Čtvrtek 19. prosince 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Nelze jistě nic namítat proti jeho procedurálnímu návrhu. Navíc do rozpravy stejně ještě nikdo není přihlášen. Myslím, že v tuto chvíli vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásil, je možno uzavřít rozpravu. Neviděl jsem žádnou přihlášku. Rozpravu není možno uzavřít.

Paní a pánové, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vika, aby projednávání tohoto návrhu usnesení bylo v tuto chvíli přerušeno a tento bod byl zařazen jako poslední bod této schůze.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vika. Rozhodneme o tom v hlasování č. 194.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: pro 59, proti 58. Přesto tento návrh nebyl přijat. A bude pokračovat rozprava.

Pan poslanec Šmucr se hlásí do rozpravy. Pak pan poslanec Krejsa. Prosil bych o písemné přihlášky. Může se totiž stát, že někoho přehlédnu a nerad bych se toho dopustil. Prosím, pan poslanec Rudolf Šmucr.

Poslanec Rudolf Šmucr: Pane předsedající, dámy a pánové, v této chvíli projednáváme důležitý bod z jednacího řádu, a to bod interpelace. Tento důležitý institut má sloužit k tomu, k čemu byl projednán a schválen, ale jak v praxi poznáváme, tak tomu není. Je krajně znevažován a znehodnocován hlavně vládou, jejíž jednotliví ministři to dokázali při minulých schůzích tím, že zde pročítali různé tabulky a statě z různých příruček jen proto, aby ukrátili vymezený čas určený k tomuto účelu. Tím nemohli ostatní poslanci vystoupit se svými interpelacemi. To, že se k tomuto kroku uchýlili členové vlády, lze nazvat jako nemorální čin a tak to chápe většina veřejnosti. Je třeba, aby byla projevena dobrá vůle projednat a schválit takový návrh, který by byl přijatelný pro všechny. Proto vás žádám o podporu návrhu pana poslance Maixnera. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šmucrovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nemám rád, když se chodí kolem horké kaše pořád dokola a čas zatím prchá, jak dívenky před sochařem Opočenským.

Celý návrh pana místopředsedy Vlacha dribluje kolem problému, jak vyšachovat z interpelací republikány. Dovolím si to tedy říci za koalici naplno. Vládní koalice si přeje, aby poslanci SPR-RSČ byli vyloučeni z interpelací jednou provždy, protože naše interpelace nejsou státotvorné, ba naopak neustále vládu kritizujeme, obtěžujeme a vystavujeme tlaku veřejnosti, protože vše přenáší televize. Doufám, že jsem zamlžující návrh pana kolegy Vlacha vyjádřil mnohem jasněji než on sám. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Krejsovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Krampera a připraví se pan poslanec Jindřich Nehera.

Poslanec Zdeněk Krampera: Pane předsedající, dámy a pánové, budu také velice stručný, doufám také pravdivý. Všichni, kdo ještě v této sněmovně neztratili soudnost, zcela jistě chápou, že ústní interpelace na předsedu vlády České republiky a na ministry vlády České republiky jsou vlastně v této chvíli za stavu totální informační blokády ve sdělovacích prostředcích a při velmi dobře zorganizovaném rozložení tzv. politických sil jedinou možností, jak může skutečná opozice alespoň částečně zasáhnout do politického dění v České republice. Proto je nezbytně nutné institut interpelací zachovat v té podobě, jak je jednacím řádem Poslanecké sněmovny České republiky stanoven. Spíše naopak by stálo za úvahu časovým limitem k stanovení odpovědi limitovat i předsedu vlády České republiky a jednotlivé ministry vlády České republiky.

Interpelující poslanec má na přednesení interpelace pouhé dvě minuty a na doplňující otázku jednu minutu, kdežto předseda vlády či ministr má čas neomezený. Došlo tak ke zneužití nestanoveného časového limitu právě ze strany členů vlády. Zcela konkrétně a záměrně to takto učinili ministr Pilip, ministr Výborný, ministr Říman, ministr Schneider atd. Proto se musím připojit k návrhu usnesení svého kolegy poslance Maixnera, aby byl tento časový limit také stanoven v té podobě, jak poslanec Maixner navrhuje. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kramperovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Nehera.

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, dámy a pánové, není se proč divit, že ústní interpelace jsou trnem v oku vládní Koalice. Otázky na premiéra a jednotlivé členy vlády jsou mnohdy pro tyto nepříjemné, protože jednotlivá upozornění na různé nepořádky jsou čerpány z pravdivé životní reality. Toto se samozřejmě nehodí vládě do scénáře, a tak jsou snahy tyto interpelace zmanipulovat, možná dokonce zrušit úplně.

Důkazem toho budiž exhibice v interpelacích některých ministrů, jako např. pan ministr Výborný nebo pan ministr Pilip či pan ministr Schneider a další, kteří jsou ochotni přečíst třeba telefonní seznam jen z důvodu co nejvíce zabrat čas, aby interpelací bylo projednáno co nejméně.

Televizní diváci však tuto nečistou hru vlády prohlédli a sami si o tomto udělali úsudek. Někdy, jako např. minulý týden, však ani dobře připravená exhibice některým ministrům nevyjde. Mám na mysli pana ministra Výborného, kterého jsem sledoval, když na něho nevyšla řada při neúčasti kolegy Maixnera, jak vztekle hodil svůj zajistě nejméně hodinový nic neříkající projev do své tašky a rasantně odešel. Co se pak stalo s hlavou pana ministra a dveřmi při jeho odchodu komentovat nebudu.

Podporují návrh kolegy Maixnera na limitování času odpovědí jak pana premiéra, tak pánů ministrů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Neherovi a rozpravu končím. Nemám žádné přihlášky. (Hlas z pléna.)

Může se hlásit z místa, já jsem se tam díval a pan poslanec Loukota seť prostě nehlásil. (Hlas z pléna - poslanec Vik)

Dobře, po panu poslanci Loukotovi vystoupí pan poslanec Vik.

Nemáme v úmyslu nikoho omezovat (Poznámka pana poslance Vika z místa).

Dobře, to byl pan poslanec Vik, možná, že to bude zajímavé čtení, takže teď hovoří pan poslanec Loukota.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě bych se přihlásil zavčas. Bývalo zvykem, že předsedající vždy oznámil, že vystoupí poslední přihlášený do diskuse.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, to není pane poslanče pravda. Rád bych vás vyzval. Řekl bych: připraví se pan poslanec Loukota, kdybych tu měl přihlášku. Nic jiného s tím dělat nemohu. Čili vystoupí pan poslanec Vik a další přihlášky nemám, ale není to mou povinností toto oznamovat. Odvoláváte-li se neustále na jednací řád, buďte tak laskav a najděte mi to tam.

Poslanec Milan Loukota: Já se neodvolávám, já pouze říkám, že to bývávalo zvyklostí.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl vznesen návrh poslance Maixnera ohledně limitování odpovědí jak u premiéra na deset minut, u ministra vlády na pět minut. Chtěl bych tento návrh rozšířit s tím, že pan premiér by měl na bezprostřední odpověď limit 6 minut a na opakovanou odpověď 4 minuty, a totéž bych navrhl u ministra.

Zazněla zde sice slova, že někoho omezovat v odpovědi je velice těžké, že potom nemusíme dostat odpověď kompletní. Věřte mi, že ono omezovat poslance v otázce je, dá se říci, to stejné. Ono za dvě minuty, pokud chcete nastínit nějaký problém a jít skutečně k věci, bývá to někdy opravdu uměním vyslovit tuto otázku tak, aby potom nedošlo, jak řekl jeden z mých předřečníků, ke "slovním průjmům".

To je zhruba vše, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Hovořit bude pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za udělené slovo. Chtěl bych na váš dotaz, pane předsedající, vysvětlit ten určitý rozpor mezi tím, že jsem v první fázi to usnesení nepovažoval za důležité, poté, že jsem ho za důležité považoval. Považuji v této chvíli za důležité, abych vám to osvětlil.

Sněmovna svým hlasováním o mých procedurálních návrzích již dvakrát dokázala, že zřejmě pro ni v této chvíli neexistuje důležitější věc, než je usnesení o ústních interpelacích.

Samozřejmě, dále se již nebudu pokoušet o nějaké procedurální návrhy a beru toto jednání sněmovny za své. Vzhledem k tomu, že tu záležitost v této chvíli, kdy mě Poslanecká sněmovna přesvědčila, že to je skutečně velmi důležité a já doufám, že nikdo toto nebude popírat, tak mně nezbývá nic jiného, než požádat jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ o přestávku na jednání klubu ještě před ukončením rozpravy, a to v délce 45 minut. Děkuji.

Zároveň bych si ještě dovolil předem poděkovat předsedajícímu za jeho jisté následující toleranci a že vyhoví požadavku poslaneckého klubu SPR-RSČ, jako by vyhověl jistě požadavku jakémukoli jinému klubu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vikovi a ptám se, zda-li některý další poslanecký klub hodlá zvednout tu laťku 45 minut. Není tomu tak. Je zhruba 14.50 minut, takže v 15.35 minut budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

(Schůze přerušena ve 14.48 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v bodu, který se zve Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím. Mám zde seriál dalších přihlášek do rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Petr Vrzáň, dále Rudolf Šmucr a dále Josef Krejsa. Takže, pane poslanče, máte slovo. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené paní kolegyně a páni kolegové, vážení diváci a vážení přátelé, v této chvíli projednáváme věc, která... (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, opravdu bych vás chtěl poprosit o to, abyste věnovali vystoupení pana poslance Vrzáně náležitou pozornost.

Poslanec Petr Vrzáň: V této chvíli projednáváme věc, která, jak se jistě shodneme, je velmi důležitou součástí jednacího řádu a patří jí proto velká pozornost nejen, jak se v poslední době ukázalo, klubu SPR RSČ, protože i před chvíli jsem mluvil o tom, že během minulého týdne v zákonem stanovené době zde odezněla i jedna interpelace... (Opět hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, je mi velmi líto, že vás opět musím požádat o to, abychom zachovali potřebnou pozornost a klid, který je důstojný Poslanecké sněmovny.

Poslanec Petr Vrzáň: Pane předsedající, já vám velice děkuji. Takže minulý čtvrtek zde odezněla interpelace kolegy z KDU ČSL na ministra za tuto stranu. Z toho je vidět, že institutu interpelací, a to ústních interpelací, je v poslední době věnována pozornost i ze strany jiných, tedy nejen poslanců za SPR-RSČ.

Od začátku tohoto volebního období se mnohokrát v této sněmovně potvrdilo, že ne každému z nás je zcela jasný zákon č. 90/95 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přiznám se, že i já patřím mezi ty poslance, kteří neznají tento jednací řád úplně přesně ve všech jeho paragrafech, zato však patřím mezi ty poctivé poslance, kteří jej stále nosí s sebou v kufříku. Proto jistě i pro mnohé z vás bude v této chvíli užitečné, když odcituji příslušná ustanovení této části k uvedené problematice. Jedná se o části XVI - interpelace, § 110:

"Odst. 1. Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti." (Značný hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pořádek jste si zjednal sám, ale možná je to způsobeno tím, že poslanci slyší text, který je pro ně opravdu nový. (Smích v sále.)

Poslanec Petr Vrzáň: Děkuji, velmi výstižné. "Odst. 2 Poslanec podává interpelaci ústně na schůzi sněmovny nebo písemně prostřednictvím předsedy sněmovny." A nyní se dostáváme k jádru věci, tedy k § 111 - ústní interpelace.

"1. Pro ústní interpelace určené předsedovi vlády se vyčlení ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek podle § 54 odst. 4 doba od 16 - 17 hodina pro ústní interpelace ostatním členům vlády doba od 17 do 18.30 hodin. Poslední interpelace může být podána předsedovi vlády nejpozději v 16.50 a jinému členu vlády v 18.20.

2. Poslanci se hlásí k podání ústní interpelace písemně u předsedy sněmovny nejpozději do začátku schůze sněmovny.

3. Pořadí přihlášených se určí losem na začátku schůze sněmovny.

4. Kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá. Propadají též přihlášky poslanců, kteří své interpelace nemohli přednést v době stanovené v odst. 1."

Pane místopředsedo, hladina hluku v tomto sále přesáhla úroveň obvyklou pro...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přátelé, snižme o několik decibelů, věnujme pozornost četbě § 105.

Poslanec Petr Vrzáň: Vždyť citujeme zákon, a zákon je nám nade vše.

5. Předseda vlády nebo jiný interpelovaný člen vlády odpoví na ústní interpelaci bezprostředně po jejím přednesení. Po odpovědi může poslanec, který interpeloval, položit doplňující otázku, na niž interpelovaný rovněž bezprostředně odpoví. Přednesení ústní interpelace nesmí překročit dobu dvou minut a přednesení doplňující otázky dobu 1 minuty. Po časových limitech stanovených v odst. 1 nelze další interpelace podávat. Po odpovědi na poslední interpelaci lze však položit doplňující otázku i po uplynutí časového limitu - což byl odst. 6.

7. Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen nebo prohlásí, že na ústní interpelaci, popř. na doplňující otázku není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů.

Dámy a pánové, to byla citace Jednacího řádu. V proběhlé diskusi zde pan kolega Dostál navázal na problém a poukázal na otázku specifikací. Já jsem přesvědčen, že tento problém se v průběhu několika měsíců vyřešil a naši poslanci již podávají specifikace v takovém znění, které dle mého názoru plně odpovídá potřebám zorientovat se v problému. Nakonec i odpovědi na tyto interpelace - a to mohu já plně podepsat - byly vždy vedeny takovým způsobem, který mne jako interpelujícího uspokojil. Tím lze doložit, že není problém v kvalitě specifikací těchto interpelací. (Sykot.)

V závěru svého krátkého vystoupení chci plně podpořit problém interpelací a povýšit jeho vážnost na úroveň, která by mu měla příslušet. Chci plně podpořit návrh kolegy Maixnera na časové limitování interpelaci z hlediska odpovědí a reakcí jak členů vlády, tak premiéra, a pokud on sám neupřesní svůj návrh v tom smyslu, že by se toto limitování mělo týkat i reakcí a doplňujících odpovědí, pak toto navrhuji já. V opačném případě - pokud tento jeho návrh mnou podporovaný nebude přijat, přimlouval bych se za to, aby se Sněmovna vážně zabývala možností, jak možným zákonným způsobem se zasloužit o to, aby - písemné interpelace nepovažuji z tohoto hlediska za meritorní - ústní interpelace vždy byly přenášeny veřejnoprávní televizí, vždy byly rovněž odvysílány a občané a televizní diváci si tak mohli udělat sami obrázek a vlastní názor na postoj interpelovaných i interpelujících. Tolik můj alternativní návrh, pokud návrh kolegy Maixnera nebude schválen. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Vrzáňovi za tento projev. Paní a pánové je 15.48 hodin, přihlásilo se dalších asi 5 poslanců. Protože dalším z přihlášených je pan poslanec Rudolf Šmucr. A protože Jednací řád má mnoho paragrafů, doporučoval bych, abychom se spokojili s tím, že tento bod v tuto chvíli neprojednáme. Proto přerušuji projednávání tohoto bodu. V 16.00 hodin začínají interpelace. Další přihlášení jsou pan Krejsa a ... S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Krejsa, je to ovšem poté, co jsem oznámil přerušení, takže věřím, že nezneužije té možnosti, kterou jsem mu právě dal.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, já respektuji, co jste řekl a rád bych jenom předal pozměňovací návrh panu navrhovateli Vlachovi. (Smích. Řečník předává pozměňovací návrh, poslanec Vlach odmítá.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takhle jednoduše to asi nepůjde. Prosím o klid, přátelé. Stejně budeme v rozpravě pokračovat, pane Krejso je tu celá řada vašich kolegů ještě přihlášených, pak budete moci přednést pozměňovací návrh na mikrofon. Jako ctitel Jednacího řádu víte, že váš pozměňovací návrh musí zaznít na mikrofon. Jinak bych chtěl všem říci, protože tady byla uváděna skutečnost, že Pavel Tollner byl vylosován v pravděpodobnosti 1:2 354, jestli jsem to dobře spočítat, že to pro něj byl ten nejkrásnější dárek k Vánocům a že už si nic jiného nepřeje. (Veselost.) Budeme pokračovat v 16.00 hodin interpelacemi.

(Schůze přerušena v 15.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, je 16 hodin, a proto vyzývám všechny ctitele jednacího řádu, aby zaujali místa ve svých lavicích, protože musíme projednávat

37.

Ústní interpelace poslanců na předsedu

vlády České republiky

Prosím o klid. Paní a pánové, skutečnost, že nezačínáme přesně v 16 hodin by mohla být vykládána - tak jak naznačuje pan kolega Černý - jako pohrdání jednacím řádem. Proto vás volám k pořádku.

Ve čtvrtek 12. prosince letošního roku proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou kladeny ústní interpelace na předsedu vlády České republiky, eventuálně vládu České republiky v čase od 16 do 17 hodin. A na ostatní členy vlády České republiky v čase od 17 hodin do 18.30 hodin budou pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří byli losem určeni na další místa.

Paní a pánové, mohl bych žádat každého jmenovitě, ale nechci. Věřím, že vyhovíte mé žádosti a umožníte panu poslanci Pavlu Maixnerovi, který byl vylosován na 10. místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause ve věci energetiky, ekologie.

Hlásí se pan předseda klubu SPR-RSČ Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové. Myslím si, že tady to hemžení by ukončily ne výzvy k pořádku, ale pokud by předsedající schůze byl schopen oznámit, zda po skončení interpelací o půl sedmé bude nebo nebude pokračovat schůze. Tím by asi mnoho problémů odpadlo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že tento návrh má racionální podklad, nicméně jsem v situaci, kdy mohu sdělit pouze svůj vlastní návrh. Rád to učiním. Nepředpokládám, že bychom v 18.30 hodin, kdy skončí bod ústní interpelace na členy vlády, začali s projednáváním dalšího bodu.

Naopak mám informaci, že předseda sněmovny hodlá požádat členy organizačního výboru, aby se sešli v 18.45 hodin v místnosti 106 a potom zasedne politické grémium, tedy porada předsedy sněmovny s místopředsedy sněmovny a předsedy jednotlivých poslaneckých klubů o tom, jak budeme pokračovat zítra. To je moje představa, myslím, že je realistická a že má velkou šanci na to, že dojde naplnění. Stačí to, pane předsedo Sládku? Děkuji.

V tuto chvíli prosím pana poslance Pavla Maixnera, aby vystoupil se svou interpelací na předsedu vlády pana Václava Klause.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, vážený pane premiére, odhady spotřeby energie v našem státě se měly přiblížit rekordní spotřebě koncem 80. let až koncem tisíciletí, případně v prvních letech nového. Podle současných ukazatelů naší spotřeby došlo k tomuto jevu již letos a nastávající roky bude spotřeba energie stále stoupat. Na základě těchto ukazatelů nedochází k plánovaným akcím odsiřování jednotlivých tepelných elektráren na severu Čech a ani k potřebnému tlaku Vás a Vám podřízených ministerstvech, aby se urychleně dostavěla problémová atomová elektrárna v Temelíně a odvedla plný výkon. Tyto potřebné megawatty v naší síti by zaručily, aby došlo k vyblokování nejvíce energeticky závadných tepelných elektráren.

Proto se Vás ptám, pane premiére, jakým způsobem chce vláda v dohledné době překrýt tuto spotřebu, aby došlo ke zlepšení ekologické situace na severu Čech. Kde jsou Vámi slibované programy a miliardy na zlepšení této situace? Nemá zde Vaše slovo stejnou váhu, jako když jste slibovat národu a veřejnosti, že předložíte návrh zákona na snížení platů poslanců a vládních činitelů, což učinili již poněkolikáté jen poslanci Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa?

Jaká připravujete opatření na podporu úsporných energetických programů, např. zateplení bytů, úpravy svítidel či zproštění daňového zatížení výrobce energií, případně jejich přímé finanční podpory úsporných programů? Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maixnerovi a prosím, aby se slova ujal předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Musím v úvodu říci, že obdivuji sebevědomí a tón, s jakým si troufá s předsedou vlády mluvit pan poslanec Maixner. Považuji to za velmi neobvyklé v normální slušné společnosti a byl bych rád, kdyby tomu nebylo zvykem ani v této sněmovně. Nic jsem mu neudělal, nevím, proč volí takový tón dříve než mu odpovím na jeho dotaz. Považuji to za bezprecedentní a jsem velmi na rozpacích, jestli vůbec mám odpovídat nebo mám odpovědět přesně stejným tónem, jakým on mluvil na mě. Nevím, co mi sněmovna poradí.

Nevím, jestli mám odpovídat, nevím, jestli to stojí za to, protože mám předpoklad, že on to stejně nabude poslouchat. Protože on se neptal proto, aby slyšel mou odpověď, ale ptal se pouze proto, aby mohl hrubým způsobem přes televizní kamery oslovit částečku svých voličů. Proto jsem opravdu na rozpacích, jestli s ním mám vážně hovořit.

V každém případě nevím, co pan poslanec tím říkal. O tom, že došlo k rychlému rozvoji ekonomické aktivity u nás a tudíž k většímu nárůstu spotřeby energie než činily různé scénáře našich odhadů spotřeby elektrické energie, to je pravda. Scénáře jsme také dělali z jednoho jediného důvodu před několika lety. V momentu, kdy jsme rozhodovali o tom, jak dále s Temelínem a v této chvíli, abychom nebyli osočeni takovými lidmi, jako je pan poslanec Maixner, tak jsme záměrně dělali odhady velmi minimalistické, aby nebylo řečeno, že nadsazujeme odhady a proto si vynucujeme dostavbu Temelína. Obhajovali jsme nezbytnost dostavby Temelína i při spektru prognóz minimalistických a maximálních, i při té minimalistické verzi prognózy. V tu chvíli pro nás bylo jasné - a tak jsme to také obhajovali v této zemi, že je nezbytné Temelín dostavět. Že jsme si říkali, že se může stát, že dojde ke střední variantě prognóz nebo i k té větší variantě, to nám bylo od prvopočátku jasné.

Nespecifikovaný útok pana poslance Maixnera nevím, kam míří. Má mířit k tomu, že z dnešních instalovaných 7 207 megawattů bylo definitivně odstaveno 1 070. Řádově jedna sedmina, to je obrovská změna pro jakoukoliv zemi světa definitivně odstavit jednu sedminu svých kapacit, svých parních bloků elektráren.

Za druhé: 2 710 megawattů již bylo odsířeno. To je 37,6 % celkového instalovaného výkonu už je v této zemi za obrovské enormní náklady odsířeno. To se neodsiřuje zadarmo. O co více odsíříme, o to méně nám zbyde peněz na něco jiného. Do konce roku 1997 bude u dvaceti předpokládaných existujících, dvacetičtyř provozovaných bloků uhelných elektráren instalováno odsiřovací zařízení. Za několik let od listopadu 1989 bude na konci příštího roku ve dvacetičtyřech provozovaných blocích odsiřovací zařízení.

Nevím proč ten hrubý tón pana poslance, který zde před chvílí volil. Opakuji - jsou to jedny z největších nákladů, které my v této zemi v tuto chvíli vydáváme. Protože spotřeba elektrické energie roste opravdu velmi rychle, uvažuje se o tom ponechat si čtyři bloky ČEZ pro zimní období letošního a příštího roku jako možnost použití, aby nedošlo k deficitu elektrické energie u nás.

Abychom si řekli zase nějaké číslo: Tyto čtyři bloky by maximálně vyráběly 550 MW ze 7207 - maximálně. To je maximálně 7,6 % celkové výroby. Potenciálně by vůbec mohly přidávat do našeho ovzduší všech 6 % celkových emisí oxidu siřičitého. Protože předpokládáme, že budou tyto čtyři bloky používány pouze ve špičkách, to znamená, že budou nasazeny asi na maximálně 1/3 veškeré doby použití, dá se říci, že jejich celkový podíl na emisích, na znečisťování ovzduší oxidem siřičitým, může být maximálně 2 % z celku.

Jsem přesvědčen, že to bylo rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Upozorňuji, aby někdo nekritizoval ČEZ - ČEZ požádal Českou inspekci životního prostředí o toto prodloužení. Česká inspekce životního prostředí za předpokladu jasných emisních limitů toto povolení letos v květnu pro Tušimice a letos v říjnu pro Ledvice dala.

Musím říci - jindy zde diskutujeme např. o saldu obchodní bilance - že se domníváme, že v tuto chvíli je pro celou tuto zemi vhodnější, abychom dopustili nasazení ve špičkách těchto neodsířených elektráren, spíše než abychom dále zatížili naše saldo obchodní bilance tím, že bychom elektřinu dovezli a zaplatili. To snad každý rozumný člověk chápe a ví, co to znamená. Nemluví o tom, že nám nehrozí globální nedostatek elektrické energie, ale hrozí nám v určitých nárazových momentech, v nárazových chvílích, tak každý, kdo je trochu odborníkem na dovoz dodatkové špičkové elektřiny ví, že ceny, za které se tyto nahodilé dodávky elektřiny mohou získat, jsou nesmírně vysoké. Jestli bychom si objednali u nějaké cizí elektrárny na rok odebrat tolik a tolik, cena při stabilitě dodávky bude poměrně nízká. V momentu nárazové dodávky je cena nesmírně vysoká.

Proto jsem přesvědčen, že rozhodnutí, které bylo provedeno, bylo rozhodnutím správným. Ale v každém případě jsou to docela těžké, vážné, věcné věci a nevidím proč ten hrubý tón pana poslance Maixnera.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády Václavu Klausovi a ptám se pana poslance Maixnera, zda hodlá využít svého práva. Ano, je tomu tak. Takže má jednu minutu na doplňující otázku.

Poslanec Pavel Maixner: Vážený pane premiére, sněmovna mi neporadila, abyste tak brutálním způsobem reagoval na moji interpelaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, nechci to komentovat. Možná bude dobře si vysvětlit některá slova, která nejsou přímo z našeho mateřského jazyka.

Dalším, který bude interpelovat, je pan poslanec Jan Vik ve věci textu návrhu česko-německé deklarace.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP