Pátek 14. února 1997

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru Josefu Zieleniecovi a závěrečného slova se ujme ... Faktická poznámka, pane poslanče, ale upozorňuji, že vzhledem k tomu, že je po rozpravě, může to být již jen faktická poznámka, která se týká způsobu projednávání bodu. (Hlas z pléna: Nereagovat.)

Poslanec Miloš Melčák: Paní předsedající, dovolte mi pouze dvě věty. Chtěl bych reagovat na to, že pan ministr použil pojmu "postupimské protokoly" místo pojmu "Postupimská dohoda" a tím podle mého názoru přistoupil na právní názor německé strany na tuto záležitost. Za další... (Potlesk v části sálu.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se velice omlouvám, ale je to skutečně nad rámec § 60 jednacího řádu.

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, paní předsedající, i za tu jednu větu.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda klubu sociální demokracie má slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já nebudu dlouze zdržovat, já jsem jenom myslel, že můžeme v prostých věcech nalézt trochu tolerance. My jsme souhlasili s tím, aby na tu otázku bylo odpovězeno v závěrečném slovu ministra. Myslím si, že ta minutka příliš mnoho nestála.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grossovi. Slovo má pan poslanec Holáň.

Poslanec Vilém Holáň: Paní místopředsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové, v úvodní zprávě, kterou jsem podával jako zpravodaj, jsem podrobně a věcně vyčetl důvody, které vedly zahraniční výbor k tomu, aby doporučil sněmovně schválit či souhlasit s touto deklarací. Zvolili jsme proto metodu diferenční. Ukázali jsme, jak jednotlivé charakteristiky té deklarace jdou dál, než předcházející dokumenty. Ukázalo se, že všechny ty diference mají pozitivní znaménko, někde větší, někde menší, a vedlo nás to k tomu dokument doporučit.

Nebudu se k tomu vracet, nebudu to opakovat.

Diskuse byla velmi bohatá. Byla různě sledovaná. Byla v něčem racionální, byla v něčem velmi emocionální a často přesahovala ten rozměr, který dával text. Přesahovala prostě diskusi o textu a týkala se obecně vztahů evropských, vztahů německo-českých, či česko-německých. Ona ta diskuse samozřejmě může být zdrojem podnětů a ukazuje ten záběr, tu šíři toho faktu, jaký máme vlastně s našimi sousedy, v tomto případě s Německem, těsný kontakt. Jak tento kontakt také musí být pečlivě ošetřován, protože v sobě - jak se ukazuje - má svá úskalí.

Nicméně diskuse navozuje otázku, jaká třeba bude diskuse o Evropské unii a o NATO v tomto Parlamentu.

K průběhu diskuse nechci hovořit tak podrobně jako pan ministr, ale jenom o věcech, které vyčnívají. To Jsou podle mého názoru tři záležitosti. Je to respekt k právnímu řádu, je to otázka lítosti a omluv a je to otázka garancí. Tak alespoň jsem vnímal ty hlavní body.

V otázce právního řádu je třeba říci, že vnímáme ve 4. odstavci potvrzení politické vůle vlád obou zemí nezatěžovat vztahy diskusemi o sporných otázkách jako velmi silné tvrzení. Stejně jako že obě strany uznávají, že jsou vázány svým právním řádem tedy celým právním řádem - a vnímáme politickou váhu tohoto tvrzení, byť jde o smlouvu nikoliv právní, ale o smlouvu nebo dohodu politickou, deklaraci politickou, která před sebou vlastně tlačí dokumenty právní.

Nicméně snad nejvíce pozornosti bylo věnováno pojmu lítosti, pojmu omluva. Já nechci jitřit staré pohledy, chci vám nabídnout Ještě nějaký jiný pohled. Chci prostě, abychom v něčem přeostřili. To přeostření myslím takto. V Ruzyni nebyl mučen národ, ale byl tam mučen pan Novák. Do koncentračního tábora v Osvětimi odvezli pana Kohla, konkrétního pana Kohla, neodvezli tam národ, nebo pana Gajdoše, neodvezli tam národ. (Bušení do lavic.) Politikové diskutují o těchto záležitostech v hromadných pojmech - národ, moc atd. A já nabízím v této souvislosti pohled zaostřený do jakési jiné roviny, do roviny lidské. A já tím neříkám....

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se, pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, chtěla bych poprosit, aby v sále byl aspoň takový klid, aby bylo slyšet řečníka. Máte slovo, já jsem žádala o klid pro vaši řeč, pane poslanče.

Poslanec Vilém Holáň: Jde mi nyní o tuto věc. Když třeba pan Weber stejným způsobem opouštěl řekněme svůj domov, stal se také kýmsi, kdo utrpěl třeba ztráty na celé té věci, ale chci říci, že tak jak se život nenavrátí našim mrtvým, tak vlastně i ti, kteří byli vystěhováni, musejí akceptovat fakt, že jejich domov je jakýmsi způsobem ztracen.

Dobře, teď už jdu k věci. Chci prostě zdůraznit tímto momentem, že tento bod se týká vnímání. (Hluk v sále.) Poslední poznámka, kterou jsem chtěl učinit, je otázka garancí. Domnívám se prostě, že ....(Hluk.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, skutečně bych ráda požádala o to, aby ve sněmovně byl klid. Řečníka nemůže přerušit nikdo kromě předsedajícího, ale přesto bych ráda poprosila pana zpravodaje Holáně, aby se ve své řeči především vyjádřil k rozpravě.Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Vilém Holáň: Dobře. Návrhů bylo poměrně hodně a poslední návrhy nejsou vytištěné ještě pro vás pro všechny a myslím, že je to podstatné. Takže já v tuto chvíli žádám přestávku do okamžiku, kdy budeme mít všichni návrhy u sebe.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Řekněte prosím, pane poslanče, dokdy přerušení na přestávku.

Poslanec Vilém Holáň: Podle informací, které mám, je to asi půl hodiny.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, takže já v tuto chvíli přerušuji jednání do 16.30. Dámy a pánové, omlouvám se, ještě před přerušením jednání se hlásil pan místopředseda Vlach, kterému jsem zapomněla dát slovo, za což se omlouvám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, omlouvám se za to, že zdržuji a chci se i omluvit se i za to, že jsem se před tím hlásil tak vehementně. Bylo správné, že jsem nedostal slovo. Chtěl jsem upozornit na to, že si představuji roli zpravodaje trochu jinak. Omlouvám se za to, je tu vzrušená atmosféra.

Teď jsem chtěl říci jen jednu věc a dát vám to k úvaze, abyste i na přemýšlení o této záležitosti využili tu přestávku. Jednak se vám rozmnožují ty věci, to už vám říkal pan zpravodaj, a všichni je dostaneme, abychom se v tom zorientovali. Ale já si myslím, že jsme svým způsobem ve velmi unikátní a procedurálně velmi složité situaci. Pokusil jsem se tady napsat si pro sebe takový nástin návrhů, jak bychom mohli postupovat dále. Zněly tady totiž návrhy různého typu, a ta složitost je v tom, že tady zaznělo několik návrhů, ve kterých je ve všech nějaké sloveso "souhlasí" nebo něco podobného. Já si uvědomuji, že k těmto návrhům není možno použít přesně ustanovení jednacího řádu o orientačním hlasování a myslím, že nedojdeme k ničemu jinému, než že před hlasováním rozhodneme o způsobu projednávání té věci. Je to věc atypická, zákony schvalujeme jednoduchou formulkou. Zde se jedná trochu o něco jiného.

Já jsem si to sesumarizoval - omlouvám se, nechci už zdržovat - asi takto: pan poslanec Exner navrhoval nesouhlasit. To musí být podrobeno hlasování. A pak jsou tady, pokud jsem se nezmýlil, vlastně čtyři návrhy na způsob, jak souhlasit. Myslím si, že v rámci těchto - a promiňte, budu to pro krátkost nazývat takto:

Gross 1, Frankl, Vlach, Gross 2 - tak v rámci těchto bychom se měli domluvit na tom anebo si zjistit orientačním hlasováním, který má největší podporu a tak je seřadit za sebe.

Pak by mělo být hlasováno podle mě o podmiňujícím usnesení nebo o tom návrhu pana kolegy Zaorálka, protože tam není "souhlasí", ale "podmiňuje" atd. Pak jsou tady další návrhy. Já to teď nechci komplikovat tím, že samozřejmě nejprve bychom měli hlasovat o tom, co navrhoval kolega Zajíc, což znělo jako první, a pak je tady skupinka takových doplňujících usnesení. Ale u toho schvalování vám to dávám k úvaze - to je úplně bez ohledu na obsah jednotlivých návrhů, jen hledám cestu, jak z této složité situace ven. Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli přerušuji jednání do 16.35 hodin.

(Schůze přerušena v 16.05 hodin.)

(Schůze po přestávce zahájena v 16.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v odpoledním jednání. Prosím všechny, aby se posadili. S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Ransdorf. (Hluk v sále.) Prosím o klid!

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, navrhuji na pořad našeho jednání zařazení nového bodu, a to "odvolání Viléma Holáně z funkce předsedy zahraničního výboru". (Potlesk.)

Zdůvodnění - jeho vystoupení v tak důležité věci, která se dotýká zájmu a dobrého jména České republiky, silně zkomplikovalo situaci. Pan Vilém Holáň nemluvil k věci a odchýlil se od funkce zpravodaje. Domnívám se, že kdyby kdokoliv z opozice se dopustil takového poklesku, byl by právem velmi tvrdě kritizován. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, budete souhlasit s tím, když o tomto procedurálním návrhu o zařazení nového bodu dám hlasovat až po ukončení stávajícího bodu? Ano. Děkuji. (Protestní výkřiky ze sálu.) Já si myslím, že teď je zbytečné o tom diskutovat. Procedurální návrh zazněl.

Přihlásil se předseda klubu ODS pan Uhde. Pan poslanec Uhde stahuje svoji přihlášku. Slovo má místopředseda sněmovny pan Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem se pokoušel konzultovat nastíněný návrh na způsob projednávání závěru tohoto bodu ještě o přestávce se svými kolegy a nyní v sále před začátkem. Chtěl bych doporučit, aby sněmovna rozhodla, že bude postupovat následujícím způsobem, že nejprve rozhodne o návrzích pana kolegy poslance Zajíce, pan podrobí hlasování návrh pana poslance Exnera, poté podrobí orientačnímu hlasování o získání největší podpory čtyři návrhy, z nichž tři jste dostali teď dodatečně rozmnožené. Věřím, že už je máme. Jeden byl první pana kolegy Grosse, který zazněl dnes ráno. Ve všech těchto návrzích je vždy nějak uvedeno slovo "souhlas". Tak získáme pořadí podpory.

Pak bychom měli rozhodnout o návrzích pana poslance Nehery, poté o návrzích pana poslance Sládka a pak je ta chvíle, kdy bychom měli tak jak získáme pořadí od největší podpory podrobit hlasování ty čtyři (nebo jeden, nebo dva, nebo tři) návrhy, protože pak musí platit podle mého názoru to pravidlo, že ten, který získá nadpoloviční většinu první, je schválen a o dalších se už nehlasuje. Neumím si to vysvětlit jinak.

Poté v souladu s jednacím řádem - já se omlouvám, předtím jsem to řekl trochu jinak, a to je ta korekce - ne dříve, ale v tomto okamžiku můžeme hlasovat o návrhu pana kolegy Zaorálka, protože v jednacím řádu je, že teprve poté, co bude rozhodnuto o věci, je možno tu věc podmiňovat. Já jsem to předtím řekl jinak, omlouvám se za to. To je můj návrh na proceduru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Já dám o tomto návrhu hlasovat bez rozpravy. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, tak jak byl přednesen místopředsedou Jiřím Vlachem. Rozhodneme o tom hlasováním č. 161, které jsem právě zahájil. (Hluk v sále, protestní výkřiky.) Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 116, proti 7. Návrh byl přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme se držet tohoto schématu a já teď poprosím pana zpravodaje poslance Viléma Holáně.

Poslanec Vilém Holáň: Sněmovna mne nenechala domluvit, je mi to líto. Na smrt šel konkrétní člověk, šel tam proto, že byl ale Žid. Půjdeme dále po bodech.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V souladu s tím, jak jsme odsouhlasili, bychom měli nyní rozhodnout o návrzích pana poslance Zajíce, které jsou na straně 6. Je s tím souhlas? Ano. Není. Takže pan poslanec Exner se hlásí, má asi jiný návrh. Pak pan poslanec Špidla.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, především jsem se snažil před zahájením hlasování konstatovat, že návrh pana místopředsedy Vlacha bohužel neobsahoval všechny předložené pozměňovací návrhy, takže není zřejmé u těch, které nejmenoval, v jakém pořadí by se o nich mělo hlasovat. Nicméně to bude zřejmě mít příležitost nahradit zpravodaj.

Konstatuji ale před tím, než budeme hlasovat věcně, je potřeba rozhodnout o způsobu hlasování, který jsem navrhl ve svém vystoupení a které je na stranách 2 a 3 předloženého tisku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče. Samozřejmě máme to zaznamenáno, ale připadalo by mi zvláštní, kdybychom prvně nerozhodli o návrhu pana poslance Zajíce na odložení projednávaného bodu na jeho zamítnutí, protože pak by bylo o vašich návrzích hlasovat. Rozumíme si. Čili po návrhu pana poslance Zajíce dám hlasovat o vašem procedurálním návrhu a pak se prodereme těmi vašimi dalšími návrhy. Takto to bylo míněno.

Nyní rozhodneme o návaru pana poslance Zajíce. Dám hlasovat o vašem procedurálním návrhu a pak se prodereme těmi vašimi dalšími návrhy. Takto to bylo míněno.

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Petra Zajíce. Pardon, pan poslanec Špidla se přihlásil s procedurálním návrhem.

Poslanec Vladimír Špidla: Dámy a pánové, toto je velmi vážné hlasování a musím se přiznat, že mi není zcela jasné, v kterém okamžiku budeme považovat deklaraci za schválenou, rozumím-li tomu dobře, tak to vypadá, že v okamžiku, kdy schválíme kterékoli z usnesení. Pokud ne, tak dávám procedurální návrh, aby se hlasovalo zvlášť o usnesení a poté o deklaraci společně s usnesením jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Schválili jsme proceduru, kterou před chvílí přednesl pan poslanec Vlach. Já to ještě jednou, protože velmi souhlasím s panem poslancem Špidlou, zopakuji: Prvně připadá k hlasování možný návrh pana poslance Zajíce na odložení, zamítnutí a odkázání výboru. Pak dle mého názoru rozhodneme o tom návrhu procedury, který navrhl pan poslanec Exner, aby o jeho návrzích se hlasovalo po jménech atd. Pak rozhodneme o návrhu pana poslance Exnera. O tom prvním, tzn., kde se říká, že se neschvaluje.

Pak by z logiky věci vyplývalo, že bychom měli rozhodnout o těch návrzích, kde se říká, že se schvaluje, a pan místopředseda Vlach se snažil vysvětlit tu složitost v tom, že tu jsou čtyři návrhy, které schvalují, a že by bylo správné je seřadit podle pořadí podpory, analogicky tak, jak nám to jednací řád umožňuje v některých dalších záležitostech.

Podpůrné hlasování. Podpůrným hlasováním, kdy se budu ptát, kdo podporuje tento návrh a nebudu se ptát, kdo je proti návrhu. Každý v tomto případě bude mít až čtyři hlasy. Nula, jeden, dva, tři nebo čtyři. Čtyřmi hlasy může podpořit, pokud se mu líbí všechny návrhy.

Pak by dle našeho názoru bylo dobře se zabývat těmi dalšími návrhy, které doplňují, upřesňují deklaraci a vyjadřují se k deklaraci, návrh pana poslance Exnera, Sládka atd. atd. Pak, až bychom toto měli ukončeno, vyplývá z logiky věci, že bychom na základě podpůrného hlasování dali hlasovat o návrhu usnesení, který získal největší počet hlasů v podpůrném usnesení a přijetí tohoto usnesení bude znamenat přijetí deklarace. Není jinak možno. Nepřijetí tohoto bodu znamená, že se bude hlasovat o druhém návrhu v pořadí. Nepřijetí druhého znamená, že se bude hlasovat o třetím a poté o čtvrtém.

Je tu několik zdvižených rukou, paní místopředsedkyně Buzková má slovo jako první, samozřejmě. Je to procedurální návrh paní místopředsedkyně Buzkové.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já v této chvíli nemohu souhlasit s výkladem, že po orientačním hlasování, až se rozhodne, který z návrhů má největší podporu a o tomto návrhu bude hlasováno, bude tímto současně schválen i celý text deklarace. Já tuto záležitost vykládám jinak. Vykládám ji tak, že bude hlasováno o této uvozující větě zvlášť, poté bude hlasováno o textu deklarace. Pokud vy trváte na svém výkladu, vznáším tímto námitku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dovolím si vysvětlit, že se nechci dožít situace, že přijmeme text třeba pana předsedy klubu ČSSD Grosse, kde řekneme, že vyjadřujeme souhlas s deklarací, a další hlasování o deklaraci dopadne jinak. Jaký bude potom výsledek? Myslím, že jedině možný výklad je ten, který jsem naznačil na začátku, a trvám na něm.

Pan předseda Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já bych si dovolil podpořit návrh kolegyně Buzkové ne svým slovem, ale zákonem, který ve svém § 63 odst. 1 bod 5 hovoří podle mého názoru o této situaci. V písm. a) se říká - v bodě 5, kde se hovoří o pozměňovacím návrhu - že pozměňovacím návrhem se vypouští, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu. Jsem hluboce přesvědčený, že je zde naplněno právě slovo "rozšiřují".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já na to mám podstatně jiný názor, pane předsedo. Pan místopředseda Vlach se hlásí s procedurou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nezlobte se, já jsem se zde pokusil co možno nejneutrálněji přednést návrh, jak vyjít z procedury. Říkal jsem při tom návrhu i to, že poté, co seřadíme návrhy podle podpory, odhlasujeme jiný typ návrhu a pak se k tomuto vrátíme, tak ve chvíli ten, který získá 101 hlasů nebo nadpoloviční většinu, je schválen. O dalších už se nehlasuje.

Také si nedovedu představit, jak odsouhlasíme usnesení "Poslanecká sněmovna schvaluje deklaraci" a pak neschválíme deklaraci. Ale já jsem to říkal. Návrh na proceduru získal 116 hlasů. Omlouvám se, nebyl to pokus něco urychlit. Říkal jsem to ještě před přestávkou.

Omlouvám se velmi paní kolegyni Buzkové, že s ní nyní nemohu souhlasit, ale i kolega Gross mluví o něčem trochu jiném, protože text deklarace je text deklarace. Na toto není možno aplikovat § 63. Bavili jsme se o tom už v přestávce. Pozměňovací návrhy k něčemu, k čemu nelze přijmout pozměňovací návrh, je možné jen doplnit bod o text nějakého usnesení k tomu, vedle toho, před tím. To jsme všechno probrali. Je fér si přiznat, že to nejsou pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já ještě ve výčtu procedury bych chtěl říci, že samozřejmé je ve hře návrh pana poslance Zaorálka, který by byl rovněž hlasovatelný. Takže nevidím nejmenší důvod k nějaké diskusi, která nás v podstatě zdržuje. Nevidím žádné nebezpečí ani pro jedno z usnesení, protože šance tím, že bude podpůrné hlasování, jsou rovnocenné. A je to tak v pořádku.

Pan předseda Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, k tomu, co říkal pan místopředseda Vlach, chci říci, že podle logiky zákona, jak ji vnímám, je původní návrh to, co obsahuje sněmovní tisk, který právě v tuto chvíli probíráme. Myslím si, ať se dostaneme z této procedury, že zcela legitimně místopředsedkyně sněmovny vznesla námitku, nechť se hlasuje o této námitce. O námitce - myslím si - sněmovna rozhodnout může.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, že sněmovna rozhodne o námitce. Hlásí se pan poslanec Exner, ale upozorňuji, že musí vystoupit s procedurálním návrhem. Pan poslanec Kraus rovněž je spatřen.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, nechápu, proč taková diskuse o věci, která zde probíhá naprosto rutinně a kterou upravuje § 72 odst. 5. Chystáme se přijmout usnesení na závěr projednávaného bodu. Dále je možné konstatovat, že pan poslanec Zaorálek navrhl ještě podmíněné usnesení k tomuto bodu. Usnesení má podle návrhu mít několik částí.. Paragraf, který jsem citoval, a odstavec, o kterém jsem mluvil, říká: Po odděleném hlasování o částech návrhu, nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr jako o celku. Deklaraci jako takovou, abychom hlasovali o textu, vůbec nikdo nenavrhl. Také k textu deklarace nebyly vůbec žádné změny.

Schválíme-li některé ze čtyř usnesení, která schvalují deklaraci, tak v tomto dílčím bodě schválíme také deklaraci. Jestliže kromě tohoto jednoho bodu schválíme jakýkoli další bod, bude usnesení o částech. O tomto usnesení jako o celku musíme nakonec hlasovat a bod skončí přijetím usnesení jako celku, nikoliv jen dílčích bodů. Takový je výklad, který používáme naprosto běžně, normálně při mnoha bodech. Nechápu, proč bychom nyní měli hlasovat jinak.

Podmíněné usnesení pana poslance Zaorálka má samozřejmě určité místo v momentu tohoto postupu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Exnerovi. Teď to myslím velmi upřímně, protože si myslím, že to vyložil naprosto přesně.

Chce pan poslanec Kraus? Nechce.

Rozumím tomu tak, že budeme postupovat tak, jak bylo naznačeno před chvílí. Námitka paní místopředsedkyně Buzkové. Je to návrh na revokaci přijatého usnesení? Formulujte to, prosím pěkně.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já to, pane předsedající, nechápu jako návrh na revokaci, protože podle mého názoru tato záležitost v návrhu pana místopředsedy Vlacha nezazněla zcela jasně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Abych to shrnul - budeme hlasovat o tom, že poté, co přijmeme nějaké usnesení, které buď bude ve tvaru pana poslance Exnera nebo těch čtyřech návrhů, budeme hlasovat o deklaraci jako takové. Dobře. Je to tak, paní místopředsedkyně? Je.

Zahájil jsem hlasování č. 162.

Kdo je pro tento návrh paní místopředsedkyně Buzkové? Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem 59 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

Souhlasíte-li, nyní dám hlasovat o prvním návrhu pana poslance Zajíce, který podle § 58 dává návrh na odložení projednávaného bodu. Zahájil jsem hlasování č. 163.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Zajíce? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 42, proti 138. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Zajíc dále navrhuje, abychom návrh zamítli. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 164.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování s pořadovým číslem 164 skončilo. Pro bylo 42, proti 126. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále pan poslanec Zajíc navrhuje odkázat výboru zahraničnímu a ústavně právnímu projednání této deklarace. Zahájil jsem hlasování č. 165.

Kdo je pro třetí návrh pana poslance Zajíce? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 46 pro, 132 proti. Návrh nebyl přijat.

Nyní, jak jsme si dohodli, budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Exnera, který navrhuje hlasování po jménech o jednotlivých částech o bodu 1 v různých variantách, které byly předneseny i o podbodech v rámci navržené části II. Ocitoval jsem to z materiálu, který všichni máte. Všichni tedy víme, o čem hlasujeme.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Exnera? Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem pro 60, proti 108. Návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat tedy obvyklým způsobem a to o prvním návrhu - jde o 1. bod na str. 2.

Usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s česko-německou deklarací o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21.ledna 1997.

Mohu o tom dát v tomto smyslu hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro návrh poslance Exnera? Kdo je proti?

Hlasování, které má pořadové číslo 167 skončilo - pro bylo 52, proti 116. Návrh pana poslance Exnera, označen jako první, nebyl přijat.

Nyní se dostáváme ke komplikované záležitosti, kde se domnívám, že ve druhém bodě, který má šest částí, jedna až šest, že bylo body v rámci schvalování deklarace jsou nehlasovatelné a že by měly být zařazeny do zvláštního bodu, který by tato schůze měla projednat. Jsem o tom přesvědčen..

Hlásí se pan poslanec Filip, který je jiného názoru.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já sem skutečně jiného názoru. Už jednou zde padlo, že pozměňovací návrhy k usnesení, které přijímáme ve věci Česko-německé deklarace, je usnesení rozšiřující, nikoliv omezující a přesně odpovídá § 63, odst. 4 resp. 5 zákona o jednacím řádu této sněmovny. Tedy jsou hlasovatelné a žádám, aby o nich bylo hlasováno, abychom se tady zbytečně procedurálně nepřeli.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem téhož názoru, že procedurální rozpor v tomto směru je zbytečný a že o našem vzájemném opačném názoru rozhodne sněmovna hlasováním. Ještě se hlásí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, já jsem skálopevně přesvědčen, že už o tom sněmovna rozhodla, když schválila postup hlasování. Bylo řečeno o jakých návrzích se bude hlasovat - o těchto návrzích nebylo před tím řečeno, že by byly nehlasovatelné a tudíž, že o nich sněmovna nebude hlasovat. Nic takového sněmovna neodsouhlasila.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že to nejlépe rozhodne sněmovna sama. O návrhu pana poslance Exnera jsme hlasovali, hlasovali jsme o návrzích pana poslance Exnera, o jednom procedurálním a o jednom věcném. Čili o návrzích pana poslance Exnera jsme hlasovali tak, jak jsme se dohodli na začátku.. Hlásí se pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, návrh, který zde přednesl pan místopředseda Vlach, byl zcela logický. Ten jednoznačně určil, že se hlasuje o těch návrzích, které mají přednost, tzn. na zamítnutí, odročení atd., pak že se jedná o pozměňovacích návrzích a tam byly všechny návrhy, které jsme zde podávali. Nic se z nich nevyjímalo, naopak na otázku, která padla z pléna bylo řečeno, že jsou součástí hlasování a pak samozřejmě bude hlasováno o základním usnesení v pořadí, které si orientačním hlasováním odsouhlasíme. Nevím tedy, proč bychom teď revokovali usnesení, kterým jsme souhlasili s návrhem pana místopředsedy Vlacha a hlasovali teď o tom znovu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Já nicméně na svém původním návrhu trvám a dám to k rozhodnutí sněmovně a budu respektovat samozřejmě její vůli. Ještě se hlásí pan poslanec Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, já žádám o krátkou přestávku na kontrolu stenozáznamu - nevím opravdu jak jinak si lze vysvětlovat hlasování, které zde proběhlo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Které, prosím, myslíte?

Poslanec Vojtěch Filip: Jde o hlasování, které navrhl pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si to pamatuji dobře, protože jsem to před hlasováním opakoval. Říkal jsem, že se bude hlasovat o návrzích pana poslance Exnera - neříkal jsem o kterých - samozřejmě, že se o návrzích pana poslance Exnera hlasovalo. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, při jednom zopakování jste také vy zcela jasně řekl, když jsem upozorňoval, že pan poslanec Vlach nezahrnul některé návrhy do svého postupu, že návrh postupu, který navrhl pan místopředseda Vlach, se zcela jednoznačně týká například i mých návrhů.

Kromě toho mi dovolte snad procedurální dotaz. Má tento váš postup předznamenat zacházení i s těmi dalšími návrhy, které výslovně pan poslanec ve svém návrhu jmenoval a tím hlasování o doplňovacích návrzích k usnesení, které rozšiřují pozměňovací návrhy, že odmítnete ze stejných důvodů hlasovat i o ostatních případech?

Domnívám se, že skutečně není jiný možný postup v této situaci než hlasovat o návrzích, které byly předneseny k česko-německé deklaraci. Dovoluji si upozornit, že v některých bodech, které byly předneseny, např. k bodu 6 mého návrhu, se výslovně hovoří o česko-německé deklaraci a v souvislosti s ní není možné argumentovat nějakým jiným bodem a jinými, promiňte, nesmysly v této situaci.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP