným řízením Ministerstva zahraničních věcí, Miloslav Výborný, ministr pověřený řízením Ministerstva obrany, Jan Ruml, ministr, pověřený řízením Ministerstva vnitra, Vladimír Dlouhý, ministr pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu, Jindřich Vodička, ministr pověřený řízením Ministerstva práce a sociálních věcí, Ivan Pilip, ministr, pověřený řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jan Stráský, ministr pověřený řízením Ministerstva zdravotnictví, Jaromír Talíř, ministr, pověřený řízením Ministerstva kultury, Martin Říman, ministr, pověřený řízením Ministerstva dopravy, Jiří Skalický, ministr pověřený řízením Ministerstva životního prostředí, Jaromír Schneider, ministr, pověřený řízením Ministerstva hospodářství a Pavel Bratinka, ministr.

Nyní mi dovolte, abych přednesl vládní prohlášení.

Před 4 lety předstoupila předchozí vláda České republiky před tento zákonodárný sbor a před veřejnost se svým programovým prohlášením v situaci, kdy se naše země nacházela na jedné z rozhodujících křižovatek své moderní historie. Tehdy se rozhodovalo jak o pokračování hluboké přeměny naší společnosti a ekonomiky, teprve se vzpamatovávající po 40 letech totalitního režimu, tak o vyřešení česko-slovenských vztahů a o přípravě podmínek pro vznik samostatného Českého státu.

Z tohoto hlediska bylo minulé období zcela mimořádné a my jsme s odstupem času přesvědčeni o tom, že úspěšné. Podařilo se v něm konstituovat Českou republiku jako stabilní demokratickou zemi, která je považována za dobrý příklad politické, ekonomické a společenské transformace. Podařilo se vytvořit již téměř standardní vztahy se Slovenskou republikou a tyto vztahy hodláme i nadále rozvíjet.

Česká republika se stala členem OECD a patří mezi přední kandidáty na.členství v Evropské unii a NATO. Naše hospodářství se úspěšně rozvíjí, v zemi existuje vysoká míra sociální stability a viditelným způsobem se daří zlepšovat životní prostředí.

Druhá vláda samostatné České republiky proto cítí jako svůj závazek pokračovat v politice rychlé společenské a ekonomické transformace a věří, že toto si přeje i rozhodující většina občanů naší země. Chce se soustředit na její dokončení a na řešení zejména těch věcí, které nejvíce trápí naše spoluobčany.

Vláda bude ve své politice vycházet ze základních zájmů České republiky, k nimž patří posilování demokracie a právního státu, budování moderní tržní ekonomiky a pokračování integrace naší země do evropských i světových struktur a institucí.

Na těchto základních prioritách je založeno dnes předkládané vládní prohlášení a z nich bude vláda vycházet ve své každodenní činnosti. Vláda hodlá uskutečňovat svou politiku v zájmu občanů této země a je pro její úspěch připravena aktivně a seriozně spolupracovat se všemi významnými politickými silami v naší zemi, které sledují stejný obecný zájem.

Vládní prohlášení, které zde nyní přednesu, není a nemůže být vyčerpávajícím výčtem všech problémů, které před vládou v jednotlivých oblastech stojí. Jeho smyslem je ukázat pouze hlavní směry a cíle budoucí činnosti vlády a celkovou koncepci její práce.

Nejprve otázky právního státu, legislativy a veřejné správy.

Vláda chce pokračovat ve vytváření takového státu, který by fungoval jako záruka osobní svobody občanů a jejich občanských práv, jako garant základních institucí tržní ekonomiky, doplněné o patřičnou míru sociální odpovědnosti a solidarity a jako ochránce hodnot, které považujeme za nezastupitelné pro život naší země, hodnot, které tvoří národní dědictví, hodnot, které jsou důležité pro život budoucích generací.

Vláda bude ve své činnosti klást důraz na dodržování ústavního pořádku, bude důsledně hájit základní principy ústavy a zasadí se o naplnění a fungování všech ústavních institucí.

Bude dbát o to, aby byl stát silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nenahraditelná, a naopak, aby nezasahoval do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

Vláda bude zkvalitňovat právní řád pečlivou přípravou nových právních předpisů i rušením překonaných, již nevyhovujících právních norem. Připraví nový základní kodex soukromého práva s cílem rozšiřování prostoru pro uplatnění smluvní svobody a bude důsledně prosazovat odstranění zbývajících neodůvodněných omezení vlastnického práva.

V oblasti veřejného práva bude usilovat zejména o vyšší trestně právní ochranu občanů, o rozšíření alternativních trestů a o posílení postavení poškozeného v trestním řízení. Přitom bude uvažovat i o možnosti zapojení občanů do procesu podávání trestně právních žalob a tím o posílení postavení občana v této oblasti.

V oblasti veřejné správy považuje vláda za svou prioritu racionalizaci veřejné správy založenou na odpovídající míře decentralizace rozhodování, na respektování přirozených regionálních vazeb uvnitř Českého státu a na výrazném omezení byrokracie v úřadech všeho druhu. K uskutečnění tohoto cíle vláda po legislativní i věcné stránce navrhne a připraví zřízení regionální samosprávy. Současně však bude revidovat kompetence všech úrovní a institucí veřejné správy s cílem vytvořit dostatečný prostor pro svobodnou aktivitu občanů a pro efektivní fungování obcí a samosprávných územních celků.

Vláda hodlá věnovat zvýšenou pozornost i aparátu veřejné správy s cílem zlepšit jeho profesionalitu a obnovit jeho prestiž. Za tímto účelem připraví návrh zákona o státní službě, v němž bude upraveno postavení pracovníků státní správy, jejich povinnosti a nároky. Důraz bude klást na respektování jejich politické a stranické nezávislosti.

Vláda bude prosazovat a dále rozvíjet atmosféru občanské a náboženské tolerance, vzájemného respektu a spolupráce. Váží si úlohy, kterou církve a náboženské společnosti hrají v naší společnosti, a bude podporovat jejich různé aktivity. Je připravena řešit i otázku zmírnění majetkových křivd, které církve utrpěly v minulosti, a v souvislosti s tím je připravena i v ekonomické oblasti legislativně dotvořit princip oddělení církví od státu.

Vláda bude ve své politice hájit základní principy demokratické společnosti, k nimž patří zejména právní stát, svoboda jednotlivce, rodina jako základ společností a rovná práva a povinnosti pro všechny bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy či politického nebo náboženského přesvědčení.

Stejně důsledně bude hájit právo občanů vlastnit a svobodně podnikat a bude posilovat jistoty občanů v těchto oblastech. Bude chránit nezávislost soudního rozhodování, ale zároveň bude usilovat o to, aby se občané rychle a účinně domohli ochrany svých práv.

Druhou částí je oblast zahraniční politiky,

Ve své zahraniční politice bude vláda důsledně vycházet z prosazování českých národních zájmů. Základní směřování a cíle České zahraniční politiky zůstávají neměnné a vláda proto plynule naváže na výsledky zahraniční politiky vlády minulé.

Za hlavní priority považuje vláda co nejrychlejší dosažení plného členství České republiky v Evropské unii a v NATO s tím, že realizací těchto cílů bude proces naší transformace dokončen i ze zahraničně politického hlediska.

Vycházíme z přesvědčení, že Česká republika historicky, politicky, kulturně i ekonomicky patří do euroatlantického civilizačního procesu a že jí s ním pojí společné hodnoty, které chceme nejen sdílet, ale také rozvíjet, chránit a bránit. Členství v Evropské unii chápe vláda jako logické završení úsilí České republiky plně se integrovat mezi evropské demokratické země. Vláda s odvoláním na memorandum přiložené k žádosti o přijetí České republiky za člena Evropské unie hodlá přípravu na naše budoucí členství zintenzivnit a urychlit tak, aby mohla Česká republika zahájit jednání o členství již v roce 1998.

Vláda povede zodpovědně jednání o podmínkách našeho vstupu do unie, ale současně je připravena přijmout zásadní principy evropské integrace v podobě, jaká bude v té době existovat.

Důležitým prostředkem ke zvýšení bezpečnosti České republiky je dosažení plného členství v Severoatlantické alianci, včetně jejích integrovaných vojenských struktur. Vláda předpokládá, že vstup České republiky do NATO je reálný ještě do konce tohoto století.

Vedena nejen tímto cílem, ale i vědomím spoluodpovědnosti za osud evropské demokratické civilizace bude proto pokračovat ve svém úsilí o přiblížení se členským zemím NATO jak v politické, tak i ve vojenské oblasti. Posílí úspěšně zahájený dvoustranný dialog mezi Českou republikou a aliancí a nadále bude spolupracovat s NATO v rámci Partnerství pro mír a na přípravě společných akcí směřujících jak k předcházení konfliktům, tak k udržení míru v Evropě a ve světě.

Vláda si uvědomuje, že se naše členství v těchto organizacích bude dotýkat bytostných zájmů občanů naší země. Vhodnými formami proto bude veřejnost informovat o rozsahu a povaze budoucích práv a závazků, které pro členy těchto organizací vyplývají.

Vláda považuje za svou prioritu udržování a další rozvíjení dobrých a partnerských vztahů zejména s našimi sousedy, jakož i se všemi demokratickými státy a národy. Sdílí přesvědčení o spoluodpovědnosti České republiky za stabilitu ve středoevropském prostoru.

Velký význam bude přikládat vzájemně výhodné hospodářské spolupráci v rámci středoevropské zóny volného obchodu. Ve vztazích s Německem bude pokračovat v úsilí o to, aby se tyto vztahy zaměřily do budoucnosti a aby nebyly zatěžovány právními a politickými otázkami pocházejícími z minulosti.

Vláda přitom vychází z nezpochybnitelnosti výsledků druhé světové války. Vláda bude i nadále prosazovat myšlenku volného obchodu, který považuje za důležitý předpoklad uplatnění našich výrobků na světových trzích. Bude rovněž pokračovat v prosazování ekonomických zájmů naší země ve světě prostřednictvím standardních nástrojů používaných ve srovnatelných zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Česká republika bude nadále vystupovat v mezinárodních organizacích, aktivně vystupovat v mezinárodních organizacích jako je OSN, OECD, OBSE, Rada Evropy. Tyto organizace nám umožňují účastnit se řešení problémů globálního významu a zároveň účinně prosazovat české zájmy na mezinárodním poli. Vláda vzhledem k příslušnosti naší země ke skupině rozvinutých států se bude přiměřeným způsobem podílet na rozvojové a humanitární pomoci ve vybraných zemích světa. V neposlední řadě bude vláda dále rozvíjet spolupráci s našimi krajany v zahraničí a přispívat k dobrému jménu České republiky a její kultury v Evropě i ve světě.

Nyní pár slov k otázce vnitřní bezpečnosti. Vláda přikládá velký význam problematice ochrany práv občanů, jejich svobod, života, zdraví i majetku a s dosaženými výsledky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti se nehodlá spokojit. Bude proto neustále vyhodnocovat bezpečnostní situaci, stanovovat nejzávažnější rizika a zaměřovat svoji pozornost na jejich eliminaci. Vláda bude dbát na to, aby byl zvyšován pocit bezpečí občanů, a proto bude prosazovat, aby represivní složky důrazně postupovaly nejen proti násilné a majetkové trestné činnosti a porušování veřejného pořádku, ale i proti méně závažné kriminalitě.

V trestním zákoně navrhne vláda zpřísnění trestního postihu recidivistů, zajištění ochrany společnosti před novými formami trestné činnosti a přehodnocení systému trestních sazeb tak, aby ukládané tresty lépe vyjadřovaly nebezpečnost a závažnost spáchané trestné činností. Současně budou navrženy takové změny v trestním řádu, které umožní dosáhnout zrychlení trestního řízení.

Vláda předloží návrh nové právní úpravy správního řízení a správního trestání, jež povede k důslednějšímu postihu přestupků a jiných správních deliktů. Zvýšenou pozornost vláda zaměří na prevenci kriminality. Prioritou budou zejména větší města a ohrožené skupiny dětí a mládeže. Vláda bude usilovat o zvýšení důvěry občanů v Policii České republiky, především důrazem na korektní chování k občanům a na profesionalitu, důslednost a rychlost plnění úkolů policie. Při řešení bezpečnostní problematiky zajistí vláda koordinaci zpravodajských služeb a účinnou spolupráci všech orgánů státní správy a samosprávy.

Vláda bude pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat schválenou strategii postupu proti organizovanému zločinu. Zároveň je připravena přijmout tvrdší a účinnější opatření proti nedovolené výrobě, obchodu a zneužívání drog. Novelizace právní úpravy trestního řízení bude orientována především na dopracování postupů sloužících k odhalování organizovaného zločinu.

Vláda bude pokračovat v přibližování fungování celních orgánů tomu, jak fungují v zemích Evropské unie, a to tak, aby vytvářela příznivé podmínky pro jejich efektivní činnost zaměřenou na odhalování obchodních podvodů, nelegální přepravu drog, radioaktivních materiálů a zbraní, nelegálních vývozů kulturních památek, nelegálních obchodů s ohroženými druhy fauny a flory a na ochranu duševního vlastnictví. Vláda bude potírat legalizaci výnosů z trestné činnosti, navrhne účinnější nástroje pro boj proti korupci a závažné hospodářské trestné činnosti vztahující se především ke zneužívání státních prostředků. Vláda je připravena navrhnout i opatření omezující některé negativní jevy spojené především s nelegální migrací cizinců na našem území. Předloží novou legislativní úpravu podmínek pobytu, podnikání a zaměstnávání cizinců a podmínek pro poskytování azylu. Současně bude vytvářet novou vízovou politiku se zřetelem na vízovou praxi států Evropské unie.

Vláda bude usilovat o přijetí ústavního zákona o společných státních hranicích se Slovenskou republikou a o smluvní dořešení současných problémů česko-slovenského pohraničí. Vláda bude pokračovat v dalším rozšiřování mezinárodní spolupráce a bude omezovat rizika, která mohou mít destabilizující vliv na bezpečnost obyvatel České republiky. Je připravena vypracovat úpravu systému ochrany utajovaných skutečností tak, aby byl kompatibilní s bezpečnostními standardy ve vyspělých západoevropských zemích.

Nyní pár slov k obraně. Za jednu ze svých zásadních priorit považuje vláda zajištění vnější bezpečnosti státu, což také vyžaduje vyčlenění náležité výše výdajů na obranu. Vláda si je vědoma, že základem obrany je její věrohodnost a především jasně vyjádřená vůle se bránit. Obrana státu je proto záležitostí jak armády, tak i celé společnosti a každého občana v ní. Vláda proto bude věnovat mimořádnou pozornost schválení strategického, koncepčního a legislativního rámce nezbytného pro další budování systému naší obrany. Při budování tohoto systému je zásadní strategickou orientací plná integrace se Severoatlantickou aliancí a spolupráce se Západoevropskou unií.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP