Čtvrtek 19. prosince 1996

7. den schůze (19. prosince 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředseda PSP K. Ledvinka a 191 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury J. Talíř, ministr práce a soc. věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný.

(Schůze opět zahájena v 9.05 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, prosím, abyste laskavé zaujali svá místa v jednací síni.

Vítám vás na dalším dnu našeho plenárního zasedání. Prosím, abyste se laskavě zaregistrovali svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo si vyžádal náhradní kartu. Zatím tak učinil pan ministr školství Ivan Pilip, který má náhradní kartu č.24.

Dovoluji si vám připomenout, že jsme včera neukončili rozpravu k zemědělskému zákonu vzhledem k tomu, že ji svým vystoupením právě pan ministr Pilip znovu otevřel.

Dovoluji si proto požádat pana poslance Karla Machovce jako navrhovatele a pana poslance Karla Macha jako zpravodaje, aby zaujali svá příslušná místa. Protože obecná rozprava sice nebyla uzavřena, ale byly vyčerpány veškeré přihlášky do ní, táži se, kdo se ještě do této rozpravy chce případně přihlásit.

Paní poslankyně Pešková má náhradní kartu 22, což ovšem není přihláška do rozpravy. Jestliže se tedy, jak vidím, do rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám. (Poznámka z pléna)

Pane poslanče, ano, rozprava probíhá k zemědělskému zákonu a tázal jsem se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Jako člen vlády můžete samozřejmě vystoupit i po uzavření rozpravy, čímž se rozprava znovu otevře.

Ještě jednou a naposledy. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí. Proto tuto rozpravu uzavírám. Táži se jak navrhovatele tak zpravodaje, zpravodaje zde ovšem nevidím. Prosím proto pracovníky kanceláře, aby připomněli panu poslanci Machovi, že je zpravodajem k tomuto zákonu. Hlásí se pan předseda klubu ODS.

Poslanec Milan Uhde: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já žádám 10 minut na poradu klubů. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Před tím vám ještě oznamuji, že pan kolega Vrzal má náhradní kartu č. 23. Za 10, tzn. v 9.20 minut, pokračujeme.

(Schůze přerušena v 9.09 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, je 9.20 hodin. Obecnou rozpravu jsem ukončil. Táži se proto jednak navrhovatele a jednak zpravodaje, zda si přejí závěrečné slovo, i když jsem si vědom, že včera to oba odmítli, nicméně situace se mohla změnit. Takže navrhovatel si závěrečné slovo nepřeje. Ptám se proto zpravodaje, zda si přeje slovo? Rovněž ne, děkuji.

V tom případě prosím zpravodaje, aby nás provedl hlasováním, které nás čeká. Nemýlím-li se, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí. Prosím proto zpravodaje, aby tento návrh uvedl.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, můj úkol jako zpravodaje - jelikož se jedná o prvé čtení zákona - je velmi jednoduchý. V rozpravě vystoupilo devět poslanců, z nichž 2 předložili návrh na zamítnutí tohoto tisku. Ostatní, kteří tisk podporovali, navrhli jej potom přikázat v opačném usnesení, nebude-li tento návrh přijat, aby jej projednával výbor zemědělský jako garanční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu.

První z těch, kteří navrhli zamítnutí tohoto tisku. byl pan poslanec Novák v pořadí tak, jak poslanci vystoupili. čili první usnesení by mělo být "Poslanecká sněmovna zamítá". V případě, že neprojde, tak potom usnesení "přikázat zemědělskému výboru".

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nechám tedy nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí. Protože jsme se zaregistrovali před poměrně krátkou dobou, nepokládám za nutné vás odhlašovat, ledaže by si to někdo přál. Je zde takové přání, kterému jsem povinen vyhovět. Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Návrh, o němž budeme hlasovat, je tedy návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Zahajuji hlasování pořadové číslo 184.

Kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat vzhledem k tomu, že ze 186 přítomných bylo 91 pro a 94 proti.

Předpokládám tedy, že nyní je před námi hlasování o návrhu na přikázání zemědělskému výboru. Táži se zpravodaje, zda je tomu tak? Ano, je tomu tak. Takže zahajuji hlasování pořadové číslo 185.

Kdo je pro návrh na přikázání zemědělskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat poměrem hlasů 116 pro, 31 proti. Zemědělský zákon prošel prvním čtením a byl přikázán zemědělskému výboru. (Potlesk.)

Blahopřeji proto jeho navrhovatelům, blahopřeji a děkuji i zpravodaji a tento bod tímto konstatováním uzavírám. Sděluji vám, že pan poslanec Češka má náhradní kartu č. 26.

Dovolte mi, abych nyní podle schváleného programu přešel k dalšímu bodu, což je bod pořadové číslo 31. (Značný hluk v sále.) Prosím o klid v sále, neboť budeme projednávat

53.

Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu

ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto

druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o sněmovní tisk 33 a je to druhé čtení. Tento vládní návrh zákona uvede pan ministr Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen stručně připomenout, že projednáváme návrh zákona, který reaguje na závazky České republiky plynoucí z mezinárodní úmluvy... (Hluk v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Je to vánoční kolorit. Vyzývám poslance ke ztišení. Prosím, pokračujte.

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedo. Jde o závazky, které pro naši zemi vyplývají z mezinárodní úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Upravuje problematiku dovozu, vývozu a obchodu s živočichy a rostlinami, které jsou na seznamu těch bezprostředné ohrožených.

Důležitost přijetí tohoto zákona vyplývá především z toho, že jsme se stali vhodnou tranzitní zemí, jejíž právní režim umožňuje to, co se úmluva snaží chránit, a proto je přijetí tohoto zákona nanejvýš aktuální.

Chtěl bych poděkovat oběma výborům, jak výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tak výboru zemědělskému za velmi důkladné projednání tohoto zákona, zvláště pak výboru zemědělskému, který dokončil toto projednání až v průběhu této schůze sněmovny, a doufám, že se drtivou většinu všech připomínek, resp. pochybností, které o této předloze panovaly, podařilo vysvětlit. Chci říci, že zcela akceptuji všechny pozměňovací návrhy, které přijal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. (Značný hluk v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Znovu žádám poslance o klid. Poslanci diskutující mimo lavice nechť laskavě diskutují v kuloárech. Pokračujte, pane ministře.

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Děkuji. V případě zemědělského výboru, který také přijal obsáhlý soubor pozměňovacích návrhů, mám v podstatě výhradu jen k jedinému. Jestliže se výbor rozhodl podpořit zvýšení sankční částky nebo určité pokuty pro fyzické osoby ze 100 000 Kč na 500 000 Kč, respektoval bych to pouze v případě, kdyby adekvátně byla zvýšena pokuta i pro osoby právnické. Tento návrh se nepodařilo v zemědělském výboru přijmout, sankční pokuta pro právnické osoby je v tuto chvíli - kdyby usnesení zemědělského výboru bylo kompletně přijato - 1 mil. Kč a poměr mezi potenciálními sankcemi pro fyzické a právnické osoby se ocitá v nepoměru. Ale k tomu budu mít nakonec ještě příležitost vyjádřit se před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Pro tuto chvíli bych poděkoval za pozornost a vyčkám další rozpravy.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru životního prostředí Jiřímu Skalickému. Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali jednak výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a jednak zemědělskému výboru. Oba výbory předložený návrh zákona projednaly a přijaly usnesení, které jsme dostali jako sněmovní tisk 33/1 a 33/2. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí určil svým zpravodajem pana poslance Libora Ambrozka. Zemědělský výbor určil svým zpravodajem pana poslance Jana černého. Prosím nejprve pana poslance Ambrozka jako zpravodaje prvního z těch výborů, aby se ujal slova a připraví se potom pan poslanec černý, kterého zde momentálně nevidím.

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Česká republika, nebo tehdy ještě Československo podepsalo úmluvu CITES až na jaře 1992 jako jedna z posledních evropských zemí a přesto trvalo více než čtyři roky, než před vámi leží vládní návrh zákona, který by tuto úmluvu zakotvil do našeho právního řádu, ve druhém čtení.

Oba výbory se předlohou velmi podrobně zabývaly. Troufám si říci, že tak podrobně jako málokterou jinou, a výsledkem je několik pozměňovacích návrhů.

Vládní text byl pilován více než dva roky, a proto výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí shledal návrh ministerstva životního prostředí kvalitním. Přijali jsme celkem asi 10 pozměňovacích návrhů, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 33/1 a já se domnívám, že není nutné je číst. Jedná se vesměs o drobné legislativně technické úpravy. Z těch významnějších bych připomněl návrh, který je shodný se zemědělským výborem, na povinnou registraci ohrožených druhů nejenom pro obchodníky, ale pro všechny chovatele, aby tak Česká republika mohla úmluvu důsledně naplňovat a nebyla - jako je tomu ještě dnes - jednou z hlavních tranzitních zemí, přes kterou proudí ohrožené druhy rostlin a živočichů, zvláště živočichů ze zemí třetího světa, do západních zemí za statisíce marek.

Doporučuji proto ... (Hluk v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, prosím. Kolegové, až vy budete jednou zpravodaji, budete mít jistě zájem, aby vás ostatní poslanci poslouchali. Buďte tak laskavi a učiňte totéž nebo opusťte zasedací síň. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Proti jednání ve výboru je to přece jenom poměrně idylická atmosféra.

Dovoluji si proto doporučit - na základě usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - postoupit návrh zákona do třetího čtení s pozměňovacími návrhy, které výbor přijal a které jsou v tisku 33/1. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Jan černý jako zpravodaj zemědělského výboru.

Poslanec Jan Černý: Dámy a pánové, i zemědělský výbor projednal tento vládní návrh, přijal k němu 30 pozměňovacích návrhů a doporučuje sněmovně, aby návrh s těmito pozměňovacími návrhy schválila.

Předseda PSP Miloš Zeman: Přesněji řečeno - propustila do dalšího čtení, předpokládám. Protože jsme ve čtení druhém, pane poslanče. Děkuji vám za tuto informaci. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy, aniž by ovšem uvedl, zda obecné nebo podrobné, jsem dostal zatím jedinou písemnou přihlášku, a to od pana poslance Maixnera. Táži se proto pana poslance Maixnera, zda jeho přihláška je do rozpravy obecné. Je tomu tak, pane poslanče? (Poslanec Maixner odpovídá, že se hlásí do rozpravy obecné i podrobné.)

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, každý z nás si plně uvědomuje, co tento zákon představuje a jakým způsobem by měl být zakotven v našem zákonodárství, úzce provázán s trestním zákonem našeho státu. Neuvěřitelná situace na úrovni vědomého plenění nejvzácnějších druhů fauny a flóry nutí nejvyspělejší demokracie světa k opatřením, která znemožňují jak dovoz, tak vývoz těchto skupin živočichů a rostlin.

Úmluva mezinárodního obchodu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin, nazvaná CITES, je dohoda, která je sledovaná světovou veřejností a je to snaha maximálně omezit nezákonný obchod s více než 2 500 druhy živočichů a více než 35 000 druhů rostlin.

Přitom obchod s těmito exempláři dnes se považuje druhý nejhorší faktor, který po ničení přírodního teritoria ovlivňuje jejich počet a nepřiměřený stav v přirozených podmínkách. I bývalá ČSFR se stala smluvní stranou úmluvy CITES jako jedna z posledních evropských zemí, to je 28. 5. 1992. Česká republika je členskou zemí úmluvy od svého vzniku, to je od 1. 1. 1993.

Již toto zevrubné zjištění dává obrázek o tom, jak naše vláda, ministerstva a poslanci do nedávných dnů přistupovali k přijetí tak závažného zákona, jako je tento. Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin má přímou úměru na ochranu nás všech. Stačí se podívat a projet naší malou zemí, kde pojem ochrana, rozum, vědomí je na hony vzdálen realitě a devastaci našeho ekologického systému pociťujeme na každém kroku okolo nás, přímo se odráží na našem chování a jednání. Jasným prvkem vyspělosti národa je ochrana jeho prostředí, krajiny, fauny a flóry. Proto i přijetí zákona na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je naší nutností a potřebou.

Tento zákon patří k těm lepším, co naše vláda Parlamentu předložila, ale na to, že přichází vlastně po šesti letech nečinnosti či přípravy na tento zákon, je v některých bodech nedokonalý, či dokonce některé paragrafy v zákoně chybí. Nejvíce postrádá zákon otázku trestů za zničení vzácných druhů zvířat, která jsou na naší planetě mnohdy jen v desítkách kusů či v několika exemplářích u flóry.

Zákon počítá jen s možností pokuty. Ale co je to pokuta pro barbary, kteří napěchují auto plné vzácných exotů, z kterých během transportu v lepším případě přežije 30 %, a přesto se tyto obchody stále bohatě vyplatí.

Již při projednávání tohoto poměrně nekonfliktního zákona bylo jasně znát, kdo má jaké zájmy a kdo myslí ochranu fauny a flóry u nás vážně. Příliš markantně jsme pociťovali jednotlivé zájmy a zájmy skupin, které úzce provazovaly své cíle.

SPR-RSČ má k tomuto zákonu své připomínky a bude v podrobné rozpravě k tomuto zákonu se snažit tyto návrhy uplatnit. I přesto navrhujeme tento zákon pustit do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Protože žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy v této chvíli nemám, táži se, kdo se do obecné rozpravy ještě hlásí? Prosím, pane poslanče. Hlásíte se sice jakoby s technickou nebo faktickou poznámkou, ale uděluji vám slovo do obecné rozpravy.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, já mám faktickou poznámku k hlasování číslo 184, neboť jsem stiskl tlačítko NE a v počítači je velké A. Jasné mi svítilo červené tlačítko, nesvítilo zelené. Omluvte mě prosím, ale je to nějaké nedopatření v hlasovacím zařízení. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, pane poslanče. Protože jste to přednesl do mikrofonu a bude to tedy obsahem stenozáznamu, registrujeme to. Samozřejmě bod byl již ukončen. Nyní vracím vaši pozornost k záležitostem, které se týkají obecné rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Táži se naposled, kdo se do obecné rozpravy hlásí? Nikdo nemá zájem. V tomto případě obecnou rozpravu uzavírám a zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Maixner mě informoval, že hodlá vystoupit i v podrobné rozpravě. Protože je to opět jediná písemná přihláška, uděluji mu slovo.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, po konzultaci s právníky, bohužel není možné zatím uplatnit naše trestní právo do tohoto zákona. Přitom není pochyb o tom, že je žádoucí, aby došlo v co nejbližší době v tomto směru k nápravě a inovoval se náš právní řád. Co nás vede k tomuto kroku - uplatnění takovýchto sankcí - je celkem jednoduché. Uchovat na této planetě pro naše děti a další generace alespoň to, co známe my všichni dnes a nedovolit nikomu, aby mohl benevolentně uplatňovat zákon k tomu, k čemu dnes dochází: vyvražďování druhů a bestiálnímu plenění naší krajiny pokud jde o faunu a flóru.

Proto navrhujeme další pozměňující návrhy, a to zpřísnění alespoň finančních sankcí vůči těm, kteří tento zákon porušují. V § 26, bod 2 změnit "minimálně 200 000 Kč až do výše 1 000 000 Kč". V § 27, bod 1 změnit "minimálně 200 000 Kč až do výše 2 000 000 Kč". Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, a proto i podrobnou rozpravu uzavírám. Vzhledem k tomu, že jsme neslyšeli návrh na vrácení ani zamítnutí, zbývá pouze požádat pana ministra Skalického, případně oba zpravodaje, zda si přejí pronést závěrečné slovo. Je tomu tak, pane ministře, prosím, máte slovo.

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, v tuto chvíli bych se omezil na konstatováni, že se vyjádřím ve třetím čteni v průběhu hlasování k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, bereme na vědomí. Táži se tedy pana poslance Ambrozka a pana poslance černého, zda si přejí slovo. Pan poslanec Černý zde není, z čehož lze logicky usuzovat, že si slovo nepřeje. Táži se proto už jenom pana poslance Ambrozka.

Poslanec Libor Ambrozek: Paní kolegyně, páni kolegové, dovolím si jenom krátkou repliku asi jako pan ministr Skalický. Nechce se mi ani věřit po projednávání ve výborech, že tento zákon skutečně stojí před schválením. Chtěl bych velice ocenit přístup Poslanecké sněmovny k návrhu zákona a vyjádřit tak uspokojení nad tím, že v oblasti životního prostředí, kde naše právo nejvíce pokulhávalo za legislativou Evropské unie, se nám podaří dotáhnout aspoň jednu malou část a přispět tak k naplnění mezinárodní úmluvy, která patří na světě k těm nejsledovanějším. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Jak už jsem uvedl, nebyl přednesen návrh na vrácení ani zamítnutí, proto končím druhé čtení předloženého vládního návrhu zákona. Tímto jsme, kolegyně a kolegové, ukončili bod 31 a nyní můžeme přejít podle schváleného programu k bodu

54.

Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání

ústavního zákona (kterým se mění a doplňuje usnesení

předsednictva čnr č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince

1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

jako součásti ústavního pořádku ČR)

Je to sněmovní tisk 83 - prvé čtení. Byl jsem informován o tom, že místo pana poslance Sládka bude tento bod jako navrhovatel uvádět pan poslanec Loukota. Předtím, než mu udělím slovo si jen dovoluji připomenout, že stanovisko vlády máte jako sněmovní tisk 83/1. Prosím pana navrhovatele poslance Loukotu, aby se ujal slova.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, čas od času z tohoto místa zaznívají slova o předvolebních slibech. Můžeme se tak dozvědět, co kdo z nás poslanců či co která politická strana, kterou zastupuje, slibovala svým voličům. V této chvíli musím i já říci, že strana, za niž jsem byl zvolen, tedy Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa, slibovala svým voličům, že budeme mimo jiné prosazovat i znovuzavedení výjimečného trestu - trestu smrti. K tomuto kroku nás vede obzvláště pak i výsledek petiční akce znovuzavedení trestu smrti, kterou naše strana zorganizovala. Přestože tato petiční akce stále probíhá, mohu vás seznámit se skutečností, že do dnešního dne ji svým podpisem podpořilo více než 860 000 spoluobčanů. Přitom každým dnem přibývají další tisíce podpisů.

A jsou to právě tyto podpisy, které nás zavazují k tomu, abychom podali tento návrh novelizace ústavního zákona, kterým se mění základní listina práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Navrhujeme ve výše zmíněné

Listině základních práv a svobod v hlavě 11. s názvem "Lidská práva a svobody" v oddílu prvním nazvaném "základní lidská práva" v čl. 6 vypustit odst. 3 o tomto znění: "Trest smrti se nepřipouští." Dosavadní odst. 4 se přitom označuje jako odst. 3.

Je pochopitelné, že v případě kladného projednání tohoto návrhu nebude ihned znovu zaveden výjimečný trest - trest smrti. Toto je jen první krok v legislativním procesu, který případné znovuzavedení trestu smrti umožní. Mohu vás, dámy a pánové, znovu ujistit, že další novelizace, které jsou nutné pro znovuzavedení trestu smrti, mají předkladatelé připraveny a po kladném projednání tohoto návrhu ústavního zákona jsou schopni je okamžitě předložit.

Dovolím si ještě podotknout, že v žádném případě nemohu souhlasit s názorem, který zde zazněl z úst pana premiéra minulý čtvrtek, a to, že v naší zemi není nutno znovu zavádět trest smrti s tím, že trest doživotního vězení bez možnosti předčasného propuštění je dostačujícím trestem. Za stavu, kdy naše vězeňství zasáhla vlna humanizace, kdy vězni, tedy lidé odsouzení k trestu za provedení nějaké lumpárny, mají mnohem vyšší životní standard než celá řada důchodců, kteří se nikdy ničím neprovinili, nemohu přece souhlasit s tím, aby si například několikanásobný naprosto nenapravitelný vrah užíval z peněz daňových poplatníků této bezesporu doživotní rekreace. To tedy ne, dámy a pánové.

Pokud v této zemi nebudou zavedeny skutečné trestnice, kde si odsouzení budou po právu opravdu odpykávat svůj trest, tak jako, že nebudou, je trest smrti bezesporu nejúčinnějším mementem a hrozbou vyvrhelům toho nejhoršího kalibru. Toto mé tvrzení o nutnosti znovuzavedení trestu smrti nakonec dostatečně podporuje i postup v současnosti již 38 států Severoamerické unie, kde byl v posledních letech trest smrti znovu zaveden.

Závěrem podotknu, že je mi známo, jaké stanovisko zaujal legislativní odbor k našemu návrhu ústavního zákona. Současně chci prohlásit, že připomínky legislativního odboru nejsou dle mého mínění natolik závažné, aby náš návrh nemohl být postoupen do druhého čtení a při projednávání ve výborech byl případně upraven. Záleží jen na politické vůli této sněmovny. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Uděluji slovo panu poslanci Zdeňku Jičínskému, který byl určen zpravodajem pro prvé čtení tohoto návrhu zákona.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, problém návrhu změny Listiny základních práv a svobod, který je obsahem tisku, který odůvodnil kolega jménem SPR-RSČ, je samozřejmě návrhem velmi závažným. Vláda k tomu dala stanovisko, které podrobně odůvodňuje, a to přesně, proč tento návrh nelze přijmout.

Tento návrh je v rozporu se základními mezinárodními závazky, které Česká republika přijala jako následnický stát České a Slovenské Federativní Republiky a které jsou spojeny s naším členstvím v Radě Evropy, s ratifikací Evropské úmluvy o ochraně základních práv a svobod i Protokolu k této úmluvě, který trest smrti nepřipouští. Z těchto základních mezinárodně právních důvodů není možné tento návrh přijmout. Navrhovatel se této závažné problematice zcela vyhnul. Je třeba, abychom si všichni uvědomili, že kdybychom se rozhodli pro tuto cestu, znamenalo by to vypovězení našeho členství v Radě Evropy, event. naše vyloučení, pokud by to šlo z druhé strany.

Je třeba mít na zřeteli, že problematika tohoto návrhu ústavního zákona není v tomto směru jenom naší vnitřní záležitostí. Je to součást vztahu k mezinárodním závazkům, které Česká republika přijala. V tomto kontextu tedy je třeba návrh posoudit a jsem přesvědčen, že záporné stanovisko vlády je správné.

Sám bych chtěl říci k této věci ještě několik dalších poznámek. Problém trestu smrti - a mám teď na mysli civilizaci a kulturu v zemích evropsko-amerických, nemám na mysli země africké a asijské, kde se tento trest stále běžně používá, ale to jsou země, které mají jiné základy kultury a civilizace, a v této souvislosti se tedy omezím na ten kulturní civilizační svět, jehož jsme součástí - je v něm trvalým předmětem sporů.

V tomto světě po desítky let probíhají spory mezi těmi, kdo jsou stoupenci trestu smrti, a mezi těmi, kdo trest smrti odmítají. Pro obě stanoviska jsou důvody filozofické, mravní, prakticko-politické, dokonce i ekonomické, které tady navrhovatel uvedl, že stát vydává peníze na to, aby živil potrestané vrahy, místo aby ekonomicky ušetřil tím, že si tyto výdaje odepře a připraví tyto lidi o život.

Chci říci, že problematika trestu smrti je toho druhu, že nelze očekávat, že by důvody těch, kteří jsou pro jedno řešení, mohly zcela přesvědčit ty, kteří jsou pro řešení druhé. Racionální argumenty samy o sobě nestačí, jde o určitý komplex přesvědčených lidí, který je spjat i s citovými postoji a vztahy. Proto předpokládám, že tato diskuse bude i nadále pokračovat. Vy víte, že i v našem tisku se tyto názory stoupenců obou skupin se objevují.

Tato diskuse ani u nás není něčím zcela novým. Pro mladší kolegy, kteří z minulosti si mnoho nepamatují, chci říci, že i ve druhé polovině šedesátých let probíhala u nás velmi vážná odborná diskuse o této problematice. Zejména v minulých letech zesnulý filozof Ivan Sviták uveřejnil tehdy vynikající filozofickou esej, v níž odůvodnil nepřípustnost trestu smrti.

Trest smrti byl u nás - a myslím, že zcela logicky a přirozeně - zrušen zákonem Federálního shromáždění 2. 5. 1990. Myslím, že jsou mezi námi někteří, kteří tehdy o tomto zákoně jednali a kteří pro jeho přijetí - to znamená pro zrušení trestu smrti v rámci novelizace trestního zákona - zvedli ruku. Byl jsem mezi nimi. I když zkoumám vývoj po listopadu 1989 a jsem kritický k řadě jevů, které nastaly v té době, nemyslím si, že tehdejší rozhodnutí v této věci bylo vadné a že bychom je měli revidovat.

Považuji za pozitivní, že jsme tak učinili sami, z vlastního rozhodnutí, bez mezinárodních tlaků, které by byly spojeny s tím, že bychom měli trest smrti v našem zákoně v době, kdy jsme se ucházeli o vstup do Rady Evropy.

Vracím se nyní k tomu, že z důvodů, které jsou podrobně uvedeny ve stanovisku vlády, trest smrti obnovit nemůžeme.

Chtěl bych ještě říci, že odstrašující význam trestu smrti, jehož se dovolává navrhovatel, zdaleka není průkazný. Ve všech zemích - a mám na mysli země z té části světa, o které jsem hovořil - se sledují v rámci trestních statistik korelace mezi existencí ukládání trestu smrti a kriminalitou. Takové důkazy, že tam, kde existuje trest smrti, má odstrašující význam, že klesá pácháni těch nejzávažnějších trestných činů, neexistují. Vztahy mezi trestní politikou a tresty ukládanými v rámci postihu trestné činnosti a kriminalitou jsou mnohem složitější, než abychom je mohli řešit tím, že budeme na vlnu strachu, která se zvedla v naší společnosti, reagovat tím, že budeme zavádět trest smrti jako brutální opatření, jako něco, co je nenapravitelné. A tady je třeba zmínit i závažný důvod proti trestu smrti, že to je trest, který nelze reparovat. Všechny ostatní tresty lze změnit, jestliže se ukáže - a ta možnost existuje - že soud, který o trestu rozhodoval, se mýlil. Případy, kdy byl neoprávněně bezdůvodně odsouzen k trestu smrti člověk, existují. I to je vážné varování před ukvapeným přístupem k této věci.

Chci říci shodně se stanoviskem vlády - ale vláda v tomto směru má své nesplněné úkoly - že rostoucí vlnu kriminality je třeba zvládat prostředky efektivní, policejní a soudcovské činnosti tak, aby pocit bezpečnosti u občanů se zvýšil, aby v nich nevznikal pocit strachu, protože požadavky na obnovení trestu smrti jsou právě spojeny s růstem pocitu strachu, který je mezi lidmi. My musíme učinit maximum pro to, abychom takovémuto krátkému spojení, z něhož potom mohou vznikat velmi nepříznivé, mnohdy populistické reakce, které nejsou příznivé rozvoji právní kultury, čelili pozitivní prací.

Jako zpravodaj se ztotožňuji v této věci se stanoviskem vlády. Nedoporučuji tento návrh přijmout. Pokud by sněmovna měla nicméně jiný názor, žádám navrhovatele, aby pro případné hlasování upravil návrh ve smyslu připomínek legislativního odboru tak, aby některé legislativní nedostatky byly odstraněny, aby o něm bylo možno dále ve výborech jednat. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP