Pátek 7. února 1997

4. den schůze (7. února 1997)

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková, místopředseda PSP K. Ledvinka a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, rnístopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy a spojů M. Říman, ministr pro místní rozvoj J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury J. Talíř, ministr sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný.

(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás přivítala ve sněmovně a zahájila jednání pátečního dopoledne. Dnes budeme pokračovat přerušeným bodem 12, a to vládním návrhem o všeobecném zdravotním pojištění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid ve sněmovně.

Ještě dříve než budeme pokračovat přerušeným bodem 12, dostala jsem přihlášku od poslance Loukoty, který promluví jménem klubu SPR-RSČ. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Milan Loukota: Paní předsedající, dámy a pánové, chci jménem našeho klubu požádat o přestávku na poradu klubu do 10.30 hodin. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě než se rozhodnete vyhovět poslancům klubu SPR-RSČ, bych si dovolil na začátek dnešního jednání uvést několik vět k současné situaci v Českých drahách a zároveň navrhnout změnu pořadu jednání. Všichni jsme obdrželi informaci Odborového sdružení železničářů o tom, že dnem 5. 2. bylo ze strany Ministerstva dopravy odmítnuto další jednání o ukončení stávky na Českých drahách bez projevu jakékoliv snahy situaci řešit. Nevystupoval bych dnes, kdyby včera při projednávání interpelací pan ministr dopravy a spojů takovým způsobem neodmítl odpovědět kolegyni Rujbrové na jasně položenou otázku v rámci práva poslance na interpelaci, která se týkala této situace. Ale protože se tomu tak stalo, musím zcela jednoznačně vyslovit nejen své znepokojení se situací v Českých drahách a dopady na hospodářství i na občany. Nechtěl bych připomínat, že dochází běžně podle mého názoru k trestnému činu obecného ohrožení tím, že ten, kdo není školen, tím, že ten, kdo nemá potřebné oprávnění, obsadí hradlo, byt je managementem té které stanice a pouští na koleje vlaky, které samozřejmě při nekoordinaci této činnosti mohou způsobit havárii. Připomínám, že požadavky železničářů nejsou orientovány na jakési pouhé prosazování mzdových zvýhodnění, ale na řešení celospolečenských problémů souvisejících s nekoncepčností vládní politiky v oboru železniční dopravy. Zároveň připomínám, že tento požadavek je součástí kolektivní smlouvy na Českých drahách. Do kolektivní smlouvy pro České dráhy se dostal zejména tím, že ekonomičtí ministři v roce 1995 rozhodli o postupu investic, o postupu rekonstrukce svršků, o potřebách, které existují ve využívání majetku Českých drah. Jde zcela jednoznačně o záležitost, která se týká kolektivního vyjednávání.

Připomínám, že železničáři upozorňují nejen na neexistenci koncepce Českých drah, divoké a nesystémové kroky v rámci podniku, ale na v kolektivní smlouvě založený kritický stav vozového parku budov a svršků a na využívání resp. zneužívání majetku Českých drah.

Přitom bych chtěl podotknout, že pan ministr dopravy prohlásil, a toto prohlášení považuji za zcela nekorektní, neodpovídající tomu, jakým způsobem se má zachovat ministr České vlády, věren své přísaze, že bude zachovávat zákony a ctít zákony této republiky. Pokud ministr vlády prohlásí, že stávka Je nezákonná a sám velmi dobře ví, že jedním z požadavků je otázka, která je předmětem kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a představiteli České dráhy, musím se ptát, jak je možné, že takové prohlášení vůbec učinil, jak je možné, že tento ministr brání zaměstnancům Českých drah ve výkonu jejich práva. To říkám u vědomí toho, že Listina základních práv a svobod samozřejmě mnohem šířeji kvalifikuje právo na stávku než je jediný zákon, který zatím v České republice upravuje podrobnosti ve výkonu tohoto práva.

Byl jsem tady upozorněn z řad vlády, myslím, že od pana ministra práce a sociálních věcí, na soudní rozhodnutí. Při vší úctě k nezávislosti soudního rozhodování mně dovolte, abych poukázal, že předběžné opatření městského soudu tak, jak já jsem ho alespoň ve fotokopii obdržel, je nevykonatelné. Má prostě hrubou právní vadu a vykazuje nedostatky nejen formální, ale i věcné. Nemá doložku předběžné vykonatelnosti, Je tam právo odvolání, čili není možné podle tohoto rozhodnutí postihovat zaměstnance Českých drah tím, že jim budou dávány výpovědi, které pravděpodobně budou muset být jinými soudy zrušeny pro jejich neoprávněnost.

Chci tedy požádat vládu o urychlené řešení oprávněných požadavků železničářů a zajištění řádného fungování dopravy v České republice.

Proto mi dovolte, abych navrhl na dnešní den na 14. hodinu, aby se na to pan ministr dopravy mohl připravit, zařadit nový bod jednání, v němž by se sněmovna situací na železnici zabývala. Ještě předtím, abychom měli podklady pro věcné jednání, je myslím potřeba požádat vládu, aby předložila požadavky odborového sdružení železničářů, zejména kolektivní smlouvu, aby bylo zřejmé, že mé odůvodnění je věcné.

Dále mi dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že je smyslem naší práce, aby situace, která, myslím, kulminuje tím, že se připojují další odborové svazy k této stávce, aby parlament se stal tím, kdo pomůže řešit tuto situaci, že neodmítne svou odpovědnost, která na nás leží. Děkuji vám. (Potlesk)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi, hlásí se předseda klubu ODS pan Uhde, potom zástupce klubu SPR-RSČ pan poslanec Vik.

Poslanec Milan Uhde: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolávám se ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sděluji vám, že mám před sebou listinu 22 poslanců Občanské demokratické strany a sdělení předsedy klubu KDU-ČSL poslance Boráka, takže jménem dvou klubů a 20 podepsaných poslanců prohlašuji, že nesouhlasíme se zařazením nového bodu, a soudím, že podle jednacího řádu tento bod v takové situaci nemůže být zařazen. Děkuji. (Potlesk)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan předseda Uhde má pravdu, podle § 54 odst. 6 je tento návrh nehlasovatelný. Dávám slovo panu poslanci Vikovi.

Poslanec Jan Vik: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, znovu si dovoluji požádat jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ o přestávku na poradu klubů do 10.30 hodin. Prosím, aby mi bylo vyhověno, poněvadž bývá zvykem, že bývá vyhověno každému poslaneckému klubu. My jsme na této schůzi ještě o žádnou přestávku nepožádali, takže prosím, aby vaše rozhodnutí nebylo odkládáno a ta přestávka do 10.30 byla vyhlášena. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem váš návrh zaznamenala, pane poslanče, ale vzhledem k tomu, že všichni přihlášení zatím byli předsedové klubu, tak měli nárok dostat slovo neprodleně, tzn., že v tuto chvíli dostane slovo ještě předseda klubu ČSSD a potom rozhodneme o přestávce na klub SPR-RSČ.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já bych si dovolil před tou přestávkou, která nepochybně bude využita alespoň u části Poslanecké sněmovny na porady klubů, předložit ještě jeden návrh, který formálně vznesu až po přestávce, ale chci, aby zde zazněl, aby o něm měli možnost jednotlivé kluby diskutovat. Návrh se bude týkat přeřazení stávajícího bodu 57, který se právě týká problematiky železnic, na jakožto první bod dnešního odpoledního jednání. Na tento návrh se nevztahuje ona klausule, o které zde hovořil předseda klubu ODS pan Uhde. (Potlesk)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je zde návrh jménem klubu ČSSD pana poslance Grosse, aby stávající bod 57 byl přeřazen jako první bod pátečního odpoledního jednání. Já o tomto návrhu dávám hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Já se omlouvám, možná jsem nezřetelně ten návrh vyslovil. Zopakuji ho po přestávce, kterou předpokládám, že bude vyhlášena v tuto chvíli, protože si myslím, že návrhy, které zde padly, nepochybně by měly být projednány poslaneckými kluby, čili v tuto chvíli se připojuji k žádosti na pauzu pro porady klubů a po této přestávce by se hlasovalo o mém procedurálním návrhu. Netrvám na tom, že to musí být hodinová přestávka, ale bylo zde zvykem vyhovovat, čili si myslím, že bychom měli na ten původní návrh přistoupit.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče. Já se omlouvám, špatně jsem zaznamenala váš návrh. Hlásí se pan místopředseda sněmovny pan Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám návrh, aby přestávka na kluby byla 30 minut.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana poslance Vika.

Poslanec Jan Vik: Přece nejde o žádný návrh. Já jsem nedával návrh, já jsem žádal jménem poslaneckého klubu o přestávku do 10.30 hodin. Zatím bývalo zvykem za celá ta léta, že každému poslaneckému klubu bylo vyhověno. Během jednání této schůze asi čtyřikrát žádal poslanecký klub ODS. Bylo mu vždy vyhověno. Když dáme dohromady součet, tak samozřejmě se dostaneme ke stejnému časovému objemu.

Poslanecký klub SPR-RSČ na této schůzi, znovu opakuji, nežádal o žádnou přestávku. Poslanecký klub KSČM v úterý měl dvouhodinovou přestávku, takže já bych skutečně chtěl, aby se v tuto chvíli nejednalo o žádných návrzích, ale o legitimní žádost poslaneckého klubu SPR-RSČ na přestávku do 10.30. Divím se, že to někdo stále nechápe. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že tato žádost nemá oporu v jednacím řádu, záleží na předsedajícím schůze, zda vyhoví nebo nevyhoví této žádosti. V tuto chvíli jsem obdržela dva návrhy na přerušení schůze, a to jeden do 10.30 hodin, druhý na 30 minut. Jako předsedající schůze rozhoduji o tom, že v tuto chvíli dávám hlasovat o tom, zda přerušíme schůzi na 30 minut, nebo do 10.30 hodin.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byly zde dva návrhy na přerušení schůze. První byl návrh pana poslance Loukoty, aby schůze byla přerušena do 10.30 hodin.

Zahajuji hlasování, pořadové č. 83.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování, pořadové č. 83, bylo pro 58 poslanců, proti 26. Tento návrh nebyl přijat.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Kasala, zda přerušíme schůzi na 10 minut.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku! Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji, hlasování č. 84 skončilo.

Pro se vyjádřilo 61 poslanců, proti 13 poslanců. Tento návrh také nebyl přijat.

To znamená, že budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 12.

Ještě předtím se hlásí pan předseda klubu sociální demokracie.

Poslanec Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, já podruhé na této schůzi - teprve podruhé - žádám o pauzu na poradu klubů do 10.30 hodin. (Veselost.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo klubu, vzhledem k tomu, že o jiných návrzích jsme v tuto chvíli rozhodli hlasováním, hlasováním rozhodneme i o vašem návrhu.

Slovo má pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že o tomto návrhu nelze hlasovat, protože jsme o něm negativně rozhodli před několika desítkami vteřin. Myslím si, že je na posouzení předsedajícího, také trochu citem - není to lehká role - odhadnout, které žádosti vyhovět a která žádost je spíše žádostí o blokování jednání. Domnívám se, že v tomto okamžiku bychom se mohli dohodnout na tom, protože už vlastně dva nebo tři kluby žádají o tu přestávku, na kompromisní délce ne extrémně dlouhé a dovolil bych si za sebe - vzít to tedy na sebe přesto, že nevzbudím nadšení plně u všech v tomto sále - navrhnout přestávku do 10.00 hodin.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Vzhledem k tomu, že o všech předchozích návrzích jsme hlasovali, dávám hlasovat i o tomto návrhu.

V tuto chvíli prosím, aby všichni poslanci byli odhlášeni a až se tak stane, aby se znovu zaregistrovali svými magnetickými kartami.

Prosím tedy o novou registraci.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 o návrhu pana místopředsedy Vlacha.

Kdo souhlasí s tím, aby přestávka na jednání klubů byla do 10.00 hodin? Kdo je proti? Děkuji, hlasování pořadové číslo 85 skončilo.

Pro hlasovalo 81 poslanců, proti 5. Tento návrh byl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v 10.00 hodin.

(Schůze přerušena v 9.24 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání dnešní dopolední schůze.

Dovolte mi, abych oznámila, že pan poslanec Loukota má náhradní kartu č. 26.

O slovo se přihlásil předseda klubu SPR-RSČ pan poslanec Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Paní předsedající, dámy a pánové, jsme svědky toho, jak se nevyplácí účelově porušovat zákon. Byla mi odebrána řeč, jako předsedovi poslaneckého klubu, přestože mám právo hovořit kdykoliv; setkalo se to dokonce s potleskem mnohých poslanců. Jakmile se však jednou poruší zákon, tak je potom tendence ho porušovat nepřetržitě. Je potom tendence účelově si vykládat cokoliv. Typický příklad jsme měli dnes ráno. Vždy se zde udělovala přestávka na poradu klubů, kdykoliv o to kluby požádaly. Nerozhodovala ani délka této přestávky. Pokud ovšem o tuto přestávku požádá republikánský klub, tak se o ní dá hlasovat. Přestože bychom si podle stenozáznamu mohli vytáhnout, kolikrát který klub požádal o přestávku, aniž se o tom hlasovalo.

Byl zde vlastně takový zvyk, že každý klub má právo na jednu přestávku denně a teprve o jeho druhé žádosti se tady tu a tam hlasovalo.

Jestliže chce někdo účelově lámat zvyklosti nebo porušovat zákony, jenom tak, aby se potom mohlo ve sdělovacích prostředcích prohlašovat, že prý republikáni vytvářejí nějakou atmosféru a že díky republikánům jsou přepadáni občané v hlavním městě Praze, tak samozřejmě může.

Ale upozorňuji na to, že každé takovéto účelové porušení zákona se nakonec obrátí proti jeho strůjci. (Potlesk republikánských poslanců).

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ke slovu se přihlásil předseda sněmovny pan Miloš Zeman.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, chtěl bych sněmovnu pouze stručně informovat, že mě před několika minutami volal ministr dopravy Martin Říman, který samozřejmě je připraven, pokud tento bod časem zařadíme na program naší schůze, vystoupit, a pouze prosí, aby tento bod byl zařazen na 16. hodinu (v případě, když ho sněmovna přijme), a sice z toho důvodu, že ve 14.00 hodin má jednání s předsedou železničních odborů panem Duškem.

Doporučuji tedy sněmovně respektovat toto přání pana ministra už z toho důvodu, že by nás mohl informovat o výsledcích tohoto jednání.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi sněmovny. Vzhledem k tomu, že se žádný další předseda klubu nepřihlásil (konstatuji, že pan ministr Pilip má náhradní kartu č. 24 a pan poslanec Mašek náhradní kartu č. 25), budeme pokračovat rozjednaným vládním návrhem zákona o všeobecném zdravotním pojištění.

Ke slovu se přihlásili následující poslankyně a poslanci: jako první paní poslankyně Kolářová, potom paní poslankyně Jirousová, pan poslanec Štrait, pan poslanec Zvěřina a pan poslanec Špidla. Dávám slovo paní poslankyni Kolářové.

12.

Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění

Poslankyně Milena Kolářová: Paní předsedající, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosila bych, kdyby ve sněmovně mohl být alespoň takový klid, aby paní poslankyni bylo slyšet.

Poslankyně Milena Kolářová: Dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrhy k tisku č. 98.

1. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní:

Část devátá

Doplnění zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a jiných zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových a jiných zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

1. Za § 22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

Část pátá

Zajišťovací fond

§22a

(1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen Fond), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona .

(2) Fond slouží k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny likvidované podle § 6 odst. 6 písm. a) v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena.

(3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5% průměrných ročních výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku. Fond může investovat peněžní prostředky do státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, nebo poukázek České národní banky.

(4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. členy správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna.

(5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví.

§ 22b

(1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému zařízení na základě jeho žádosti, jsou-li splněny podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo přezkoumat oprávněnost poskytnutí zdravotní péče, kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákonů o povinné mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí.

(2) Úhrada se poskytne takto:

a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce;

b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 900 Kč na jednoho pojištěnce;

c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80% dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce.

(4) Právo zdravotnického zařízení na úhradu z Fondu se promlčí uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odst. 1.

(5) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, poskytne zbývající část potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém případě se zvyšuje příspěvek zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od roku následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 22a odst. 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v § 22a odst. 3.

§ 22c

Fond se stává věřitelem zdravotní pojišťovny ve výši práv zdravotnických zařízení na plnění z Fondu."

Druhý pozměňovací návrh musí být zvlášť, protože se týká účinnosti. Paragraf 50 zní:

" § 50

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997 s výjimkou § 17 odst. 1 věty první a části deváté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998, a pozbývá účinnosti dnem 30. června 1998."

Protože jsem vás již velmi zdržela tím, že jsem musela zřejmě přečíst celý tento návrh, který jste obdrželi nicméně na své lavice, takže si ho můžete prostudovat, chci jenom velice krátce říci, že záměrem a snahou zřízení tohoto Fondu je vlastně zajistit určitou garanci dluhů zdravotních pojišťoven, zaměstnaneckých pojišťoven, neboť VZP vlastně určitou státní garanci má. Tento návrh, byť nepadnul na zdravotním výboru, není zcela nový, diskutovali jsme tam o možných garancích. Byla tam zmíněna i tato myšlenka, navíc - pokud jsem informována - hovořilo se o ní již trochu v minulém období. Jde o to, aby tak pojišťovny byly samy schopny zajistit včasné platby poskytovatelům zdravotní péče a tím následně mohly důsledně zajišťovat dobrou zdravotní péči.

Aby peníze ve Fondu nebyly zbytečně blokovány, umožňuje se investovat do cenných papírů, které jsou bezpečné, což jsou vlastně státní cenné papíry.

Co se týká účinnosti, hovořím tam v podstatě o třech věcech. Na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví padl a byl přijat pozměňovací návrh, že tento zákon bude mít omezenou platnost do 30. června 1998. To tam ponechávám. Zrovna tak tam zůstává účinnost LDN hrazených ze zdravotního pojištění od 1. ledna. Účinnost tohoto Fondu navrhuji také od 1. ledna. Je to možné k diskusi, nicméně je to s ohledem na zdravotně pojistné plány zaměstnaneckých pojišťoven. Děkuji vám za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkují paní poslankyni Kolářové. Slovo má paní poslankyně Jirousová, připraví se pan poslanec Štrait.

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh poslance Dalibora Matulky, podávám pozměňovací návrh. Týká se § 15.

V odstavci 4 § 15 doporučuji doplnit bod m zněním: "vakcína proti virové hepatitidě", a písm. n, "vakcína proti meningokokové meningititidě".

Zdůvodňuji to tím, že klíšťová encefalitida je závažná choroba, která často vede k invaliditě pacienta a meningitida u dětí a mladistvých není tak ojedinělá a může člověka i usmrtit.

Další pozměňovací návrh je v § 30 odst. 2 písm. a - zní: "očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám". A vypustit odst. 3 § 30.

Zdůvodnění: Výčet přenosných nemocí, proti nimž je očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, je řešen opět formou vyhlášky, což není v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. Vypuštění odst. 3 § 30 zdůvodňuji tím, že okresní hygienická stanice by měla být hrazena ze zdravotního pojištění, je nedílnou součástí zdravotnictví.

Další pozměňovací návrh - v § 45 odst. 1 zrušit poslední větu a nahradit ji větou: "O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny rozhoduje nezávislý rozhodčí orgán složený po jednom zástupci ze zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, státního orgánu dozoru nad bezpečností práce a referátu zdravotnictví okresního úřadu." Vypustit odst. 2, u odst. 3 poslední větu vypustit, odst. 3 přečíslovat na odst. 2.

Zdůvodnění: Jde o opatření, kdy se zdravotní pojišťovna nesmí stát hlavním členem odvolacího orgánu. Děkuji

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Slovo má pan poslanec Štrait. Připraví se pan poslanec Zvěřina.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dnes vznikají občanská sdružení pod zkratkou SOP - Sdružení na ochranu pacientů. Z hlediska potřebné rovnováhy systému je lze považovat za účelná. Dovolte mi z tohoto zorného úhlu čtyři doplňující návrhy.

Návrh č. 1: V § 11 se odst. 1 doplňuje písmeny f a g, která znějí:

f) na informace o svém zdravotním stavu, o možnostech, průběhu a výsledcích své léčby a na informace o výši finančních nákladů své léčby,

g) účasti na řízení své zdravotní pojišťovny prostřednictvím volených zástupců.

Zdůvodnění: Rozšíření práv pojištěnce o právo na informace je v souladu s novelizovanou deklarací práv pacientů Světové asociace lékařů v roce 1995.

Druhý návrh: V § 42 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: Státní orgány přihlížejí ke stanoviskům zástupců pacientů a plátců pojistného.

Zdůvodnění: Rozšíření rozhodovacích procesů státních orgánů o účast volených zástupců pacientů a plátců pojistného zvýší kvalitu řízení pojišťoven a aktuálnost rozhodování ze strany státu. Současně pozitivně ovlivní vztahy mezi pojišťovnou a pojištěncem a přispěje ke zvýšení zainteresovanosti plátců pojistného na její činnosti.

Třetí návrh: V § 42 odst. 2 se poslední věta doplňuje slovy: "a údaje o své činnosti a hospodaření".

Zdůvodnění: S ohledem na rozpad řady zdravotnických pojišťoven se navrhuje předcházet krizovým situacím rozšířením rozsahu kontroly uskutečněnou pojištěnci též na kontrolu působnosti a výsledku hospodaření vlastní pojišťovny.

Poslední návrh: V § 44 odst. 2 se číslovka "5 %" nahrazuje číslovkou "7 %".

Zdůvodnění: S ohledem na podstatný nárůst pracovní úrazovosti je nezbytné účinněji motivovat zaměstnavatele k vytváření podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce.

Návrhy předkládám předkladateli písemně. Děkuji

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Skončil jste, pane poslanče? (Ano.)

Děkuji panu poslanci Štraitovi. Ještě než dám slovo panu poslanci Zvěřinovi, přihlásil se předseda klubu sociální demokracie. Dávám mu slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já nyní vznesu onen formální návrh, který jsem avizoval jak před přestávkou, tak při kuloárových jednáních. Ten návrh zní, aby stávající bod 57 8. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen na dnešní jednání od 16.00 hodin. Jak se tady stalo dobrým zvykem, myslím si, že před tímto hlasováním by bylo dobré vyhlásit 10minutovou přestávku do 10.30 hodin, a poté aby se hlasovalo o tomto návrhu.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče. V tuto chvíli je 10.18 hodin, v 10.28 hodin přesně budeme hlasovat o tomto formálním návrhu.

(Schůze přerušena v 10.18 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.28 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10.28 hodin. Budeme pokračovat hlasováním o návrhu pana poslance Grosse. Mohli jste si povšimnout, že v průběhu přestávky jsem vás všechny odhlásila, a proto v této chvíli prosím o novou registraci.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Grosse, kterým je přesunutí bodu. Prosím pana poslance Grosse, aby upřesnil přesunutí kterého bodu a přesně do kterého místa.

Poslanec Stanislav Gross: Jedná se o přesunutí stávajícího bodu 57 na dnešní jednání. Začátek by byl od 16.00.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, za upřesnění. V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 86.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 86 se pro vyslovilo 96 poslankyň a poslanců, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme tedy pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění. Slovo má pan poslanec Zvěřina. Chtěla bych poprosit všechny poslankyně a poslance o klid v sále při případném odchodu do kuloárů.

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych k projednávanému návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 98, přednesl dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh se týká změny znění přílohy č. 11 seznamu skupin léčivých látek. (Velký hluk v sále.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, že přerušuji vaši řeč. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou bych vás skutečné chtěla poprosit, aby v sále byla alespoň taková atmosféra, aby přednášejícího bylo aspoň částečně slyšet. Myslím, že i případné porady klubů se mohou odehrát v kuloáru. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Dámy a pánové, změna, o které je řeč, tedy změna té přílohy 11, je změnou, která byla vyvolána koincidencí časovou dvou věcí. Za prvé od 1. ledna 1997 začala platit nová klasifikace léků, kterou zpracovala Světová zdravotnická organizace, a za druhé v průběhu projednávání návrhu tohoto zákona byla vznesena řada připomínek ze strany odborných společností. Vzhledem k lomu, že ty změny vyvolaly také nutnost přepracovat tabulku, oddíl B, která obsahuje 521 položek lékových skupin, požádal bych, paní předsedající, vaším jménem sněmovnu, aby souhlasila s tím, aby oddíl B byl předložen jako příloha pozměňovacího návrhu v tištěné podobě tak, jak ji všichni poslanci dostali.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mám tomuto návrhu rozumět tak, že o tom máme rozhodnout v tuto chvíli? Dobře, takže požádám o rozhodnutí sněmovnu, a to hlasováním. Pane poslanče, zopakujte prosím přesně svůj návrh, aby všichni věděli, o čem se hlasuje.

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Přednesu pozměňovací návrh k předloze č. II zákonné předlohy - seznam skupin léčivých látek, a tento pozměňovací návrh je provázen tabulkou, která nese název Oddíl B, seznam skupin léčivých látek s indikačními a preskripčními omezeními, která má 521 položek, vesměs odborných termínů. Já bych žádal sněmovnu, aby přijala tento text, který všichni poslanci dostali explicitně do svých materiálů jako přílohu mého pozměňovacího návrhu v tištěné podobě.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP