Pátek 14. února 1997

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, abyste viděl, že mám dobrou vůli, tak předpokládám, že sněmovna dá svůj názor najevo nejlépe hlasováním o vašich bodech.

Čili budeme hlasovat o tom, o čem jsem ještě nedal hlasovat, co se týká procedury, zdali budeme hlasovat o jednotlivých bodech. Doporučuji, nejsou-li námitky, aby tomu tak bylo. Je s tím souhlas? (Projevy souhlasu.)

Máte před sebou všichni materiál, stranu 2, abych nemusel jednotlivé návrhy číst?

Při hlasování, které má pořadové číslo 168 se ptám, kdo souhlasí s bodem 1. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 82, proti 18. Návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem, který je označen číslicí 2, ať to dá patřičným způsobem najevo. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 169 skončilo výsledkem pro 82, 10 proti.

Zahájil jsem hlasování s číslem 170 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pod číslem 3. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 170 skončilo s výsledkem pro 83, proti 5, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pod číslicí arabská čtyři, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 171 skončilo výsledkem pro 80, proti 6. Návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pod číslicí arabská pět? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 172 skončilo výsledkem pro 87, proti 6, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, který je označen arabská 6? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování 173 skončilo výsledkem pro 88, proti 5.

Dále, dámy a pánové, přistoupíme k projednání pozměňovacích návrhů pana poslance Jindřicha Nehery. Je to na straně 4 a i zde musíme rozhodnout o dvou věcech. Za prvé, jestli budeme hlasovat po jménech a za druhé, jestli budeme hlasovat o jednotlivých bodech usnesení zvlášť..

V hlasování pořadové číslo 174 se ptám, kdo souhlasí s tím, abychom o návrzích pana poslance Nehery hlasovali po jménech? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 54, proti 106, tento návrh nebyl přijat.

Teď si uvědomuji že bych se měl zachovat symetricky k poslanci Neherovi, jak jsem se zachoval k panu poslanci Exnerovi. Chci se zeptat Sněmovny, zdali souhlasí s tím, abych o jednotlivých bodech 1 - 4 dal hlasovat zvlášť.. Je s tím takto souhlas? (Nebylo námitek.)

Budeme tedy hlasovat o bodu arabská 1 na straně čtyři.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování 175 skončilo. Pro 58, proti 41, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo souhlasí s druhým návrhem pana poslance Nehery. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 176 skončilo výsledkem 46 pro, 57 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo souhlasí s třetím návrhem pana poslance Nehery? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 177 skončilo výsledkem pro 51, proti 42. Ani tento návrh nebyl přijat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo souhlasí se čtvrtým návrhem pana poslance Nehery? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování 178 skončilo výsledkem pro 24, proti 67. Ani tento návrh nebyl přijat.

Takže přes sumu hlasování jsme prozatím nepřijali ani jeden návrh.

Dále, nemýlím-li se, se budeme věnovat návrhům pana poslance Filipa. Ono to tady není označeno číslicemi, takže já to vždycky přečtu, bude to jednodušší. Pokud to bude souhlasit, pak tedy za prvé, za druhé, za třetí - jsou to tři návrhy, vyrovnáme se s nimi nejlépe hlasováním.

V hlasování pořadové číslo 179 rozhodneme o osudu prvního návrhu pana poslance Filipa.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 179 skončilo výsledkem pro 82, proti 23, návrh nebyl přijat.

Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 180 a ptám se, kdo souhlasí s druhým návrhem pana poslance Filipa? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 180 skončilo výsledkem pro 83, proti 12.

V hlasování pořadového čísla 181 rozhodneme, kdo souhlasí se třetím návrhem pana poslance Filipa? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 181 skončilo výsledkem pro 62, proti 12. Návrh nebyl přijat.

Tím jsme se dostali k návrhům pana poslance Miroslav Sládka.

Omlouvám se za toto zpoždění, jen jsem kontroloval, jestli jsme při hlasování o návrzích pana poslance Exnera nerozhodli o prvním návrhu pana poslance Sládka, ale musím konstatovat, že jsou tam určité různosti, takže bude nejlépe, když dám o návrhu pana poslance Sládka hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182 a ptám se, kdo souhlasí s prvním návrhem pana poslance Sládka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 182 skončilo výsledkem pro 70, proti 24. Návrh nebyl přijat.

V hlasování pořadové číslo 183 rozhodneme o druhém návrhu pana poslance Sládka.

Táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 183 skončilo výsledkem pro 79, proti 17. Návrh nebyl přijat.

V hlasování pořadové číslo 184 budeme rozhodovat o třetím návrhu pana poslance Sládka.

Táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 184 skončilo výsledkem pro 44, proti 26. Návrh nebyl přijat.

V hlasování pořadové číslo 185 rozhodneme o čtvrtém návrhu pana poslance Sládka.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 185 skončilo výsledkem pro 42, proti 104. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Nyní, paní a pánové, rozhodneme hlasováním, podpůrným hlasováním podle procedury, kterou jsme před chvílí schválili, o podpoře jednotlivým návrhům.

Připomínám, že první návrh, který přednesl pan poslanec Gross, je na straně 1 silnějšího několikalistového materiálu, pak následuje návrh pana poslance Vlacha, návrh poslance Frankla a druhý návrh pana poslance Grosse na listu, který jsme obdrželi před chvílí. Zaorálek není předmětem tohoto hlasování, protože to je jiný návrh, takže ho nelze zahrnout do této sumy.

Připomínám, že teď budeme podpůrnými hlasy rozhodovat o tom, v jakém pořadí budeme hlasovat - promiňte mi to slovo naostro. Nyní se budu ptát pouze po kladných, tedy podpůrných hlasech, nebudu se ptát, kdo je proti. Budeme si pamatovat ta čísla, která budou u slova "ano".

Dávám hlasovat v hlasování č. 186, kdo podporuje první návrh poslance Grosse?

Hlasování skončilo.. Podporuje 76 poslanců.

Nyní dám hlasovat o tom, kdo podporuje návrh poslance Jiřího Vlacha v hlasování č. 187?

Hlasování skončilo. Pro 98.

Nyní rozhodneme o návrhu, který přednesl pan poslanec Frankl.

Zahájil jsem hlasování č. 188 a ptám se, kdo podporuje v podpůrném hlasování návrh pana poslance Frankla?

94 poslanců dalo svůj podpůrný hlas návrhu pana poslance Frankla.

V posledním podpůrném hlasování rozhodneme o podpůrných hlasech pro druhý návrh poslance Stanislava Grosse.

Kdo je pro?

Hlasování skončilo výsledkem: Pro 91 podpůrných hlasů.

Dám hlasovat v pořadí návrh pana poslance Vlacha, poslance Frankla, poslance Grosse 2 a posléze Grosse 1.

O slovo se hlásí - teď nevím, v jakém pořadí - pan poslanec Sládek, má stejnou přednost jako pan poslanec Filip, ale protože se přihlásil písemně, má samozřejmě právo vystoupit. Prosím pana kolegu Vlacha, aby nás seznámil s tím, co se dozvěděl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se. Je to jenom vstřícná informace pro ty, kteří se chystají vystoupit před závěrečným hlasováním. Chci říci, že v souladu s tím, jak naznačil proceduru v této nuanci pan kolega Exner, budeme teď hlasovat o seřazených 4 návrzích. Ten, který první získá nadpoloviční většinu, tím končí hlasování, ale pak budeme hlasovat teprve o celku, takže závěrečné hlasování je až to další. Takto je to v souladu s paragrafem jednacího řádu. Takto jsme to odkývali zhruba před 30 minutami.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď vystoupí pan poslanec Filip, protože se zdá, že pan poslanec Sládek v tuto chvíli nechce ještě vystoupit.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, pane premiére, paní a pánové, přesto, že nebývá zvykem vystoupit se zcela závěrečným stanoviskem klubu ještě v průběhu hlasování, bývá to zvykem až před konečným hlasováním, přesto vystoupím s tímto stanoviskem již nyní.

Bylo zde řečeno, že politická debata o česko-německé deklaraci a o vztazích mezi oběma státy byla v tzv. demokratických stranách v době trvání dvou let. My jsme se o česko-německé deklaraci dozvídali z tisku, případně jsme získali text až zveřejněním po úniku informací. Chápeme upřímnou snahu pana ministra zahraničních věcí napravit škody, které jsou způsobeny ve vztazích mezi oběma státy smlouvou z roku 1992.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, prosím o klid.

Poslanec Vojtěch Filip: O tom, že tato smlouva není dokonalá, svědčí jednak projednávání dnešního bodu jednání...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, ještě jednou vzhledem k závažnosti chvíle, mohu-li si dovolit toto slovo, prosím, abyste věnovali pozornost tomu, co říká předseda klubu KSČM.

Poslanec Vojtěch Filip: Je zřejmé i to, že tato upřímná snaha nebyla naplněna výsledkem, který očekávali občané České republiky. To, že se tomu tak nestalo, dokládám, a žádám své kolegy, aby přinesli ke stolku zpravodajů podepsané petiční archy jednoho ze sedmi petičních výborů, které oslovovaly lidi v tomto státě a žádaly je o vyjádření jejich osobního názoru k textu česko-německé deklarace, který byl posléze zveřejněn. (Poslanci přinášejí krabice s peticemi.)

V těchto papírových krabicích, aby se to dobře přenášelo, je v tuto chvíli téměř 130 tisíc podpisů od jednoho Jediného petičního výboru. Podotýkám, že klub KSČM neměl jinou možnost než se svými přáteli z frakce strany demokratického socialismu Bundestagu konzultovat názory německých občanů k česko-německé deklaraci. Měli jsme upřímnou snahu se do této diskuse zapojit. Měli jsme tuto šanci až v průběhu jednání této schůze. Vystoupili jsme pouze s věcnými připomínkami. Na všech 16 zásadních problémů, které se v deklaraci objevují, jsme poukázali. Nezbývá nám než apelovat na tento sněm tímto způsobem, aby ještě předtím, než rozhodne o přijetí usnesení a o případném souhlasu nebo nesouhlasu s česko-německou deklarací, se nad tímto hlasem občanů České republiky vážně zamyslel.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Filipovi a děkuji i za to, že nepřekročil stanovený čas. Nyní prosím, aby se slova ujal pan předseda klubu SPR-RSČ Sládek.

Protože pan předseda Sládek v obecné ani podrobné rozpravě nevystoupil, má plné pensum 20 minut.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, nevěřím svým uším. Rozprava byla ukončená a usnesení o zkrácení lhůty řečnické, případně o tom, že se smí vystupovat pouze dvakrát, platí pro rozpravu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, promiňte, že vám vstupuji do vaší řeči, protože to není pravda. Platí k bodu.

Poslanec Miroslav Sládek: Předseda poslaneckého klubu má právo vystoupit kdykoliv a je smutné...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dostane slovo, kdykoli o to požádá. Já jsem vám to slovo dal, ale konstatuji, že se na vás, stejně jako na ostatní předsedy klubů, vztahuje naše usnesení o tom, že každý poslanec může vystoupit 10 minut, a protože jste nevystoupil ještě - nemýlím-li se - v rozpravě obecné ani podrobné, předpokládám, že bod se nachyluje k závěru a že budete chtít využít svého práva sloučení tak, jak váš kolega Vik, čili 20 minut.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, omlouvám se, ale to, co jste řekl, je úplný nesmysl. Je to další důkaz toho, že poslanec v parlamentu nesmí ani hovořit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to další důkaz toho, pane poslanče, a tu minutu vám odečtu nebo přičtu, kdy vám vstupuji do řeči, že postupujeme a měříme všem stejně. Panu předsedovi Maškovi stejně jako panu předsedovi Filipovi. Chcete-li nějaká privilegia, u mně se jich nedočkáte.

Poslanec Miroslav Sládek: Hovořit ve sněmovně, to není privilej, to je právo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: A má-li mít právo smysl, musí být pro všechny stejné. Teď vaše slovo, máte k dispozici 20 minut.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, dosavadní projednávání česko-německé deklarace v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky bylo dlouhé, náročné, velmi rozporuplné a jak je vidět, je stále nervóznější. Je samozřejmé, že každá ze zúčastněných stran může a také hodnotí průběh projednávání ze svého hlediska. Je také pravda, že ne všechny strany mají stejný prostor, jak představit své názory veřejnosti. A ti, kteří mají k dispozici sdělovací prostředky, až příliš nepokrytě vydávají své názory za obecně platné. Přes tyto výhody vládní koalice a o ní je řeč - neváhá při potlačování jiných než svých názorů i porušovat Ústavu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, prosím o klid.

Poslanec Miroslav Sládek: Ptám se, zda muselo k takové situaci dojít a kde Jsou její kořeny. Celá příprava deklarace byla prováděna až s podivínským tajnůstkářstvím. Občas prosáklé zprávy potom musely nutně vyvolávat podezření, že s deklarací není něco v pořádku. Po indiskreci německé strany vyvolaná jednání mlčením jejich účastníků jen posilovala vzniklé podezření a částečné informace poskytované vládou, garantem přípravy deklarace, vyvolávaly přehnané naděje. Pokud jejich cílem bylo uchlácholení veřejnosti, záměr autorů se očividně minul účinkem. Česko-německé vztahy jsou natolik dominantní v naší historii, že je nelze považovat za běžnou zahraničně politickou agendu. Jsou více otázkou citu než rozumu po mnoho století. A jelikož se lidé velmi málo v průběhu staletí mění a dnešní konflikty se nijak neliší například od konfliktů Shakespearových hrdinů, byl postup vlády - jak se ukázalo - chybný. Místo hledání souhlasu a porozumění nemůže v této citlivé věci obstát metoda vydírání, postavit před hotovou věc a ještě hned v úvodu oznámit, že nesouhlas si nemůžeme ani dovolit.

Studená sprcha přišla v zápětí i od německé vlády. Spolkový kancléř, spolkový ministr zahraničních věcí, spolkový ministr financí doslova přes noc postavili vládu České republiky do role outsiderů a ještě zpochybnili její pravdomluvnost. Předseda bavorské vlády jen tradičně celou problematiku přitvrdil. Tak se z deklarace, tak nadějně očekávané, nestala nakonec ani tlustá čára, ba dokonce ani tečka za minulostí. Posloužila k jediné věci. Dokázala, že neexistuje žádná národní nebo politická shoda v hodnocení minulosti či o budoucí politice vůči nejmocnější sousední zemi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, prosím ještě jednou a naléhavě o klid.

Poslanec Miroslav Sládek: A když sami představitelé Spolkové republiky Německo nepokrytě hovoří o otevřených majetkových otázkách a právu sudetských Němců na vlast, bylo by špatnou službou národu předstírat, že je vše v pořádku.

Projednávání deklarace neprobíhá tak hladce jako ve Spolkovém sněmu. To vystupňovalo nervozitu vlády a vládní koalice, že doslova ztratila nervy a začala se chovat zcela neodpovídajícím a neodpovědným způsobem. Ač mohu konstatovat, že někteří poslanci bohužel podlehli atmosféře nevraživosti, kterou vládní koalice rozpoutala a přiživuje evidentním překrucováním i svých vlastních usnesení a výroků, musím zdůraznit, že místo hledání politického souhlasu vládní koalice zvolila metodu provokací a konfrontace. Nikomu neberu jeho názor ani neposuzuji metody jeho prosazování. Jen připomínám, že se stalo v naší zemi už takřka nepsaným zákonem, že po změně režimu se hysterickou kampaní likvidují jiné než oficiální názory a jejich nositelé. To se však ukázalo zatím vždy jako krátkozraké, byť se někdo může utěšovat tím, že z hlediska lidského života je třeba 40 let téměř na věky věků.

Přes historickou skepsi danou našimi národními zkušenostmi doufám, že pokušení vlády určovat z titulu moci, co je nebo není správné, bude počátkem jejího rychlého konce. Poté, co jsme byli svědky snahy vlády projednat deklaraci za každou cenu, jsem nucen konstatovat, že deklarace je jen dalším nevydařeným pokusem o úpravu vztahů se Spolkovou republikou Německo díky nerespektování historické zkušenosti našeho národa, přehlížení našich národních zájmů a přílišnou vstřícností vůči Německu.

Klub Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa nemůže podpořit deklaraci už také proto, že nebyly přijaty návrhy našeho poslance Nehery. Usnesení Poslanecké sněmovny o vyjádření lítosti nad skutečností, že v celém textu česko-německé deklarace není ani zmínka o holocaustu českých Židů.

Dámy a pánové, jestliže se jedná o historicky důležité okamžiky, o body zlomu, stává se někdy zvykem, že chceme položit na tu druhou misku vah maximum. Samozřejmě chci vysvětlit jednu věc a byl bych rád, abych byl dobře pochopen. Jestliže nebude schválena česko-německá deklarace, dám jako protiváhu k dispozici svůj poslanecký mandát.

Vycházím z toho, jaký vztah má řekněme většina poslanců nejen k republikánskému klubu, ale i k mé osobě, takže dávám na zvážení tuto možnost. Děkuji za pozornost.. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Sládkovi a prosím, aby všichni ti, kteří chtějí hlasovat, vešli do sněmovní síně, protože se blíží okamžik, kdy dám hlasovat o jednotlivých návrzích. (Poslanci vcházejí do sněmovní síně. Po krátké pauze:) Paní a pánové, myslím, že nám všem prospěje čtvrt hodinová přestávka. Neříkám to proto, že by tady bylo málo poslanců, určitě mě z toho nepodezíráte, ale v 18.00 hodin dám hlasovat o jednotlivých návrzích a posléze o celém usnesení.

(Schůze přerušena v 17.43 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, na žádost klubu ODS začne hlasování v 18.15 hodin.

(Schůze přerušena v 18.01 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, zopakuji rituál. Zopakuji, že jsem byl požádán o dalších 15 minut na zasedání klubu ODS a zároveň jsem byl informován, že je to poslední prodloužení, takže jsem vyhověl a do 18.30 hodin je přestávka.

(Schůze opět přerušena v 18.16 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pani a pánové, čas na jednání klubu uplynul, takže Vás prosím, abyste se posadili na svá místa. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vymětal, či s informací do stena, jak jsem byl informován. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych do protokolu uvést, že v hlasování 172, to jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Exnera, který se týkal Postupimské dohody, jsem hlasoval veřejně, že jsem pro tento návrh, i mi svítilo světélko, leč ve sjetině je křížek. Takže do protokolu prohlašuji, že jsem byl pro tento návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme. Paní a pánové, prosím, zaujměte místa ve svých lavicích a prosím, aby se všichni, kteří mají zájem o jednání Poslanecké sněmovny, dostavili dovnitř a službu prosím, aby zavřela dveře. Klub ODS pověřil jednoho ze svých členů Václava Klause, aby v tuto chvíli vystoupil s procedurálním návrhem.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v této chvíli vystoupil jako zástupce poslaneckého klubu ODS a jako předseda ODS.

Jde nám velmi o to, abychom v této důležité chvíli naší země obstáli, aby naše země prostřednictvím nás dvouset, kteří jsme tady dnes shromážděni, v této chvíli skutečně obstála. Dlouho jsme přemýšleli, jak bychom nejvíce mohli přispět k tomu, aby to tak dopadlo. Rozhodli jsme se na poslední chvíli a mohu promluvit jménem dvou poslanců klubu ODS, že poslanec Vlach a poslanec Frankl stahují své návrhy a to doufáme umožní, abychom celou tuto věc zvládli důstojným dojmem a abychom trochu smazali ten nešťastný a nepříjemný dojem z celého tohoto týdne. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. O slovo se přihlásil předseda sněmovny Miloš Zeman.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, chtěl bych zde po vzoru svého předřečníka výjimečně promluvit rovněž jako předseda České strany sociálně demokratické. Chtěl bych na základě toho, co jsme nyní slyšeli, vyzvat klub sociální demokracie, aby hlasoval pro česko-německou deklaraci. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nicméně, paní a pánové, já vás v tuto chvěli odhlásím a poprosím o novou registraci, protože o procedurálních návrzích, které přednesl Václav Klaus, musíme rozhodnout hlasováním. Jsou nějaké námitky proti tomu, abych dal hlasovat o stažení obou návrhů zároveň? Nejsou. Paní a pánové, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 190.

Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem Václava Klause? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 142, proti 5. Návrh byl přijat.

O slovo se přihlásil pan poslanec Zaorálek.

Poslanec Lubomír Zaorálek: Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte mi, abych stáhl svůj podmiňovací návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: I o tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které má pořadové číslo 191.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Zaorálka? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 145, proti 28.

Nyní, paní a pánové, můžeme přistoupit k hlasování o druhém návrhu pana poslance Grosse, který poté, co byly staženy dva předchozí návrhy, je v tuto chvíli na řadě. Ještě mi dovolte malou poznámku o tomto hlasování. Je ještě třeba závěrečné usnesení znovu odhlasovat ve smyslu našeho jednacího řádu a ve smyslu schválené procedury. Takže jsem zahájil hlasování pořadové číslo 192.

Ptám se, kdo souhlasí s druhým návrhem pana poslance Grosse? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 134, proti 35. Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme hlasovali o řadě různých návrhů a že je tedy nutno hlasovat ještě jednou o závěrečném usnesení, které pro pořádek přečtu, aby bylo zřetelné, o co jde:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky po vyslechnutí předsedy vlády České republiky a ministra zahraničních věcí a na základě tohoto vládního odůvodnění souhlasí s česko-německou deklarací o vzájemných vztazích a jejím budoucím rozvoji, podepsanou vládami obou zemí dne 21. ledna 1997, která vyjadřuje vůli obou států zabránit tomu, aby byla minulost zátěží společné evropské budoucnosti."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193 a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování s pořadovým číslem 193 skončilo výsledkem pro 131, proti 59. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

Paní a pánové, tím jsme skončili projednávání tohoto bodu, nyní mi dovolte dát jeden návrh. Krátkou chvilku mi dopřejte pro konzultaci s mými kolegy.

S procedurálním návrhem se hlásí místopředseda sněmovny Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme za sebou časově i psychicky velice náročný bod a já jsem velmi rád, že se nám podařilo ho konečně ukončit.. Myslím, že máme před sebou ještě velice náročný program schůze.

Já jsem také z těch, kteří mají příští týden velké problémy s tím, co by museli odříci a co už slíbili, ale myslím si, že by bylo seriózní, aby sněmovna - když se teď zachovala takto kvalitně pokračovala v projednávání programu příští týden. (Protestní výkřiky v sále.)

Je to můj názor, prosím, necháte mě laskavě domluvit.

Dovolte mi, abych navrhnul revokaci našeho usnesení, které se týká jednání od 25. února a abychom jednali od 18. února. V případě, že tento návrh neprojde, dovolte, abych vyjádřil svůj názor, že z hlediska dokončení programu schůze už není tak významné, zda budeme jednat zítra, respektive zítřejší sobota nás nezachrání. Nevidím pak velký smysl a konzistentnost názoru. Pak navrhuji, abychom rozhodli v dalším hlasování o tom, že zítra jednat nebudeme, že se teď přerušuje jednání. (Hluk v sále, místopředseda Vlach odchází od mikrofonu.)

Protože jsem tázán, co to znamená, tak můj první návrh je: revokovat usnesení o tom, že Jednáme až od 25. 2. a rozhodnout o tom, že budeme jednat od 18. 2. V tom případě má podle mého názoru samozřejmě smysl jednat zítra.

Pokud tento návrh nebude přijat touto sněmovnou, pak mi dovolte, abych předložil další návrh: zrušit naše zítřejší jednání. Pokračovat v jednání zítra bychom neměli, to není konzistentní názor. Znamenalo by to, že se rozejdeme za pár minut a sejdeme se 25.2.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Ransdorf.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, já bych pouze chtěl připomenout a upřesnit svůj procedurální návrh na odvolání Viléma Holáně z funkce předsedy zahraničního výboru. Navrhuji to jako první bod zítřejšího hlasování. Za kandidáta na tuto funkci navrhuji pana Daniela Kroupu. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se předseda volební komise poslanec Robert Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych doporučoval, aby ten návrh, pokud zazní, byl přesně specifikován, protože náš jednací řád neumožňuje sněmovně, aby sněmovna odvolávala předsedy výborů. Předsedy výborů si volí výbory a také je v jednacím řádu popsána procedura, jakým způsobem výbory odvolávají své předsedy. Samozřejmě, sněmovna může svým usnesením výbor k tomu vyzvat, ale nemůže to učinit sněmovna sama.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, to je názor předsedy volební komise Roberta Koláře.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já děkuji panu Kolářovi za tuto připomínku. Budu ji respektovat a chtěl bych připomenout, že k této věci přistupuji jako k věci cti sněmovny, protože stejně jako jsou nepřípustné na půdě sněmovny výroky, které porušují § 198 trestního zákona, tak stejně tak i tuto věc pokládám za snížení dobrého jména republiky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu tak, že svůj procedurální návrh berete zpět. (Výkřiky ze sálu: ne!) No tak, když není (nesrozumitelná poznámka řečená mimo mikrofon) - ano.

Já jsem povinen ve smyslu toho, co - ještě se hlásí pan poslanec Vilém Holáň.

Poslanec Vilém Holáň: Já protestuji. Tak tomu nebylo, bylo to jinak.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Slyšeli jsme poslance Viléma Holáně. Já jsem ve smyslu jednacího řádu a ve smyslu toho, jak jsme ve sněmovně postupovali, povinen se zeptat místopředsedy Vlacha, jak hlasoval pro to usnesení, které chce nyní revokovat, protože jsme použili tento mechanismus už v tomto týdnu jednou. Návrh na revokaci může podat ten, kdo hlasoval opačně. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tak v tom případě - já jsem hlasoval - já jsem si myslel, že máme pokračovat v práci pořád a hlasoval jsem tak i při předešlém hlasování, čili podle vašeho výkladu nebo informace nebo toho, co zde bylo použito tento týden, já ten návrh podat nemohu. Zvažte, jestli to udělá někdo jiný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se poslankyně Anna Röschová.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem hlasoval pro 18. 2. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: V tomto případě, protože si pamatuji, že jsem hlasoval pro všechny ty termíny, osvojuji si tento procedurální návrh pana kolegy Vlacha.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že tím je to vyřešeno. Budeme hlasovat podle návrhu pana poslance Jana Černého, i když panu místopředsedovi Vlachovi nechci v žádném případu ubírat zásluhu.

Nejprve rozhodneme o revokaci našeho rozhodnutí (usnesení) o tom, že budeme pokračovat 25. 2. Rozhodneme o tom hlasováním, které má pořadové číslo 194 a které jsem právě zahájil.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Jana Černého? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 92 pro, 87 proti.

Teď je třeba hlasovat o tom, zdali budeme revokovat usnesení o tom, že se bude pokračovat v jednání sněmovny zítra.

Kdo souhlasí s revokací našeho usnesení o sobotní schůzi, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 195 skončilo.. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

Pokračujeme zítra v 9.00 hodin s tím, že prvním bodem, jak je napovězeno, je bod č. 7. Shodli se na tom dva funkcionáři sněmovny. Jednání začne v 9.00 hodin.

Přeji vám příjemný páteční večer v Praze. Děkuji vám a na shledanou.

(Schůze byla přerušena v 18.49 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP