Sobota 15. února 1997

9. den schůze (15. února 1997)

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková, místopředseda PSP K. Ledvinka a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury J. Talíř, ministr sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný.

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji devátý jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradí karty. Budeme pokračovat v projednávání dalších bodů schváleného pořadu, k projednání nám zbývá mnoho bodů, měli bychom začít bodem 7, poté pokračovat v přerušených jednáních o bodu 11 a 12, dále bod 19 až 55, 57 až 85 a poté přerušené jednání bodu 87 a 88. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s omluvou paní ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové na dnešní dopoledne a její žádost o přesunutí bodu 7 na dnešní odpolední jednání. Na základě této skutečnosti vám ještě jednou opakuji, že touto změnou začneme projednávat přerušené body 11 a 12 a poté bod 19 v pořadí, jak jsme určili s tím, že bod 7 se stane prvním jednacím bodem dnes po polední přestávce. Nyní se přihlásilo několik kolegů s faktickými poznámkami, s procedurálními poznámkami či podobně. Jako první pan kolega Procházka, poté pan kolega Tlustý a poté pan kolega Hofhanzl. Prosím, pana kolegu Procházku, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl do stenozáznamu, že v hlasování č. 163 o návrhu poslance Zajíce je uvedeno, že jsem hlasoval pro, sděluji, že jsem hlasoval proti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme pan kolega Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane místopředsedo, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést návrh na zařazení bodu programu, tento návrh vyplývá z usnesení rozpočtového výboru, které mě tímto pověřilo a které reagovalo na usnesení Sněmovny, která uložila rozpočtovému výboru, aby projednal návrh zákona o oceňování majetku, tisk 48. To se stalo a rozpočtový výbor svým usnesením č. 118 mě uložil, abych Sněmovně navrhl nové projednání tohoto tisku. Navrhuji proto, aby tento bod programu byl zařazen na začátek příštího dne jednání této schůze, což jak vyplývá z hlasování, které jsme o pokračování schůze učinili, by bylo od úterka za týden, jako první bod programu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme pan kolega Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, tak jako není člověk dokonalý, tak pravděpodobně asi není dokonalá i technika, hlasoval jsem pro deklaraci v tom posledním hlasování, v záznamu jsem vyšel jako proti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme místopředseda Sněmovny pan kolega Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vystupuji spíše jako předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky a sice s návrhem, aby body 65, 66 a 64 byly zařazeny na program dnes před polední přestávkou. Jsou to volby Rady České televize, Českého rozhlasu a dovolba jediného člena do Rady České tiskové kanceláře. Začátkem února skončil mandát bývalým radám, v tuto chvíli Rada České televize a českého rozhlasu neexistují a já si myslím, že je dobře, aby tyto rady existovaly co nejdříve. Volba je připravena, věřím, že náš příliš nezdrží.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou 65, 66, děkuji. Poté se slova ujme pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na návrh, který zde zazněl, na zařazení bodu, který by se týkal projednávání návrhu zákona o oceňování, chci konstatovat, že mám podpisovou listinu 20 poslanců, kteří nesouhlasí se zařazením tohoto nového bodu a jestli posečkáte pět minut, tak mi ji z kanceláře donesou a předám ji řídícímu schůze.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, o tomto bodu samozřejmě nemohu nechat hlasovat, tím pádem, a já prosím nebo ptám se, jestli se ještě někdo chce vyjádřit. Není tomu tak. Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat, ještě jednou prosím, abyste se přihlásili a já vám navrhnu následující změny programu. V podstatě jde o jeden jediný návrh, pardon o dva, nejprve se ptám, zdali souhlasíte, aby prvním jednacím bodem dnešního odpoledne se stal bod č. 7.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 196 a ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, pro hlasovalo 114, proti 17.

Dalším hlasováním bude potvrdit či nepotvrdit návrh místopředsedy Kasala, který žádal, aby posledními body před polední přestávkou se staly body 64, 65 a 66, což jsou volby do mediálních rad a lze je vykonat současně jako jedním aktem.

Dámy a pánové zahájil jsem hlasování pořadové číslo 197, kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 121 poslanců, 18 bylo proti. Dámy a pánové, nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného pořadu a tím je

11.

Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci

a zadluženosti nemocnic

Tento bod jsme začali projednávat ve čtvrtek 6. února, požádali jsem vládu, aby nás informovala o krocích, nezbytných k takovému ošetření současných dluhů nemocnic, které zajistí, že tyto dluhy nebudou představovat neúnosnou zátěž financování těchto zdravotnických zařízení. Současně jsme projednávání tohoto bodu přerušili do 11. února. Dne 11. února nám byla prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů rozdána písemná informace vlády o krocích zaměřených na postupné odstranění zadluženosti českých nemocnic. Než předám slovo ministru zdravotnictví Janu Stráskému, hlásí se o slovo kolegyně Buzková a prosím, aby se ujala slova.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi přednést procedurální návrh, aby bod, týkající se zadluženosti nemocnic, nebyl projednáván nyní jako první bod, ale aby byl přehozen s bodem, který by se měl projednávat po něm - zákonem o všeobecném zdravotním pojištění a aby se bod o zadluženosti nemocnic projednával po té jako druhý bod dnešního dne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahajuji hlasování č. 198, kdo návrh kolegyně Buzkové podporuje? Kdo je proti?

Hlasování skončilo - návrh byl přijat - pro hlasovalo 117 poslankyň a poslanců, proti 5.

Dovolte mi oznámit, že pan kolega Exner má náhradní kartu č.20.

Nyní budeme projednávat další bod č. 12, kterým je

12.

Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění

(sněmovní tisk 98) - druhé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví Jan Stráský a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pan poslanec Vladimír Špidla.

V pátek 7. února jsme ukončili podrobnou rozpravu a po té jsme jednání přerušili.

Ještě technické sdělení - pan kolega Kučera má náhradní kartu č. 19.

Přeje si vystoupit ministr zdravotnictví, prosím, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si připomenout to, co bylo právě řečeno, že tento bod, jehož projednávání pokračuje, dospěl do stádia ukončení rozpravy, ale nebylo završeno a ukončeno jeho projednání závěrečným stanoviskem.

Přiznávám, že to bylo proto, že během rozpravy padla velká řada různých pozměňovacích návrhů a zpravodaj i já jsme předpokládali, že bude třeba posoudit nikoli věcnou, ale logickou a legislativní návaznost těchto návrhů. Ukázalo se, že naše obava byla oprávněná a já tímto otevírám rozpravu proto, aby mohly zaznít nikoli nové, ale zpřesněné pozměňovací návrhy, které padly v dosavadní části projednávání druhého čtení tohoto zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevřeli jsme znovu podrobnou rozpravu, do které se však nikdo nehlásí. Slova se ujme pan kolega Navrátil. Ještě než se ujme pan kolega Navrátil slova, chci prohlásit, že jsem obdržel blokační podpisy proti zařazení bodu navrženém panem poslancem Tlustým, k dispozici.

Poslanec Dušan Navrátil: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji doplnit navrhovaný zákon článkem 11 který zní:

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění zákona Parlamentu České republiky č. 10/1993 Sb., zákona č.. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č.. 149/1996 Sb. - úplné znění vyhlášeno pod číslem 217/1996 Sb. - se mění takto:

1. V § 18 se připojuje nový odstavec 4, který zní: ,,4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.

2. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat."

Důvody, které mě vedou k této změně: Současná legislativní úprava nutí zdravotní pojišťovny účtovat pojištěncům i penále v nepatrné výši např. 1 Kč. Obdobně musí být vymáhány i nepatrné nedoplatky pojistného. Tento stav vede k plýtvání prostředků na zbytečnou administrativu. Pojištěnci, po nichž jsou takové nepatrné částky vymáhány, obtížně chápou smysl efektivnosti takového jednání. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění 550/1991 Sb., v platném znění stanoví v § 7 odst. 5: "Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení, včetně penále.".

Totéž ustanovení § 7 odst. 5 zákona 550/1991 Sb., ve znění platném do konce roku 1994 znělo: "Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a vřas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení a má nárok na penále.". Tedy do konce roku 1994 bylo vymáhání penále právem pojišťovny, od roku 1995 je to její povinnost.

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění číslo 592/1992 Sb., stanoví v části II, v § 18 povinnost plátce pojistného platit penále. Podle citovaných ustanovení je plátce pojistného povinen platit penále a pojišťovna je povinna jej vymáhat. Absentuje však zcela ustanovení o minimální výšce penále, které nelze vymáhat. Tedy pojišťovna uplatňuje i penále ve výši 1 Kč. K jakým absurdním situacím spojeným s plýtváním dochází, dokumentují přílohy které vám rozdám.

Pro porovnání cituji ustanovení § 63 odst. 6 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků: "Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li úhrn jedné daně 100 Kč za jedno zdaňované období, nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní ve zdaňovacích období.

Analogické ustanovení, které chybí v zákonu 592/1992 Sb., je navrženo v následujícím znění, které jsem citoval. Ustanovení § 63, odst 7 zákona 337/1992 Sb., o správě daní o poplatku stanoví minimální nevymahatelnou částku daní. Daňové nedoplatky, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho daňového dlužníka a jednoho správce daně 50 Kč, nelze vymáhat. Zde opět analogicky předkládám podobnou věc v tomto zákoně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme paní kolegyně Kolářová. Připraví se pan kolega Zvěřina.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolila bych si poopravit svůj pozměňující návrh, který zde padl minule k zajišťujícímu fondu, a to k § 22b tohoto mého návrhu. Navrhuji změnu, to jest nové znění písmene c) a d):

c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho pojištěnce,

d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě lékařského předpisu pojištěncům zdravotní pojišťovny, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce.

Ve druhém pozměňovacím návrhu, který jsem minule vznesla k § 50, došlo k tiskové chybě. Tento § by měl znít: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997 s výjimkou první věty § 15, odst. 10, části deváté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998 a pozbývá účinnosti dnem 30. června 1998.

Oba dva návrhy jsou spíše technickým upřesněním toho, co jsem zde přednášela minule, takže myslím, že je nemusím znovu odůvodňovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Zvěřina, připraví se pan kolega Janeček.

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si jenom krátce doplnit seznam indikačních omezení, a to na základě - řekl bych - úpěnlivé prosby našich kolegů - onkologů.

Na řádku 43 řečeného seznamu indikačních omezení, který je přílohou vládního návrhu zákona, jsou uvedeny enzymatické přípravky. Na tomto řádku do sloupce "indikační omezení" navrhuji doplnit následující text: "Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.".

To je stručné doplnění.

Dále mi dovolte, abych pro přehlednost, protože v zápisu mého pozměňovacího návrhu došlo k podivným překlepům (zejména se zaměnila písmena "B" a "P"), což je u stenografických záznamů docela pochopitelné.

Jenom pro srozumitelnost bych pozměňovací návrh v příloze č.. 2 si dovolil ještě jednou přečíst. Jde o dva krátké odstavce.

Na str. 3 přílohy je třeba zařadit za odstavec symbol "H" následující dva odstavce; symbol "B" (jako Bratislava), látky obsahující léčivou látku náležející do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, jsou v ambulantní a ústavní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

Další odstavec je symbol "P" (jako Prešpurk). Léčivé přípravky takto označené, pokud jsou předepsány v souladu s příslušným indikačním omezením, uvedeným ve sloupci "indikační omezení", hradí pojišťovna do výše stanovené úhrady smluvnímu zdravotnickému zařízení - za prvé, na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, jde-li o poskytování ambulantní péče. Za druhé, v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče a za třetí, formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu "P" je ve stejném řádku ve sloupci "limit" - uveden některý ze symbolů "K", "Z", "U", nebo "B". Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Janeček (neujme). Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, dámy a pánové, z projednávání parlamentního tisku č. 98 vyvstala potřeba doplnění pozměňovacího návrhu v souvislosti s návrhem změny názvu zákona.

Předkládám proto následující návrh. Tam, kde se v jiných předpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění". Při hlasování z hlediska logiky tento návrh patří za body 1 a 2. V oddílu "A" soupisu návrhů, tedy pracovní verze soupisu návrhů a patří samozřejmě za § 1, z hlediska logiky při hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Janeček. Další je přihlášen pan kolega Špidla.

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych v rámci oné koordinace pozměňujících návrhů doplnil svůj návrh v § 46. V odst. 1 bych doplnil větu - výběrové řízení a poskytování ústavní a lázeňské zdravotní péče - vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

Jako nový pozměňující návrh bych navrhl, aby se z textu § 22 písm. d) vypustila slova "pokud není hrazena zřizovatelem". Jedná se o problematiku ústavů sociální péče. Shodli jsme se na tom, že je to věc, nad kterou se musíme ještě zamyslet.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hovořit bude pan kolega Špidla. Připraví se pan kolega Frankl.

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych podal pozměňovací návrh, kterým upřesňuji svůj předchozí pozměňovací návrh k § 17.

Znamená to, že text, který přečtu, nahrazuje vlastně text, který byl předložen předtím, a je zaznamenán do stena. Čili až teprve tento druhý text je textem autentickým mého pozměňujícího návrhu.

Pozměňovací návrh poslance Vladimíra Špidly k § 17 zákona o všeobecném zdravotním pojištění..

Odst. 1, 2 se vypouštějí a nahrazují následujícím textem. Ostatní odstavce se přečíslují.

§ 17 odst. 1: Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům uzavírají všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle zákona 280/1992 v platném znění (dále jen zdravotní pojišťovny), smlouvy se zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče. Smlouvu o poskytování zdravotní péče lze uzavřít jen na ty druhy péče, které je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče pojištěnci. Smlouva podle odst. 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci smluvních zdravotních zařízení, zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a poté je vydá formou vyhlášky.

Jestliže před ukončením platnosti smlouvy nedojde k uzavření smlouvy nové, bude platnost smlouvy prodloužena až do doby, než bude uzavřena nová rámcová smlouva.

Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do 6 měsíců, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy, podle odst. 1, s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně 6 měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále, způsob provádění úhrady poskytované zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků smlouvy, podle odst. 1, pokud nejsou stanoveny zákonem. Obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování zdravotní péče. Podmínky nezbytné pro plnění smlouvy, podle odst. 1. Kontrolní mechanismus kvality poskytované péče a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování zdravotní péče. Způsob a důvody ukončení smlouvy, podle odst. 1.

Ustanovení o rozhodčím řízení. Odst. 3 - do doby účinnosti vyhlášky podle odst. 2, je rozhodnutí o způsobu úhrady ponecháno na dohodě příslušného zdravotnického zařízení s příslušnou zdravotní pojišťovnou, buď na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů, nebo na základě paušálů za poskytnuté služby. Paušálem se rozumí platby za počet registrovaných pojištěnců a agregovaná platba za lůžko/den v nemocnici či platba za diagnózu. Seznam zdravotních výkonů, odst. 4 - seznam zdravotních výkonů s bodovým hodnocením bude sestaven v dohodovacím řízení se zástupci VZP ČR a ostatních zdravotních pojišťoven zřízených podle zákona ČNR č.. 280/1992 Sb., v platném znění.

Sdružení smluvních zdravotních zařízení, profesních organizací zřízených zákonem, odborných vědeckých společností, zájmových sdružení pojištěnců..

Seznam vydává Ministerstvo zdravotnictví ve formě vyhlášky, kterému je předložen, aby jej posoudilo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.

Dále:

- odborných vědeckých společností

- zájmová sdružení pojištěnců

Text:

Seznam výkonů s bodovými hodnotami je podle druhů péče, kterou je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat, součástí smlouvy o poskytování zdravotní péče uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a smluvními zdravotnickými zařízeními.

Odst. 5

Hodnota bodu, sazby, jakož i další ujednání ohledně cen platných pro poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění bude stanoven v dohodovacím řízení se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven, příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení podle odst. 4 tohoto zákona. Výsledek dohodovacího řízení ve zdravotnictví bude posouzen Ministerstvem zdravotnictví z hlediska souladu s veřejným zájmem a vydán ve formě vyhlášky Ministerstvem financí.

Odst. 3 se přečísluje na odst. 4. Odst. 4 se přečísluje na odst. 5. Odst. 5 se přečísluje na odst. 6. V odst. 6 se vypouští text: "na základě zdravotně pojistného plánu". V odst. 6 a) se vypouští text: "ve schváleném zdravotně pojistném plánu nebo". V odst. 6 b) se opět vypouští text: "ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovené nebo". Tyto texty se vypouštějí bez náhrady.

Dále mi dovolte, abych předložil opět změnu původního návrhu předloženého jako pozměňovací návrh pod § 18 a podal jej v nové formě, která je formou autentickou. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní:

Část osmá Síť zdravotnických zařízení odst. 1

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům.

Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení schválená komisí podle odst. 2 tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení. Dále jen síť.. Odst. 2

Vstup do sítě se reguluje prostřednictvím stálé komise pro vytváření sítě zdravotnických zařízení podle odst. 1 na úrovni příslušného okresu, v hlavním městě Praze, Brně, Ostravě a Plzni, nebo na úrovni vyšších územně samosprávních celků, budou-li zřízeny. O vstup do sítě může požádat pouze právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru. Okresní úřady vedou seznamy nových uchazečů o vstup do sítě veřejných služeb. Za svolání prvního jednání stálé komise odpovídá příslušný okresní úřad. Odst. 3

Komise se schází nejméně jedenkrát za 14 dnů. Stálým bodem jednání je zhodnocení stavu a potřeby sítě zdravotnických zařízení (regionální plánování potřeb) z regionálního pohledu a potřeby úpravy sítě veřejných zdravotnických služeb a posouzení žádostí o vstup do sítě. Komise sestává ze členů skupiny poskytovatelů (zdravotnických zařízení), stejného počtu zástupců Sdružení zdravotních pojišťoven nebo zástupců, které si zvolí zdravotní pojišťovny působící v daném okrese, stejného počtu zástupců státní správy a samosprávy a stejného počtu zástupců profesních organizací. Předsedou stálé komise je střídavě zástupce každé ze zúčastněné skupiny. Proti rozhodnutí komise dle odst. 2 se účastník řízení může odvolat k ústřední odvolací komisi. Ústřední odvolací komise se sídlem v Praze sestává ze stejného počtu zástupců příslušné skupiny poskytovatelů (zdravotnických zařízení), stejného počtu zástupců Sdružení zdravotních pojišťoven nebo zástupců, které si zvolí zdravotní pojišťovny.. Ústřední odvolací komise je jmenována ministrem. Ústřední odvolací komisi předsedá právník, absolvent právnické fakulty nejméně s pětiletou praxí, na jehož jmenování se shodnou příslušné skupiny poskytovatelů a pojišťoven.

Odst. 4

Jednací řád komise podle odst. 2 a další procesní náležitosti stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Jednací řád a procesní náležitosti ústřední odvolací komise stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

Odst. 5

Funkce v komisi pro vytvoření sítě zdravotnických zařízení je čestnou funkcí. Náklady na činnosti komisí nese Ministerstvo zdravotnictví.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Frankl. Připraví se pan kolega Bureš. Jiné přihlášky nemám.

Poslanec Michal Frankl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych podal podmíněný pozměňovací návrh tak, aby v případě, že bude přijat pozměňovací návrh poslance Navrátila, s kterým jinak vyjadřuji souhlas, bylo doplněno přechodné ustanovení za jeho návrh tohoto znění: Podle ustanovení - zde bude odvolávka na ustanovení přednesené poslancem Navrátilem - postupuje pojišťovna i v případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne účinnosti ustanovení tak neučinila.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Bureš. Připraví se paní kolegyně Jirousová.

Poslanec Eduard Bureš: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil! dva pozměňovací návrhy. První se týká § 15 odst. 5, kde na konci první věty se tečka nahrazuje středníkem a vkládá se věta, která zní: "Dále se hradí individuálně připravované léčivé přípravky."

Druhý pozměňovací návrh se týká § 17 odst. 2, který by zněl takto:

Odst. 2

Příslušná zdravotní pojišťovna poskytuje úhradu za poskytnutou zdravotní péči podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami nebo paušálními částkami. Seznam výkonů s bodovými hodnotami a výše paušálních částek, včetně rozsahu zdravotní péče z těchto částek hrazené, stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví rozhodne o regulaci ceny bodu.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme paní kolegyně Jirousová.

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěla bych pozměnit svůj pozměňovací návrh, je to § 45 odst. 1, takže nakonec bude znít: Odst. 1 poslední větu nahradit větou: O odvolání proti rozhodnutí Zdravotní pojišťovny rozhoduje nezávislý rozhodčí orgán složený po jednom zástupci ze Zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního orgánu dozoru nad bezpečností práce a referátu zdravotnictví okresního úřadu. Doplnit: A zástupcem zástupce lékařské komory. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo jiný se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda chce vystoupit se závěrečným slovem pan ministr. Není tomu tak. Ptám, zda chce vystoupit se závěrečným slovem pan zpravodaj. Není tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu. Tím jsme skončili projednávání bodu 12 a vracíme se k projednávání bodu 11.

11.

Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci

a zadluženosti nemocnic

Děkuji panu kolegovi Špidlovi a prosím, aby se u bodu 11, kterým je zpráva ministra zdravotnictví ČR o situaci zadlužení nemocnic ujal slova ministr zdravotnictví Jan Stráský.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mohu jen znovu konstatovat, že vláda splnila úkol, který jí byl zadán, v termínu 11. února, splnila ho způsobem, který byl možný, poněvadž mezi tím nebylo žádné řádné ani mimořádné zasedání vlády a text byl všem poslancům předán.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první paní kolegyně Buzková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP