Pátek 7. února 1997

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zvěřinovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, před zavřením podrobné rozpravy si dovoluji vznést návrh na to, aby byl tento bod před uzavřením rozpravy přerušen a pokračovalo se v něm v úterý příští týden od 14.00 hodin. Návrh je po poměrně širší politické dohodě.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi. Já tento návrh registruji. Nyní vám chci sdělit, jak hodlám pokračovat dál, ale přihlásila se paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Milena Kolářová: Možná je to trochu neobvyklé, ale chci konstatovat, že tento návrh přivítáme z toho důvodu, že je třeba probrat některé věci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zdá se mi, že nyní usilovat o usnášeníschopnost v tuto chvíli není to nejrozumnější. Čili do 15.15 přerušuji schůzi. V 15.15 dá předsedající schůze hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Grosse a podle toho, zda bude nebo nebude přijat, budeme pokračovat dál. čili v 15.15 budeme pokračovat.

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.16 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.16 hodin, prosím proto, abyste laskavě zaujali svá místa a budeme pokračovat v našem jednání.

Než dám slovo panu poslanci Grossovi, dovolím si vás odhlásit a prosím, abyste se laskavě znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Nyní uděluji slovo panu poslanci Grossovi.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dovolím si v této chvíli modifikovat svůj návrh, o kterém se v tuto chvíli mělo hlasovat, na to, aby v tuto chvíli po uzavření podrobné rozpravy druhého čtení byl tento bod přerušen a pokračovalo se v něm v úterý v odpoledních hodinách, v nespecifikovanou dobu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pan poslanec Gross přednesl svůj návrh. Vzhledem k tomu, že přihlášky do rozpravy byly vyčerpány, rozpravu uzavírám. Nechám hlasovat o návrhu pana poslance Grosse. Ještě předtím se hlásí předseda poslaneckého klubu ODA pan poslanec Mašek, kterému uděluji slovo.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, domnívám se, že návrh, jak byl přednesen, je zmatečný. Hlasovat o přerušení šlo před tím, než byla rozprava uzavřena. Jestliže u druhého čtení návrhu zákona skončí rozprava, tím také končí bod. Nechápu, proč by se přerušovalo.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Odpoví vám pan poslanec Gross, který se hlásí.

Poslanec Stanislav Gross: Návrh směřuje k tomu, aby tento bod byl přerušen mezi těmi fázemi, kdy předsedající schůze uzavře bod a ukončí podrobnou rozpravu ve druhém čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegové, o procedurálním návrhu hlasujeme bez rozpravy. Sněmovna svojí vůlí rozhodne, zda návrh pana poslance Grosse přijímá, nebo ne. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grosse, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 90 skončilo přijetím návrhu pana poslance Grosse, když ze 179 přítomných bylo 151 pro a proti bylo 5.

Pokračujeme tedy podle našeho schváleného programu bodem 13 - Vládní návrh zákona o léčivech - sněmovní tisk 50.

I když bod byl otevřen, uděluji podle jednacího řádu slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS panu poslanci Milanu Uhdemu.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jsem pověřen svým klubem, abych podal procedurální návrh na to, aby sněmovna pokračovala ve své práci nepřetržitě v sobotu a v neděli, to za prvé. Za druhé - aby ani nadále nepřerušovala svou práci až do vyčerpání všech bodů, k jejichž projednání se zavázala. Prosím, pane předsedo, abyste dal o mém procedurálním návrhu hlasovat neprodleně.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se - a předsedovi klubu nemohu slovo odepřít - pan poslanec Filip za KSČM. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem očekával návrh pana předsedy Uhdeho s tím, že bych dal k tomuto návrhu pozměňovací návrh. My respektujeme odhlasovaný program této schůze, ale k již rozběhnutým úkolům, plánům, které jednotlivé poslanecké kluby mají, dávám nyní návrh, a to aby schůze pokračovala běžně v úterý příští týden a pak kromě poslaneckého týdne pokračovala týdnem, který začíná na výborech. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Znovu se hlásí pan předseda Gross. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Já se omlouvám, je mi to trapné v této chvíli, ale před tímto hlasováním musím požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pětiminutovým pauzám vyhovujeme bez rozpravy. Ještě před tím, než vyhlásím pětiminutovou pauzu, se hlásí další předseda klubu, pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Omlouvám se, pane předsedo, hlásil jsem se dříve, než pan poslanec Gross. Žádám, aby přestávka byla 15 minut.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vyhovuji přání pana poslance Maška. Je 15.21 hodin, sejdeme se v 15.36 hodin.

(Schůze přerušena v 15.21 hodin.)

(Schůze znovu zahájena v 15.43 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa v jednací síni. Budeme pokračovat v našem jednání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jeden ze způsobů, jak vás dostat do lavic, je - odhlásit vás, což jsem právě učinil. Prosím proto, abyste se laskavě znovu přihlásili svými hlasovacími kartami s tím, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který předložil předseda poslaneckého klubu ODS. Ten se ovšem opět znovu hlásí. Prosím o klid v jednací síni. (Velký hluk v sále, předseda zvoní.)

Napomínám tentokrát poslanecký klub sociální demokracie, prosím, aby ztichnul a usednul do lavic.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, po koaličním jednání stahuji svůj procedurální návrh.

Předseda PSP Miloš Zeman: Konstatuji, že o tomto návrhu nebudeme hlasovat. Předkládám ovšem další procedurální návrh, a to sám za sebe. Cituji § 59 jednacího řádu:

Sněmovna se může k projednávanému bodu (zdůrazňuji ke každému jednotlivému bodu zvláště) usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být delší než 10 minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance, pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Dále konstatuji, že odstavec 2 téhož paragrafu stanoví, že Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Předkládám vám tedy, kolegyně a kolegové, přesně v souladu s jednacím řádem, tyto dva procedurální návrhy. Před hlasováním o nich uděluji slovo panu poslanci Filipovi jako předsedovi poslaneckého klubu.

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já jsem reagoval na návrh pana předsedy Uhdeho, ale přesto si myslím, že můj procedurální návrh je i tak hlasovatelný, tzn., že Poslanecká sněmovna bude jednat tento a příští týden do pátku a pak bude zbývající body projednávat v týdnu, kdy začínají výbory, bez poslaneckého týdne. Já jsem přesvědčen, že to je možné a žádám pana předsedu, aby o tom nechal hlasovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, za prvé se vám omlouvám, protože jsem váš návrh chápal ve vazbě na návrh pana předsedy Uhdeho a předpokládal jsem, že ho stáhnete, když ho stáhnul i pan předseda Uhde. Omlouvám se ještě jednou za toto nedorozumění.

Chtěl bych před hlasováním o vašem procedurálním návrhu Sněmovnu informovat, že budu Sněmovně navrhovat v souladu s jednacím řádem prodloužení její jednací doby ve dnech počínajících úterým příštího týdne tak, abychom mohli vyčerpat užitečné body tohoto programu, což říkám pouze jako informaci pro tuto Sněmovnu. Tento návrh předložím v úterý příštího týdne.

A nyní jsem povinen zahájit hlasování o vašem procedurálním návrhu, který - pokud jsem vám dobře rozuměl - spočívá v tom, že Sněmovna přeruší své zasedání a bude v něm pokračovat v době konání prvního výborového týdne, Rozuměl jsem vám dobře, pane poslanče? (Protestní výkřiky ze sálu.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, aby nedošlo vůbec k omylu, tak podotýkám, že pokračování zasedání Sněmovny po 14. únoru by bylo 24. února.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji za toto upřesnění. Návrh je evidentně hlasovatelný, ale viděl jsem zde ještě technickou poznámku.

Poslanec František Novák: Prosil bych, pane předsedající, kdybyste nám mohl vysvětlit, jaký je rozdíl mezi užitečnými body jednání a neužitečnými body.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, všichni považujeme tyto body za užitečné, ale někteří z nás některé body považují za méně užitečné než jiné. To byl jediný smysl mé poznámky. Nicméně poznámka se netýkala meritu hlasování.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Filipa. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh pana poslance Filipa nebyl přijat, když pro něj ze 186 přítomných hlasovalo 87 poslanců, proti bylo 85 a 14 nehlasovalo. Hlasování mělo pořadové číslo 91.

Protože jednací řád mi ukládá, abych případné zkrácení řečnické lhůty navrhl u každého bodu a nikoli obecně, předložil jsem vám, kolegyně a kolegové, mé procedurální návrhy, o nichž se rovněž, jak říká jednací řád, hlasuje bez rozpravy.

Opakuji proto pouze první procedurální návrh, který spočívá v dikci odst. 1 § 59, ve zkrácení řečnické lhůty na 10 minut.

Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 92 skončilo přijetím návrhu, když ze 184 přítomných pro něj hlasovalo 117, proti bylo 41 a nehlasovalo 26.

V dikci odstavce 2 § 59 jednacího řádu Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Předkládám procedurální návrh, aby k téže věci mohl poslanec v tomto bodě vystoupit nejvýše dvakrát.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 93 skončilo přijetím návrhu, když ze 189 přítomných poslanců bylo 140 pro, 32 proti a 17 nehlasovalo.

Doufám, že nyní můžeme přejít k bodu 13 našeho programu. Ještě předtím se však hlásí pan poslanec Matulka s faktickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, chci se ubezpečit, k čemu se vztahovalo nyní provedené hlasování, respektive nyní provedená dvě hlasování. Možná trpím nedoslýchavostí, ale nepostřehl jsem, ke kterému že bodu jste to vlastně navrhoval? Zda k právě projednávanému - to nevím, který je, anebo ke kterému?

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, rád pomohu vaší paměti. Oznámil jsem, že zahajujeme jednání k bodu 13 a k tomuto bodu 13 jsem také vztáhnul svůj procedurální návrh, protože jednací řád mně i vám ukládá, pane poslanče, abychom vždy tento procedurální návrh aplikovali k jednomu konkrétnímu bodu naší schůze, nikoli ke všem bodům.

Doufám, že po tomto vysvětlení mám možnost otevřít vládní návrh zákona o léčivech a změnách, doplnění některých zákonů - sněmovní tisk 50.

Bohužel se hlásí - omlouvám se, pane poslanče - pan poslanec Filip. Prosím, uděluji vám slovo. Pochopte mojí snahu, aby si tato sněmovna konečně zasloužila peníze daňových poplatníků. Zatím to příliš nepředvádíme. (Potlesk.)

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo a děkuji za potlesk, protože jsem přesvědčen, že o to také jde. Právě proto, že situace je komplikovaná nejen v těch oblastech, ke kterým momentálně jednáme, ale zejména je komplikovaná na železnici, předložím, pane předsedo, návrh na zařazení nového bodu, a to: usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém hodláme požádat vládu České republiky, aby neprodleně zahájila jednání s Odborovým sdružením železničářů o koncepčním řešení situace v Českých drahách a o podmínkách ukončení legální stávky železničářů a vytvoření takových předpokladů, aby k podobným oprávněným stávkám nemuselo docházet.

Za druhé požádat vládu České republiky, aby do 30. 6. 1997 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh koncepce dopravy včetně koncepce rozvoje a zajištění železniční sítě a koncepce zajištění dopravní obslužnosti území České republiky.

Za třetí požádat vládu České republiky, aby do 30. 4. 1997 podala Poslanecké sněmovně Parlamentu písemnou zprávu o krocích, které byly od roku 1995, tedy od zmíněné porady ekonomických ministrů, učiněny do současné doby ke konsolidaci Českých drah a o krocích, které hodlá vláda ke konsolidaci učinit v roce letošním.

Ve kterém požádáme ministra dopravy a spojů, aby do 28. 2. 1997 podal Poslanecké sněmovně Parlamentu písemnou zprávu o stavu železničních tratí, vozového parku a budov Českých drah, o příčinách tohoto stavu a opatření, která učinil a hodlá učinit k nápravě současného stavu.

Za poslední požádat ministra dopravy a spojů, aby do 28. 2. 1997 podal Poslanecké sněmovně Parlamentu písemnou zprávu o průběhu jednání Ministerstva dopravy a spojů, Českých drah s Odborovým sdružením železničářů v době od 1. září 1996 do 5. 2. 1997, to je do období, které vedlo k situaci na Českých drahách.

Pane předsedo, tento návrh, který předkládám, je rozdílný od návrhu, který jsem podal ráno a je stejně rozdílný od návrhu, který podal klub sociální demokracie a který nebyl zařazen na program dnešního odpoledního jednání. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, setrvejte ještě u řečnické tribuny a sdělte nám, jako který bod navrhujete tento bod zařadit.

Poslanec Vojtěch Filip: Žádám ho zařadit po projednání tohoto otevřeného bodu jednání.

Předseda PSP Miloš Zeman: To znamená hned po bodu 13. Nyní je váš návrh hlasovatelný.

Pan poslanec Honajzer mě upozorňuje - děkuji, pane poslanče, že se hlásí pan předseda klubu ODA, pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající a předsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych za poslanecké kluby ODA, ODS a KDU-ČSL vznést námitku proti zařazení právě navrženého bodu, bodu navrženého panem Filipem. Tyto kluby jsou tři, proto myslím, že tato námitka je dostatečná k tomu, aby se podle jednacího řádu nehlasovalo o zařazení tohoto bodu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Konstatuji, že v souladu s jednacím řádem, jakmile vznese buď 20 poslanců nebo 2 kluby námitku proti zařazení nového bodu do programu v průběhu schůze, není tento návrh hlasovatelný. Konstatuji tedy, že nemohu nechat o návrhu pana poslance Filipa hlasovat a pevně doufám, že nyní mohu konstatovat, že sněmovní tisk 50, což je

14.

Vládní návrh zákona o léčivech

se dočká vaší pozornosti. V minulé schůzi jsme tento návrh začali projednávat ve třetím čtení, v němž jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení.

Prosím všechny poslance o klid.

Táži se pana ministra zdravotnictví Jana Stráského, zda si přeje opět vládní návrh v tomto druhém čtení uvést. Pan ministr si nepřeje.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 50/1. Táži se proto zpravodajky výboru paní poslankyně Mileny Kolářové, zda si přeje v tomto druhém čtení vystoupit.

Džentlmeny mezi poslanci prosím o zvláštní klid, protože bude mluvit žena. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolila bych si doporučit vzhledem k tomu, že při minulém jednání zde v této sněmovní síni padly další pozměňovací návrhy kromě těch, které byly zmíněny v dotyčném tisku 50/1 a vy máte u sebe také platný sněmovní tisk 50/2, kde jsou zaznamenány všechny pozměňovací návrhy, které již padly v této sněmovně. Doporučuji proto, aby byly vlastně brány tak, vzhledem k tomu, že jsou uvedeny ve stenozáznamu, jako že jsou vlastně již podané a abychom se k nim již nevraceli, pokud by někdo z dotyčných nechtěl svůj návrh stáhnout, eventuálně pozměnit. Pokud nebude proti tomuto postupu námitek, prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jsem nucen konstatovat, že do rozpravy, a to do obecné rozpravy jsem zatím dostal jeden písemný příspěvek, a to od paní poslankyně Fischerové. Nyní do podrobné mi právě přichází písemný příspěvek další. Žádné další příspěvky do rozpravy nemám. Jinak předpokládám, že budeme tolerantně souhlasit s návrhem zpravodajky paní poslankyně Kolářové, abychom vedle tisku 50/1 respektovali i tisk 50/2. Otevírám obecnou část naší rozpravy a uděluji slovo paní poslankyni Evě Fischerové. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, sama skutečnost, že vládní návrh zákona o léčivech projednáváme vlastně v opakovaném druhém čtení, je dokladem nejen závažnosti, ale především také rozpornosti tohoto zákona. Určitým kompromisem z jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jsou řešení v registračním procesu léčivého přípravku, dále pak vymezení tvrdších kritérií pro oprávněnost volných prodejců vybraných léčiv.

Pane předsedo, prosím vás, abyste zjednal ve sněmovně klid.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, právě jsem tak učinil zvoncem, ale bohužel to nepomohlo. Kolegové a kolegyně, vy, kdo stojíte, prosím vás, jděte do kuloárů, protože zřejmě o rozpravu nemáte zájem a rušíte nás ostatní. Prosím všechny, kteří mají zájem sledovat rozpravu, aby usedli a vyslechli paní poslankyni Fischerovou. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji vám. K obecnému prospěchu není v současném stádiu projednávání dořešena řada dalších problémů. Není jednotný názor na definici léků, což otevírá pole působnosti řadě příživníků na lidské důvěřivosti občana laika a následným obrovským ziskům farmaceutických firem. Je zvláštní, skutečné velmi zvláštní, že mezi léčiva jsou podle definice léků zařazeny přípravky bez prokazatelného léčivého účinku.

Klíčovým rozporem a hlavní příčinou opakovaného druhého čtení však zůstává jeden z principiálních sporů. Je to spor o prodej vyhrazených léčivých přípravků mimo lékárny. Jde nesporně o průlom do stávajícího prodeje léčiv v síti lékáren, které jsou zdravotnickým zařízením a jimž výdej léků podle našich tradic a zvyklostí zcela jednoznačně přísluší. Snaha exekutivy vyhovět tlaku farmaceutických firem na prodej vyhrazených léků mimo lékárny není nepochopitelná, uvážím-li, že jen multivitamínové přípravky kupované s důvěrou v pevné zdraví představují nejméně 750 mil. Kč ročně.

To je prosím oficiální údaj. Tedy nikoliv snaha o dostupnost čajů, aspirinů, živočišného uhlí, projímadel či antiemetik, ale je to především obchod a zisk. Měli bychom se více věnovat propagaci zdravé výživy a dostupnosti přirozených zdrojů vitamínů v potravě před vitamíny syntetickými, jejichž předávkování může mít také vážné následky. Jde především o vitamín A + D.

Nelze rovněž vyloučit, že léčivé přípravky prodávané mimo lékárny, nebudou vždy kvalitní. Stahovaly se mikrobiálně závadné šarže multivitaminů, stahovaly se znehodnocené čaje, které obsahovaly hmyz. To všechno jsou problémy, s nimiž si síť lékáren velmi hravě poradí, hůře už to bude u provozovatele benzinové pumpy, který má totiž jiné a obchodně zajímavější priority.

V pochybnostech pak nastoupí otázka odpovědnosti prodejce k občanovi. K občanovi a jeho zdraví a myslím, že po stránce právní řešení nebude zcela jednoduché. Zamyslím-li se nad sortimentem, který je zatím v návrhu vyhlášky, není bez zajímavosti, že 131 přípravků je z dovozu od známých firem, ty jsou cenově zajímavé, 24 je jich z České a Slovenské republiky. To jsou převážně čaje a to jsou ty levné, nevím, má-li to být právě ta kulisa.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, znovu vás žádám o klid. Pokračujte, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Fischerová: Obchodní zájmy jsou prioritní. Občan v nevědomosti a pod tlakem reklamy platí. Čím více prodejních míst, tím více zisků pro prodávajícího i firmu. Hlavním argumentem pro prodej mimo lékárny je nevyřešená organizace pohotovostních služeb v lékárnách. Ta se však dá řešit přesunem jakéhosi minisortimentu k benzinové pumpě, ale razantním systémovým opatřením.

V některých z nás se přece jenom probudily obavy, a proto pravděpodobně v podrobné rozpravě předloží kompromisní návrh, který by sortiment léčiv pro prodej mimo lékárny do jisté míry definoval a omezil tak libovůli danou vyhláškami ministerstev. Avšak i skupinová definice má velmi široký manipulační prostor, hlavně pokud půjde o výběr firmy.

Při této příležitosti si neodpustím zmínku z článku Idy Rozové "Příliš hluboký svah" v českém časopise Test. Je to z diskuse na valné hromadě lékárníků. Podivovali se tam, proč pracovníci Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v jejich profesním zájmu nepodporují. Z úst paní magistry, zaměstnankyně Státního ústavu pro kontrolu léčiv zaznělo: Patříme pod ministerstvo a musíme držet linii. Neznám lékárníka, který by s tím souhlasil.

Další dotaz pak směřoval k ověření informace o tom, projde-li zákon v Parlamentu, že se finanční podmínky zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv zlepší. Zaměstnankyně tohoto ústavu tuto skutečnost potvrdila. Opět jeden velmi zajímavý propletenec.

Dámy a pánové, záleží skutečně na vašem svědomí, ale také na citu pro věc, zda si v následném třetím čtení vyberete postoj zásadní, který je předmětem mého komplexního pozměňovacího návrhu z minulého plenárního zasedání a který prodej mimo lékárny nepřipouští. Nebo zaujmete pozitivní přístup k pozměňovacímu návrhu, který je kompromisní a v souladu s příslovím "Vlk se nažere a koza zůstane celá". Já sama dám přednost přísloví staršímu "Ševče, drž se svého kopyta", protože léky v naší zemi patřily vždycky do lékáren a tradice kulturního státu v srdci Evropy je nesmírně cenná věc. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Děkuji i za dodržení řečnické lhůty, protože technická služba byla poněkud překvapena a nestačila instalovat stopky, ale další řečníci už budou mít kontrolován čas stopkami.

Konstatuji, že to byl jediný příspěvek do obecné rozpravy. Táži se, zda se ještě někdo hlásí. Protože přihlášeného nevidím, obecnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že paní poslankyně Fischerová nevznesla návrh ani na vrácení návrhu zákona ani na jeho zamítnutí, takže mohu zahájit podrobnou rozpravu, do níž mám v této chvíli tři písemné přihlášky, a to kolegů Janečka, Černého a paní poslankyně Šojdrové. Uděluji tedy slovo panu kolegovi Janečkovi. Připraví se kolega Černý.

Faktická poznámka, pan poslanec Grulich. Zajisté k problematice léčiv.

Poslanec Václav Grulich: Nikoliv, pane předsedo. Musím vás zklamat a jménem poslaneckého klubu ČSSD požádat o desetiminutové přerušení na poradu klubu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Jsme zvyklí tak krátkým lhůtám automaticky vyhovovat. Vyhlašuji proto přestávku do 16.20 hodin.

(Schůze přerušena v 16.09 hodin.)

(Schůze zahájena v 16.17 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále, budeme začínat. Zejména prosím do sálu předsedu poslaneckého klubu ČSSD pana Stanislava Grosse, který se chce přihlásit se sdělením.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si v tuto chvíli seznámit sněmovnu s návrhem, který přednáším jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, a ten se týká našeho dalšího způsobu jednání.

Zaprvé navrhujeme, aby sněmovna hlasovala o tom, že její jednání bude pokračovat i zítra, tj. v sobotu, a mohly se projednávat body, na které se do té doby nedostalo. Chci zdůraznit, že mám pocit, že naše dosavadní jednání nejenom že je neproduktivní, ale nadále bude přispívat k sestupné tendenci důvěry lidí v tento parlament. Mě osobně, a myslím, že i řadu z vás, tento trend velice tíží. Myslím si, že je možné dospět i k té dohodě, která umožní, aby nějaká zásadní hlasování zítra neprobíhala, pokud přijde na pořad poznámka představitelů klubu ODA o tom, že mají své stranické konference. Myslím si, že o tom všem se můžeme dohodnout, ale tato sněmovna by měla prokázat, že je schopna jednat, protože pokud to neprokážeme, tak se pak nemůžeme divit tomu, jak bude tato sněmovna vypadat se svojí důvěryhodností v očích veřejnosti.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pochopil jsem návrh pana poslance Grosse jako procedurální návrh, o němž se hlasuje bez rozpravy. Mohou samozřejmě vystoupit předsedové klubů. Hlásí se pan poslanec Mašek. Ostatní poslance prosím o klid.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jak už avizoval pan předseda klubu ČSSD Gross, chci vystoupit s určitou námitkou nebo s žádostí k vám v té věci, kterou on navrhuje.

Já žádám, aby o tomto víkendu sněmovna nejednala. Vždy jsme respektovali to, že některé strany měly nějaké stranické konference, nějaká stranická jednání, o víkendech nebylo zvykem jednat, bylo zvykem to respektovat. Nedomnívám se, že je možné říci, která hlasování jsou důležitá a která nejsou. Mohly by zde padnout různé tzv. procedurální návrhy, které mají věcné důsledky, a nelze proto odlišit jejich důležitost. Prosím vás, abyste podobně, jak to učinily koaliční kluby, zejména pan předseda klubu ODS, kterému tímto děkuji za to, že stáhl svůj návrh, abyste vyhověli našemu klubu, našim poslancům, kteří by zde nemohli být přítomni, a to by znamenalo změnu v poměrech sněmovny, oproti tomu, jak rozhodovali voliči, takže znovu žádám, abyste se v tomto chovali politicky vstřícně, a pokud tato sněmovna má pracovat, tak si nemyslím, že to zajistí tím, že sněmovna bude zasedat o víkendech, ale že se to dá zajistit jedině tím, že její členové budou jednat odpovědně a nebudou tady zdržovat zbytečně a pořádat zbytečné obstrukce, protože to je to, co občany rozčiluje a co je v posledku může poškozovat. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maškovi. Pochopil jsem jeho slova nikoli jako protinávrh, protože návrh, aby sněmovna v sobotu nejednala, není hlasovatelný, neboť vyplývá z obvyklého pořádku této sněmovny, ale jako argument proti předloženému návrhu pana poslance Grosse, o němž sněmovna v souladu s § 1 našeho jednacího řádu rozhodne hlasováním .

Nejdříve vás, kolegyně a kolegové, odhlásím, čímž váš opět přiměji, abyste laskavé zasedli na svá místa. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grosse, aby sněmovna jednala tuto sobotu, tedy zítra, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Grosse nebyl přijat v hlasování, pořadové č. 94, když pro něj hlasovalo ze 178 přítomných 74 poslanců, proti 57 a nehlasovalo 47.

Z toho vyplývá, že budeme nyní pokračovat v podrobné rozpravě, do níž se jako první přihlásil pan poslanec Janeček a já mu nyní uděluji slovo.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, je pravda, že problematika akce zvané Léky mimo lékárny je problematikou velice složitou a má své zastánce i odpůrce na obou stranách. (Předsedající: Žádám poslance na levé i pravé straně zasedací síně, aby ji buď laskavě opustili, pokud je toto jednání nezajímá, nebo nerušili ty, kteří chtějí poslouchat. Pokračujte, pane poslanče)

Proto přednesu pozměňovací návrh, o kterém mohu říci, že je prokonzultován i s vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv s tím, že skutečně odpovídá mezinárodním normám, tj. odpovídá doporučení komise Evropské unie pro kvalitu léčiv, s tím, že tento návrh odpovídá té situaci, kdy mají být léčiva prodávána mimo lékárny.

Proto navrhuji tento pozměňovací návrh:

§ 73 odst. 5 zní:

"(5) Za vyhrazená léčiva lze stanovit

a) léčivé čaje a léčivé čajové směsi s výjimkou léčivých čajů a léčivých čajových směsí obsahujících silně nebo velmi silně účinnou látku,

b) multivitaminové léčivé přípravky, pokud neobsahují více než 3333 jednotek vitamínů A nebo více než 400 jednotek vitamínu D, a dále

c) adsorbční antidiarrhoika ze skupiny aktivního uhlí,

d) antiemetika, obsahující theoclan moxatinia v dávce do 25 miligramů včetně,

e) léčivé přípravky, obsahující v jednotce lékové formy jako hlavní účinnou látku kyselinu acetylsalicylovou v dávce do 500 mg včetně,

f) léčivé přípravky, obsahující v jednotce lékové formy jako hlavní účinnou látku paracetamol v dávce do 500 miligramů včetně,

g) léčivé přípravky, určené pro povrchovou dezinfekci drobných poranění kůže, pokud jedno balení léčivého přípravku, stanoveného podle písmene c) - e) obsahuje nejvíce 20 jednotek lékové formy a jedno balení léčivého přípravku, stanoveného podle písm. f), obsahuje nejvíce 12 jednotek lékové formy.

(6) Bližší podmínky pro stanovení vyhrazených léčiv dle odst. 5)stanoví vyhláška."

Jenom bych připomněl, že tento pozměňující návrh z velké část pouze konstatuje současný stav, tzn. konstatuje, že už dnes, i když vlastně protizákonně se řada léčiv mimo lékárny prodává. Kromě posledních dvou odstavců, kdy v otázce paracetamolů podle doporučení oné komise, pokud se prodává v lékárnách, má toto balení obsahovat 20 jednotek, pokud je to mimo lékárny, má obsahovat 12 jednotek lékové formy, maximálně do 500 miligramů. Děkuji.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP