Pátek 7. února 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janečkovi, děkuji mu i za dodržení času. Na řadě je pan poslanec Černý a jako poslední se přihlásila do podrobné rozpravy paní poslankyně Šojdrová.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že při minulém projednávání byl dán pozměňovací návrh k § 47 odst. 3 písm. c), je potřeba tento pozměňovací návrh, pokud by byl přijat promítnout do § 20 odst. 1 písm c), bodu 5. Proto navrhuji, aby v tomto zmíněném paragrafu se za slova "veterinárním lékařům" místo slov "jde-li o veterinární léčivé přípravky" dala slova "jde-li o léčivé přípravky pro léčbu zvířat". Tím se uvedou oba paragrafy do souladu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Černému a prosím paní poslankyni Šojdrovou.

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve třetím čtení tohoto návrhu zákona budu předkládat procedurální návrh na oddělené hlasování o jednotlivých bodech pozměňovacího návrhu pana poslance Janečka.

Protože nebude možné tento procedurální návrh zdůvodnit, dovolte, abych to učinila nyní.

K tomuto návrhu mě vede nesouhlas se zařazením skupin léčivých přípravků, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou a paracetamol. Co mne vede k tak zásadnímu odporu proti volnému prodeji právě těchto skupin léků? Je to vážné varování odborné lékařské veřejnosti a našich předních farmakologů. Jejich stanoviska jsou v tomto ohledu jednoznačná.

Dovolte mi citovat prof. MUDr. Jezdinského, přednostu Farmakologického ústavu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: "Snadná a široká dostupnost přípravků s obsahem kyseliny acetylsalicylové pod velkým počtem komerčních názvů ve volném prodeji v lékárnách vede k řadě případů méně nebo více závažných otrav těmito léky. V průběhu roku 1995 evidovali v Toxikologickém centru v Praze podle telefonických konsultací 114 případů akutních otrav přípravky s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové. Z toho asi v polovině případů u dětí. Pokud dojde k uvolnění prodeje těchto přípravků v České republice také mimo lékárny, lze očekávat, že se výskyt závažných otrav kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolem v budoucnosti prudce zvýší. Prodej těchto přípravků společně s čaji a vitamíny u benzinových čerpadel a jinde mimo lékárny povede k dalšímu zvýšení nedostatečné pozornosti veřejnosti k faktu, že se jedná o léčiva, jejichž nevhodné užívání může být spojeno se závažnými nežádoucími účinky. Tomu nemůže zabránit ani rychlokurz pro prodejce tzv. vyhrazených léčiv, ani odkaz, ani informace v přibalených letácích, které často bývají až dosud u zahraničních přípravků pouze cizojazyčné.

Z těchto důvodů navrhuji poslancům Parlamentu České republiky, aby vyslovení svého souhlasu s prodejem vyhrazených léčiv mimo lékárny, a to zejména v navrhovaném rozsahu s ohledem na řadu negativních důsledků, ještě jednou dobře zvážili."

Tolik profesor Jezdinský.

Stejný názor zastává také prof. MUDr. Višňovský z Farmakologické fakulty Univerzity Karlovy.

Z jeho stanoviska cituji jen krátce: "Slyšíme argumenty, že na Západě jsou tyto léky běžně v prodeji. V USA v roce 1993 byly otravy právě těmito léky na předním místě federální tabulky, a to více než 10%."

Při projednávání návrhu zákona jsem několikrát zaznamenala názor, že je zde lobby lékárníků, kteří se brání takovému prodeji léčiv. Přiznám se, že nemám obavy z lobby lékárníků. Za silnější a lépe pracující považuji lobby výrobců a distributorů léčiv, kteří potřebují rozšířit těžko kontrolovatelnou síť prodejních míst.

Považovala bych za velikou chybu, kdybychom my, jako poslanci, měli podlehnout lobbysmu Jedné nebo druhé strany.

Rozhodujícími důvody pro předložení tohoto pozměňovacího návrhu jsou pro mne stanoviska odborníků a zdravý rozum. Pocit zodpovědnosti mi prostě nedovoluje jejich stanoviska ignorovat. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni. Konstatuji, že to byl poslední písemný příspěvek.

Pokud jsem vám dobře rozuměl, paní poslankyně, tak vaše slova, abychom tento zákon dobře zvážili, neznamenala formální návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

Konstatuji, že v podrobné rozpravě nezazněl návrh na zamítnutí nebo vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Protože se nikdo nepřihlásil do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu uzavírám a táži se zpravodaje a navrhovatele, zda si přejí vystoupit. Vzhledem k tomu, že si nikdo z nich nepřeje vystoupit, končím druhé čtení tohoto návrhu. Tím máme za sebou bod 13 a plynule přecházíme k bodu 14, což je

15.

Vládní návrh zákona o lihu

Jedná se o sněmovní tisk č. 46 a zde jsme již ve třetím čtení.

Vítám místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, aby si k němu přisedl zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Karel Mach.

Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 46/2.

Otevírám rozpravu. Upozorňuji, že ve třetím čtení může být rozprava pouze k opravě gramatických a legislativních chyb. Ptám se, kdo se hlásí do této rozpravy. Konstatuji, že se nikdo nehlásí, a proto tuto rozpravu uzavírám.

Ptám se, zda si před hlasováním o pozměňovacích návrzích přejí k neexistující podrobné rozpravě vystoupit zpravodaj a navrhovatel. Hlásí se pan poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, nevím přesně, jak to učinit, aby to bylo dobře, ale hodlám jeden ze svých návrhů, který máte v tisku 46/2, bod, který je označen 21, stáhnout. Po jeho přednesení jsem byl přesvědčen odborníky, že tam jsou věcné chyby, které by nevedly k tomu, co hodláme napravit, ale bylo by to obráceně.

Jsou tedy dvě možnosti, buď hlasovat o stažení, nebo tuto vůli respektovat. Nevím, jak s tím mám naložit.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, předpokládám, že je to váš pozměňovací návrh, že nenavrhujete stažení pozměňovacího návrhu někoho jiného. V tomto případě si myslím, budou-li kolegyně a kolegové souhlasit, o tom vůbec nemusíme hlasovat a můžeme to vzít na vědomí.

Nicméně jsem přesto žádán, abych dodržel formální procedury. Nejjednodušší bude, když budeme o vašem návrhu hlasovat.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby pan poslanec Mach stáhnul svůj vlastní pozměňovací návrh č. 21, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? (Hlasuje se.)

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 95 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 178 přítomných bylo pro 134 a proti nikdo.

Nyní, protože podrobná rozprava byla uzavřena jako prázdná množina, můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil, v jakém pořadí se bude o těchto návrzích hlasovat a vedl další hlasování.

Poslanec Karel Mach: Pane předsedo, dovolím si navrhnout tento postup. Zdá se mi, že tisk 42 všichni obdrželi. Obsahuje dva typy pozměňovacích návrhů.

Označen písmenem A je na straně dvě návrh komplexní, který je vlastně usnesením zemědělského výboru Parlamentu k tomuto tisku. V zemědělském výboru byl řádně projednán a byl s ním vysloven souhlas.

O pozměňovacích návrzích, které jsou označeny písmenem B a končí na poslední straně bodem 20 (bod 21 jsme teď stáhli) navrhuji hlasovat en bloc. Jsou to všechno technické návrhy, které jsou zde jasně vytištěny, jsou projednány, takže tím ušetříme čas a budeme jednat racionálně. Návrhy jsou spolu tak svázány, že není možné, aby některé byly neodhlasovány. Jsou to návrhy, které jsem zde přednášel ve druhém čtení, byly velmi konsultovány s Ministerstvem financí. Bylo to způsobeno tím, že před třetím čtením byl konec volebního období a došlo se ještě k některým věcem, které život a praxe přinesly. Byly to na příklad ty známé aféry s alkoholem, s různými deriváty, atd.

Můj návrh tedy je hlasovat o návrzích označených písmenem A jedním hlasováním a písmenem B druhým hlasováním.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji pane poslanče. Připomínám kolegům, že se jedná o sněmovní tisk 6. 46/2. Pochopil jsem vás tak, pane poslanče, že o pozměňovacích návrzích v bodě B navrhujete hlasovat en bloc a samostatně hlasovat o pozměňovacích návrzích v bodě A. Ptám se vás, zda samostatně bod 1 a bod 2?

Poslanec Karel Mach: Myslel jsem jedno hlasování bod A, a to oba dva body a potom hlasovat o celém B.

Předseda PSP Miloš Zeman: Čili navrhujete sloučit hlasování k bodu A 1 a A 2 a potom blokové hlasování k celému bodu B.

Táži se tedy sněmovny, zda souhlasí s tímto zjednodušeným postupem? Sněmovna souhlasí. Budeme tedy hlasovat podle doporučení zpravodaje.

Zahajuji nejdříve hlasování k pozměňovacím návrhům A 1 a A 2 dohromady.

Kdo souhlasí s těmito návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Kdo je proti těmto návrhům? (Hlasuje se.)

Konstatuji, že hlasování poř. č. 96 skončilo přijetím těchto dvou pozměňovacích návrhů, když se pro ně vyslovilo 170 ze 181 přítomných. Proti nebyl nikdo. Než přistoupím k hlasováním o bloku B, dávám slovo poslanci Černému.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, omlouvám se, ale žádám oddělené hlasování o bodu 19 celého tohoto bloku.

Předseda PSP Miloš Zeman: Čili chcete separátní hlasování o bodu 19, což samozřejmě budeme respektovat.

Nyní zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Hlasujeme o bodu B 1 až B 18 a o bodu B 20. Bod 19 byl stažen.

Zahajuji tedy hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Kdo s nimi souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Kdo je proti těmto návrhům? (Hlasuje se.)

Konstatuji, že hlasování pod pořadovým číslem 97 skončilo přijetím tohoto bloku návrhů. Ze 183 přítomných hlasovalo 175 pro a nikdo nebyl proti.

Nyní budeme samostatně hlasovat o bodu B 19.

Zahajuji hlasování:

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když pro něj hlasovalo ze 182 přítomných poslanců 108 a proti bylo 48. Hlasování mělo poř. č. 98.

Z toho nyní vyplývá, že bych měl - protože byly schváleny všechny pozměňovací návrhy - nechat hlasovat o návrhu zákona jako celku, což právě činím.

Zahajuji hlasování, podle něhož Poslanecká sněmovna schvaluje tento zákon.

Kdo je pro toto usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení?

Konstatuji, že hlasování poř. č. 99 skončilo přijetím tohoto návrhu zákona, takže blahopřeji předkladateli i zpravodaji, přičemž ze 185 přítomných bylo pro 178 a proti nikdo.

Přecházíme k bodu

16.

Vládní návrh zákona o zeměměřičských

a katastrálních orgánech

Sněmovní tisk 52.

Pan ministr Lux zůstane u stolku zpravodajů a přisedne si k němu zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Ekert. (Hluk v sále.) Prosím všechny poslance o klid. Zahajuji třetí čtení tohoto vládního návrhu. Pozměňovací návrhy máme jako sněmovní tisk 52/2. Otevírám rozpravu ve třetím čtení - rozpravu ke gramatickým a legislativním chybám. Hlásí se pan poslanec Ekert s gramatickou nebo legislativní chybou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Milan Ekert: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych prostřednictvím pana předsedajícího v souladu se zněním § 95, odst. 2, zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny ... (Hluk v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Přátelé, promiňte, ale je tady takový hluk, že pana poslance při nejlepší vůli neslyším. Znovu apeluji na všechny poslance, kteří chtějí diskutovat v jednací síni, ať tak činí v kuloárech. Pěkně prosím, pane poslanče, ještě jednou.

Poslanec Milan Ekert: Dovolte, abych vaším prostřednictvím, pane předsedo, v souladu se zněním § 95, odst. 2, zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znovuotevřené rozpravě ve třetím čtení, jež by měla vést pouze k legislativně technické úpravě, řekl, že došlo k tomu, že neprojednáním vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech na prosincovém plénu - který jste všichni obdrželi v parlamentním tisku 52/2 - došlo k tomu, že tento zákon nebyl projednán ve třetím čtení. Proto navrhuji, aby navržené posunutí doby účinnosti zákonné předlohy ve druhém čtení vycházelo z předpokladu, že je nutno respektovat to, že projednávaná předloha musí projít senátem, poté Kanceláří prezidenta republiky, a nemůže být tedy dodržen ani jeden z navrhovaných termínů účinnosti zákona, tedy ani 1. leden, ani 1. březen. Bez logického posunutí by se stal zákon ihned zmatečný a měl by být účinný dříve, než by byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR. Proto ve znovuotevřené rozpravě ve třetím čtení navrhuji - ve shodě se stanoviskem pana ministra - jako zástupce navrhovatele, aby zákon nabyl účinnosti od 1. května 1997. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Tento návrh byl se souhlasem navrhovatele přednesen. Táži se, kdo si dále přeje vystoupit v této rozpravě? (Nikdo se nehlásí.) Děkuji. Jsem povinen přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, přičemž jsou dva, oba dva se týkají doby účinnosti. Zcela určitě se nám nepodaří prosadit účinnost k 1. 1. 1997. Byly vzneseny pochybnosti k účinnosti od 1. 3. 1997, Zbývá tedy v podstatě jeden jediný pozměňovací návrh, to je účinnost k 1. 5.1997. O tomto pozměňovacím návrhu - aby bylo jasno, o čem hlasujeme - nyní nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je pro schválení tohoto pozměňovacího návrhu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování s poř. č. 100 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 185 přítomných bylo 154 pro a nikdo proti.

Konstatuji, že jsme tím vyčerpali předložené pozměňovací návrhy. To znamená, protože další tady nemám - je to tak, pane zpravodaji (Souhlas.) - že můžeme hlasovat o návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/92 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 a ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Konstatuji, že hlasování poř. č. 101 skončilo přijetím tohoto návrhu, když pro něj hlasovalo ze 186 přítomných 157 poslanců a nikdo nebyl proti.

Blahopřeji navrhovateli i zpravodaji. Děkuji jim za jejich práci.

Přecházím plynule k dalšímu bodu našeho programu, kterým je bod

17.

Vládní návrh zákona o civilním letectví

a o změně zákona č. 455/91 Sb.

Jedná se o sněmovní tisk 49 a jeho třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Martin Říman a k němu si přisedl pan Vladimír Budinský. Nyní jsem opravován, že pana Vladimíra Budinského střídá pan poslanec Josef Holub. Prosím tedy pana ministra Římana a pana poslance Holuba. Než usednou na svá místa, upozorňuji, že pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 49/2. (Námitky ze strany vlády.) Ptám se, kde je pan ministr Říman. Sděloval jsem vám jeho telefonický vzkaz, že tady může být od 16 hodin. Teď je 16.48 hodin. (Předseda vlády poskytuje informace předsedovi PSP.) Takže ministr Dlouhý zastoupí v rámci rychlého průběhu schůze pana ministra Římana. Vítám pana ministra Dlouhého a můžeme otevřít rozpravu k legislativním a gramatickým chybám. Stále čekám, kdy někdo odhalí nějakou gramatickou chybu. Hlásí se pan poslanec Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, tento tisk, který budeme projednávat, nese č. 49. Pozměňovací návrhy k němu jsou pod č. 49/2. Jsou jen dvojího druhu. Pod písm. A jsou ty, které byly přijaty hospodářským výborem. Tam bych prosil, abychom o nich hlasovali jako o jednom celku. Potom jsou už jenom dva pozměňovací návrhy pana poslance Nehery, které si získaly také kladné stanovisko pana ministra a předkladatele při předchozích konzultacích a budou doporučeny postupně ke kladnému hlasování. Takže pokud chce někdo něco vyjmout z bodu A, poprosil bych, aby tak v rozpravě učinil. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Návrh zpravodaje je hlasovat o všech pozměňovacích návrzích obsažených v bodě A en bloc. Pochopil jsem vás dobře, pane poslanče? (Souhlas.) Ptám se - přeje si někdo z bodu A vyjmout jakýkoli pozměňovací návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že sněmovna tím neformálně souhlasila s návrhem zpravodaje.

Zahajuji hlasování o všech pozměňovacích návrzích obsažených v bodě A.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 102 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 188 přítomných pro něj hlasovalo 170 a proti nebyl nikdo.

Dále máme v pozměňovacích návrzích návrhy B, bod 1 a bod 2. Táži se pana zpravodaje, zda navrhuje o nich hlasovat dohromady?

Poslanec Josef Holub: Mohli bychom hlasovat zároveň, pokud by s tím pan poslanec Nehera souhlasil.

Předseda PSP Miloš Zeman: Táži se pana poslance Nehery, zda souhlasí s tím, abychom o bodech 1 a 2 B hlasovali dohromady? Pan poslanec Nehera souhlasí. Slyšeli jsme, pokud se nemýlím, i kladné stanovisko navrhovatele. Je to tak, pane ministře? Je. Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Nehery.

Kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 103 skončilo přijetím obou pozměňovacích návrhů pana poslance Nehery, když se pro ně ze 188 poslanců vyslovilo 175 a 1 byl proti.

Po schválení těchto pozměňovacích návrhů nyní přistoupíme ke schválení nebo neschválení zákona jako celku. Přednesu vám tedy návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh byl v hlasování pořadové číslo 104 přijat, když se pro něj ze 188 přítomných vyslovilo 163 poslanců, proti nebyl nikdo a 25 nehlasovalo.

Blahopřeji navrhovateli, který dokonce ani nemusel ve třetím čtení promluvit, blahopřeji zpravodaji. Před tím, než přejdeme k dalšímu bodu, mě požádal o slovo předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si v tuto chvíli vystoupit v rámci svého práva daného mi § 67 jednacího řádu a chtěl bych v této fázi požádat pana místopředsedu vlády Kočárníka, zda by nezvážil a nevyužil také tohoto paragrafu jednacího řádu, který mu dává právo vystoupit kdykoli, aby v rámci tohoto svého vystoupení informoval Poslaneckou sněmovnu o výsledcích jednání Rady pro sociální dialog. Myslím, že poté, co se zde několikrát hlasovalo o tom, aby sněmovna měla aspoň základní informace o tom, co se děje v této chvíli v rámci té krizové situace na železnici, by bylo dobré, aby sněmovna byla aspoň informována o výsledcích tohoto podle mého názoru velmi důležitého jednání. Je to pouze výzva, není to nic k hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nejde o otevření rozpravy, jde o vystoupení pana ministra Kočárníka se stručnou informací Poslanecké sněmovně mezi body. Táži se pana ministra, zda je ochoten vystoupit a současné ho prosím, aby vystoupil. Pane ministře? Mezitím se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, ale chceme-li zavádět určité zvyklosti, přimlouval bych se právě na této schůzi - a jsem pro to, aby tato informace zazněla, abychom si rozuměli - navrhnout zařazení bodu Informace ministra Kočárníka. Já budu hlasovat pro. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Chtěl bych jen upozornit, že podle jednacího řádu může ministr vystoupit kdykoli a není tím v tomto případě mezi body - zdůrazňuji, mezi body, pane místopředsedo - otevřena rozprava. Takže pokud si pan ministr přeje vystoupit, myslím, že mu mohu udělit slovo ihned. Pokud by si nepřál vystoupit, pak můžeme navrhnout zařazení tohoto bodu.

Takže, pane ministře, jak se rozhodnete? Pan ministr, soudě podle jeho pohybu, se rozhodl, že vystoupí. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych se ujistil o jedné věci. Já samozřejmě jsem připraven tu informaci dát, dám vám ji všem rád, ale chtěl bych se ujistit o tom, zda se tím nedostaneme do nějakých procedurálních problémů a nebudou se zdržovat ostatní body.

Předseda PSP Miloš Zeman: Chci znovu konstatovat, že neprojednáváme samostatný bod. Vaše vystoupení je mezi body, je to pouze informace sněmovně a nebudu k ní otevírat rozpravu.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Dobře. Na základě žádosti prezidenta svazu průmyslu a dopravy pana Popoviče jsem na dnešní den svolal jednání předsednictva Rady pro dialog sociálních partnerů, abychom se pokusili překlenout určitou situaci, která vznikla. Jednali jsme dopoledne, jednali jsme odpoledne a zhruba před půl hodinou skončilo jednání předsednictva přijetím společného usnesení, které vám přečtu.

"Předsednictvo Rady pro dialog sociálních partnerů ČR se shodlo na nutnosti:

- zpracování dopravní strategie ČR a v návaznosti na ni zpracování koncepce železniční dopravy včetně důsledné prověrky založených projektů

- analýzy dosud realizovaných kroků a přijetí případných opatření

- provedení hloubkové kontroly hospodaření Českých drah včetně vyvození závěrů z této kontroly

- zlepšení činnosti dopravní komise v rámci tripartity s tím, že tyto kroky budou zahájeny počínaje dnem 10. 2.1997."

Dále potom předsednictvo Rady pro dialog sociálních partnerů vyjadřuje přesvědčení, že následná jednání odborového sdružení železničářů s ministrem dopravy a spojů České republiky povedou k ukončení stávky na železnici a v tomto smyslu vyzývá obě strany k urychlené dohodě.

To je celý text toho, na čem se dohodlo předsednictvo Rady pro dialog sociálních partnerů a v současné době probíhá jednání mezi ministrem dopravy a Odborovým sdružením železničářů.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru za tuto informaci. Slíbil jsem, že nebudu otvírat rozpravu. Hlásí se předseda poslaneckého klubu ČSSD.

Poslanec Stanislav Gross: Chtěl bych v této fázi pouze poděkovat místopředsedovi vlády, že té žádosti vyhověl.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji a připojuji se samozřejmě k tomuto poděkování. Vzhledem k tomu, že byla uzance ve sněmovně končit v pátek v 17.00 hodin, táži se sněmovny, zda souhlasí ještě s projednáním dalších zákonů nebo zda si přeje tuto uzanci dodržet? Před tím se hlásí pan předseda Miroslav Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, jsem rád, že sama sněmovna potvrdila to, že v mém případě byl v průběhu této schůze porušen zákon, kdy mi bylo odebíráno slovo, ačkoli podle zákona mám právě tak jako ministr právo vystoupit kdykoli a k čemukoli. Děkuji za potvrzení toho, že byl porušen zákon v mém případě. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Sládkovi. Opakuji svůj dotaz sněmovně, který možná vyřešíme hlasováním, tj. tím, že se dotáži sněmovny, zda souhlasí s pokračováním naší dnešní schůze. Vyjádříme se hlasováním.

Dovolím si vás, kolegyně a kolegové, před tímto hlasováním odhlásit, prosím, abyste se přihlásili, abychom měli věrohodné kvórum.

Před tím se hlásí pan poslanec Frankl s faktickou poznámkou.

Poslanec Michal Frankl: Podle jednacího řádu sněmovna jedná do 19.00 hodin. My bychom mohli hlasovat pouze, pokud bychom chtěli jednání zkrátit. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, chtě! bych vás upozornit, že tato sněmovna na všech svých pátečních zasedáních končila svá jednání v 17.00 hodin, což je fakt, na který si jistě pamatujete. Já se pouze této sněmovny táži, zda si přeje tuto uzanci změnit a pokračovat dál. Rozhodneme se hlasováním. To je vše.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Takže konstatuji, že můj návrh byl přijat, když ze 180 přítomných 107 hlasovalo pro, proti bylo 30 a nehlasovalo 43. Hlasování mělo pořadové číslo 105.

V souladu s tím přecházím k bodu 18, což je 18. - Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady číslo 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. sněmovní tisk 36, třetí čtení

Byl jsem upozorněn, že bod 17 je příští týden, a to díky nemoci paní ministryně Parkanové. Jak jsem byl informován, paní ministryně pana premiéra o to požádala a já jsem povinen jí vyhovět. Tak jsem byl informován pracovníky Kanceláře.

Jsme u sněmovního tisku 36, třetí čtení. Dříve než zahájíme třetí čtení tohoto vládního návrhu, uděluji slovo panu premiérovi. Prosím.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Chtěl jsem říci, že jsem byl připraven uvést tento návrh zákona a posadit se zde na toto sedadlo. Jsem velmi překvapen, že toto rozhodnutí bylo provedeno. Domluvil jsem se o tom také se zpravodajem. Proto jsem byl velmi překvapen, že tento zákon byl přeskočen.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. V tomto případě mi dovolte, abych vyhlásil pětiminutovou technickou přestávku z toho prostého důvodu, že v prezidiálce tento zákon na základě předchozí domluvy s paní ministryní Parkanovou není a bude trvat maximálně 5 minut, než se zde shromáždí podklady.

Prosím pracovníky Kanceláře, aby připravili podklady k bodu 17. Vyhlašuji přestávku do 17.10 hodin.

(Schůze přerušena v 17.04 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.10 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, pětiminutová přestávka končí, prosím, abyste se vrátili do jednací síně a zaujali svá místa. Přestávku jsem vyhlásil do 17.10 hodin. Otevírám proto přerušené jednání.

Konstatuji, že paní ministryni Parkánovou zastoupí ministerský předseda Václav Klaus. Prosím ho proto, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, aby k němu přisedl zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Vrzal.

Přistupujeme k bodu

18.

Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační

systém (sněmovní tisk 14) - 3. čtení

Pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 14/4. Nejdříve jako obvykle otevírám rozpravu v souladu s § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu. Protože se jedná o třetí čtení, je tato rozprava jako obvykle zaměřena na opravu legislativně technických, gramatických a podobných chyb, případně může skončit podáním návrhu na opakování druhého čtení, jak praví § 95.

Táži se, kdo si přeje vystoupit v této podrobné rozpravě. Jako první se hlásí pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, využívaje § 95 odst. 2, dávám návrh na opakování druhého čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. V rozpravě zazněl návrh na opakování druhého čtení, který registruji. Rozpravu jsem v této chvíli ještě neuzavřel. Táži se, kdo další si přeje vystoupit. Nikdo, proto rozpravu uzavírám.

V rozpravě byl přednesen návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu nechávám nyní hlasovat. Jako obvykle vás, kolegyně a kolegové, před hlasováním odhlásím, abychom znali reálné kvórum, a prosím, abyste se laskavě přihlásili svými hlasovacími kartami.

Pro korektnost znovu upozorňuji, že bude probíhat hlasování, aby si žádný z poslanců nestěžoval, že musel nedůstojně dobíhat na poslední chvíli. Pro později příchozí poslance naposledy opakuji, že předmětem našeho hlasování je návrh pana poslance Vika, aby tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení. Ptám se pana poslance Vika, zda jeho návrh interpretuji správně. Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, když pro něj hlasovalo 87 poslanců, proti bylo 88 poslanců, 1 nehlasoval. Celkový počet přítomných poslanců je 176 a hlasování mělo pořadové číslo 106.

Můžeme přistoupit k hlasování o předložených pozměňovacích návrzích. Prosím proto zpravodaje poslance Vrzala, aby jako obvykle toto hlasování řídil a řekl nám, v jakém pořadí navrhuje hlasovat. Podotýkám, že pozměňovací návrhy máte ve sněmovním tisku 14/4.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, čekají nás tři hlasování o pozměňovacích návrzích.

První je návrh hospodářského výboru a je označen písmenem A. Předkladatel doporučuje, zpravodaj také.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nechávám hlasovat o návrhu hospodářského výboru, který je označen písmenem A.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 107 skončilo přijetím tohoto pozměňovacího návrhu, když pro něj ze 175 přítomných poslanců hlasovalo 135, proti bylo 17, nehlasovalo 23 poslanců.

Prosím nyní o druhý návrh a prosím zpravodaje, aby uvedl, zda navrhuje hlasovat o návrzích B1 a B2 samostatně nebo dohromady.

Poslanec Ivan Vrzal: Já osobně si myslím, že by bylo lépe hlasovat samostatné, nicméně žádám pana prof. Jičínského o vyjádření. Předkladatel pozměňovacího návrhu souhlasí s tím, abychom hlasovali odděleně, takže budeme nejdříve hlasovat o písmenu B, pozměňovací návrh č. 1. Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP