4. - 28. února 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

8. schůze

4. - 7., 11. -15. a 25. - 28. února 1997

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. Slib poslance

2. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

4. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

5. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - druhé čtení

6. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - druhé čtení

7. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 78 -druhé čtení

8. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k zamýšleným deregulačním, cenovým a jiným opatřením

9. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, podle sněmovního tisku 79 - druhé čtení

10. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - druhé čtení

13. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

14. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění ně-kterých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - druhé čtení

15. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 46-třetí čtení

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 - třetí čtení

17. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 - třetí čtení

18. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14 - třetí čtení

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - třetí čtení

20. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - druhé čtení

21. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podle sněmovního tisku 129

22. Návrh na pokračování 8. schůze Poslanecké sněmovny

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 72 - druhé čtení

24. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších, na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - prvé čtení

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - prvé čtení

26. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavní-ho zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 104 - prvé čtení

27. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 103 - prvé čtení

28. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - prvé čtení

29. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - třetí čtení

30. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 78 - třetí čtení

31. Doprovodné usnesení k ústavnímu zákonu o změnách státních hranic se Slovenskou republikou

32. Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře

33. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

34. Návrh na volbu členů Rady České televize

35. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - prvé čtení

36. Vládní návrh zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 118-prvé čtení

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - prvé čtení

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - prvé čtení

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku Vlll, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, po-dle sněmovního tisku 110 - prvé čtení

40. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 112 - prvé čtení

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, podle sněmovního tisku 105 - prvé čtení

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu, podle sněmovního tisku 65 -druhé čtení

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. květ-na 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 66 - druhé čtení

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize, podle sněmovního tisku 67 -druhé čtení

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou, podle sněmovního tisku 87 - druhé čtení

46. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996, podle sněmovního tisku 68 - druhé čtení

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996, podle sněmovní-ho tisku 70 - druhé čtení

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur, podle sněmovního tisku 71 -druhé čtení

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996, podle sněmovního tisku 80 - druhé čtení

51. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 -druhé čtení

52. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - třetí čtení

53. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýše-ní cen tepelné energie, podle sněmovního tisku 79 - třetí čtení

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 72 - třetí čtení

55. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - třetí čtení pokračování přerušeného jednání

56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

58. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 113

59. Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání

61. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - třetí čtení

62. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

64. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

65. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

66. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

67. Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže

68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

69. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - třetí čtení

70. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovních tisků 34/4 a 34/5 - vrácený Senátem


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP