Úterý 23. července 1996

Vláda pokládá za nezbytné vyvinout maximální úsilí k dosažení co nejefektivnějšího uspořádání ozbrojených sil. Je připravena věnovat se dokončení systémové transformace naší armády a její technické modernizaci. Významným aspektem tohoto záměru je vytváření kompatibility armády České republiky s armádami NATO. Chce budovat armádu s důrazem na organizační, personální a technickou kvalitu s důsledným snižováním těch výdajů, které nepřispívají k dosažení prioritních cílů, a eliminaci předpokládaných rizik. Armáda České republiky se bude i nadále opírat o brannou povinnost, i když s rostoucí mírou profesionalizace. Vláda považuje za velmi potřebné věnovat náležitou pozornost materiálním podmínkám života vojáků a zvýšení prestiže jejich práce a postavení ve společnosti. Armáda musí být moderní, akceschopná, hospodárně fungující, schopná bránit suverenitu České republiky i schopná převzít svůj díl mezinárodních závazků při vojenských operacích mimo území našeho státu.

Nyní k hospodářské politice vlády. Vláda České republiky považuje prosperující a stabilní hospodářství za předpoklad obecného rozkvětu země a za podmínku růstu životní úrovně jejích občanů. Cestou k tomuto cíli je tržní ekonomika založená na svobodě podnikání, na pevných základech soukromého vlastnictví a na individuální odpovědnosti. Vláda si uvědomuje, že předpokladem úspěšného ekonomického vývoje je pevná a důvěryhodná měna. Proto bude podporovat takovou měnovou politiku České národní banky, která bude přispívat k postupnému snižování míry inflace tak, aby byla její úroveň na počátku příštího desetiletí srovnatelná s členskými zeměmi Evropské unie. Z hlediska dalšího upevňování měny považuje vláda za důležité nastoupení trendu směrem k dlouhodobé vyrovnanosti platební bilance, zejména jejího běžného účtu.

Základní prioritou hospodářské politiky vlády bude udržení vysokého tempa hospodářského růstu dosahovaného v podmínkách nízké nezaměstnanosti s cílem postupného sbližování naší ekonomické a životní úrovně s vyspělou Evropu. Proto je vláda odhodlána pokračovat v transformaci ekonomiky především v oblasti privatizace majetku státu, u něhož není důvod pro přetrvávání vlastnického podílu státu, v deregulaci a zkvalitňování trhů a v dokončování liberalizace cen a postupné nápravy regulovaných cen.

Dalším stěžejním cílem politiky vlády bude pokračování v politice zdravých státních financí představované vyrovnaným státním rozpočtem. Vláda je připravena pokračovat v dosavadním trendu snižování daní a celkového odvodového zatížení v návaznosti na cíl poklesu podílu výdajů veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu zhruba o jeden procentní bod ročně.

Snižování daní bude zaměřeno zejména na daně z příjmu. Vláda bude prosazovat jak snižování daňových sazeb, tak i snižování daňového základu především cestou zkracování doby odepisování strojů, zařízení, budov a staveb a zrychlení odpisů tzv. starých nedobytných pohledávek. Vláda též dořeší zásady podpory neziskových organizací. Daňová oblast projde dalšími změnami v procesu přizpůsobování legislativě Evropské unie, zejména v oblasti nepřímého zdanění.

V oblasti daňové správy bude vláda pokračovat v boji s daňovými úniky cestou zpřesňování odpovídající legislativy a zvýšení efektivnosti vybírání daní. V tomto směru se zasadí i o prohloubení profesní a etické úrovně pracovníků zabezpečujících daňovou službu.

Bez ohledu na datum přijetí České republiky do Evropské unie budou sjednávány smlouvy, které umožní účinnější spolupráci se zahraničními daňovými a celními úřady s cílem omezování daňových a celních úniků.

Vláda počítá s postupným zdokonalováním mechanismů fungujících v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu a se zvýšením srozumitelnosti údajů o veřejných rozpočtech předkládaných parlamentu. Vláda předloží návrh nového zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o majetku státu, které umožní zavedení efektivnějších přístupů k financování veřejného sektoru, transparentní financování územní samosprávy a hospodárnější nakládání s majetkem státu. Zároveň bude zdokonalována jak vnější, tak vnitřní kontrola vynakládání veřejných prostředků včetně uplatnění postupů, které umožní provádět odpovídající kontroly na úrovni požadované v členských zemích Evropské unie.

Vláda bude pokračovat v postupné deregulaci cen a nájemného z bytů. Její součástí bude narovnání cen energií, jako je elektřina, plyn a teplo, a vytvoření regulačního systému umožňujícího promítat do těchto cen ekonomicky oprávněné náklady výroby, přenosu a distribuce.

Za nezbytný předpoklad dokončování transformace naší ekonomiky považuje vláda pokračování privatizace. Vláda bude prosazovat urychlenou realizaci dosud schválených privatizačních projektů a vypracuje a přijme strategii dalšího postupu privatizace bankovnictví, některých strategických průmyslových podniků a dalších nezprivatizovaných podniků, zejména ze sféry energetiky. Vláda připraví revizi dosavadní hospodářské a obchodní legislativy s cílem stimulovat podnikání a ekonomický růst.

Za důležité považuje udržení a rozvoj konkurenčních podmínek. Bude proto věnovat pozornost tvorbě zábran proti monopolním a kartelovým tendencím a dohodám. Vláda rovněž prohloubí efektivní výkon vlastnických práv ve státních podnicích, kde má stát významný majetkový podíl.

Vláda si je vědoma významu dalšího rozvoje peněžního a kapitálového trhu jak pro změny vlastnických struktur navazujících na privatizaci, tak pro financování dalšího hospodářského růstu. Proto chce prosazovat takové úpravy legislativního rámce těchto trhů, které přispějí k posilování jejich transparentnosti, efektivnosti a bezpečností

Vláda vychází z rozhodujícího podílu průmyslu na stavu a rozvoji hospodářství naší země. Bude proto věnovat mimořádnou pozornost vytváření a zajištění podmínek, které umožní jeho další růst a zvyšování jeho konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu. Půjde zejména o institucionální podmínky pro podnikání v průmyslu, o rozvoj malých a středních podniků, o rozvoj lidského kapitálu, o podporu výzkumu a o potřebnou infrastrukturu. Zároveň budou vytvářeny podmínky pro to, aby byly pružněji řešeny oprávněné nároky firem ve věřitelské pozici.

Vláda bude podporovat trend ke snižování energetické náročnosti a k efektivnějšímu využívání energetických zdrojů. V zájmu podpory exportu bude cílem vlády vytvoření příznivých obchodně politických podmínek na mnohostranné i dvoustranné bázi, rozšiřování služeb a finančních zdrojů EGAP a České exportní banky, jakož i zesílení podpory našeho exportu ze strany českých zastupitelských orgánů v zahraničí.

Vláda bude prosazovat přijetí antidumpingové, protisubvenční a další podobné legislativy tak, aby přispěla ke zlepšení ochrany domácího trhu v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

Vláda si uvědomuje existenci řady problémů v oblasti bydlení, k nimž patří zejména nízká dostupnost bytů, nedostatečná koupěschopná poptávka na trhu bytů, zanedbanost a nedostatečná údržba stávajícího bytového fondu a disproporce mezi cenou bytů a výší regulovaného nájemného. Vláda je rozhodnuta věnovat problematice bydlení a bytové výstavby trvalou pozornost. Považuje proto za potřebné již při přípravě státního rozpočtu na rok 1997 zvýšit objem prostředků z veřejných rozpočtů, které plynou do této oblasti. Zlepší účinnost dosavadních forem podpory bydlení a zavede některá nová dosud nepoužívaná opatření.

Vláda je přesvědčena, že základem stabilního řešení bytového problému v naší zemi je vytvoření fungujícího trhu s byty. Důležitým předpokladem je postupná deregulace nájemného, jejíž možné urychlení závisí na nalezení vhodných sociálních opatření, řešících nepříznivé dopady tohoto kroku na sociálně slabší vrstvy obyvatel.

Vláda chce politiku bydlení vázat s potřebami rozvoje regionů, měst a obcí. Nedílnou součástí její politiky bude i podpora aktivit obcí při výstavbě nájemních bytů, jakož i opatření, která v obcích usnadní získávání pozemků pro novou bytovou výstavbu. Cílem této podpory obcí bude především zvýšení dostupnosti bytů.

Podpora fyzických osob se zaměří na zvyšování dostupnosti hypotečních úvěrů a na garance předhypotečních úvěrů.

Vláda též bude dotačně podporovat budování příslušné infrastruktury. Novým nástrojem bytové politiky bude podpůrný a garanční fond bydlení, jehož smyslem bude především zlepšení podmínek pro podnikání v bytové výstavbě.

V oblasti dopravy považuje vláda za rozhodující zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně hlavních dopravních tahů, procházejících územím státu. Jejich rozvoj podpoří rozsáhlými státními investicemi, což může mít zároveň význam pro domácí průmysl a stavebnictví. Zvýšenou pozornost bude věnovat i údržbě dopravních cest.

Zásadní význam přikládá vláda racionalizaci hospodaření Českých drah a jejich postupné přeměně v moderní a efektivní společnost. Vláda je připravena v tomto smyslu podpořit realizaci některých konkrétních programů.

Další prioritou, která významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel především na venkově, je zlepšení dopravní obslužnosti hlavně v okrajových oblastech s cílem usnadnit dopravu do zaměstnání, škol, zdravotních zařízení a úřadů. Pro tento účel je vláda připravena zvýšit dotační prostředky z veřejných rozpočtů a zároveň přijmout opatření k jasnější dělbě kompetencí mezi orgány státní správy a samosprávy.

V oblasti telekomunikací bude vláda pokračovat v politice vytváření konkurenčního prostředí, což povede k zásadnímu zlepšení služeb a celé sítě, Přijme taková opatření, která povedou ke zjednodušení přístupu k podnikání v této oblasti.

Vláda vychází z přesvědčení, že prvořadým úkolem vládní politiky v oblasti zemědělství je zajištění základní nabídky potravin z domácí produkce a že rozvoj tohoto odvětví národního hospodářství významně souvisí s potřebou uchovat přirozené základy venkovského života, s potřebou vytvářet na venkově pracovní příležitosti, jakož i s úsilím o zachování tradičního vzhledu krajiny naší země. Svou zemědělskou politiku zaměří především na podporu konkurenceschopnosti českého zemědělství. Proto bude pokračovat v podpoře investičních a modernizačních programů v zemědělství a lesnictví prostřednictvím podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Podpoří - dotačně či daňově - i nepotravinářské využití zemědělské půdy k produkci technických plodin a obnovitelných zdrojů energie. Bude usilovat o maximální stabilizaci pravidel pro poskytování podpory podnikatelům v zemědělství a lesnictví tak, aby je mohli využít jako pevný bod pro svá podnikatelská rozhodování.

Vláda bude pokračovat především formou přímých dotací v podpoře racionálních zemědělských aktivit v oblastech s horšími podmínkami hospodaření a bude stimulovat dodržování ekologických postupů v zemědělství. Stanoví pravidla pro úhradu zvýšených nákladů zemědělského a lesnického podnikání, vyvolaných zákonnými omezeními hospodářské činnosti z důvodů ochrany jednotlivých složek životního prostředí.

Vláda bude usilovat o maximální možnou stabilitu potravinářského trhu, o liberalizaci obchodu zemědělskými výrobky. V rámci mezinárodních smluv a závazků bude vytvářet srovnatelné podmínky pro zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky s ostatními státy, bude chránit České zemědělství před subvencovanými dovozy a vytvoří širší prostor pro podporu exportu našich tradičních agrárních komodit.

V zájmu stabilizace vlastnických poměrů v zemědělství je vláda připravena dokončit restituční a transformační procesy. Připraví návrh opatření, která usnadní podnikatelům v zemědělství a lesnictví vypořádání restitučních a transformačních závazků. Formou zvláštního zákona upraví podmínky prodeje státní půdy. V lesnictví se zaměří na odprodej pozemků za účelem scelování roztříštěné vlastnické struktury.

Nyní pár slov k oblasti sociální politiky.

Vláda považuje účinnou sociální politiku za jeden z hlavních předpokladů úspěšného a stabilního rozvoje společnosti. Vychází z přesvědčení, že sám občan je především odpovědný za své sociální postavení. Primární sociální prostor, v němž se utváří existenční zázemí jednotlivce, spatřuje vláda v rodině a obci. Úloha státu proto spočívá ve vytváření nezbytných legislativních, organizačních a materiálních podmínek pro zajištění základních sociálních jistot občanů v těch případech, kdy přirozené sociální mechanismy nepostačují nebo selhávají.

Svou hospodářskou politikou, zaměřenou na podporu ekonomického růstu a na podporu podnikání bude vláda působit na dodržení nízké míry nezaměstnanosti. K tomuto účelu bude i nadále uplatňovat aktivní politiku zaměstnanosti, zaměřenou především na ty skupiny občanů, které mají na trhu práce ztížené postavení. Vláda bude rovněž uplatňovat diferencovaný přístup k jednotlivým regionům s ohledem na jejich konkrétní podmínky a problémy.

Vláda hodlá pokračovat v realizaci reformy systému sociálního zabezpečení, kterou považuje za odpovědný krok v zájmu dlouhodobé sociální stability v zemi.

V následujícím období se zaměří především na další zdokonalování tohoto systému při zachování jeho dosavadních principů. Bude pracovat na doladění systému státní sociální podpory a na zjednodušení administrativy spojené s přiznáváním a výplatou dávek, aniž by byl opuštěn princip adresnosti.

Vláda bude dbát na udržení reálné hodnoty důchodů a na jejích zvyšování v souladu s ekonomickým růstem země. S tímto cílem bude provádět jejich pravidelnou valorizaci, a to s přihlížením k vývoji mezd tak, aby byl dlouhodobě zachováván současný poměr důchodů a mezd. Vláda rovněž připraví oddělení systému důchodového pojištění od státního rozpočtu a jeho změnu směrem k fondovému systému při zaručení jeho dlouhodobé financovatelnosti bez dodatečných příspěvků z veřejných zdrojů.

Vláda zajistí zpřísnění kontroly vyplácení všech druhů sociálních dávek a posílí roli obce při rozhodování o sociální pomoci a při jejím zajišťování. V oblasti sociálních služeb bude vláda za jasně stanovených podmínek i nadále podporovat činnost nestátních humanitárních a církevních organizací s cílem dalšího rozšíření již existující nabídky těchto služeb.

Nyní oblast zdravotnictví. Vláda považuje zdokonalování dosavadního systému zdravotnictví s cílem zajistit jeho dlouhodobou stabilitu za jednu ze svých základních priorit. Zásadnější systémové změny, především v oblasti financování zdravotnictví, však nebudou znamenat opuštění základních záruk a jistot v poskytování zdravotní péče občanům. Vláda je připravena realizovat komplex opatření jak na straně nabídky zdravotní péče, tak na straně poptávky po zdravotnických službách.

Na straně nabídky půjde především o zavedení účinnějších regulačních a kontrolních mechanismů, zejména v lékové oblasti. Vláda se zaměří na regulaci prostřednictvím státních dotací, zejména na stavební a přístrojové investice ve zdravotnictví. Bude prosazovat zpřesnění a zjednodušení seznamu zdravotních výkonů a seznamu léčiv, a to v návaznosti na postupně vydávané standardy zdravotní péče a doporučené léčebné postupy. K zajištění kvality zdravotní péče bude postupně zaváděna akreditace zdravotnických zařízení vymezující jejich způsobilost k provádění náročných zdravotních úkonů. Vláda též navrhne moderní systém postgraduálního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a bude pokračovat v efektivní podpoře lékařského výzkumu.

Vláda bude vyžadovat odpovědné chování zdravotních pojišťoven hospodařících s veřejnými prostředky v zájmu občanů i zdravotnických zařízení. Předpokládá další snižování jejich počtu a bude posilovat státní dozor nad jejich hospodařením včetně tlaku na efektivitu jejich revizních systémů. Bude vytvářet podmínky pro zavedení jednotného systému zdravotního a nemocenského pojištění.

Vláda hodlá vymezit cílovou vlastnickou strukturu zdravotnických zařízení a bude definovat garanci státu za dostupnost standardní zdravotní péče. V návaznosti na to je připravena usnadnit a rychle dokončit privatizační proces ve zdravotnictví.

V zájmu zvýšení dostupnosti lůžkové péče pro dlouhodobě nemocné a zvýšení efektivity provozu lůžkových zdravotnických zařízení podpoří vláda přeměnu části akutního lůžkového fondu na potřebná neakutní lůžka, především v léčebnách dlouhodobě nemocných a v ústavech sociální péče.

Vláda hodlá zintenzívnit podporu a ochranu zdraví občanů včetně boje proti celospolečensky závažným zdravotním problémům, jako jsou drogové toxikománie a AIDS. Zároveň se zaměří na účelnou prevenci na programy směřující ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zvýšení zodpovědnosti občanů vůči vlastnímu zdraví.

Na straně poptávky bude vláda cílevědomě posilovat rozhodovací roli pacienta a vytvoří systém zainteresovanosti občana na úsporném a racionálním rozsahu čerpání zdravotní péče. Cílem všech těchto kroků vlády je zajištění dostupné a kvalitní péče pro občany, finanční stabilizace systému zdravotní péče a zabezpečení důstojného postavení lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.

Nyní ke školství a vědě. Vláda si je vědoma toho, že školství - zejména v jeho povinné části - je do značné míry veřejným statkem a tudíž i oblastí, za níž stát nese přímou odpovědnost. Této odpovědnosti si je vláda vědoma a bude proto usilovat o zvyšování kvality našeho školství. Bude zdokonalovat nástroje pro hodnocení kvality škol a výuky.

Vláda zachová bezplatné základní a střední vzdělání ve školách zřizovaných státem a obcemi. Zároveň pokládá za nezbytné, aby existoval i významný sektor nestátního školství, včetně školství církevního, který bude při splnění nároků na podmínky a úroveň výuky podporován ze strany státu.

Významnou roli ve vzdělávacím systému má učňovské školství. Vláda považuje za důležité vytváření podmínek pro přípravu kvalitních pracovních sil, zajistí uchování systému odborné přípravy a bude usilovat o zvýraznění role podniků v této činnosti. Stát bude odpovídat za stanovení základních požadavků na výuku a za její hodnocení. Vláda bude dbát na to, aby byl obsah výuky zaměřen nejen na praktické znalosti, ale i na výchovu k občanství, na pěstování celkového historického povědomí o vlastní zemi a aby nabízel dětem i mládeži i základní hodnotové zakotvení.

Významnou prioritou vlády v oblasti vzdělávání bude rozvoj vysokého školství. Vláda zaměří svou pozornost především na zvyšování kvality pedagogické i vědecké činnosti vysokých škol. Vysokoškolské vzdělání si i nadále zachová výběrový charakter. Vláda považuje za účelné, aby se na nákladech pomaturitního studia, zejména na vyšších odborných školách a vysokých školách, podíleli i sami studenti a tím vyjádřili vlastní odpovědnost za své studium. Zároveň bude vytvářet podmínky pro to, aby sociální situace studenta nebyla zásadní překážkou studia.

Vláda bude usilovat o zlepšování materiálního postavení učitelů pří diferencování odměňování v závislosti na kvalitě jejich práce.

Za významný předpoklad rozvoje naší země považuje vláda výzkum a vývoj. Bude usilovat o hlubší propojení vědy s podnikovou sférou, o posilování postavení vědy na vysokých školách s o podporu dalších kvalitních výzkumných institucí.

I nadále bude svou pozornost věnovat rozvoji sportu a tělovýchovy, které jsou důležitou součástí života naší společnosti.

Devátou částí vládního prohlášení je oblast kultury.

Péče o zachování a rozvíjení kulturního bohatství zůstane trvalým úkolem vládní politiky. Vláda přitom vychází z respektu ke svobodě umělecké tvorby jako k podmínce skutečně hodnotného a bohatého kulturního života společnosti.

Vláda proto hodlá pokračovat ve finanční podpoře kultury a bude vytvářet podmínky pro efektivní pluralitu zdrojů plynoucích do této oblasti.

Bude i nadále podporovat kulturní výměnu se zahraničím a bude vytvářet předpoklady pro začleňování naší kultury do evropského a světového kulturního dění.

Proces odstátnění kultury započatý v minulém období bude dále pokračovat, zejména se vznikem regionální samosprávy.

Stát hodlá i nadále podporovat síť veřejných knihoven, muzeí i galerií, které jsou významnou součástí systému osvěty a kulturního prostředí, ale i v této oblasti hodlá posílit úlohu obcí a regionů.

U nejvýznamnějších národních kulturních institucí chce vláda přehodnotit jejich postavení.

Vláda si je vědoma velkého bohatství movitých i nemovitých kulturních památek nacházejících se na našem území a programy orientované na záchranu a ochranu tohoto dědictví chce dále rozšiřovat.

Předloží řešení zákonné ochrany kulturního dědictví s cílem kompenzovat náklady, které vznikají vlastníkům památek, dodržováním omezení plynoucích ze zákona.

Vláda bude pokračovat ve vytváření vhodného právního rámce umožňujícího svobodný přístup k informacím a pluralitu hromadných sdělovacích prostředků a zvýšenou pozornost bude věnovat ochraně duševního vlastnictví.

Za významnou součást kulturního bohatství naší země považuje vláda kulturní svébytnost národnostních menšin. Hodlá i nadále podporovat jejich kulturní aktivity.

Desátou částí vládního prohlášení, a částí poslední, je oblast životního prostředí.

Ve své ekologické politice bude vláda vycházet z programu "Státní politika životního prostředí", schváleného v uplynulém funkčním období.

Vychází ze základního principu odpovědnosti vůči budoucím generacím za zachování a předání základních životních hodnot a zaměří své úsilí na důslednou implementaci všech prvků této politiky do praxe.

Přes zřetelný pozitivní vývoj posledních let mnohé důsledky devastace životního prostředí v předchozích desetiletích dosud přetrvávají. Vláda proto bude klást důraz nejen na další zvyšování kvality ovzduší a vod a na snižování produkce odpadů, ale i na urychlení tempa odstraňování starých ekologických zátěží, které mohou být zdrojem rizika pro lidské zdraví.

Vláda bude pokračovat v doplňování stávajícího systému ochrany životního prostředí. Za důležitý krok k efektivnímu řešení konfliktů mezi dobýváním nerostů a ochranou životního prostředí považuje vláda nalezení vhodného pojetí vlastnictví přírodních zdrojů, která bude základem pro formulaci nového horního zákona.

Vláda přehodnotí působnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství a v rámci nového vodního zákona navrhne její racionální úpravu.

V zájmu péče o krajinu a zachování přírodního dědictví budou formulována racionální kritéria ochrany přírody a krajiny.

Vláda bude pokračovat ve snaze o účinné využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí a v podpoře investic k ochraně životního prostředí. Bude rovněž podporovat veřejně prospěšné aktivity nestátních subjektů.

Vláda si je vědoma důležitosti šetrného nakládání s energiemi a přírodními zdroji, a bude proto usilovat o narovnání dosud regulovaných cen a o odstranění nežádoucích forem dotací.

Vláda ví dobře, že neexistují rychlá, levná a jednoduchá řešení, která by mohla okamžitě odstranit všechny škody spáchané na přírodě v uplynulých desetiletích.

Vláda je přesvědčena, že efektivní ochranu životního prostředí lze sladit s hospodářským rozvojem a že právě tržní ekonomika představuje rámec, který umožňuje dostat individuální zájmy do souladu se zájmem veřejným.

Podmínkou úspěchu je svobodné a odpovědné rozhodování občanů a podnikatelské sféry a jejich spoluúčast na ochraně a tvorbě životního prostředí. Proto bude vláda věnovat pozornost ekologickému vzdělávání a osvětě a co nejširšímu přístupu občanů k informacím o stavu životního prostředí.

Závěrem. Před naší společností stojí v následujícím období řada náročných úkolů. Vláda je odhodlána při jejich řešení pokračovat v cestě započaté v roce 1989 a navázat na vše pozitivní, čeho bylo v uplynulém období dosaženo.

Považuje za svůj závazek udržet Českou republiku mezi úspěšnými a prosperujícími evropskými státy a učinit z ní v dohledné budoucnosti plnoprávného člena integrující se Evropy.

V tomto svém úsilí bude rozhodné prosazovat a hájit principy demokracie, lidských práv a občanských svobod. Bude dbát na dodržování Ústavy a zákonů. Bude podporovat pluralitu, konkurenci, svobodu volby pro všechny.

Vláda si je vědoma, že své cíle, které v prohlášení formulovala, je schopna splnit pouze s podporou veřejnosti a s podporou vás, členů zákonodárného sboru.

Při uskutečňování své politiky bude Vláda podrobena přísné veřejné kontrole. Je jí otevřena a je připravena svou odpovědnost nést. Bude usilovat o vytváření co nejširšího společenského konsenzu všech demokratických politických sil v zákonodárném sboru i ve společnosti.

Vláda České republiky předstupuje před vás, volené zástupce lidu, s tímto svým programovým prohlášením a je připravena řešit složité úkoly, které před naší zemí v následujícím období stojí, v zájmu všech občanů této země, odpovědně a poctivě.

Věřím, vážení poslanci a poslankyně, že bude vládě vyslovena důvěra a že jí bude umožněno začít svou činnost vykonávat.

Vláda proto touto formou žádá - podle článku 68 odst. 3 Ústavy České republiky - o vyslovení důvěry. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji předsedovi vlády panu Václavu Klausovi. Vážení přátelé, pan prezident se musí opět vrátit ke svým dalším povinnostem, a proto bych se s ním jménem nás všech rozloučil, poděkoval mu ještě jednou za jeho slova a vyslovil přání, aby mezi nás opět zavítal. (Prezident Václav Havel za potlesku odchází.)

Kolegyně a kolegové, dnes ve 13.30 hodin jsem svolal poradu zástupců poslaneckých klubů, abych se jich dotázal, jak dlouhý čas budou jednotlivé kluby vyžadovat pro přerušení jednání. Chtěl bych vás upozornit, že vláda vládní programové prohlášení pro všechny poslance připravila a právě nyní je vám rozdáváno na lavice, na druhé straně vzhledem k tomu, že poslanecké kluby dostaly toto programové prohlášení v pátek, měly možnost se s ním v určitém předstihu seznámit. Znamená to tedy, že zástupci poslaneckých klubů by měli nyní vyjádřit svá přání na dobu přerušení našeho jednání. Zatím z diskuse vyplývalo, že většina poslaneckých klubů si přeje přerušení na dobu jedné hodiny. Táži se však zástupců všech poslaneckých klubů, jaké konkrétní návrhy chtějí předložit. Jako první se hlásí pan poslanec Filip, jako druhý pan poslanec Gross.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, dámy a pánové, žádám za klub KSČ o jednohodinové přerušení před zahájením diskuse k vládnímu prohlášení. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal jiný návrh a omlouvám se předem všem kolegům, kteří byli přítomni při jednání ve 13.30 hodin u předsedy sněmovny. Tam skutečně panovala dohoda o tom, že přerušení by mělo být na dobu jedné hodiny, ale po konzultaci se svými kolegy bych požadoval, aby pauza v tuto chvíli byla na delší dobu, do konce dnešního dne, tj. na 2 hodiny 17 minut. Podle jednacího řádu bychom měli jednat do 19.00 hodin. Chci to odůvodnit tím, že po úvodních hlasováních o programu schůze je pro náš klub nesmírně důležité, abychom si prodiskutovali a zanalyzovali hlasování kolegů z ostatních poslaneckých klubů a myslím, že tento časový prostor v tuto závažnou dobu by bylo dobré vytvořit pro jednání našeho klubu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grossovi. Táži se zástupců dalších poslaneckých klubů, zda se hlásí do diskuse. Pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, poslanecký klub SPR-RSČ bude ctít naší odpolední dohodu a požaduje, aby přestávka trvala 1 hodinu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jsou ještě další názory? Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo uzancí v této sněmovně, že se vyhovělo přání poslaneckého klubu, který žádal o přerušení schůze. Na druhé straně máme před sebou dva návrhy. Návrh na přerušení schůze na jednu hodinu, tedy přibližně do 17.45 hodin, řekněme s jistou benevolencí do 18. hodiny a za druhé návrh na přerušení schůze na zbytek dnešního dne s tím, že by schůze byla zahájena zítra v 9.00 hodin. Domnívám se, že nejrozumnější způsob, jak rozhodnout mezi těmito dvěma návrhy, bude návrh hlasování. Předpokládám, že bude-li přijat návrh pana poslance Grosse na přerušení schůze do konce dnešního dne, pak je bezpředmětné hlasovat o návrhu pana poslance Filipa.

Nechávám tedy hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Grosse a pokud neprojde, nechám hlasovat o návrhu pana poslance Filipa.

Zahajuji tedy první hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grosse na přerušení zasedání do konce dnešního dne a zahájení zítra v 9.00 hodin, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 13. Ze 189 přítomných bylo 113 pro, proti 53. Nehlasovalo 23 poslanců.

Ve shodě s výsledkem hlasování tedy přerušuji tuto schůzi. Prosím, aby ti z vás, kdo mají zájem se seznámit s textem programového prohlášení a dosud ho nemají, vyčkali, až jim bude rozdáno na lavice. Přeji vám hezký večer. Zítra v 9.00 hodin ráno na shledanou.

(Schůze přerušena v 16.48 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP