Pátek 7. února 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana prof. Jičínského, který je označen v tisku jako B1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Jičínského, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, protože pro něj hlasovalo 85 poslanců, proti bylo 90, nehlasovalo 6. Přítomných poslanců je 181 a hlasování mělo pořadové číslo 108.

Nyní přecházíme ke druhému pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Ivan Vrzal: Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s druhým pozměňovacím návrhem pana poslance Jičínského, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh rovněž nebyl přijat, když v hlasování pořadové číslo 109 ze 182 přítomných poslanců pro hlasovalo 88, proti 91, nehlasovali 3.

Tím Jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

Tím pádem můžeme přejít k hlasování o usnesení, kterým tento zákon buď přijmeme nebo odmítneme. Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém podle sněmovního tisku 14 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 110 se pro vyjádřilo 93 a proti bylo 89 poslanců, přičemž 2 nehlasovali, počet přítomných 184.

Děkuji předkladateli i zpravodaji.

Přecházíme k bodu

19.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České

národní rady 6.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona

6.35/1993 Sb. (sněmovní tisk 36) - třetí čtení

Ještě než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, hlásí se o slovo pan místopředseda Ledvinka. Máte slovo, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu ODA prosím o souhlas s tím, abychom projednávání tohoto bodu přesunuli na středu příští týden. Bod, který pan předseda avizoval, to znamená celní zákon, po předchozí dohodě s panem místopředsedou vlády a ministrem financí na středu příští týden. (Ministr Kočárník nesouhlasí.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím poslance, aby mezi sebou diskutovali pouze prostřednictvím předsedajícího. Můžete mi bez obav sdělit, pane místopředsedo, co si přejete vyřídit panu ministru financí. Já mu to rád sdělím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ne, upřesňuji: "projednávat příští týden" (přesně cituji dohodu s panem ministrem).

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, je zde předložen procedurální návrh, kde sněmovna rozhodne svým hlasováním, zda souhlasí s přesunutím bodu 18, což je celní zákon, z dnešního jednání na příští týden. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana místopředsedy Ledvinky, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když v hlasování pořadové číslo 111 se pro něj vyjádřilo 48 poslanců, proti bylo 65 a nehlasovalo 69 ze 182 přítomných.

Proto jsem povinen otevřít bod 18, což právě činím. Jedná se o sněmovní tisk 36, o třetí čtení vládního návrhu, kterému se říká celní zákon.

Prosím místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Dále prosím, aby si vedle něho sedl jako zpravodaj pan poslanec Jan Třebický, Znovu prosím pana ministra Kočárníka, aby zaujal své místo u stolku. Děkuji.

Nyní mohu otevřít rozpravu ke třetímu čtení. Písemné přihlášky nemám. Ptám se proto, kdo se hlásí? Pan zpravodaj poslanec Třebický. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jan Třebický: Pane předsedo, chtěl bych učinit některé drobné úpravy v mém návrhu, budou dvě.

Jedna je na stránce 9 tisku 36/3, tedy pozměňovacích návrhů - bod č. 4 jsem nedopatřením přečetl "§ 7 odst. 2, větě druhé," ale správně má být "§ 7 odst. 1, větě druhé." Prosím o opravu tohoto přeřeknutí.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím o klid. Předpokládám, že poslanci si poznamenávají napjatě do svého tisku tyto významné návrhy. Pokud tak nečiní, prosím, aby nerušili.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji. Druhá úprava je zcela na konci mého návrhu, tedy na straně 10 dole, a to je účinnost. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo projednat tento zákon na prosincovém plénu, je nutné změnit i jeho nabytí účinnosti. Navrhuji místo 1. dubna 1. května.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pokračujeme nyní v rozpravě ke třetímu čtení. Jako první po panu poslanci Třebickém se přihlásil pan poslanec Jan Vik. Uděluji mu slovo. Připraví se pan poslanec Štrait.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, využívaje § 95 odst. 2, dávám návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. O tomto návrhu nechám hlasovat, jakmile uzavřu rozpravu, což jsem ovšem neučinil do této chvíle, protože je ještě přihlášený pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na vrácení zákona zpět do druhého čtení a k projednání v ústavné právním výboru. Činím tak podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Jde mi v podstatě o to, že podle mého názoru, a nejen podle mého, se dostává tento celní zákon v případě schválení do rozporu s Úmluvou MOP o svobodě a sdružování a ochraně práv se odborově organizovat, má číslo 87. Tato úmluva byla schválena 9. června 1948 a Československo ji přirozeně ratifikovalo. Tam se tedy mimo jiné praví a v souladu s našimi zákony tedy jsou z některých aktivit odborových vyňati pouze vojáci v činné službě a příslušníci Sboru nápravné výchovy. To tvrdí zákon 6. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v § 2.

Z tohoto důvodu doporučuji tento zákon znovu projednat a případnou kolizi dát do nějakého souladu, protože tím pádem by se stal zákon v rozporu s mezinárodní normou, ale také kauzou pro Ústavní soud. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pane poslanče Štraite, pokud jsem dobře pochopil váš návrh, liší se od návrhu pana poslance Vika nejenom tím, že ho navrhujete vrátit do druhého čtení, což je u obou návrhů společné, ale tím, že navrhujete jej přikázat k projednání ústavně právnímu výboru. Je toto ten rozdíl, pane poslanče? Ano, je. Proto o těchto dvou návrzích nechávám hlasovat samostatně, jeden nevylučuje druhý, ale druhý je podrobnější.

Dříve, než zahájím hlasování o obou těchto návrzích, táži se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě? Měl jsem tady napsaného pana poslance Maška. Pan poslanec Mašek se vzdává.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, upřesnil bych - v pozměňovacích návrzích na straně 7 pod písmenem d) jsou mé pozměňovací návrhy. V bodě 4 je text v uvozovkách, přečtu ho: "Z okresu Frýdek-Místek", a obec Bílá. Správně ten text má znít: "Z okresu Frýdek-Místek obec Bílá." Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Opravuji si ve svém textu uvozovky, a zajisté tak činí i ostatní. Protože v rozpravě byly zatím předneseny změny typu z 1. 4. na 1. 5., změna uvozovek a pak tam byl přeslech k § 7 odst. 1 místo odst. 2, zda sněmovna bude souhlasit, abychom ve shodě se stenozáznamem tyto drobné úpravy považovali za shodné s tiskem 36/3. Jsou námitky proti tomuto postupu, abychom o tom nemuseli hlasovat? Beru to jako souhlas.

Nyní uděluji slovo dalším přihlášeným. Jako prvnímu uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu ČSSD.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, omlouvám se, že nebudu mluvit k věci, ale nám se teprve v tuto chvíli, protože technicky to dříve nebylo možné, dostal do ruky záznam o hlasování s pořadovým číslem 110, to bylo hlasování o předchozím zákonu jako celku, o Státním informačním systému. Na sjetině z tohoto hlasování je kolega Michal Kraus označen, že hlasoval pro tento návrh zákona. Tvrdí, že nehlasoval pro tento návrh zákona. Kolegové, kteří viděli, jak hlasoval, tvrdí také, že pro toto nehlasoval a já považuji toto sdělení za poměrně závažné, protože se vlastně poprvé jedná o to, kdy za takovýchto okolností byl schválen zákon, protože tento jeden hlas rozhodl.

Vím, jak zní zákon o jednacím řádu, ale považuji toto sdělení, ať už jeho vyřešení dopadne jakkoliv, za poměrně závažné, a byl bych velice rád, kdyby po technické stránce se dále řešilo, jak tyto věci budou nadále probíhat, protože se to příště může stát i těm klubům, kterým se to v tuto chvíli nemusí příliš líbit. V tuto chvíli se tady jedná skutečně o jinou věc, než tomu bylo doposud.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Grossovi. Chápu jeho výzvu jako návrh na formální revokaci hlasování.

Pane předsedo Grossi, táži se vás, aby váš návrh byl hlasovatelný nebo zda to bylo pouze jenom sdělení, zda žádáte o revokaci hlasování nebo ne. Musíme vědět, o čem hlasujeme.

Poslanec Stanislav Gross: Je mi jasné, že nelze v tuto chvíli navrhovat nic jiného než revokaci usnesení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Konstatuji, že tento procedurální návrh byl předložen a konstatuji také, že byla uzance mu vyhovět, ale sněmovna rozhodne hlasováním. Máme svobodnou vůli.

Kolegové a kolegyně, snažme se vzájemně si vycházet vstříc. Jaký je rozdíl mezi tím, jestliže se chyba v hlasování zjistí za dvě minuty a za pět minut. Snažil jsem se, abychom postupovali tolerantně. Pokud zde poměr sil byl takový, Jaký byl, rozhodneme hlasováním.

Ještě se hlásil pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedo, domnívám se, že je třeba postupovat korektně a spořádaně. Pokud nebyla námitka proti hlasování třeba ihned, a já chápu, že nemohla být, pak nelze o ní hlasovat uprostřed jiného bodu. Pak ji řešme až dokončíme jiný bod. Uprostřed bodu zavádět řešení revokací bodů jiných a minulých se nezdá být rozumné.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Pane poslanče, myslím si, že bude nejrozumnější, abych neprotahoval další diskusi a přistoupil na váš návrh, i když připomínám precedentní případy, kdy v rámci přerušení jednoho bodu jsme již hlasovali a sněmovna tehdy neprotestovala. Dříve než budeme pokračovat v tomto bodu a po jeho uzavření rozhodneme o námitce pana poslance Grosse, uděluji mu ještě slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Já s tímto postupem souhlasím, ale cítím povinnost sdělit, proč jsem vystoupil v rámci bodu, protože jednací řád ukládá "bezprostředně". Kdybych to vznesl po tomto bodu, tak bude legitimní námitka ze sněmovny, že jsem to mohl zjistit dříve.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Konstatuji, že námitka byla uplatněna, když byl znám výsledek hlasování resp. počítačová sestava, aby bylo jasno.

Pokračujeme v přerušeném bodu a prosím zpravodaje, aby nám nyní sdělil, jak navrhuje hlasovat u jednotlivých pozměňovacích návrhů. Ještě před tím se s technickou hlásí pan poslanec Vrzáň. Vrzal. Omlouvám se.

Poslanec Ivan Vrzal: Děkuji. Málem jste mě zařadil na jinou část této sněmovny. Pane předsedo, byl bych rád, kdyby mně mohl dát někdo výklad, v kterém okamžiku je ještě možno vznést procedurální námitku a odvolat své hlasování. Jestli je to v nějakém zákoně, nebo v okamžiku, kdy zákon vyjde ve Sbírce, dva roky potom. Jednací řád říká "bezprostředně". Bezprostředně to nebylo. Zákon byl schválen podle jednacího řádu. Nevím, jestli je možné kdykoliv si později vzpomenout, za hodinu, za dvě, nebo až to podepíše prezident, že zákon schválen nebyl. Myslím, že takto bychom mohli změnit ústavu a zpátky se spojit se slovenskou federací.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, nechci posuzovat, na jakou stranu politického spektra patříte, protože mně to nepřísluší. Přál bych si, abychom všichni byli v té části politického spektra, která si tolerantně vychází vstříc a která se snaží respektovat návrh na formální hlasování.

Nicméně pokračujeme v přerušeném bodu a myslím si, že se zdržujeme, podobně jako jsme se zdržovali dnes dopoledne. I když možná ze zcela obrácených důvodů.

Prosím pana zpravodaje, aby dál vedl hlasování.

Hlásí se ještě před tím pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, dámy a pánové, chápu, co tady říkal pan poslanec Vrzal, ale přesto musím trvat na tom, pokud poslanec zpochybní hlasování, myslím, že to bylo včas, že lze uplatnit jednací řád. Ptám se tedy, jde o chybu na hlasovacím zařízení? Podle § 74 je podle odst. 3 možno hlasovat samozřejmě jiným způsobem. Tak se dohodněme, jestli hlasovacímu zařízení nevěříme, že budeme hlasovat třeba po jménech a můžeme tento zákon odhlasovat jiným způsobem, než je hlasovací zařízení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové, chápu, že jsme unaveni, ale byl bych rád, abych mohl rekapitulovat. Pan poslanec Gross oznámil svůj protest proti hlasování, jakmile to zjistil. Pan poslanec Mašek nadto navrhl, abychom se k tomuto revokačnímu hlasování vrátili až po uzavření bodu, který právě projednáváme. Já jsem tomuto požadavku vyhověl a nejjednodušší tedy bude, když budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Jinak se zdržujeme, aniž bychom postoupili o milimetr dopředu.

Proto prosím pana zpravodaje Třebického, aby dokončil tento bod, ať máme ještě jeden zákon za sebou a poté pan poslanec Gross předloží svůj návrh a k němu bude rozprava. Rozprava k návrhu pana poslance Grosse v této chvíli není. Probíhá rozprava k otevřenému bodu.

Prosím pana poslance Ullmanna, zda se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu.

Poslanec Josef Ullmann: Nikoliv, pane předsedající a pane předsedo. Hlásím se k tomu, co říkal kolega Vrzal. Kvituji s povděkem, že ho nechcete zařazovat do politického spektra. To je dobře. Nicméně vznesl dotaz. Myslím, že na dotaz mu měla být dána odpověď, do kdy je možno takovéto návrhy předkládat. Jestliže připustíme precedens, že v podstatě kdykoliv si někdo vzpomene, že chce znovu hlasovat, tak se nám tato sněmovna rozpadne. Prosím jenom o výklad a na tomto výkladu nechť se sněmovna shodne a potom je všechno v pořádku. Nelze to přejít jenom mlčením. Prosím o odpověď na dotaz pana poslance Vrzala. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče Ullmanne, rád vám tuto odpověď poskytnu. Termín "bezprostředně" není v zákoně o jednacím řádu nijak specifikován. § 1 odst. 2 říká, že o svých vnitřních poměrech rozhodne sněmovna hlasováním. Jestliže termín "bezprostředně" nebyl nějak specifikován, pak jediným způsobem, jak znát vůli sněmovny, je rozhodnout hlasováním o návrhu pana poslance Grosse. Citoval jsem vám příslušný paragraf jednacího řádu.

Nyní již pevně doufám, že se budeme moci vrátit k zákonu, který právě projednáváme, abychom nezapomněli, co vlastně projednáváme. Prosím proto zpravodaje, aby nás dále vedl.

Vidím ještě pana poslance Turka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Radim Turek: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, rád bych se ještě vrátil k podrobné rozpravě k celnímu zákonu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice vám děkuji, pane poslanče. Opravdu vám děkuji.

Poslanec Radim Turek: Ve druhém čtení zazněl můj pozměňovací návrh k tisku 36. Předložil jsem konkrétní čtyři návrhy. Chtěl bych požádat o stažení těchto dvou bodů, a to v § 127 odst. 2 ukončit první větu za slovy, že "zboží bylo řádně ..."

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, byl byste tak laskav, a sdělil nám pro bližší orientaci i číslo stránky.

Poslanec Radim Turek: Šest.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám. Pokračujte, prosím.

Poslanec Radim Turek: Opakuji: v § 127 odst. 2 ukončit první větu za slovy, že "zboží bylo řádně dovezeno" tečkou. Dále bych chtěl vypustit bod č. 3, a to v příloze B "Územní působnost celního úřadu" § 7 odst. 2 zákona.

Odst. 44 - Celní úřad Frýdek-Místek se sídlem ve Frýdku-Místku vypustit obce Bystřice, Nýdek, Vendryně.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové, prosím o klid. Pokud se někdo chce zabývat procedurou a nikoliv tímto zákonem, ať si to probere v kuloárech a neruší ty, kdo se zabývají tímto zákonem. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Radim Turek: Tyto obce zařadit pod Celní úřad Most u Jablůnkova, odst. 48. Rovněž vypustit pasáž, že město Třinec by mělo spadat pod Celní úřad Most u Jablůnkova.

Můj pozměňovací návrh přečtu v upraveném znění:

Z § 73 odst. 1 vypustit v první větě slovo "může" a nahradit slovem "musí" a v příloze B "Územní působnost celního úřadu" § 7 odst. 2 zákona z působnosti Celního úřadu ve Valašském Meziříčí vypustit obec Bílá a tu zařadit pod Celní úřad Frýdek-Místek, odst. 44. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, dále se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Miroslav Grégr. Uděluji mu proto slovo.

Poslanec Miroslav Grégr Pane předsedo, tam jde o omyl. Jsem přihlášen k odpadu, to je příští bod.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Byl jsem upozorněn, že se hlásíte nyní, pane poslanče. Omlouvám se vám a uděluji slovo paní poslankyni Röschové, která jistě je přihlášena k tomuto zákonu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, já se obávám, že o pozměňovacím návrhu, který zde přednesl předřečník, nelze hlasovat, protože tento návrh je věcný, jestli jsem ho dobře poslouchala, a patřil do rozpravy ve druhém čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Zpravodaj, paní poslankyně, nesouhlasí a když dovolíte, budu se opírat o stanovisko zpravodaje, který je s tímto zákonem, jak věřím, podrobně seznámen a zpravodaj nesouhlasí s vaším názorem.

Poslankyně Anna Röschová: V pořádku.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám za pochopení, takže protože pan poslanec Grégr byl přihlášen až k dalšímu zákonu a další písemné přihlášky nemám, uzavírám tuto podrobnou rozpravu a prosím nyní zpravodaje, aby nás jako obvykle provázel hlasováním o pozměňovacích návrzích, včetně, i když je to ve stenozáznamu, upozornění na technické a legislativní, případně gramatické úpravy, které byly v pozměňovacích návrzích provedeny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jako první je potřeba hlasovat o návrhu na případné vrácení do druhého čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže byl zde předložen dvojí návrh, dovolím si doplnit zpravodaje. Nejdříve návrh na vrácení do druhého čtení, potom návrh na vrácení druhého čtení a přikázání ústavně právnímu výboru. Již jsem oznámil, že tyto dva návrhy nechám hlasovat samostatně.

Zahajuji proto hlasování. Je tu požadavek na odhlášení, respektuji tento požadavek. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Vika a teprve poté o návrhy pana poslance Štraita.

Zahajuji hlasování (113) o návrhu pana poslance Vika na vrácení tohoto zákona do druhého čtení.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. (Z přítomných 182 poslanců bylo pro 98, proti 74).

Konstatuji, že návrh pana poslance Vika byl přijat.

Nyní ale jsem povinen nechat hlasovat o specifikaci, tzn., zda souhlasíme s tím, aby v tomto druhém čtení byl tento návrh zákona přikázán ústavně právnímu výboru, což byl návrh pana poslance Štraita. Ptám se pana poslance Štraita, zda ho interpretuji správně. Pan poslanec souhlasí.

Zahajuji tedy hlasování o tom, zda má být ve druhém čtení tento návrh zákona přikázán ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování, pořadové č. 114, skončilo přijetím návrhu pana poslance Štraita, když ze 181 přítomných bylo 115 pro, proti 28 a 38 nehlasovalo.

Tím končím čtení, tzv. třetí čtení, protože naším usnesením byl:

a) tento zákon vrácen do druhého čtení

b) byl přikázán naším usnesením ústavně právnímu výboru.

V souladu s návrhem pana poslance Maška nyní mezi body 18 a 19 dávám slovo panu poslanci Grossovi. Prosím, aby znovu přednesl svůj návrh a ve shodě s vysvětlením, které jsem dal panu poslanci Ullmannovi, o jeho návrhu potom nechám hlasovat.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, můj návrh se týká pouze toho, že vznáším námitku podle § 76 o hlasování. Výklad, který podával předseda sněmovny, tzn., že se bude muset hlasovat ještě o tom, jaký je výklad o tom, co to znamená bezprostředné po hlasování, tzn., že podle této procedury by podle mého názoru nás měla čekat dvě hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Podle mého názoru vznášíte námitku o hlasování, což je procedurální námitka, o níž se, kolegové, hlasuje bez rozpravy. Nicméně dám faktickou poznámku panu poslanci Holubovi.

Poslanec Josef Holub: Já vás upozorňuji, že se vystavujeme velkému nebezpečí, že v okamžiku, kdy některé hlasování dopadne tak, jako to, o kterém hovoříme, a některý z klubů zjistí, že jeho poslanec hlasoval proti rozhodnutí jeho klubu, začne ho masírovat a tlačit na něho, aby změnil své stanovisko a dojde k tomu, že budou tato rozhodnutí revokována.

Nechci podezírat pana poslance Krause, že je to jeho případ, ale může to tak být.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. V pořadí přihlášených byl nyní pan poslanec Mašek a za ním pan poslanec Kraus. Ale faktická má přednost. Ne. Takže pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v těchto věcech je třeba postupovat rozumně a rozumně postupovat i v tom, jak budeme posuzovat, kdy je to "bezprostředně." To "bezprostředně" samozřejmě závisí na tom, jaký byl druh hlasování. Jestliže se hlasovalo tak, že se hlasovalo pouze zvednutím ruky, tak je "bezprostředně" potom, kdy hlasy byly sečteny. V případě, kdy se hlasuje pomocí technického zařízení, tak je samozřejmé, z přirozeného, selského rozumu jasné, že "bezprostředně" je to ve chvíli, kdy získám výpis z tohoto technického zařízení, protože dříve takovou námitku není možné vznést. Každý jiný výklad je, po mém soudu, chybný.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maškovi, na řadě je pan poslanec Kraus, připraví se pan poslanec Jičínský.

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych říci naprosto jasně, páni kolegové, že jsem projevil zcela jednoznačně vůli proti zákonu, dokonce jsem při "proti" zvedl ruku a při světelném znamení mi svítilo červené světlo u červeného tlačítka. Neviděl jsem to sám, viděli to mí kolegové, tzn., že došlo k nějaké technické chybě. Není to žádná obstrukce, je bohužel smůla, že tento hlas, který technickým zaznamenáním byl zaznamenán pro zákon, přestože já jsem projevil vůli proti zákonu, rozhodl o tom, že tento zákon byl přijat. Doporučoval bych, abychom rozhodli o tom hlasováním a nezdržovali sněmovnu. Skutečně jsem svoji vůli zvednutím ruky projevil proti zákonu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Uděluji slovo poslanci Jičínskému.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Souhlasím s poslancem Maškem, jeho výklad vylučuje také obavy pana poslance Holuba, že by mohlo dojít k ovlivňování tohoto poslance, který hlasoval jinak, protože tento výklad slova bezprostředně takovéto pojetí znemožňuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Budeme nyní hlasovat o tom, zda přijímáme námitku pana poslance Grosse, tak jak byla vznesena proti výsledkům citovaného hlasování.

Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s přijetím námitky pana poslance Grosse, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti přijetí námitky pana poslance Grosse? Děkuji.

Návrh byl přijat, resp. námitka byla přijata, když hlasování, pořadové č. 115, skončilo tak, že 107 ze 184 přítomných bylo pro a proti bylo 47.

V souladu s tím, že Sněmovna vyhověla této námitce, nechám znovu hlasovat a když dovolíte a prominete mi asi 20ti vteřinové zpoždění, abych si našel příslušné usnesení, nechám znovu hlasovat o návrhu usnesení, které zní, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém podle sněmovního tisku 14 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Než tento návrh předložím k hlasování, uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS.

Poslanec Milan Uhde: Pane předsedo, žádám o 15 minut na poradu klubů.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, přerušuji naše jednání do 18.05 hodin.

(Schůze přerušena v 17.46 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.07 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, žádám, vás, abyste zaujali místa v sále, za několik okamžiků nás čeká hlasování.

Kolegyně a kolegové, dovoluji si Vás odhlásit a prosím, abyste se před hlasováním, chcete-li ovšem hlasovat, přihlásili svými hlasovacími kartami.

Naposledy vyzývám všechny poslance, aby zasedli na svá místa.

Konstatuji, že jedním z předchozích hlasování tato sněmovna přijala námitku pana poslance Grosse. V důsledku toho budeme znovu hlasovat o tomto návrhu usnesení, který vám pro jistotu ještě jednou přečtu:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona - zahajuji hlasování - ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kolegové a kolegyně, myslím, že se rozhodneme hlasováním, ale nyní vyhovím námitce, ať je z jakékoliv strany. Z čí strany byla? Hlásí se pan poslanec Mašek.

Byl bych rád, kdyby mi kdokoliv sdělil, co si vlastně přeje. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ivan Mašek: Všem vám se omlouvám, ale právě jsem ztratil náhradní kartu. Žádám o posečkání do vydání nové. Děkuji. (Veselost v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, už proto, že jste předvedl krásnou toleranci, za kterou vám upřímně děkuji, je na místě tolerance i z druhé strany, takže jsem povinen vyčkat s hlasováním do doby, až vám bude vydána náhradní karta, Právě vidím, že už jste ji našel. Doufám, že byla v peněžence.

Věřím, že nyní už opravdu nic nebrání tomu, abychom zahájili hlasování, což právě činím.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o státním informačním systému, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu zákona? (Hlasuje se.)

Děkuji.

Konstatuji, že návrh zákona byl v opětovném hlasování přijat. (Potlesk.)

Hlasování pořadové číslo 117 skončilo tímto výsledkem. Ze 186 přítomných bylo 95 pro, 90 proti, a 1 nehlasoval.

Konstatuji, že nyní, protože doufám, že chuť k práci nás neopouští, můžeme přejít podle schváleného programu, doufám že k poslednímu bodu našeho zasedání před 19.00 hodinou, a to je bod 19. Jedná se o

20.

Vládní návrh zákona o odpadech, sněmovní tisk 31

Zde jsme teprve u druhého čtení. Prosím o úvodní slovo pověřeného člena vlády pana ministra životního prostředí Jiřího Skalického.

Zdá se, ještě než se dostane k mikrofonu, že se s faktickou poznámkou hlásí poslanec Ondřej Huml. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ondřej Huml: Děkuji, moje poznámka nebude faktická, ale spíše procedurální. Vážený pane předsedo, vím, že předkladatel je přítomen, vím, že zpravodaj je zajisté připraven. Já zde nechci promluvit ani jako zástupce předkladatele, ani jako zástupce zpravodaje, ale jako odborník, za kterého se možná neskromně považuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: V tom případě se, pane poslanče, přihlaste do rozpravy. Co vám v tom brání? (Veselost v sále.)

Poslanec Ondřej Huml: Děkuji za upozornění, hned se dostanu ke svému procedurálnímu návrhu.

Považuji za nedůstojné, abychom se v pátek večer, po týdnu, který máme za sebou, v atmosféře, kdy se sněmovna občas chová jako schůze chovatelů králíků, zabývali předlohou, ke které bylo více než 600 pozměňovacích návrhů a která stála desítky hodin usilovné práce. Obávám se, že by tím mohla utrpět kvalita předlohy.

Dávám proto návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterka do 14.00 hodin. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, nikdo nevylučuje, že tento bod přerušíme. Vzhledem k množství pozměňovacích návrhů můžeme v projednávání tohoto bodu - protože dnes budeme končit v 19.00 hodin, Jak jsme se usnesli - pokračovat v úterý. Rozhodněme však o tomto přerušení tehdy, až alespoň projednávání začneme, a to nemění smysl vašeho názoru.

Jinak se nedomnívám, že tato sněmovna je sbor chovatelů králíků. Dovolte, abych polemizoval s vaším názorem.

A protože máte možnost vyjádřit se v rozpravě, včetně procedurálního návrhu na přerušení tohoto bodu, prosím vás, abyste tak učinil v okamžiku, kdyby se ukázalo, že hrozí nebezpečí ukončení tohoto bodu. Ale zdá se, že takové nebezpečí dnes zcela určitě nehrozí, takže vašemu návrhu bude automaticky vyhověno. A nyní prosím pana ministra Jiřího Skalického, aby usedl u stolku zpravodajů. Prosím, aby u stoiku zpravodajů rovněž usedl pan poslanec Jan Bláha. Konstatuji, že sněmovna již rozhodla svým předchozím hlasováním o tom, že bude pokračovat v jednání do 19. hodiny. Konstatuji, že je 18.15 hodin, takže tento zákon zcela určitě dneska neskončíme. Prosím pana ministra Skalického, aby se ujal slova. (Projevy nesouhlasu.) Obávám se - a omlouvám se vám, pane ministře - že jsou zde minimálně ještě dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedo, já mám doopravdy technickou poznámku k tomu, že pochybujete o tom, že sněmovna je spolek chovatelů králíků. Já totiž se domnívám, že kdyby se chovali chovatelé králíků tak, jak tato sněmovna, tak by ti králíci zdechli.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám za váš bonmot, pane poslanče, jsem opravdu rád, že z tohoto hlediska nejsem ve sněmovně sám. Nicméně domnívám se, že pronášení podobných poznámek přináší práci sněmovny zhruba stejný efekt jako čtení seznamu léků, zatímco vystoupení pana ministra Skalického by mohlo být věcné. Hlásí se ještě pan poslanec Huml.

Poslanec Ondřej Huml: Vážený pane předsedo, vy jste otevřel bod 19. Já jsem vystoupil s procedurálním návrhem, aby projednávání tohoto bodu - právě otevřeného - bylo přerušeno a aby byl přesunut na úterý příštího týdne. Žádám, aby se o mém procedurálním návrhu hlasovalo.

Předseda PSP Miloš Zeman: Bude jednodušší, když vám vyhovím a sněmovna sama rozhodne, zda chce jednání o tomto bodě zahájit - zdůrazňuji zahájit, nikoli ukončit, anebo zda sněmovna si přeje ukončit své zasedání v tento okamžik, protože další body nemáme připraveny a toto bude logický důsledek vašeho návrhu.

Zahajuji hlasování o vašem procedurálním návrhu, abychom se tímto bodem nezabývali a zabývali se jím příští týden.

Kdo souhlasí s vaším návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, pane poslanče a blahopřeji vám, že sněmovna vyhověla vašemu návrhu, protože hlasování 118 u zákona o odpadech skončilo přijetím návrhu, když pro bylo 122 ze 180 přítomných, proti 32 a nehlasovalo 26.

Děkuji vám za dnešní schválení několika důležitých zákonů a přeji vám hezký víkend. V úterý na shledanou!

(Schůze přerušena v 18.17 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP