Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 7. schůze

7. schůze (10., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20. prosince 1996)


Zahájení schůze

1. Slib poslance

Projednávání (10. prosince 1996)

2. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (10. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2 (12. prosince 1996)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb.. zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. (sněmovní tisk 69) - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 1996)

4.Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.117/1994 Sb. (sněmovní tisk 16) - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 1996)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 47) - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 1996)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 61) - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 1996)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

8. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 41) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 54) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

10. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (sněmovní tisk 14) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 34) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 35) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

13. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 50) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

14. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 43) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

15. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 49) - druhé čtení

Projednávání (11. prosince 1996)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 36) - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2 (12. prosince 1996)
Projednávání, část č. 3

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (12. prosince 1996)

18. Návrh na změny ve složení komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání (12. prosince 1996)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou (? - red.) a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6.1996 (sněmovní tisk 30) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1966 (sněmovní tisk 39) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1966 (sněmovní tisk 40) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu (sněmovní tisk 57) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu (sněmovní tisk 32) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

24. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 46) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 52) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 20) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

27. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu (sněmovní tisk 58) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót (sněmovní tisk 96) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu (sněmovní tisk 97) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 (sněmovní tisk 82) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1966 v Montevideu (sněmovní tisk 86) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1966 v Praze (sněmovní tisk 88) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1966 v Buenos Aires (sněmovní tisk 89) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1966 v Montevideu (sněmovní tisk 92) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1966 v Praze (sněmovní tisk 87) - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

36. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 28) - druhé čtení

Projednávání (12. prosince 1996)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání, část č. 1 (12. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2 (19. prosince 1996)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 61) - třetí čtení

Projednávání (13. prosince 1996)

39. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) - třetí čtení

Projednávání (13. prosince 1996)

40. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 56) - druhé čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

41. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 21) - druhé čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

42. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 22) - druhé čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

43. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 23) - druhé čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb" zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. - (sněmovní tisk 69) - třetí čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 47) - třetí čtení

Projednávání (17. prosince 1996)

46. Slib poslance

Projednávání (18. prosince 1996)

47. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se pověřuje organizační výbor, aby prozkoumal oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny

Projednávání (18. prosince 1996)

48. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (sněmovní tisk 10) - prvé čtení

Projednávání (18. prosince 1996)

49. Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb" občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 24) - prvé čtení

Projednávání (18. prosince 1996)

50. Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (sněmovní tisk 63) - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (18. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2

51. Slib poslance

Projednávání (18. prosince 1996)

52. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) (sněmovní tisk 77) - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (18. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2 (19. prosince 1996)

53. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 33) - druhé čtení

Projednávání (19. prosince 1996)

54. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky (sněmovní tisk 83) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1996)

55. Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 90) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1996)

56. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 98) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1996)

57. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím

Projednávání (19. prosince 1996)

58. Návrh Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně

Projednávání (20. prosince 1996)

59. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na prodloužení lhůty k projednání návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 25) ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. prosince 1996)

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu

Projednávání, část č. 1 (20. prosince 1996)
Projednávání, část č. 2

61. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 56) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

62. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 28) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

63. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 21) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

64. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 22) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

65. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 23) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

66. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 41) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 54) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny (sněmovní tisk 106)

Projednávání (20. prosince 1996)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 34) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 35) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

71. Vládní návrh zákona o léčivých a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 50) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

72. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volné žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 33) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)

73. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 43) - třetí čtení

Projednávání (20. prosince 1996)Přihlásit/registrovat se do ISP